Christus Koning B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Christus Koning B (22/11/09)

Begroeting

Welkom wij allen, die genodigd zijn aan de tafel van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Volgende week is het de eerste zondag van de advent,
en begint een nieuw kerkelijk jaar.
Vandaag sluiten wij het liturgisch jaar af
met het feest van Christus Koning.
Een feest dat niet zoveel indruk maakt.
De woorden ‘Christus’ en ‘koning’ lijken in onze ogen
moeilijk te combineren.
En toch horen we in de evangelielezing
dat Pilatus een koning voor zich krijgt,
een machteloze koning, zonder leger, zonder dienaars.
Maar wel een koning die getuigt van zijn waarheid,
in dienst van mensen.

Vergevingsmoment

God,
de bekoring om onszelf belangrijker te vinden dan onze medemens
is soms zo verleidelijk.
Inspireer en motiveer ons tot respect en echte waardering voor de ander.
Wanneer wij daarin tekort schieten bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
Gij predikte niet alleen dienstbaarheid,
uw hele leven stond in het teken van dienstbaarheid.
Als christenen nemen wij ons voor U daarin te volgen.
Onze goede wil is er meestal wel,
maar als het op praktijk aankomt
dan is de drempel ons vaak iets te hoog.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
zo gemakkelijk gebruiken wij invloed en geld
voor ons eigen voordeel.
Doe ons steeds meer beseffen dat juist belangeloosheid
‘koninklijk’ is.
Als wij dat vergeten bidden wij U:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

God, vandaag willen we U
bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem
op een troon plaatsen
en Hem tot koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk
dat zijn koningschap heel anders was
dan men van Hem verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw liefde,
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer ons naar Hem luisteren, God,
met héél ons hart,
ons hele leven lang ! Amen.
naar C. Remmers


Lezingen
Luisteren we hoe de Schriften ons spreken over macht en koningschap.

Eerste lezing (Daniël 7,13-14)
Uit de profeet Daniël

13
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen
met de wolken van de hemel iemand aankomen
die op een mensenzoon leek.
Hij ging naar de Hoogbejaarde
en werd voor Hem geleid.
14 Toen werd hem heerschappij gegeven,
pracht en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat,
koninkrijk gaat nooit te gronde.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apokyps 1,5-8)
Uit de openbaring van de apostel Johannes

Broeders en zusters,
5           Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed,
6           die ons gemaakt heeft tot een koninklijk geslacht van priesters
voor zijn God en Vader,
aan Hem zij de heerlijkheid
en de macht tot in alle eeuwigheid! Amen.
7           Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen op aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, amen!
8           `Ik ben de alfa en de omega’, zegt God de Heer,
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 18,33b-37)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

33          `Bent U de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus.
34          Jezus antwoordde:
`Bent u daar zelf op gekomen
of hebben anderen u over Mij verteld?’
35          `Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus.
`Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd.
Wat hebt U gedaan?’
36          Jezus antwoordde:
`Mijn koningschap is niet van deze wereld.
Als mijn koningschap van deze wereld was,
zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben
dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd.
Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’
37          `U bent dus toch koning?’ zei Pilatus.
`Ja’, zei Jezus,
`Ik ben koning:
met geen andere bestemming ben Ik geboren
en in de wereld gekomen
dan om te getuigen van de waarheid.
Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

bron van hoop en toekomst voor elke mens
die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens,

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden

– Bidden wij voor mensen met gezag
in kerken, in de politiek, in bedrijven en instellingen.
Dat zij het belang van diegenen over wie zij zijn aangesteld zouden dienen;
dat zij er zich onbaatzuchtig voor inzetten.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die in conflictsituaties moeten leven,
voor allen die in hun bestaan bedreigd worden
door aanslagen of terreurdaden,
voor de honderdduizenden slachtoffers
en bedreigde mensenlevens in Afrika, Afganistan, Palestina
en op zo veel andere plaatsen.
Dat vrede toch nooit bevochten wordt
ten koste van onschuldige burgers.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor allen die gebukt gaan onder zorgen
en geen uitkomst meer zien:
dat zij mensen mogen ontmoeten
die als een herderlijke koning met hen mee zouden gaan
en strijden tegen alle hopeloosheid en uitzichtloosheid.
Laten we bidden…

Laten wij tenslotte bidden voor onszelf en voor elkaar.
Dat wij elk op onze plaats
koninklijke mensen zouden blijven,
die van het leven iets goeds maken,
omdat we ons in dienstbaarheid inzetten voor medemensen.
Laten we bidden…Gebed over de gaven

Heer, te midden van een wereld
die steeds schreeuwt om meer, nieuwer en duurder,
nemen wij genoegen met wat brood en een beker wijn.
Leer ons de kracht van uw grenzeloze liefde:
dat we lief en leed met U en met elkaar blijven delen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onze Vader

Moge Gods hartelijk koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen.Amen.


Vredewens

De weg van de vrede waarvan we dromen,
lijkt soms eindeloos.
Toch zegt de Heer ook vandaag aan ons,
zoals destijds aan zijn vrienden : “Ik wens jullie vrede”,
vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is
van mijn liefde voor elke mens.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.

Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

Een feestmaal, een koninklijke maaltijd,
daartoe worden we uitgenodigd
door Hem die zichzelf wegschenkt ten einde toe.
Geniet in dankbaarheid van deze gaven
in het besef dat God dat alles goed maakt
waarin wij tekort komen.
Gelukkig wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

God, vandaag wil ik U bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen
en Hem tot Koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei,
maakte Jezus duidelijk dat zijn koningschap
heel anders was dan men verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw liefde
en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer mij naar Hem luisteren, God,
met héél mijn hart.
naar Lovendegem

Slotgebed

Soms denk ik dat ik mezelf kan redden, God,
en dat ik U daarbij niet nodig heb.
Toch laat Jezus me duidelijk zien
dat dat niet zo is
en dat ik alleen bij U
geluk en vreugde kan vinden.
Help me daarom te groeien
in het vertrouwen dat U mij nooit vergeet.
Leer me mezelf weg te cijferen
en me helemaal aan U én aan mijn medemensen te geven.
En laat me vooral voelen
dat uw liefde eeuwig is.
Erwin Roosen

Zending en zegen
Barmhartige God,
zegen ons allen
bij de taak en de zending
die ieder van ons wacht.
In de naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.