Christus Koning A 2017

26 11 2017
           

Begroeting

Welkom wij allen die genodigd zijn aan de tafel van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Met het feest van Christus-Koning zetten we een orgelpunt
achter het voorbije liturgisch jaar.
De teksten van deze viering verwijzen naar de toekomst,
naar de uiteindelijke voltooiing van het Rijk Gods
waar Christus alles in allen zal zijn.
Die toekomst werd door God nu reeds in onze handen gelegd.
In de mate dat we kiezen
voor het zwakke en het kleine zal het Rijk van Christus groeien.
“Wat je aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan,
heb je ook aan Mij gedaan.”

Zijn wij bereid naar die minsten te luisteren,
hen te helpen en voor hen te bidden?
Moge wij hier samen eucharistie vieren
en God bidden dat Hij ons de kracht geeft
tot daadwerkelijke verbondenheid met de minsten.

Openingswoord 2

Welkom op het feest van Christus Koning,
meteen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Ja,  Jezus is Christus Koning,
maar Hij draagt geen gouden kroon,
zwaait niet met een scepter.
Zijn koningschap is van een heel andere aard:
Hij is een hartelijke herder-koning
die wat en wie gewond is,
optilt met beide handen.
Maar als Hij het over dát koningschap heeft
worden zijn woorden vaak niet beluisterd.
Niet zelden blijven mensen doen
alsof Hij een wereldse koning is.
Ze beroepen zich op zijn naam
om hun eigen ideeën macht en gewicht toe te kennen.

Laten wij ons hart openstellen
voor Hem die onze Liefdesvorst wil zijn,
die hoopt koning te mogen zijn
in een Rijk van mensen die gerechtigheid doen,
die vriendschap koesteren,
die zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.

Vergevingsmoment 1

Bekeren wij ons tot de gezindheid van Jezus Christus,
die onze Koning en Herder is.

-Heer,
vergeef ons als we geen aandacht hadden voor de anderen
die op onze steun rekenden,
als wij hen in de kou lieten staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
vergeef  ons als wij onze fouten niet onder ogen willen zien
en de anderen steeds de schuld geven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
vergeef ons als het woord “naastenliefde” te veel een begrip is,
en ons niet tot daadwerkelijke inzet leidt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God als een goede Herder naar ons omzien,
onze tekorten vergeven
en ons eenmaal thuisbrengen bij Hem. Amen.

Vergevingsmoment 2  

-God, soms houden wij ons hart voor U gesloten
en laten we ons niet raken
door het levensverhaal van arme, zieke of kwetsbare mensen
in onze omgeving of wereldwijd.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms hebben we nauwelijks aandacht
voor mensen uit onze omgeving
die hunkeren naar een hartelijk woord
of een klein gebaar van steun of medeleven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, soms negeren uw oproep tot solidariteit
of omdat we te zeer op onszelf geconcentreerd zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                                       naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Ik heb je mijn Zoon gegeven – zegt God –
en jullie hebben van Hem een koning gemaakt.
Hij werd geboren in een stal en stierf aan een kruis,
maar jullie gedenken Hem met goud en zilver.
Nochtans wilde Hij alleen maar
zorg dragen voor
en vriend zijn van de armsten en de kleinsten.
Laat zijn koningschap
in jouw hart beginnen
en breng in mijn naam
en met het hart van Jezus
vrede en eenheid,
overal waar je leeft en werkt.
Je zult zien dat het je gelukkig maakt – zegt God.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

God,
in Jezus hebt Gij ons uw bekommernis geopenbaard
voor de zwaksten onder uw mensen.
Doe ons daarin van harte delen.
Leg uw liefde in ons neer,
opdat wij, daarvan vervuld,
ons hart laten spreken in aandacht en zorg,
in gastvrijheid en vergevingsgezindheid,
in breken en delen.
Wij vragen U dit door Jezus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Laten we met de stem van ons hart luisteren naar Gods Boodschap.

Eerste lezing
(Ez. 34, 11-12. 15-17)

Uit de Profeet Ezechiël
1           Zo spreekt de Heer God,
Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.
12         Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen
waar ze verstrooid zijn geraakt
op de dag van wolken en dichte duisternis.
15
         Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen
– godsspraak van de Heer God.
16         Het verdwaalde dier zal Ik zoeken,
het verlaten dier terughalen,
het gewonde dier verbinden,
het zieke dier sterken,
maar de vette en sterke dieren verdelgen;
Ik zal ze weiden zoals het hoort.
17         U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God,
Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.
tussen de rammen en de bokken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 15, 20-26. 2Smilie: 8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam,
zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
28
         En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan degene die alles aan Hem onderwierp.
Zo zal God alles in alles zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 25, 31-46)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

31         Wanneer de Mensenzoon komt,
bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.
32         Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden,
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
33         De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,
de bokken aan zijn linkerhand.
34         Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:
`Kom, gezegenden van mijn Vader,
neem het koninkrijk in bezit
dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.
35         Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.
36         Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”
37         Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
38         Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?
39         Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?”
40         De koning zal hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.”
41         Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan
en tegen hen zal Hij zeggen:
`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur,
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.
42         Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,
43         Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,
Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,
Ik was ziek en zat in de gevangenis
en jullie hebben niet naar Me omgezien.”
44         Dan zullen ook zij antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis
en hebben we U niet geholpen?”
45         Dan zal Hij hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,
heb je ook niet voor Mij gedaan.”
46         Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in Christus-Koning,
die ons aankijkt door de ogen van de geringsten.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor allen die werken voor Kerk en samenleving.
Dat zij goede woorden vinden  en maatregelen nemen
die getuigen van respect voor elke mens,
zeker voor de mens die het moeilijk heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat de zachte krachten van mededogen en naastenliefde
het moge winnen van macht en overmacht.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf die het materieel goed hebben.
Dat wij aan anderen – vooral aan mensen in de Derde Wereld,
aan vluchtelingen, maar ook aan mensen uit onze eigen steden –
kansen zouden geven om een betere toekomst op te bouwen,
indachtig Jezus’ aansporing om een hand te reiken aan allen die kwetsbaar zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij Jezus’ koningschap en Gods komende Rijk
nooit zouden zien als een hiërarchie van goede postjes,
van meer en minder,
maar als een Rijk van kinderen van God,
allen even geliefd door God
en met elkaar verbonden in liefde en respect.
Laten wij bidden…

Gij, die de oorsprong zijt van al het goede,
maak ons zorgzaam als Jezus, Koning in dienstbaarheid. Amen.

Voorbeden 2

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Voor Kerk en samenleving bidden wij:
om vrede en veiligheid,
om te zoeken wie verloren loopt,
om terug te brengen wie verdwaald is,
om te verzorgen wie gewond is,
om kracht te geven aan zieken.
Laten wij bidden…

-Voor Kerk en samenleving bidden wij:
om op te richten wie ten dode vermoeid is,
om leven te schenken aan wie wegkwijnt,
om geloof te wekken bij twijfelaars,
om hoop te zoeken voor wie wanhopig is,
om liefde voor wie niet bemind wordt.
Laten wij bidden…

-Voor  Kerk en samenleving bidden wij:
om samen te brengen wat gescheiden leeft,
om vriendschappelijk te verbinden wat is verbroken,
om te omarmen wie door het leven naakt is geworden,
om te bevrijden wie gevangen zit,
om zicht en uitzicht voor hen die verblind zijn,
om betrokkenheid bij hen die lijden.
Laten wij bidden…

-Voor onze geloofsgemeenschap bidden wij:
voor de kinderen in ons midden geboren,
voor de zieken en de lijdenden.
Laten wij bidden…

God,
Gij die uiteindelijk onze Koning zijt,
maak ons tot een koninklijk volk van mensen
die elkaar liefhebben en dienen.
Zo brengen wij uw Rijk dichterbij,
hier en nu, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, Gij die naar ons omziet,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn.
Laat ze tekenen zijn van onze zorg voor elkaar,
welgemeend en wereldwijd.
En leer ons te delen, metterdaad,
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste maar dienstbaar was
en zo onze [Harten-]Koning werd. Amen.

Gebed over de gaven 2

God, Vader van alle mensen,
ook nu weer roept uw Zoon ons samen rond deze tafel.
Hier laat Hij Zich herkennen bij het breken van het Brood,
en nodigt Hij ons uit om, Hem achterna, ook ons leven te delen.
Voed ons en sterk ons om U te dienen
in elkaar
en vooral in de minsten van onze medemensen.
Dan wordt deze maaltijd een voorsmaak
van het hemelse gastmaal in uw Koninkrijk. Amen.

Tafelgebed

Wij willen U danken,
Heer, onze God,
omdat Gij ons ruimte en vrijheid geeft,
liefde en leven,
omdat Gij onze bondgenoot zijt.
Wij willen U danken voor al wat ons leven inhoud en betekenis geeft:
voor het wonder van de natuur
en voor het feit dat wij daarin geroepen worden
als beheerders van uw schepping.
Daarom,
met alle engelen en heiligen,
met allen die reeds leven bij U in uw koninkrijk
loven en prijzen wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend zijt Gij,
omdat Gij U aan ons openbaart
als een God van mensen,
als een God die liefde is.

En die ons, uw mensen,
zendt om die Boodschap van liefde
uit te dragen.

Als symbool van zijn liefde voor ons
nam Jezus, uw Zoon,
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
brood in zijn handen,
dankte U,
zegende het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
dit is mijn Lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak  de dankzegging uit en gaf hem rond met de woorden:
“Dit is de beker van het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit Brood breekt en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.

Wij belijden dat Jezus de Messias is,
dat Hij is opgestaan uit de doden,
dat Hij is opgevaren naar U
en dat Hij zijn Geest gezonden heeft.

Wij geloven dat Hij ons zendt
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan alle mensen
en om hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
nu en alle dagen en in uw Rijk dat komen zal. Amen.

Onze Vader

Onze Vader, al zo lang onderweg
van de hemel naar de aarde,
uw naam worde geheiligd,
nooit meer in gevechten
van volk tegen volk,
van man tegen man.

Uw naam worde gedaan en doorgegeven
in gerechtigheid en vrede
van mens tot mens,
van land tot land,
over heel de wereld.

Laat komen uw Rijk door allen
die herboren zijn in mensen van vrede en mededogen.

Laat gebeuren in ons midden
wat wij hebben uitgesteld tot in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood
en zoveel inzicht dat wij weten
wat ons werkelijk tot vrede en tot toekomst strekt.

Vergeef ons dat wij U tegenhielden
in zoveel mensen, eeuwen lang.

En leid ons weg uit de verleiding van macht en geweld,
maar verlos ons, vandaag nog,
van een wereld voor enkelen,
en open die wereld van God-en-mens-met-z’n-allen. Amen.

Vredeswens 1

De weg naar de vrede waarvan we dromen,
lijkt soms eindeloos.
Toch zegt de Heer ons:
“Ik wens jullie vrede toe,
vrede met jezelf, met de anderen, met God.
Ik wens jullie de vrede die een uitstraling is
van mijn liefde voor elke mens.”
Moge die vrede jullie vergezellen.
En laten we die vrede ook elkaar toewensen met een hartelijk gebaar.

Vredeswens 2

Heer, in Jezus daagt Gij ons uit
tot vriendschap en vrede.
Gij roept ons op tot inzet voor de zwaksten,
tot hoop op een goede toekomst.
Leg uw vrede in ons hart
opdat wij, in uw naam,
voor elke mens een broer, een zus kunnen zijn.
Moge die Godsvrede altijd met u zijn.
Laten we die vrede ook elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit Brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Wat zou jij doen als je koning zou worden?
Hoe zou jij de toekomst van de wereld willen vorm geven?
Willen we koning zijn om veel macht en rijkdom te verzamelen?
Dan houden we best niet te veel rekening
met gevoeligheden en wensen van anderen.
Ikke, ikke, ikke en laat de rest maar stikken.
Zo heb je snel resultaat, maar beland je ook snel in de hel.
De wereld naar de verdoemenis helpen is in een handomdraai gebeurd.
Of droom je van een wereld die open en gastvrij is,
waar elk mens meetelt,
waar evangelische waarden worden beleefd en waar gemaakt,
waar hoop en liefde de plak zwaaien en warme zorg voor anderen
het beleidsprogramma bepalen?
Het klinkt als de hemel op aarde.

Het lijkt naïef,
en het zal op zijn minst niet van vandaag op morgen gerealiseerd kunnen worden.
Maar ik geef toe: ik ga liever traag naar de hemel, dan snel naar de hel.
Petra Mussche

Bezinning 2

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Het stond reeds op zijn executiepaal.
Als reden? Als spot?
Wie zal het zeggen?

Dat Hij koning is, heeft Hijzelf beaamd,
maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
pas op,
Ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar
volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk
is ons menselijk avontuur van goed en kwaad,
van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.
Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet
om al wat schoon en goed is
en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.
In zijn Koninkrijk
opent Hij voor elke mens
een nieuwe horizon.
Ons thuisland is zijn hart,
zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij koning is, is niet van gisteren.
Maar dat Hij ook vandaag
Koning wil zijn in ons leven,
dat is het wonder dat ons helpt
om volop en volledig
mens te worden voor eeuwig.
naar Manu Verhulst

Bezinning 3

Heer, wanneer hebben we U gezien ?

Mensen hebben ogen,
ze kijken in het leven,
maar zien zo vaak de mens naast hen niet.
Die mens is beeld van God.

Ik had honger
en jij hebt van het weinige dat je hebt, gedeeld.

Ik was vreemdeling
en jij hebt mij niet veroordeeld.
Je zei als enige in de buurt dat ik welkom was,
en vroeg of je ergens mee kon helpen.

Ik was naakt en compleet berooid
door die aardbeving,
door de plunderende soldaten.
Je hebt je ingezet voor een eerlijke wereld.

Ik was ziek,
ziek van eenzaamheid,
ziek van ellende
en je maakte tijd voor mij.
Je kwam elke dag eens langs
en ik mocht weer mens naast je zijn.

Ik was gevangen
gevangen in vooroordelen, roddels en achterklap.
Je bent in kleine dagelijkse dingen  met me meegegaan,
elke dag, met vallen en opstaan.
Kom nu maar tot mij, zegt God.

Slotgebed 1

De belangrijkste toetssteen voor het leven van een christen
is de zorg en de liefde voor de allerarmsten.
Met mijn verstand begrijp ik dat wel, God,
– het evangelie laat daarover geen twijfel bestaan –
maar met mijn hart heb ik er vaak de grootste moeite mee.
Open mijn ogen, Heer,
opdat ik U herken
in het gelaat van een arme of een zieke medemens.
Geef me de durf
heel mijn leven open te stellen voor kleinen en zwakken
en hen, in Jezus’ naam, heel graag te zien.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

God van mensen,
wij danken U voor Jezus, uw Zoon, Koning in dienstbaarheid.
Niet voor zichzelf heeft Hij geleefd,
maar Hij wist zich geroepen om anderen te redden.
Wij bidden U
dat wij zijn voorbeeld nooit vergeten,
dat wij ons zijn wijze van leven steeds voor ogen houden.
Dan worden wij ooit verenigd met Hem,
die nu leeft en heerst met U tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Met het feest van Christus-Koning sluiten wij het liturgisch jaar af.
Tegelijk ook een jaar waarin de evangelist Mattheüs onze voorganger was.
Vanaf volgende week zullen we,
een nieuw liturgisch jaar lang,
voorlezen uit het evangelie van Marcus.
Moge de woorden van dit boek vlees en bloed worden in ons leven.
God, die jaar na jaar met ons meegaat, zegent ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.