Christus Koning A 2014

23 11 2014

 
Begroeting

Bij zijn heengaan
vertrouwde Jezus de zorg over zijn Rijk toe aan zijn volgelingen.
Vandaag zijn wij die volgelingen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag vieren we het feest van Christus-Koning,
de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Volgende zondag begint de advent.
Het evangelie confronteert ons met het laatste oordeel.
Net als bij het scheppingsverhaal
gaat het ook hier niet om een beschrijving
van wat op een bepaald moment te gebeuren staat,
maar om de fundamentele vraag:
wat is zinvol leven?
Maakt het niet uit hoe we leven,
of zijn er principes waaraan wij ons als christen te houden hebben?
De huidige seculiere tijdsgeest lijkt vrij hedonistisch:
geniet zoveel mogelijk van de kansen die je krijgt.
Daar staat het Jezuswoord
dat we vandaag te horen krijgen, lijnrecht tegenover:
“Wat je aan de minsten van mijn mensen hebt gedaan,
dat heb je aan Mij gedaan.”

Openingswoord 2

Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Vandaag vieren we dat Jezus van Nazareth
de Messias, de Koning, de Christus is.
Maar Hij is geen koning die een gouden kroon draagt
of met de scepter zwaait.
Zijn koningschap is van een andere wereld dan deze.
Een wereld waarin hij zichzelf ziet als een herder
die met beide handen een gewond dier optilt.
Dat is zijn wereld,
daarin is Hij de ongekroonde Koning.

Maar als Hij over deze wereld spreekt,
breken zijn woorden vaak stuk
alsof ze tegen een muur aanbotsen.
Zij krijgen veel te vaak een andere klank
omdat zij in het hoofd terechtkomen
en niet in het hart.
Het oude misverstand…..
dat nooit is verdwenen.
Nog altijd zijn er immers mensen
die zijn naam gebruiken om eigen ideeën macht te geven.
Laten wij dan vandaag ons hart openstellen voor deze Koning
die spreekt over zijn Koningschap
waarin mensen gerechtigheid doen
en houden van vriendschap
en zich heel eenvoudig thuis voelen bij God.
naar Johan Van Calbergh

Vergevingsmoment 1

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg.
Achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die we gingen,
in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verdergaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
allen met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,
wij willen bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig nietsdoen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-God, soms dromen wij ervan
de beste, de grootste of de voornaamste te zijn.
Wij denken dan alleen
aan onze eigen plannen en ons eigen geluk
en maken we geen tijd om te luisteren naar andere mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms vinden we onze eigen visie de beste
en willen dan anderen onze wil opdringen.
We staan niet altijd open voor andere ideeën
en geven anderen geen kans hun voorstellen op tafel te leggen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, uw Zoon Jezus ging naar mensen toe
om hen nieuwe kansen te geven.
Hij vergaf hun fouten
en gaf hen opnieuw een plaats in de samenleving.
Wij oordelen gemakkelijk over mensen
en sluiten hen uit.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Op het feest van Christus-Koning
bidden wij U:
wees aanwezig bij die ontelbare mensen
die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging,
ziekte of eenzaamheid.
Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd
die rechteloos en weerloos door het leven gaan.
Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde
het zullen winnen van alle verdrukking en kwaad,
dat eens alle machthebbers zullen inzien dat de aarde behoort aan iedereen.
Dat die aarde in handen moet zijn van mensen
die macht aanwenden ten goede,
mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken,
die niet haten, maar leven geven.
Mensen naar uw beeld,
zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.
Uit: Van hemel en aarde thuis, (KAV)

Openingsgebed 2

Wij willen U van harte danken, God,
voor ons alle Herder Jezus
die zich inzette voor anderen,
maar niet opkwam voor zichzelf.
Maak zijn verhaal tot het onze
opdat wij, als zijn volgelingen,
mensen voor mensen worden,
dienaars van elkaars geluk en vrede. Amen.
Jacques Verhees

Lezingen

In de eerste lezing horen we dat God recht zal doen,
maar dan op de wijze van een zorgzame herder.
Het evangelie leert ons
volgens welke criteria wij door Hem zullen geoordeeld worden.

Eerste lezing (Ez. 34, 11-12. 15-17)

Uit de Profeet Ezechiël

11         Zo spreekt de Heer God,
Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen.
12         Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn,
zo zal Ik omzien naar mijn schapen
en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen
waar ze verstrooid zijn geraakt
op de dag van wolken en dichte duisternis.
15         Ik zal zelf mijn schapen weiden
en ze zelf een rustplaats wijzen
– godsspraak van de Heer God.
16         Het verdwaalde dier zal Ik zoeken,
het verlaten dier terughalen,
het gewonde dier verbinden,
het zieke dier sterken,
maar de vette en sterke dieren verdelgen;
Ik zal ze weiden zoals het hoort.
17         U, mijn schapen, zo spreekt de Heer God,
Ik ga rechtspreken tussen het ene schaap en het andere.
tussen de rammen en de bokken.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 15, 20-26. 28)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam,
zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
28         En wanneer alles aan Hem onderworpen is,
dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen
aan degene die alles aan Hem onderwierp.
Zo zal God alles in alles zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 25, 31-46)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

31         Wanneer de Mensenzoon komt,
bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen,
dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.
32         Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden,
en Hij zal ze van elkaar scheiden,
zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
33         De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen,
de bokken aan zijn linkerhand.
34         Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen:
`Kom, gezegenden van mijn Vader,
neem het koninkrijk in bezit
dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.
35         Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.
36         Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed,
Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien,
Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”
37         Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien
en U te eten gegeven,
of dorstig en U te drinken gegeven?
38         Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien
en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?
39         Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien
en zijn we naar U toe gekomen?”
40         De koning zal hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan,
heb je voor Mij gedaan.”
41         Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan
en tegen hen zal Hij zeggen:
`Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur,
dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.
42         Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven,
Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,
43         Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen,
Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed,
Ik was ziek en zat in de gevangenis
en jullie hebben niet naar Me omgezien.”
44         Dan zullen ook zij antwoorden:
`Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig
of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis
en hebben we U niet geholpen?”
45         Dan zal Hij hun antwoorden:
`Ik verzeker jullie,
alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan,
heb je ook niet voor Mij gedaan.”
46         Zij zullen naar de eeuwige straf gaan,
maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in één God,
Schepper van hemel en aarde,
Ruimteverschaffer aan mensen,
laatste Geborgenheid van ons bestaan.

Wij geloven in Jezus, de Zoon,
veelgeliefde Mens, betrouwbare Messias,
Mensenzoon die de goede richting wijst:
Hij is voor ons Weg, Waarheid en Leven.

Wij geloven in heilige Geest
die ons deel doet hebben
aan het nieuwe Messiaanse leven
van geloof, hoop en liefde

Wij geloven in het Koninkrijk van God
dat zich overal ter wereld aandient,
waar mensen zich oefenen
in een grondhouding van recht doen,
getrouwheid en liefhebben
en eerlijk wandelen met God.

Wij geloven dat wij op weg zijn
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar ooit gerechtigheid zal wonen.

Wij geloven in verbondenheid,
vergeving en verzoening onder mensen
en in het wachten op Gods tijd.
Zo houden wij de deur open naar onze toekomst,
totdat God ‘alles in allen’ zal zijn. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-“Waar is de pasgeboren Koning der Joden,
want wij hebben zijn ster in het oosten gezien.” ,
vroegen de drie koningen.
Bidden we voor alle mensen die in hun leven
Jezus als Koning erkennen, aanvaarden en belijden.
Laten wij bidden…

-Jezus wil voor ons voedsel zijn.
“Na de broodvermenigvuldiging
wilden zij Hem uitroepen tot Koning.”
Bidden we voor mensen
die alleen leven voor uiterlijkheid, voor het oog van…
Dat zij geraakt worden door de grootheid van Jezus
die zich vertaalt in dienstbaarheid.
Laten wij bidden…

-“Ja, Ik ben Koning”, zei Jezus tot Pilatus,
“maar mijn Rijk is niet van deze wereld.”
Bidden we voor alle wereldlijke koningen en leiders.
Dat zij de weg van Jezus steeds voor ogen houden.
Dat zij blijven streven naar vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

Heer,
Gij hebt uw Zoon gemaakt tot Koning van het heelal.
Gelovend in Hem en op Hem vertrouwend
willen we steeds meewerken aan uw Rijk,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen
die verantwoordelijkheid dragen
in onze Kerk en onze samenleving.
Dat zij in tijden van onzekerheid en financiële crisis,
de stem van de zwakste burgers horen
en rekening houden met hun toekomst en hun levenskansen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen
die uitzien naar een hartelijk woord,
naar een bezoekje.
Dat zij God mogen ontmoeten in mensen die,
naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning,
naar hen luisteren en voor hen opkomen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij ons laten raken door Gods Woord
en van harte tijd maken
voor kansarme en gekwetste mensen.
Laten we bidden..
federatie Kana

Gebed over de gaven

Goede God, Bron van leven,
aanvaard deze gaven van brood en wijn,
teken van onze wederliefde voor U.
Maak dit samenzijn hier tot een feest,
een Koninklijke maaltijd met uw Zoon als Gastheer.
Wij danken U omdat Gij zo met ons begaan zijt. Amen.
naar Heeswijk

Tafelgebed

Wij willen U danken,
Heer, onze God,
omdat Gij ons ruimte en vrijheid geeft,
liefde en leven,
omdat Gij onze bondgenoot zijt.
Wij willen U danken voor al wat ons leven inhoud en betekenis geeft:
voor het wonder van de natuur
en voor het feit dat wij daarin geroepen worden
als beheerders van uw schepping.
Daarom,
met alle engelen en heiligen,
met allen die reeds leven bij U in uw koninkrijk
loven en prijzen wij U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gezegend zijt Gij,
omdat Gij U aan ons openbaart
als een God van mensen,
als een God die liefde is.

En die ons, uw mensen,
zendt om die Boodschap van liefde
uit te dragen.

Als symbool van zijn liefde voor ons
nam Jezus, uw Zoon,
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd
brood in zijn handen,
dankte U,
zegende het en gaf het aan zijn vrienden met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam voor u,
gegeven en gebroken.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak  de dankzegging uit en gaf hem rond met de woorden:
“Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten voor u en alle mensen
tot vergeving van zonden.
Telkens gij dit brood breekt en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij wederkomt.

Wij belijden dat Jezus de Messias is,
dat Hij is opgestaan uit de doden,
dat Hij is opgevaren naar U
en dat Hij zijn Geest gezonden heeft.

Wij geloven dat Hij ons zendt
om vrede te stichten op aarde,
om recht te doen aan alle mensen
en om hoopvol uw dag tegemoet te gaan.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
nu en alle dagen en in uw Rijk dat komen zal. Amen.

Onze Vader

Moge Gods hartelijk Koninkrijk onder ons groeien.
Daarvoor mogen we bidden
met woorden die zijn Zoon ons in de mond heeft gelegd:
Onze Vader..

Goede God, help ons te groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze liefdevolle zorg voor elkaar
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Heer Jezus, Koning van de vrede,
doe ons het verhaal van uw leven begrijpen.
Maak uw verhaal tot het onze,
zodat wij, vervuld van uw Geest,
blijven bouwen aan uw Koninkrijk,
een land waar allen in vrede mogen leven.
Dat Rijk van vrede zij altijd met U.
Laten we die vrede uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Gebroken en gedeeld als dit brood
leerde onze Koning ons
dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar,
dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen
wij voor Hem hebben gedaan.
Dit voorbeeld voor ogen, doet ons stamelend bidden:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ik ben jouw honger
naar recht en vrede – zegt de Heer –

en je dorst
naar beminnen en bemind worden
scherp Ik aan.

Ik spreek in je angst voor het vreemde-onbekende
in jezelf en anderen

en in je kwetsbaarheid, je naaktheid in dit leven,
word Ik zichtbaar.

Ik hou je gaande in je zoeken naar genezing
voor de pijn van dit leven,

en als je vastzit
in het duister van twijfel en wantrouwen
steek Ik het licht van de vrijheid aan.

Ik ben er voor jou omdat jij er bent,
omdat jij er bent voor anderen.

Bezinning 2

Gekomen om te dienen

Hij was geen koningszoon
die opgeleid is om gediend te worden.
De zoon van een timmerman
had geleerd zich te plooien
naar de nukken van het hout
en de grillen van de klanten.

Hij was geen Romeins staatsburger,
kon zich nergens op beroepen.
De rechteloze Jood uit Galilea,
ver van het politieke forum,
had geleerd zich te onderwerpen
aan de bezetter.

Hij was geen priester en geen wetgeleerde.
Kon niet terugvallen
op enig privilege.
De simpele leek had geleerd
hoe mensen zich achter God verschuilen
om hun eigen belangen beter te behartigen.

Hij stond weigerachtig en argwanend
tegenover elke vorm van macht:
de macht van de tollenaar
en de macht van de opperpriester;
de macht van het geld
en de macht van de godsdienst.

Hij hield het bij de macht
van de geweldloosheid,
de macht van offer en gebed.
Alleen op die manier kon macht
worden omgezet in dienst,
kon de Meester voetwasser worden.
Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer, onze God,
zo vaak bidden wij: ‘Uw Rijk kome..’
Dat schijnbaar onmogelijke Rijk
is niet van hier,
niet van de groten der aarde,
niet van hen die zetelen op macht.
In dat schijnbaar onmogelijke Rijk
ligt de macht bij de machtelozen,
en wordt grootheid gemeten
met de maatbeker van de liefde.
Maak ons tot uw ‘rijksgenoten’
naar het voorbeeld van Jezus,
die niet heerste, maar dienstbaar was
en zo onze Harten-Koning werd. Amen.

Slotgebed 2

Heer Jezus,
Gij zijt Koning.
Laat uw Rijk groeien in deze wereld.
Geef ons de kracht
om, naar uw voorbeeld, koning te zijn
door te geven en te delen,
door lief te hebben en dienstbaar te zijn,
door te leven voor elkaar en niet voor onszelf.
Ga daartoe met ons mee op weg,
zodat wij U kunnen volgen in uw spoor.
Dit vragen wij U, vandaag en voor altijd. Amen

Zending en zegen

Laten wij naar huis gaan in het vertrouwen
dat tegenstellingen er niet zijn om ons te verwarren,
maar eerder bedoeld zijn om aan te zetten tot nadenken.
Nadenken over de keuze ten leven.
Macht of liefde?
Geweld of vrede?
Geld of gerechtigheid?
Dood of leven?
Dat wij in ons dagelijks leven nadenken
en proberen de keuze ten leven voor onszelf en voor anderen mogelijk te maken.
Zegene ons hiertoe de liefhebbende God, Hij die voor ons is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.