Beloken Pasen C 2019

28 04 2019

Begroeting

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus
als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader,  de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord 1

Daar staat hij, Thomas,
gebroken, ontredderd, eenzaam, zonder antwoord,
uitzichtloos en verslagen.
Ze moeten hem niets meer wijsmaken.
Met eigen ogen heeft hij zijn Vriend
zien hangen aan het kruis, dood.
Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten.
Het achtervolgt hem,
hij droomt ervan,
schrikt ervan wakker.
Het zal je maar overkomen,
je vriend, je hoop, je alles zien wegbloeden.
Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen.
Verlaten loopt hij rond in Getsemane.
Hij zoekt bij het meer.
Hij gaat de plaatsen na waar ze samen zijn geweest.
Hij wil Hem terug, maar hij weet het: zijn Vriend is dood.
En dan komt hij thuis bij de anderen.
Ze zeggen: ‘Thomas, Hij is hier geweest, Hij leeft.’
‘Je moet me niets wijsmaken’ roept hij ontredderd, ‘IK WIL HEM ZIEN!!!’
uit 4-ringen.be

Net als Thomas vragen ook wij vaak onomstotelijke bewijzen.
Wij weten wel :
geloven houdt altijd iets in van ‘niet zien’, … van onvoorwaardelijkheid.
Omdat we dat toch zo weinig in praktijk omzetten
vragen wij om vergeving.


Openingswoord 2

Vandaag staat de apostel Thomas centraal,
door de geschiedenis bestempeld als ‘de ongelovige’.
Ten onrechte. Thomas is niet ongelovig.
Wel zoekt en verlangt hij
tastbare, zichtbare funderingen voor zijn geloof,
net zoals zovelen onder ons.
Maar soms plaatsen we onterecht en overal vraagtekens bij.
Voor al die keren dat dit gebeurde
vragen we de Heer om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-Misschien behoren we
tot het slag van de eeuwige twijfelaars,
draaien we rond de pot, onzeker over onszelf,
het slag dat alles in vraag stelt.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Misschien behoren we
tot het slag van de zelfverzekerden
die nooit twijfelen,
die altijd weten en béter weten,
het slag dat overal een uitroepteken bij plaatst.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Misschien zwalpen we
voortdurend tussen zekerheid en twijfel,
met wankele hoop uitkijkend naar de toekomst,
met alle vragen vandien.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, bij wie liefde  het eerste en het laatste woord is,
vouw ons open
zodat wij voor U en voor elkaar toegankelijk worden. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, zoals Thomas twijfelen we soms
aan uw liefde en trouw
bij het zien van zoveel onrecht
en geweld tussen mensen.
Om ons tekort aan vertrouwen
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zoals uw leerlingen
zijn we soms onzeker en bang
voor de reacties van anderen
en we durven soms niet getuigen
van ons geloof en onze hoop
dat Gij verrezen zijt.
Om ons gebrek aan moed en durf
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, als christenen staan we niet altijd open
voor uw Boodschap van vrede
en uw oproep tot verzoening met elkaar.
Om onze halsstarrigheid
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, het levende voorbeeld van Jezus
brengt ons op de goede weg,
brengt ons op het spoor van uw liefde en waarheid.
Leer ons zien met de ogen van het geloof
en help ons uw Zoon te herkennen, hier midden onder ons.
Breng ons veilig bij U thuis voor alle eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij herkennen ons in Thomas.
Ook wij hebben U nooit gezien,
maar hebben wel over U gehoord.
Help ons om in U te geloven.
Blijf bij ons als we luisteren naar de Woorden van Jezus
die uw Zoon is en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

Vooraleer we het verhaal van Thomas beluisteren,
wordt ons een blik gegund
op de ontwikkeling van de eerste christengemeente.
Blijkbaar maakte het optreden van de apostelen
grote indruk op het volk in Jeruzalem.
Laten we samen luisteren naar de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 5, 12-16)

Uit de Handelingen van de apostelen

12 Door de handen van de apostelen
gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk.
Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo.
13 Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten,
maar het volk sprak met grote waardering over hen.
14 Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden,
grote groepen mannen en vrouwen;
15 zelfs droeg men de zieken de straat op
en legde hen daar neer op een bed of een matras,
in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam
in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen.
16 Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem
stroomde in groten getale toe;
ze brachten zieken mee en mensen
die te lijden hadden van onreine geesten,
en allen werden genezen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 1, 9-11a. 12-13; 17-19)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9           Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus.
10         Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer,
en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
11         die riep: `Schrijf wat u ziet op in een boek,
en stuur het aan de zeven gemeenten.
12         Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars,
13         en tussen de kandelaars iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
en met een gouden gordel om zijn borst.
14         Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol,
en zijn ogen vlamden als vuur.
15         Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid,
en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren.
16         In zijn rechterhand had Hij zeven sterren,
uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard,
en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht.
17         Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
`Wees niet bang.
Ik ben het, de eerste en de laatste,
18         de levende. Ik was dood, en zie,
Ik leef tot in alle eeuwigheid,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19         Schrijf op wat u gezien hebt,
zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
24         Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25         De andere leerlingen vertelden hem:
`We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.
26         Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Thomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27         Vervolgens richtte Hij zich tot Thomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen;
kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28         Hierop zei Thomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29         Jezus zei:
`Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30         Nog veel andere tekenen heeft Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31         Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de Bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Ondanks zijn twijfel en zijn ontmoediging haakte Thomas niet af,
maar bleef hij trouw samenkomen met zijn medeleerlingen.
Zo kon Hij Jezus ontmoeten.
Bidden wij dat ook wij, als geloofsgemeenschap,
trouw blijven aan elkaar
en zo God zien oplichten in mensen met wonden en littekens.

-Geef ons een teken, Heer,
dat Gij leeft in mensen die ons voorgaan met bezielende, profetische woorden,
in mensen die ons met hun daden bemoedigen
en zo ons leven oriënteren op U.
Laten wij bidden…

-Geef ons een teken, Heer,
dat Gij leeft in mensen die zich inzetten voor de wereldvrede,
voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen
en voor een duurzame samenleving.
Laten wij bidden…

-Geef ons een teken, Heer,
dat Gij leeft in hen die, getekend door het leven,
anderen opbeuren en troosten,
en zó een levend teken zijn van opstanding.
Laten wij bidden…
uit ‘Invalshoeken’ Heeswijk


Voorbeden 2

Heer, wees ons nabij in ons zoekend geloven.
Spreek tot ons hart
en houd ons gaande op de weg naar U en naar elkaar.
Daarom bidden wij:

-Moge de Heer ons helpen
wanneer wij proberen
om mensen, die opgesloten zitten in zichzelf, te verlossen,
om de kreupelen in onze samenleving te leren lopen,
om blinden de ogen te openen.
Laten wij bidden…

-Moge de Heer ons moed en doorzettingsvermogen geven
om anderen, dichtbij en veraf,
tot steun te zijn,
met hen solidair te worden,
niet alleen met woorden, maar ook metterdaad.
Laten wij bidden…

-Moge de Heer bevrijding schenken aan allen
die hun geloof ervaren als een druk,
omdat ze opgevoed zijn met het beeld van een afstandelijke, straffende God.
Moge hun geloof hun tot zegen en vreugde worden.
Laten wij bidden…

-Moge de levende aanwezigheid van de Heer
ons hart openbreken,
zodat wij in staat zijn om met elkaar samen te leven
in respect voor elkaars eigenheid en cultuurverschillen,
als één gemeenschap, één van hart en één van ziel.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
doe ons beseffen,
dat de Levende Heer – Jezus, uw Zoon –
alleen aanwezig kan zijn onder mensen
als die van harte samen brood breken en delen.
Maak ons tot een hechte gemeenschap,
zet ons op het spoor van uw liefde,
geef dat wij elkaar behoeden voor
onverschilligheid tegenover het leed van anderen.
Dan zullen wij leven,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
wij danken U voor uw Zoon Jezus
die hier zo tastbaar bij ons is
in het brood en de wijn.
Samen met deze gaven
bieden wij U ons open hart aan.
Plant er een zaadje van vrede in
en geef het de nodige kracht
om te groeien tot geluk voor iedereen.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Helchteren

Tafelgebed

God, hoe wonderlijk zijn de wegen die Gij met ons gaat.
Gij roept ons bij onze naam om medemens te zijn,
om schouder aan schouder de weg van het leven te gaan,
om te groeien naar uw beeld en gelijkenis.

Wij danken U voor allen
die ons woorden van hoop en vrede toespreken,
die ons nabij blijven in uren van angst en onzekerheid,
in uren van pijn en eenzaamheid,
die met ons meegaan
en ons doen groeien tot nieuwe levenskracht.

Wij danken U
voor al het goede en het geluk dat wij mogen ervaren,
voor wat ons mild en hoopvol stemt,
voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt,
voor wat onze diepste levenskrachten aanspreekt.
Daarom richten wij ons tot U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die telkens weer de mens bezielt,
Gij die telkens weer geroepen wordt bij wieg en graf,
bij rouwen en bij ‘ houden van ‘,

Naar U wordt uitgezien als naar een hemel die ons wacht:
Jezus Christus,
die zich als brood voor de wereld heeft geschonken.

Toen de wereld Hem niet meer aanvaardde,
zijn stem niet meer gehoord mocht worden,
zijn genezende aanwezigheid verdwijnen moest,
heeft Hij ten afscheid brood genomen,
het gebroken en gezegd:
“Dit ben Ik, mijn Leven, mijn Droom,
u in handen gegeven,
opdat er leven mag zijn voor iedereen.”

Hij heeft de beker genomen
en doorgegeven met de woorden:
“Neem deze van Mij over en drink eruit,
mijn Bloed voor u vergoten, een nieuw begin.
Blijf dit doen om Mij niet te vergeten.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij bidden,
open ons hart
voor de vragende aanwezigheid van mensen,
open onze ogen,
opdat wij het zoeken van mensen zouden zien,
open onze oren,
opdat wij het diepste verhaal van mensen zouden horen.
Geef dat wij ons zo bewust mogen worden
dat breken en delen het geheim is van samen-leven.

Zo komen wij op het spoor van Jezus,
die mensen doet opstaan uit onmacht en verlamming,
en bouwen wij mee aan een wereld
waar ruimte is voor iedereen,
waar mensen met elkaar de weg van het leven gaan.

Wij bidden voor hen
die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan,
voor hen die op ons rekenen,
voor hen die naast ons staan
en ons bemoedigen.
Wij gedenken ook hen
van wie wij afscheid hebben genomen;
ook al zijn zij gestorven,
zij blijven tot ons spreken en ons inspireren.

Beziel ons met uw Geest,
boetseer ons tot mensen voor mensen,
evenbeelden van uw zorg om alles en allen.
Maak onze handen vrij
en leer ons brood breken, wereldwijd;
leer ons hoop schenken
aan de mensen van nu en morgen.

Geef dat het zichtbaar is dat wij uw mensen zijn,
levende wezens van tastbare liefde,
van voelbare toekomst,
van een levende God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie” zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
            Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, Heer, onze God.
Sterk ons geloof zodat wij door onze daden
boodschappers zijn van uw belofte.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

‘Ga de wereld in met woorden van vrede en vergeving’,
zei Jezus tegen zijn vrienden.
Dat zegt Hij nu ook tegen ons.
Laten we laten zien dat het kan:
vrede en vriendschap van mensen
die bij elkaar willen horen.
‘Zo zul je licht voor de wereld zijn’,
heeft Jezus gezegd.
Hier en wereldwijd, vandaag en morgen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.
naar Helchteren

Vredewens 2

‘Vrede zij U’.
Met deze woorden, Jezus,
hebt Gij uw leerlingen begroet.
Met deze woorden
hebt Gij ook hun angst doorbroken.
Schenk ook ons uw vrede,
maak ons één van hart,
zodat wij die vrede uitstralen in deze wereld.
Die Jezusvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Hier rond deze tafel delen wij het brood,
teken van onze gezindheid:
één van hart en één van ziel,
in geloof met elkaar verbonden
als kinderen van de ene God.
Gelukkig wij allen die genodigd zijn aan deze tafel,
waar we het leven op z’n paasbest vieren.
Heer, ik ben niet waardig..

Bezinning 1

Thomas

Ik was er niet, toen Jezus bij hen kwam
en hun de tekens toonde in zijn handen,
toen Hij hun uitgedoofde vuur deed branden
en ieder uit zijn handen ’t brood aannam.
Ik wilde niet, zo volgzaam als een lam
mij bij de kudde trouwe schapen voegen
die van de herder alles maar verdroegen.
Ik wilde zelf bepalen of ik kwam.
Ik wilde zien en voelen of ik niet
met dromen mij in slaap zou laten wiegen,
of mij door schone schijn laten bedriegen.
Dat konden zij misschien doen, maar ik niet.
Toen zag ik Hem – en ik had geen verweer
maar kon slechts stamelen: “Mijn God, mijn Heer!”
Nel Benschop

Bezinning 2

Nog niet zien en toch geloven

Geloven in de verrijzenis is:
je niet neerleggen
bij de gedachte dat het nooit zal gaan.
Het is:
geen angst hebben
voor morgen, voor de anderen, voor alles.

Geloven in de verrijzenis is telkens opnieuw beginnen,
opstaan en voortgaan,
vertrouwen in de toekomst.
Het is zeggen:
kom in mij en leef van mij.

Geloven in de verrijzenis is je geven aan Hem en aan de mensen.
Het is wonden helen en onvoorwaardelijk geloven
dat ze eens allemaal genezen zullen zijn.
naar Buizingen

Bezinning 3

Ik ben een mens, enthousiast en nuchter,
vol geloof en ongeloof tegelijk.
Ik stel lastige vragen,
ik pieker over ‘wat er niet is’,
over wat voorbij is en geen keer neemt…
Mijn naam is Thomas.

Ik laat me nooit zomaar meeslepen.
Jezus boeide me en ik trok met Hem mee.
Maar ineens is alles mislukt.
Ik heb verkeerd gegokt
en ik voel me in de kou staan.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Vaak sta ik er ontredderd bij.
Ik zie een kind sterven,
een jonge mens verongelukt…
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.
Ik zie het verdriet van zoveel mensen…
en uit de dood is nog niemand weergekeerd…
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters,
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad…
Ik kan het niet verwerken.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Ik zie een Kerk van bange mensen,
een kleine kudde, een handvol maar…
Zo velen zijn teruggetreden, geruisloos,
en zoveel kerken leeg…

Hij heeft wel ooit gezegd:
‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn,
daar leef Ik in hun midden…
maar ik wil eerst zien!
naar Rijmenam

Slotgebed 1

Mijn Heer en mijn God,
soms voel ik in mijn hart
dat er in mezelf heel wat ongeloof leeft
en dat ik vruchteloos op zoek ben
naar bewijzen van uw bestaan.
Wil me dan helpen
opnieuw met heel mijn hart in U te geloven
en aan U mijn vertrouwen te geven.
Open mijn ogen om te zien
hoe en waar Gij in mijn leven aanwezig komt.
En geef me dan de durf
om van dat geloof ook te getuigen
en een mens van vreugde te worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Ik wil over je ademen – zegt God –
mijn Geest in je binnenste leggen
en je mijn levenskracht schenken.
‘Vrede’ wens Ik je,
niet om die voor jezelf te houden
maar om ze door te geven aan allen die je lief zijn.
Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait in de akker van de wereld
en dat je handen en voeten geeft aan mijn Boodschap van geluk.
Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge wij steeds meer de Levende Heer ervaren in ons dagelijks leven.
Daartoe zegene Hij ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.