Beloken Pasen C 2016

03 04 2016

Begroeting

Welkom op deze eerste samenkomst
sinds de herdenking van de verrijzenis van onze Heer.
Moge Hij dit samenzijn zegenen:
in de naam + van de Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Een kerkgemeenschap,
één van hart en ziel,
mensen die alles samen delen:
het lijkt te mooi om waar te zijn.
Het wordt maar waar
als mensen zich, zoals Thomas,
uiteindelijk gewonnen geven
en ongezien durven gaan geloven.
Zalig zijn die mensen!

Openingswoord 2

De gebeurtenissen bij het graf zijn achter de rug.
Jezus is ook reeds verschenen aan enkele vrouwen.
Maar voor de leerlingen is het nog steeds geen Pasen geweest.
Hun Paasfeest speelt zich af ná Pasen, vandaag,
wanneer de Verrezen Heer bij hen binnenkomt,
ondanks alle sloten op deuren en vensters.

We kunnen ons afvragen
in hoeverre Pasen reeds werkelijkheid is geworden in ons persoonlijk leven.
Of  Pasen ook voor ons slechts een zaak is geweest
van loze geruchten en ontroerende verhalen
die uiteindelijk weinig om het lijf hadden?

Mocht dat zo zijn, dan doen wij er goed aan
bij het begin van deze viering de Heer om vergeving te vragen.

Vergevingsmoment 1

-Ons geloof blijft niet overeind uit zichzelf.
We dienen er aandacht en zorg aan te besteden.
Daarin schieten we wel eens tekort.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Ons geloof valt niet zomaar uit de hemel.
Mensen moeten het aan elkaar doorgeven door woord en daad.
Daarin schieten we wel eens tekort.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-We mogen ons geloven niet afhankelijk maken van voorwaarden en zeker­heden.
Het vraagt om onvoorwaardelijk vertrouwen.
Daarin schieten we wel eens tekort.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge onze God zijn mantel van liefde spreiden
over ons tekortschietend geloven.
Hij wil ons steunen en bemoedigen,
ons sterken,
opdat we meer en meer zichtbaarheid zouden geven
aan wie Jezus was en is en wil zijn in deze wereld. Amen.

Gebed om ontferming 2

-God, Gij zijt aanwezig
waar mensen in uw naam samenkomen,
maar ons hart is er vaak niet echt bij.
Trek ons naar U toe
en open ons hart voor uw aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, wij luisteren wel naar uw Woord,
maar soms is dit niet zichtbaar
in onze manier van leven.
Raak ons met uw Woord
en open ons hart voor U,
telkens Gij U opnieuw aan ons geeft in Brood en Wijn.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, wij geloven dat Gij onze hoop en onze toekomst zijt,
maar we slagen er meestal niet in de vreugde van Pasen
ook uit te stralen naar anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Op Jezus’ Woord zijn wij hier bijeen,
samengeroepen tot gemeenschap.
Creëer in ons midden, Heer, de nodige ruimte
opdat de vrede die Jezus ons toewenst,
ons mag verwarmen
en wij haar mogen delen met velen.
Laat gebeuren wat Hem voor ogen stond:
dat wij een volk van vriendschap en vrede worden,
van gedeelde vrijheid en gedeelde levensvreugde. Amen.
Jacques Verhees

Openingsgebed 2

God en Vader,
uw Zoon hebben we nooit gezien met eigen ogen,
nooit met eigen handen aangeraakt.
We werden nooit meegesleept
door woorden uit zijn eigen mond…
Wij vragen U:
vervul ons met zijn Leven,
dat wij ons door Hem laten raken,
opstaan
en in beweging komen. Amen.

Lezingen

Vooraleer we het verhaal van Thomas beluisteren,
wordt ons een blik gegund
op de ontwikkeling van de eerste christengemeente.
Blijkbaar maakte het optreden van de apostelen
grote indruk op het volk in Jeruzalem.
Laten we samen luisteren naar de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 5, 12-16)

Uit de Handelingen van de apostelen

12 Door de handen van de apostelen
gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk.
Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo.
13 Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten,
maar het volk sprak met grote waardering over hen.
14 Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden,
grote groepen mannen en vrouwen;
15 zelfs droeg men de zieken de straat op
en legde hen daar neer op een bed of een matras,
in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam
in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen.
16 Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem
stroomde in groten getale toe;
ze brachten zieken mee en mensen
die te lijden hadden van onreine geesten,
en allen werden genezen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 1, 9-11a. 12-13; 17-19)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9         Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus.
10        Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer,
en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
11        die riep: `Schrijf wat u ziet op in een boek,
en stuur het aan de zeven gemeenten.
12        Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars,
13        en tussen de kandelaars iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
en met een gouden gordel om zijn borst.
14        Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol,
en zijn ogen vlamden als vuur.
15        Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid,
en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren.
16        In zijn rechterhand had Hij zeven sterren,
uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard,
en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht.
17        Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
`Wees niet bang.
Ik ben het, de eerste en de laatste,
18        de levende. Ik was dood, en zie,
Ik leef tot in alle eeuwigheid,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19        Schrijf op wat u gezien hebt,
zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19        Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20        Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21        `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22        Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23        `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
24        Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25        De andere leerlingen vertelden hem:
`We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.
26        Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Thomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27        Vervolgens richtte Hij zich tot Thomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen;
kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28        Hierop zei Thomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29        Jezus zei:
`Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30        Nog veel andere tekenen heeft Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31        Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de Bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor alle bisschoppen,
priesters, diakens
en voor alle anderen
die in onze Kerk Gods Woord verkondigen.
Dat zij met vreugde blijven verkondigen
dat Jezus verrezen is en verder leeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die twijfelen aan uw aanwezigheid, God,
in onze Kerk of in onze soms zo harde wereld.
Wij bidden om uw Geestkracht
voor de mensen die moeten leven
in angst en onzekerheid over hun toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christenen uit onze tijd.
Dat we, zoals de eerste christenen,
steeds meer in U geloven
en in onze zorg en inzet voor medemensen
laten zien dat Jezus leeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle christenen
die moeten leven in conflict, oorlog of geweld.
Dat ze vanuit de vrede die Jezus geeft,
de eerste stap durven zetten
naar vrede en verzoening met anderen.
Laten wij bidden
Federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden we voor de Kerk.
Dat zij in al haar activiteiten
signalen van hoop en toekomst mag geven,
vooral daar waar mensen lijden en verdriet hebben.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die ontmoedigd en terneergeslagen zijn.
Dat zij moed mogen putten uit de verkondiging van Pasen:
vreugde na verdriet, leven na de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ons allen.
Dat wij ons niet laten verblinden door schone schijn
en dat de ontmoeting met de Verrezen Heer, die ons zijn wonden toont,
ons telkens weer omvormt tot mensen
met een warm en meevoelend hart.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
zo openlijk als Thomas zullen we uw Zoon niet zien,
maar met de ogen van het geloof
weten we Hem nabij in de maaltijd die wij nu vieren.
Moge zijn voorbeeld ons aansporen om uw droom
van wereldwijd breken en delen waar te maken. Amen.
vrij naar Tiemen Brouwer

Voorbeden 3

God, wij bidden U.

-Bevrijd ons
wanneer we onze deuren gesloten houden
uit angst voor anderen.
Laten wij bidden…

-Verlicht onze weg
wanneer het donker wordt
en we onze bestemming niet meer zien.
Laten wij bidden…

-Wees ons nabij
wanneer we onze dierbaren missen
en ons huis kil en verlaten aanvoelt.
Laten wij bidden…

-Wees mild voor ons
wanneer ons ongeloof ons teveel wordt
en we niet meer weten hoe te geloven.
Laten wij bidden…

God, kom ons tegemoet
en wek in ons het besef
dat Gij het zijt
die ons leven richting geeft. Amen.
naar Hans Peters

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
brood en wijn hebben wij hier bijeen gebracht,
zoals Gij ook hebt gedaan op het laatste avondmaal.
Doe ons beseffen dat Jezus alleen aanwezig kan zijn
in een gemeenschap die breekt en deelt.
Zet ons op het spoor van die liefde,
zodat zo uw Koninkrijk kan groeien,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Wijnegem

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
wij vragen U om brood en vrede.
Uw antwoord is Jezus, uw Zoon.
Brood is Hij voor het leven van de wereld,
onze hoop is Hij en onze vrede.
Wij bidden U
dat Hij in ons midden werkzaam mag zijn en blijven,
en dat wij vreugde mogen vinden
in deze Mens die Gij gegeven hebt,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar H. Oosterhuis

Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit Brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn Leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de Beker met mijn Bloed,
mijn Leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij hen niet vergeten
die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij hen niet vergeten
die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin hen vergeten die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
– samen –
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed,
en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens 1

Breek onze gesloten deuren open, Heer.
Moedig ons aan
opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,
krachtig getuigenis zouden afleggen van uw verrijzenis.
Moedig ons aan
opdat ook wij onze rijkdom en onze persoon
zouden uitdelen aan al wie daaraan behoefte heeft.
Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede,
één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van vrede.

Vredeswens 2

Het leven gaat verder.
Goede Vrijdag was niet het einde.
Zelfs Pasen was niet het einde.
‘Ga op weg’ sprak Jezus tot zijn vrienden,
‘met vrede voor mensen wereldwijd.’
Zijn woorden van toen
worden vandaag aan ons toevertrouwd.
In de vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij hier en nu vreugdevol delen
en ze op onze beurt verder uitdragen
naar de velen om ons heen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede, kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Litteken

Hij zou zijn ‘snee’ aan elke bezoeker laten zien,
de snee van zijn operatie
van zoveel decimeter lang.
Want zijn litteken is het heilig waarmerk
van al het leed dat hij geleden heeft.

Zo plaatsen wij een monument
op alle plaatsen waar zoveel mensen hebben afgezien:
in de kampen van de holocaust, op de slagvelden
en in de platgebombardeerde steden.
Een monument als blijvend teken van geleden leed.

Laat mij de sporen van zijn lijden zien, zei Thomas,
mijn hand in zijn doorboorde zijde leggen.
Want anders kan ik niet geloven.
Dan is Hij de Messias niet
die alle leed en lijden kan genezen.

Nog altijd zeggen mensen, vanuit de oude Thomastwijfel:
als ik persoonlijk niet bemerk
hoe christenen omgaan met het lijden,
hoe zij het leed verwerken tot nieuwe levensmoed,
dan kan ik niet geloven dat Hij iets in hun leven doet.

Zo kan elke christen in de loop der tijden
een stukje van dat glorieuze litteken zijn:
de sporen van het zelf geleden leed,
nog slechts een donkere schaduw in de ogen,
terwijl de diepe vreugde, onverwoestbaar en aanstekelijk,
het heilige waarmerk blijft
dat Hij verrees.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Hij was een man uit één stuk,
een echte volgeling.
Hij was bereid om met Jezus te sterven.
Na Pasen trok hij zich niet terug
achter gesloten deuren.
Geloven was voor hem niet
bevangen zijn door angst.
Eerder was hij een realist,
een die aan lijden en dood
een plaats wist te geven.
Hij moést de wonden van de Gekruisigde
kunnen herkennen in de Verrezene.
Toen hij zijn Meester zo mocht ontmoeten,
toen ging hij door de knieën.
Als eerste van de leerlingen
sprak hij zijn geloven uit:
“Mijn Heer en mijn God”!
Hij was ervan overtuigd:
de Gekruisigde leefde!
Daarvan heeft hij toen
in lief en leed getuigd.
Hij is niet de ongelovige,
maar degene die gelooft;
een realist met beide voeten
in de harde werkelijkheid;
voor ons een voorbeeld
om te gaan geloven
midden in onze wereld.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, Bron van ons leven,
ook vandaag nog leeft het geloof
van dat handjevol mensen verder.
Maak van ons mensen,
die op dezelfde manier
de handen in elkaar slaan
en samen op weg gaan.
Mensen die vertrouwen,
ook al weten we niet altijd
waarheen we op weg zijn.
Mensen die delen.
Mensen die de droom van Jezus
blijven wakker houden.
Mensen die zich blijven laven
aan de Bron van alle liefde. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
vandaag hebben we weer mogen ervaren
hoe belangrijk voor U ‘geluk en vrede’ is.
Wij zullen trachten
deze Boodschap in ons hart op te nemen.
Wij zullen proberen
om bij iedere ontmoeting uw woorden
‘vrede voor jullie’
oprecht uit te spreken.
Zo zullen we meewerken aan de vrede op aarde. Amen.
Helchteren

Zending en zegen 1

Om buiten de beschutting van deze muren
teken van vrede te kunnen zijn
ondanks alle angst en verdriet,
ondanks scherven en littekens,
wil God, die het leven lief heeft, ons zegenen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Het was goed hier te zijn.
Maar het is niet goed hier te blijven.
“Zo zend Ik u”, werd ons vandaag verkondigd.
De vrede die wij hier samen mochten vieren,
mag door ons met velen worden gedeeld
in de wereld om ons heen.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.