Beloken pasen C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Beloken Pasen C (11/04/2010)

Begroeting

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus
als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader,  de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Helchteren


Openingswoord

Vandaag staat de apostel Thomas centraal,
door de geschiedenis bestempeld als ‘de ongelovige’.
Ten onrechte. Thomas is niet ongelovig.
Wel zoekt en verlangt hij
tastbare, zichtbare funderingen voor zijn geloof,
net zoals zovelen onder ons.
Maar soms plaatsen we onterecht en overal vraagtekens bij.
Voor al die keren dat dit gebeurde
vragen we de Heer om vergeving.

Vergevingsmoment

Heer, uw eerste woord was vrede.
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken.
Laten we daarom vandaag in het klein beginnen en vergeving vragen omdat we uw vrede niet lieten groeien.

– Als we lang kwaad blijven op iemand
kan er geen vrede groeien.
Om onze halsstarrige houding vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Een kwaad woord over iemand
komt vaak vlugger over onze lippen dan iets lovends.
Zo staan wij vrede in de weg.
Om onze onvriendelijkheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, net zoals uw apostelen zendt Gij ook ons de wereld in
om uw woorden van vrede overal te laten horen
en te bouwen aan een wereld waar elke mens gelukkig kan zijn.
Maak vaak doen we daar weinig of geen moeite voor.
Om onze laksheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed

Heer, onze God,
als er te feesten valt zijn we er graag bij.
Maar wanneer we moeten overgaan tot de ‘orde van de dag’
zitten we vaak alleen maar te piekeren
en gaan onze deuren en vensters dicht.
Als wij U nergens bespeuren,
zeggen we gemakkelijk ‘eerst zien en dan geloven’.
Daarom bidden wij U:
ondersteun onze goede wil
en laat ons groeien in de kracht en de geest van Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Mechelen

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar de Heer,
die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 5,12-16)
Uit de Handelingen van de apostelen

12 Door de handen van de apostelen
gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk.
Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo.
13 Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten,
maar het volk sprak met grote waardering over hen.
14 Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden,
grote groepen mannen en vrouwen;
15 zelfs droeg men de zieken de straat op
en legde hen daar neer op een bed of een matras,
in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam
in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen.
16 Ook de bevolking uit de steden rondom Jeruzalem
stroomde in groten getale toe;
ze brachten zieken mee en mensen
die te lijden hadden van onreine geesten,
en allen werden genezen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Apokalyps 1,9-11a.2-13.17-19)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

9          Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking,
en in het koninkrijk en de verwachting van Jezus,
ik bevond mij op het eiland Patmos
omwille van Gods woord en het getuigenis van Jezus.
10         Ik raakte in geestvervoering op de dag van de Heer,
en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet,
11         die riep: `Schrijf wat u ziet op in een boek,
en stuur het aan de zeven gemeenten.
12         Ik keerde mij om, om te zien wie mij had aangesproken.
En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaars,
13         en tussen de kandelaars iemand als een Mensenzoon,
gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte,
en met een gouden gordel om zijn borst.
14         Zijn hoofdhaar was wit als sneeuwwitte wol,
en zijn ogen vlamden als vuur.
15         Zijn voeten waren als koperbrons dat in de oven is gegloeid,
en zijn stem klonk als het gedruis van vele wateren.
16         In zijn rechterhand had Hij zeven sterren,
uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard,
en zijn gelaat schitterde als de zon in haar kracht.
17         Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten.
Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
`Wees niet bang.
Ik ben het, de eerste en de laatste,
18         de levende. Ik was dood, en zie,
Ik leef tot in alle eeuwigheid,
en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19         Schrijf op wat u gezien hebt,
zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 20,19-31)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven,
dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven,
dan blijven ze behouden.’
24         Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25         De andere leerlingen vertelden hem:
`We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.
26         Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Thomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27         Vervolgens richtte Hij zich tot Thomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen;
kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28         Hierop zei Thomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29         Jezus zei:
`Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30         Nog veel andere tekenen heeft Jezus
voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31         Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden

Samen met Thomas, onze lotgenoot en voorganger,
bidden wij.

– Voor allen die opgevoed zijn met het beeld van een straffende God
en daaronder lijden.
Voor hen die twijfelen
en voortdurend op zoek zijn naar de zin van hun bestaan.
Dat zij een luisterend oor vinden voor hun vragen en twijfels
en medemensen mogen ontmoeten
die hun steun en bevrijding bieden.
Laten wij bidden…

– Voor hen die door het veranderde wereld- en Godsbeeld
de grond onder hun geloofsleven voelen wankelen en afbreken.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die het oude evangelie weten te vertalen naar deze tijd.
Laten wij bidden…

-Voor allen onder ons die willen opkomen voor recht en vrede.
Dat zij vindingrijk mogen zijn
en moedig bij tegenslag en tegenkanting.
Dat zij voor anderen een bron van hoop en inspiratie mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Voor allen die ons in geloof zijn voorgegaan
op weg naar de verrezen Heer.
Laten wij bidden…
naar Mechelen

Gebed over de gaven

Goede God,
in het teken van brood en wijn
gedenken we uw verrezen Zoon Jezus.
Geef dat wij bemoedigd door zijn voorbeeld,
ook doorheen lijden en dood,
blijven hopen op een nieuw begin.
Dit vragen we U voor alle dagen van ons leven. Amen.
naar Lovendegem

Tafelgebed

In uw naam zijn wij hier samen.
Wij noemen U God en Vader.
Niemand heeft U ooit gezien,
maar elke dag opnieuw
is het duidelijk hoe Gij werkzaam aanwezig zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden,
waar mensen de handen in elkaar slaan
en kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen
tot uw wereld.

Wij zien U aan het werk, God,
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in groeiende solidariteit,
in blijvende verbondenheid,
in de kleine en grote inzet voor vrede en gerechtigheid.

Wij zien U aan het werk
in Jezus, uw Zoon:
de woorden die Hij sprak,
waren uw woorden
en worden nu de onze.
Zijn keuze voor kleine mensen was uw keuze
en wordt nu de onze.

In Hem hebt Gij uw droom
in onze handen gelegd:
dat lammen niet lam blijven
en doven niet doof.
Dat er voor elke mens
leven mogelijk is,
leven in overvloed.

Hem willen wij hier noemen
als inspiratie,
als wegwijzer voor ons leven,
als blijvende oproep om te blijven doen
wat Hij heeft gedaan.

Die avond,
vlak voor zijn dood,
vatte Hij zijn leven samen,
toonde Hij wie Hij was
en wie Hij blijven wou voor ons.
Hij nam het brood en verdeelde het
onder zijn vrienden en zei:
“Neem van dit brood en eet ervan.
Dit ben Ik, mijn leven,
mezelf aan U gegeven. Doe dat ook.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen,
dankte en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe dat ook.
In uw breken en delen
blijf Ik leven in uw midden.”

Daarom bidden wij U:
beziel ons met uw Geest.
Dat wij vanuit zijn inspiratie
weten wat groeikracht heeft.
Dat wij midden de ontmoediging
de fantasie bewaren
en wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.
Dat onze hand niet slaat,
dat onze mond niet verraadt,
dat wij geen mens verloochenen.

En dat wij niet vergeten
hen die op ons blijven rekenen:
zij van wie wij houden
en zij van wie wij nog niet genoeg houden.
Dat wij niet vergeten
hen die naast ons staan,
ons voorgaan en bemoedigen,
en hen met wie wij samen op weg zijn
naar menswaardiger samenleven.

Dat wij evenmin vergeten hen die van ons zijn heengegaan:
dat zij tot ons blijven spreken,
ons verder oproepen en inspireren,
ook nu zij gestorven zijn.

Beziel ons met uw Geest,
dat wij elkaar bewaren
en voortstuwen in de richting van menswaardigheid.
Dat wij waakzaam zijn
om de tekens van hoop te zien
en dat wij zelf zo een teken mogen worden.

Daarvoor willen wij ons inzetten
-samen-
met U en voor U
vandaag en alle dagen. Amen.

Onze Vader

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie” zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
            Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, Heer onze God.
Sterk ons geloof zodat wij door onze daden
boodschappers zijn van uw belofte.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk….


Vredewens

‘Ga de wereld in met woorden van vrede en vergeving’,
zei Jezus tegen zijn vrienden.
Dat zegt Hij nu ook tegen ons.
Laten we zien dat het kan:
vrede en vriendschap van mensen
die bij elkaar willen horen.
‘Zo zul je licht voor de wereld zijn’,
heeft Jezus gezegd.
Hier en wereldwijd, vandaag en morgen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede elkaar ook toe.
naar Helchteren

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede, kom aan tafel
want ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning

Ik ben een mens, enthousiast en nuchter,
vol geloof en ongeloof tegelijk.
Ik stel lastige vragen,
ik pieker over ‘wat er niet is’,
over wat voorbij is en geen keer neemt…
Mijn naam is Thomas.

Ik laat me nooit zomaar meeslepen.
Jezus boeide me en ik trok met Hem mee.
Maar ineens is alles mislukt.
Ik heb verkeerd gegokt
en ik voel me in de kou staan.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Vaak sta ik er ontredderd bij.
Ik zie een kind sterven,
een jonge mens verongelukt…
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.
Ik zie het verdriet van zoveel mensen…
en uit de dood is nog niemand weergekeerd…
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters,
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad…
Ik kan het niet verwerken.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Ik zie een Kerk van bange mensen,
een kleine kudde, een handvol maar…
Zo velen zijn teruggetreden, geruisloos,
en zoveel kerken leeg…

Hij heeft wel ooit gezegd:
‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn,
daar leef Ik in hun midden…
maar ik wil eerst zien!
naar Rijmenam

Slotgebed

Als er één ding is dat ik uit onze evangelielezing onthou, Heer,
dan is het wel dat christenen geen grafdelvers
maar dragers van hoop moeten zijn.
Geef mij daarom de durf
heel mijn hart voor U en uw Zoon open te stellen.
Schenk mij uw Geest en uw vrede.
En laat me in uw naam mensen nabij blijven,
ook wanneer het leven pijn doet.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Moge wij steeds meer de levende Heer ervaren in ons dagelijks leven.
Daartoe zegene Hij ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.Levensecht

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.