Beloken Pasen B 2021

04 04 2021


Begroeting

Om de Eerste van ons allen die uit de dood is opgestaan
dankbaar te gedenken,
zijn wij hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

“In blijdschap en eenvoud genoten ze samen hun voedsel
en ze bezaten alles gemeenschappelijk.”
Zo schetst Lucas ons, in de eerste lezing,
het ideaalbeeld van de eerste christengemeenschap.
Een fel contrast met het evangelie van Johannes
waarin de eerste leerlingen van Jezus
vandaag pas de vreugde van het verrijzenisgeloof ontdekken.

Mochten ook wij Pasen nog niet ervaren hebben als levengevend en bevrijdend,
dan doen we er misschien goed aan
ons even terug te plooien op onszelf.

Openingswoord 2

Thomas, de scepticus onder de apostelen,
had na Golgotha en de perikelen rond het lege graf
zijn oude job weer opgenomen.
Zo kwam het
dat hij er niet bij was
toen Jezus de eerste keer aan zijn leerlingen verscheen.
Toen zijn vrienden hem bij zijn thuiskomst
het grote nieuws vertelden,
werd de psycholoog in hem wakker:
‘Wat is er hier gebeurd? Hallucinaties? Massahysterie?’
Zulke grote woorden zal hij wel niet gebruikt hebben,
maar toch kwam het daar ongeveer op neer.
Hij legde de vinger op de wonde
toen hij tot zijn vrienden zei: “Eerst zien en dan geloven.”

Een week later beleefde Thomas de dag van zijn leven.
Blozende kaken, van vreugde en van verlegenheid.
Het was dan toch waar!
Hij kreeg van Jezus wel te horen:
“Beste Thomas,
gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen”.
Maar die veeg uit de pan nam hij er op de koop toe bij.

Misschien kan Jezus tot ons hetzelfde zeggen.
Misschien ook niet.
Daarom willen we bidden om zijn ontfermende aanwezigheid onder ons.

Openingswoord 3

Vandaag krijgen wij de bevestiging
dat ons paasgeloof niet vanzelfsprekend is.
Via de persoon van Thomas,
die wil weten wat en in wie hij eigenlijk te geloven heeft,
verkondigt de evangelist
dat de mens Jezus werkelijk geleden heeft en gedood werd,
maar dat diens leven niet kapot te krijgen is.
Je aan dat geloof durven overgeven
geeft leven, doet leven.
Jezus nodigt ons uit: “Kom en zie”.

Gebed om ontferming 1

-Misschien behoren we
tot het slag van de eeuwige twijfelaars,
draaien we rond de pot, onzeker over onszelf,
het slag dat alles in vraag stelt.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Misschien behoren we
tot het slag van de zelfverzekerden die nooit twijfelen,
die altijd weten, en béter weten,
het slag dat overal een uitroepteken bij plaatst.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom bidden we:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Misschien zwalpen we voortdurend tussen zekerheid en twijfel,
met wankele hoop uitkijkend naar de toekomst,
met alle vragen van dien.
Toch hopen wij de Levende Heer te mogen zien.
Daarom bidden we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, bij wie liefde het eerste en het laatste woord is,
vouw ons open,
zodat wij voor U en voor elkaar toegankelijk worden. Amen.


Gebed om ontferming 2

Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus binnen.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
“Mijn vrede geef Ik u…”.

-Leer ons vertrouwen, God, op uw aanwezigheid bij ons.
Want in een wereld waar geld het steeds weer wint van wijsheid,
is het moeilijk uw tekenen te duiden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Help ons vertrouwen, God, op uw belofte van vrede.
Want in een wereld waar aanslagen en zinloos geweld dagelijks aan de orde zijn,
lijkt de hoop op ommekeer een illusie.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Schenk ons vertrouwen, God, in een leven dat sterker is dan de dood.
Want in een wereld waar geloven als ‘naïef dromen’ wordt afgedaan,
valt het niet mee om idealen overeind te houden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons zijn vrede schenken
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 3

Bij God mogen wij ons thuis voelen.
Hij draagt de littekens van zijn lijden met Zich mee.
Hij staat dicht bij ons, ook en misschien vooral als wij het moeilijk hebben.

-Heer God, wij behoren wel tot uw Kerk,
maar ons hart is er vaak niet echt bij.
Trek ons naar U toe
en richt onze gedachten op uw aanwezigheid.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer God, wij luisteren wel naar uw Woord,
maar wij veranderen ons leven niet.
Laat ons gewaarworden
dat Gij steeds vol verwachting naar ons uitkijkt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer God, wij geloven dat Gij onze hoop en toekomst zijt.
Help ons dat geloof ook uit te stralen naar anderen toe.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
Gij blijft geloven in uw schepping,
in een wereld waar het goed is om te wonen voor alle mensen.
Bewaar ons in uw Licht en uw Liefde. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
laat het Woord van Jezus, de Levende,
klinken in ons midden,
en bewerk onder ons
het wonder van Pasen,
het wonder van genezing en bevrijding,
opdat ook wij,
door uw Geest bezield,
die Geest zouden uitstralen en uitdragen,
vandaag en al onze dagen. Amen.

Openingsgebed 2

Wij bidden U, levende God,
doe ons iets ervaren van uw aanwezigheid, van uw visioen:
ontroering om deze dag,
innerlijke vreugde,
ervaring van geborgenheid,
glans van herkenning.
Verbind ons met de weg van Jezus,
zodat wij steeds meer zijn leven verstaan in deze wereld
die uw Rijk nog niet is.
Doe ons gaan in zijn voetspoor
naar vrede en gerechtigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Heer
die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 4, 32-35)

Uit de Handelingen der Apostelen

32         De grote groep gelovigen was één van hart en ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde;
integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.
33         Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af
van de opstanding van de Heer Jezus,
en zij werden allen rijkelijk begunstigd.
34         Er was immers niemand onder hen die gebrek leed,
want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit,
gingen met de opbrengst naar de apostelen,
35         en legden die aan hun voeten.
Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder,
al naar gelang hij nodig had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Joh., 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

Vrienden,
1           Wie gelooft dat Jezus de Messias is,
is uit God geboren.
Welnu, wie de Vader liefheeft,
heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren.
2           Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben?
Er is maar één bewijs:
dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden.
3           God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,
4           want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
5           Wie anders kan de wereld overwinnen
dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
6           Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus.
Hij is niet door water alleen gekomen,
maar door water en door bloed.
De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
        Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24         Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25         De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26         Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27         Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28         Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29         Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30         Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31         Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van Liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.


Voorbeden 1

Omwille van de Gekruisigde
die onze weg ten leven is,
bidden wij tot U, God:

-Voor mensen, jong en oud,
van pasgeborenen tot mensen op hoge leeftijd.
Dat zij het leven ervaren als een gave.
Laten wij bidden…

-Voor hen die gebukt gaan onder slagen,
door anderen toegebracht,
waardoor zij het geloof in medemensen hebben verloren.
Dat zij leren zien met nieuwe ogen en vrede vinden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich schuldig voelen en nagewezen,
voor hen die zichzelf als mislukt beschouwen.
Dat zij door anderen worden gezien en opgebeurd.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
blijf ons nabij
in alle omstandigheden van het leven.
Wees voor ons allen
een Rots van behoud,
een Huis om in te schuilen. Amen.

Voorbeden 2

Tot de Eeuwige
die zich heeft ontfermd over Jezus
en ook ons niet vergeet,
bidden wij:

-Voor mensen die, uit angst en verdriet,
de deuren van hun hart gesloten hebben.
Dat zij woorden van vrede mogen horen.
Laten wij bidden…

-Voor hen die, dichtgeslagen door verdriet,
geen enkel perspectief meer zien.
Dat zij signalen opvangen van de levende God.
Laten wij bidden…

-Voor hen die door vertwijfeling
alle vertrouwen zijn gaan missen.
Dat zij zich laten opnemen in een kring van vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf,
met al onze hoop en twijfel,
vreugde en wanhoop.
Dat wij opengaan voor wat ons
in Jezus van Nazareth gegeven wordt.
Laten wij bidden…

God,
voltooi wat Gij met ons begonnen zijt,
blijf ons wegen ten leven wijzen. Amen.
Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven

Voorbeden 3

-God, wij bidden voor alle gelovigen
die in onze Kerk Gods Woord verkondigen.
Dat zij met vreugde blijven verkondigen
dat Jezus verrezen is en verder leeft.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden voor alle mensen
die twijfelen aan uw aanwezigheid
in onze Kerk of in onze soms zo harde wereld.
Wij bidden om uw Geestkracht
voor de mensen die moeten leven
in angst en onzekerheid over hun toekomst.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden voor alle christenen van vandaag.
Dat wij, zoals de eerste christenen,
steeds meer in U geloven
en in onze zorg en inzet voor medemensen laten zien
dat Jezus leeft.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden voor alle christenen
die moeten leven in conflict, oorlog of geweld.
Dat ze vanuit de vrede die Jezus geeft
de eerste stap durven zetten
naar vrede en verzoening met anderen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 4

-Heer Jezus Christus,
door uw verrijzenis opent Gij voor alle mensen
de poorten van uw Koninkrijk.
Leid ons naar de heerlijkheid van de Vader.
Laten we bidden…

-Door uw verrijzenis hebt Gij het geloof van de leerlingen bevestigd
en hebt Gij hen uitgezonden naar de mensen.
Laat, in navolging van hen,
uw Kerk trouw uw Blijde Boodschap blijven verkondigen.
Laten we bidden…

-Door uw verrijzenis hebt Gij ons uw vrede toegezegd.
Moge alle gedoopten deel uitmaken
van eenzelfde gemeenschap van geloof en liefde.
Laten we bidden…

-Door uw verrijzenis geneest Gij ons mens-zijn
en schenkt Gij ons eeuwig leven.
Wij vertrouwen U alle zieken toe en bidden voor hen.
Laten we bidden…
naar ‘Gebeden uit Taizé

Gebed over de gaven 1

Brood en wijn behoren tot het dagelijks leven
zoals vreugde en verdriet,
zoals samen zijn en zich eenzaam voelen,
proberen en toch niet slagen.
Brood en wijn zijn een dagelijkse uitnodiging
om zin te geven aan de dingen die ons omringen,
om uit onszelf te treden
en de weg van Jezus te gaan. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
in de tekens van brood en wijn
gedenken we het verrezen leven van uw Zoon.
Geef dat wij,
door lijden en sterven heen,
blijven hopen
op een nieuw begin.
Dit vragen we U
alle dagen van ons leven. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor een mens zoals Thomas
die, ondanks zijn traag geloof,
ook inzag dat de dood geen eindpunt is
maar een nieuw begin.
Thomas, die ondanks alle ontgoochelingen en littekens,
toch weer de moed vond om te getuigen.

Dank U, God,
voor die man Thomas,
die aarzelend en onbegrijpend
zijn weg zocht …
en vond.

Wij danken U, God,
om de verrijzenis van Jezus, uw Zoon,
Hij leeft verder hier in ons midden,
in ieder van ons.

Jezus was en blijft
voor ons een Mens van geloof, hoop
en eindeloos vertrouwen,
een Mens van totale inzet,
die zich met hart en ziel
gegeven heeft voor God en mens.

Tot het uiterste is Hij gegaan:
liefde,
alleen maar liefde
tot de dood erop volgde.
Hij bracht hoop
waar mensen het niet meer zagen zitten.
Zo blijft Hij ook ons de weg wijzen naar morgen.
Dankbaar roemen wij zijn grote daden
en heffen ons loflied aan:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het Brood.

Daarom bidden wij, barmhartige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende Verbond;
dit is mijn Boed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie” zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
            Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, Heer.
Sterk ons geloof zodat wij door onze daden
boodschappers worden van uw Belofte.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens 1

Het leven gaat verder.
Goede Vrijdag was niet het einde.
Zelfs Pasen was niet het einde.
‘Ga op weg, met vrede voor mensen wereldwijd,’
sprak Jezus tot zijn vrienden.
Zijn woorden van toen
worden vandaag aan ons toevertrouwd.
In de vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij hier en nu vreugdevol delen
en ze op onze beurt verder uitdragen
naar de velen om ons heen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

“Ik wens jullie vrede!”
Zo sprak Jezus ons toe in het evangelie.
Geen goedkope of onderhandelde vrede,
maar een diepe hartenwens van Hem die onschuldig is gestorven.
Kijkend naar de wereld om ons heen, veraf en dichtbij,
beseffen wij hoe kostbaar die vrede is.
Laten wij daarvan werk maken.
De vrede van de Heer zij met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Zalig en gelukkig zijn wij
die welkom zijn aan de gastvrije tafel van de Heer.
Zie het Lam van God,
het gebroken Brood van het heil,
de Heer zelf, levend in ons midden.
Heer, ik ben niet waardig..

Bezinning 1

God,
houd mijn hand vast.
Als Gij dat doet,
moet ik niet bang zijn.
Wat kan het mij dan schelen
dat het waait en stormt,
dat de wind ons huis
doet kraken ?
Ik ben veilig bij U.
Net zo veilig als ik
bij mijn moeder was,
toen ik nog niet
was geboren.
Houd mijn hand vast.
Dan is het goed.

Bezinning 2

Litteken

Hij zou zijn ‘snee’ aan elke bezoeker laten zien,
de snee van zijn operatie
van zoveel decimeter lang.
Want zijn litteken is het heilig waarmerk
van al het leed dat hij geleden heeft.

Zo plaatsen wij een monument
op alle plaatsen waar zoveel mensen hebben afgezien:
in de kampen van de holocaust, op de slagvelden
en in de platgebombardeerde steden.
Een monument als blijvend teken van geleden leed.

Laat mij de sporen van zijn lijden zien, zei Thomas,
mijn hand in zijn doorboorde zijde leggen.
Want anders kan ik niet geloven.
Dan is Hij de Messias niet
die alle leed en lijden kan genezen.

Nog altijd zeggen mensen, vanuit de oude Thomastwijfel:
als ik persoonlijk niet bemerk
hoe christenen omgaan met het lijden,
hoe zij het leed verwerken tot nieuwe levensmoed,
dan kan ik niet geloven dat Hij iets in hun leven doet.

Zo kan elke christen in de loop der tijden
een stukje van dat glorieuze litteken zijn:
de sporen van het zelf geleden leed,
nog slechts een donkere schaduw in de ogen,
terwijl de diepe vreugde, onverwoestbaar en aanstekelijk,
het heilige waarmerk blijft
dat Hij verrees.
Manu Verhulst

Bezinning 3

Leven in geloof
is wat anders dan
altijd opgetogen zijn.
Vaak is het vooral:
tóch maar doorgaan,
al zie je nauwelijks resultaat.
Het uithouden met jezelf
en met elkaar,
ook al zie je veel mislukken.
Tóch doorgaan
ondanks zoveel
dat je verdrietig maakt.
Trouw blijven
aan wat ons werd toevertrouwd.

Je ziel niet laten verbitteren
maar het goede in elkaar behoeden.
Teleurstellingen niet koesteren
maar het uithouden
en geduld opbrengen,
als een wachter in de nacht
die de onbegrijpelijkheid van wat gebeurt,
doorstaat.
Ook het onbegrijpelijke van God.

Vasthouden aan de hoop
dat er telkens iets nieuws kan groeien.
En dat mens-zijn
en menswaardigheid
mogelijk zijn.

Vasthouden aan het geloof
dat op deze vreemde aarde
zoiets ongehoords
als ‘liefhebben’
toch gebeuren kan.

En de verwondering gaande houden.

Slotgebed 1
 
Als er één ding is dat ik uit onze evangelielezing onthou, Heer,
dan is het wel dat christenen geen grafdelvers moeten zijn,
maar dragers van hoop.
Geef mij daarom de durf
heel mijn hart voor U en uw Zoon open te stellen.
Schenk mij uw Geest en uw vrede.
En laat me in uw naam mensen nabij blijven,
ook  wanneer het leven pijn doet.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Geloven is vertrouwen hebben in de toekomst,
ingaan op het Woord van Jezus.
Geloven is de weg gaan die Hij is gegaan
en mens worden zoals Hij.
Geloven is op zijn Woord,
door de nacht van de twijfel,
voortgaan naar de morgen van de hoop.
Geloven is zich riskeren in de liefde voor Hem en de mensen.
Geloven doe je met je hart.
Ward Bruyninckx

Slotgebed 3

God,
getekend met wonden
is uw Zoon, verheerlijkt, uit de dood opgestaan.
Geef dat wij elkaars gebrokenheid
verdragen en helpen verlichten.
Dat wij ons, met open ogen,
toevertrouwen aan uw Goede Boodschap.
Dat wij, zoals de leerlingen,
één van hart en ziel,
durven getuigen van de liefde en vrede
waaruit wij leven. Amen.

Zending en zegen 1

Vroege christenen maakten indruk door een levensstijl
die Jezus hun had voorgeleefd.
Een levensstijl van vriendschap en vrede,
van gedeeld brood en gedeelde levensvreugde.
Moge die levensstijl ook de onze worden.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Heer, onze God,
denkend aan Thomas keren wij naar huis terug.
We weten het wel:
lijden en dood,
aftakeling en angst blijven om ons heen
en de sporen ervan worden zo moeilijk uitgewist.
Wij bidden U:
laat niet toe dat wij ons opsluiten achter deuren en vensters.
Moge onze getuigenis sterker zijn dan onze ontmoediging,
ons geloof net iets groter dan ons ongeloof.
Begeleid ons met uw zegen Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.