Beloken Pasen B 2015

12 04 2015

Begroeting

‘Vrede voor jullie’, zegt Jezus
als Hij plots midden tussen zijn leerlingen staat.
Laten wij vandaag deze vrede vieren,
de vrede die met ons is:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Daar staat hij, Thomas,
gebroken, ontredderd, eenzaam, zonder antwoord,
uitzichtloos en verslagen.
Ze moeten hem niets meer wijsmaken.
Met eigen ogen heeft hij zijn Vriend en Meester
zien hangen aan het kruis, dood.
Dat beeld kan hij niet meer van zich afzetten.
Het achtervolgt hem,
hij droomt ervan,
schrikt ervan wakker.
Het zal je maar overkomen,
je vriend, je hoop, je alles zien wegbloeden.
Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen.

Verlaten loopt hij rond in Getsemane.
Hij zoekt bij het meer.
Hij gaat de plaatsen na waar ze samen zijn geweest.
Hij wil Hem terug, maar hij weet het: zijn Vriend is dood.
En dan komt hij thuis bij de anderen.
Ze zeggen: ‘Thomas, Hij is hier geweest, Hij leeft.’
‘Je moet me niets wijsmaken’ roept hij ontredderd, ‘IK WIL HEM ZIEN!!!’

Net als Thomas vragen ook wij vaak onomstotelijke bewijzen.
Wij weten wel:
geloven houdt altijd iets in van ‘niet zien’, van overgave.
Omdat we dat toch zo weinig in praktijk omzetten
vragen wij om vergeving.

Openingswoord 2

We zijn hier, net als de apostelen, bijeen op de achtste dag na Pasen.
We hebben de Verrezen Heer niet in levenden lijve gezien,
en toch weten we Hem hier onder ons aanwezig.
“Gelukkig die niet zien en toch geloven”
zullen we Jezus tot Thomas horen zeggen.
We mogen de aanwezigheid van de Heer gewaarworden
in het gelaat van onze medegelovigen.
We mogen Hem aanwezig weten in zijn Woord
dat hier wordt verkondigd.
We mogen ons aan deze heilige tafel voeden met zijn Leven.
Kees Pannekoek

Openingswoord 3

Het leven gaat verder.
Goede Vrijdag was het einde niet.
Ook Pasen was niet het einde.
“Ga op weg met vrede voor mensen wereldwijd”
zei Jezus tot zijn vrienden.
Zijn Woorden van toen
worden vandaag aan ons toevertrouwd.
De vrede die Hij ons toewenst,
mogen wij delen met elkaar
en vervolgens uitdragen naar velen om ons heen.
‘Vrede zij u’
is de paasboodschap voor een wereld onderweg.
naar Jacques Verhees

Vergevingsmoment 1

Heer, uw eerste woord was vrede.
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken.
Laten we daarom vandaag in het klein beginnen
en vergeving vragen omdat we uw vrede niet lieten groeien.

-Als we lang kwaad blijven op iemand
kan er geen vrede groeien.
Om onze halsstarrige houding vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Een kwaad woord over iemand
komt vaak vlugger over onze lippen dan iets lovends.
Zo staan wij vrede in de weg.
Om onze onvriendelijkheid vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, net zoals uw apostelen zendt Gij ook ons de wereld in
om uw woorden van vrede overal te laten horen
en te bouwen aan een wereld waar elke mens gelukkig kan zijn.
Maak vaak doen we daar weinig of geen moeite voor.
Om onze laksheid vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

God, zoals Thomas twijfelen ook wij soms aan uw Liefde en Trouw
bij het zien van zoveel onrecht en geweld tussen mensen.
Om ons tekort aan vertrouwen
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, zoals uw leerlingen zijn we soms onzeker en bang
voor de reacties van anderen
en durven we soms niet getuigen van ons geloof en onze hoop
dat Gij verrezen zijt.
Om ons gebrek aan moed en durf
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, als christenen staan we niet altijd open
voor uw Boodschap van vrede
en uw oproep tot verzoening met elkaar.
Om onze halsstarrigheid
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.                                                  naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
wij herkennen ons in Thomas:
ook wij hebben U nooit gezien,
maar hebben wel over U gehoord.
Help ons om in U te geloven.
Blijf bij ons als we luisteren naar de Woorden van Jezus
die uw Zoon is en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
als er te feesten valt zijn we er graag bij.
Maar wanneer we moeten overgaan tot de ‘orde van de dag’
zitten we vaak alleen maar te piekeren
en gaan onze deuren en vensters dicht.
Als wij U nergens bespeuren,
zeggen we gemakkelijk ‘eerst zien en dan geloven’.
Daarom bidden wij U:
ondersteun onze goede wil
en laat ons groeien in de kracht en de Geest van Jezus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Openingsgebed 3

Levende Heer, Jezus Christus,
wij hebben uw verrijzenis gevierd,
de kern van ons christelijk geloof.
Net als de eerste leerlingen kennen ook wij
momenten van vertwijfeling en moedeloosheid
waarop we niet meer zien hoe het verder moet,
waarop we twijfelen of God wel bestaat.
Net als uw leerlingen hebben ook wij het nodig
om ‘aan den lijve’ te ondervinden dat Gij in ons leven aanwezig zijt.
Doe daarom vandaag aan ons
wat Gij destijds aan uw leerlingen hebt gedaan:
kom binnen in ons midden,
breek onze kring open,
adem over ons, zodat Gods Geest ons hart nieuw maakt
en wij verrijzenismensen worden. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing schetst Lucas ons de eerste Kerk van Jeruzalem
als een eensgezinde, solidaire gemeenschap.
Het evangelie verhaalt wat de impact was
toen Jezus op Pasen aan zijn leerlingen verscheen.
Laten we samen luisteren naar die lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 4, 32-35)

Uit de Handelingen der Apostelen

32         De grote groep gelovigen was één van hart en ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde;
integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.
33         Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af
van de opstanding van de Heer Jezus,
en zij werden allen rijkelijk begunstigd.
34         Er was immers niemand onder hen die gebrek leed,
want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit,
gingen met de opbrengst naar de apostelen,
35         en legden die aan hun voeten.
Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder,
al naar gelang hij nodig had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Joh., 5, 1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

Vrienden,
1           Wie gelooft dat Jezus de Messias is,
is uit God geboren.
Welnu, wie de Vader liefheeft,
heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren.
2           Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben?
Er is maar één bewijs:
dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden.
3           God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,
4           want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
5           Wie anders kan de wereld overwinnen
dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
6           Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus.
Hij is niet door water alleen gekomen,
maar door water en door bloed.
De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
        Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24         Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25         De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26         Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27         Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28         Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29         Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30         Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31         Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
Bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van elke dag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een Kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor allen die,
in zichzelf gevangen,
zweren bij wat oud en vertrouwd is,
voor allen die hun deuren angstvallig gesloten houden
voor wat vreemd en nieuw is.
Dat de Verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die,
door twijfel overmand,
het Goede Nieuws
niet meer tot zich durven toelaten,
voor allen die hun geloof verloren hebben
en slechts met heimwee kunnen terugdenken
aan het houvast dat het geloof hun vroeger gaf.
Dat de Verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die niet vluchten
in verstrooiing en oppervlakkigheid,
voor allen die open in het leven staan
en op zoek blijven naar de zin van het bestaan.
Dat de Verrezen Heer ook voor hen
een woord van vrede heeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf:
dat wij verrijzenismensen mogen zijn,
die – in woord en daad –
getuigen van het leven
en ervoor opkomen waar het wordt bedreigd.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Wij bidden tot U , God,
het Licht voor onze ogen,
de Vreugde voor ons hart.

-Wij bidden dat Jezus’ vredewens
door velen gehoord, verstaan en ter harte genomen wordt.
Dat mensen zich, in de gemeenschappen die zich naar Hem noemen,
door elkaar aanvaard, bemind en gewaardeerd voelen.
Laten wij bidden…

-Wij bidden voor de visueel gehandicapte mensen
die zich sterker dan anderen
moeten toevertrouwen aan een innerlijk licht.
Dat zij ons voorgaan in ‘niet-zien en toch geloven’.
Dat wij voor hen een licht mogen zijn in duisternis.
Laten wij bidden…

Wij bidden voor onszelf
die geroepen zijn tot erfgenamen van de hele schepping.
Dat wij haar behoeden en voltooien,
en er uw naam verkondigen, God,
uw liefde en vreugde uitstralen.
Laten wij bidden…

God, laat ons uw Verrezen Zoon ontmoeten,
doe Hem opstaan in onze harten, in onze liederen,
in onze vredeswoorden, in deze vreugdetijd. Amen.

Voorbeden 3

Bidden we tot God
die ons in zijn barmhartigheid herboren doet worden
tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus uit de dood.

-Bidden we voor de twijfelaars
die net als Thomas verlangen naar een zichtbaar teken
dat hen tot geloof kan brengen.
Dat zij op hun levensweg medemensen ontmoeten
die hen uitnodigen om, ondanks onzekerheden,
te komen tot de geloofsbelijdenis van Thomas.
Laten we bidden…

-Bidden we dat wij mogen geloven in een werkelijkheid
die je niet hoeft te betasten of te bewijzen:
dat er vriendschap is en liefde tussen mensen,
dat ons geloof in de Verrezen Heer ons mag inspireren
om elkaar op te bouwen
tot één gemeenschap in onderlinge liefde en trouw.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij, net als de apostelen,
eensgezind zijn in gebed en het breken van het brood.
Dat wij elkaar mogen herkennen als broers en zussen van Thomas,
om uiteindelijk, zoals hij,
te kunnen belijden:
Gij zijt mijn Heer en mijn God.
Laten wij bidden…

Barmhartige God,
hoor onze gebeden en onze vragen.
Luister naar wat er leeft in ons hart
Help ons, zoals Thomas, te geloven in U
en moge ons verder leven vervuld zijn
van uw vrede en aanwezigheid. Amen.
Bert Robben o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
doe ons beseffen,
dat de levende Heer – Jezus, uw Zoon –
alleen aanwezig kan zijn onder mensen
als die van harte samen brood breken en delen.
Maak ons tot een hechte gemeenschap,
zet ons op het spoor van uw Liefde,
geef dat wij elkaar behoeden voor
onverschilligheid tegenover het leed van anderen.
Dan zullen wij leven,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
wij vragen U om brood en vrede.
Uw antwoord is Jezus, uw Zoon.
Brood is Hij voor het leven van de wereld,
onze hoop is Hij en onze vrede.
Wij bidden U
dat Hij in ons midden werkzaam mag zijn en blijven,
en dat wij vreugde mogen vinden
in deze Mens die Gij ons hebt gegeven
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar H. Oosterhuis

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven.
Gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie” zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
            Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, Heer.
Sterk ons geloof zodat wij door onze daden
boodschappers worden van uw Belofte.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk….

Vredeswens 1

Telkens Jezus aan zijn vrienden verschijnt
is zijn eerste woord: vrede.
Moge ook wij elkaar steeds tegemoet gaan
met een vredelievend hart.
Dan zal deze mensenwereld toekomst hebben.
De vrede van de Heer zij met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Vredeswens 2

‘Vrede zij U’.
Met deze woorden, Jezus,
hebt Gij uw leerlingen begroet.
Met deze woorden
hebt Gij ook hun angst doorbroken.
Schenk ook ons uw vrede,
maak ons één van hart,
zodat wij die vrede uitstralen in deze wereld.
Die Jezusvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Hier rond deze tafel delen wij het brood,
teken van onze gezindheid:
één van hart en één van ziel,
in geloof met elkaar verbonden
als kinderen van de ene God.
Gelukkig wij allen die genodigd aan deze tafel,
waar we het leven op z’n paasbest vieren.
Heer, ik ben niet waardig..

Bezinning 1

Ik ben een mens, enthousiast en nuchter,
vol geloof en ongeloof tegelijk.
Ik stel lastige vragen,
ik pieker over ‘wat er niet is’,
over wat voorbij is en geen keer neemt…
Mijn naam is Thomas.

Ik laat me nooit zomaar meeslepen.
Jezus boeide me en ik trok met Hem mee.
Maar ineens is alles mislukt.
Ik heb verkeerd gegokt
en ik voel me in de kou staan.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Vaak sta ik er ontredderd bij.
Ik zie een kind sterven,
een jonge mens verongelukt…
Ik hoor over mensen die gefolterd worden.
Ik zie het verdriet van zoveel mensen…
en uit de dood is nog niemand weergekeerd…
Ik zie mensen verkommeren achter gesloten deuren en vensters,
eenzaam op kleine kamertjes in een grote stad…
Ik kan het niet verwerken.

Ze zeggen wel dat Hij leeft…
maar ik wil het eerst zien.

Mijn naam is Thomas.
Ik zie een Kerk van bange mensen,
een kleine kudde, een handvol maar…
Zo velen zijn teruggetreden, geruisloos,
en zoveel kerken leeg…

Hij heeft wel ooit gezegd:
‘Waar twee of meer in mijn naam bijeen zijn,
daar leef Ik in hun midden…
maar ik wil eerst zien!

Bezinning 2

Vrede zij met u!
Jij met je zoeken en twijfelen.
Jij, Thomas,
ook Didymus, Tweeling genoemd,
want je schippert tussen
‘wel willen geloven’
en ‘niet kunnen geloven’,
tussen ‘eerst zien en daarna geloven’
en ‘geloven zonder te zien’.

Vrede zij met u.
Laat Gods Geest maar binnen in je leven.
En weet:
als je vergeeft, dan is ’t vergeven,
en als je niet vergeeft,
dan blijft het kwade woekeren.

Vrede zij met u.
Steek je handen uit
en leg ze in de wonden
van de lijdende medemens.
Want dat zijn vandaag
de wonden van de Christus.
Alleen door je te laten raken
kan je tot geloof komen.
Zo sprak de Verrezene
en zo spreekt Hij nog altijd.

Slotgebed 1

Heer Jezus,
Gij zijt midden onder ons.
Ook als wij, bange mensen,
de deur van ons hart gesloten hielden
zijt Gij ons toch nabij.
Gij hebt ons uw vrede aangereikt
in het breken van het brood.
Geef ons de begeestering
om die vrede ook uit te dragen in deze wereld,
elke dag die Gij ons geeft. Amen.

Slotgebed 2

Getrouwe God,
wij vragen U:
laat U vinden wanneer wij de weg naar U zijn kwijtgeraakt.
Doe ons opstaan, reik ons uw hand.
Blijf bij ons, ook als twijfel ons overvalt.
Schenk ons geloof
zodat wij doordrongen worden van uw bestaan
en met Thomas oprecht mogen stamelen:
mijn Heer en mijn God.
naar Yvonne van den Akker-Savelsbergh

Zending en zegen 1
 “Ga de wereld in met woorden van vrede en vergeving”
zei Jezus tegen zijn vrienden,
zegt Hij ook tegen ons.
Ook wij mogen de wereld laten zien dat het kan:
vrede en vriendschap onder mensen die bij elkaar willen horen.
Moge wij Gods licht laten schijnen,
zodat mensen aan ons kunnen zien
dat wij verrijzenismensen zijn.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Het was goed hier te zijn.
Maar het is niet goed hier te blijven.
“Zo zend ik u”, werd ons vandaag verkondigd.
De vrede die wij hier samen mochten vieren,
mag door ons met velen worden gedeeld
in de wereld om ons heen.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, en de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.