Beloken pasen B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Beloken Pasen B (15/04/2012)

Begroeting

Welkom op deze eerste samenkomst
sinds de herdenking van de verrijzenis van onze Heer.
Moge Hij dit samenzijn zegenen:
in de naam van + de Vader, Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

“In blijdschap en eenvoud genoten ze samen hun voedsel
en ze bezaten alles gemeenschappelijk.”
Zo schetst Lucas, in de eerste lezing,
het ideaalbeeld van de eerste christengemeenschap.
Een fel contrast met het evangelie van Johannes
waarin de eerste leerlingen van Jezus vandaag pas de vreugde van het verrijzenisgeloof ontdekken.

Mochten ook wij Pasen nog niet ervaren hebben als levengevend en bevrijdend,
dan doen we er misschien goed aan
ons even terug te plooien op onszelf.

Vergevingsmoment

Bij God mogen wij ons thuis voelen.
Hij draagt de littekens van zijn lijden met zich mee.
Hij staat dicht bij ons als wij het moeilijk hebben.

– Heer God, wij behoren wel tot uw Kerk,
maar ons hart is er vaak niet echt bij.
Trek ons naar U toe
en richt onze gedachten op uw aanwezigheid.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Heer God, wij luisteren wel naar uw Woord,
maar wij veranderen ons leven niet.
Laat ons gewaarworden
dat Gij verwachtingsvol naar ons uitkijkt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer God, wij geloven dat Gij onze hoop en toekomst zijt.
Help ons dat geloof ook uit te stralen naar anderen toe.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Levende Heer, Jezus Christus,
wij hebben uw verrijzenis gevierd,
de kern van ons christelijk geloof.
Net als de eerste leerlingen kennen ook wij
momenten van vertwijfeling en moedeloosheid
waarop we niet meer zien hoe het verder moet,
waarop we twijfelen of God wel bestaat.
Net als uw leerlingen hebben ook wij het nodig
om ‘aan den lijve’ te ondervinden dat Gij in ons leven aanwezig zijt.
Doe daarom vandaag aan ons
wat Gij destijds aan uw leerlingen deedt:
kom binnen in ons midden,
breek onze kring open,
adem over ons, zodat Gods Geest ons hart nieuw maakt
en wij verrijzenismensen worden. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de Heer
die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 4,32-35)

Uit de Handelingen der Apostelen

32       De grote groep gelovigen was één van hart en ziel
en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde;
integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap.
33       Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af
van de opstanding van de Heer Jezus,
en zij werden allen rijkelijk begunstigd.
34       Er was immers niemand onder hen die gebrek leed,
want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit,
gingen met de opbrengst naar de apostelen,
35       en legden die aan hun voeten.
Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder,
al naar gelang hij nodig had.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Johannes 5,1-6)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

Vrienden,
1        Wie gelooft dat Jezus de Messias is,
is uit God geboren.
Welnu, wie de Vader liefheeft,
heeft ook liefde voor wie uit Hem is geboren.
2        Hoe weten wij dat we de kinderen van God liefhebben?
Er is maar één bewijs:
dat we God liefhebben en ons houden aan zijn geboden.
3        God liefhebben wil zeggen zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden,
4        want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
5        Wie anders kan de wereld overwinnen
dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
6        Hij is gekomen met water en bloed, Jezus Christus.
Hij is niet door water alleen gekomen,
maar door water en door bloed.
De Geest getuigt het, omdat de Geest de waarheid is.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
      Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20       Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21       `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22       Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23       `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24       Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25       De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26       Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27       Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28       Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29       Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30       Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31       Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden

Tot de Eeuwige
die zich heeft ontfermd over Jezus
en ook ons niet vergeet,
bidden wij:

– Voor mensen die, uit angst en verdriet,
de deuren van hun hart gesloten hebben.
Dat zij woorden van vrede mogen horen.
Laten wij bidden…

– Voor hen die, dichtgeslagen door verdriet,
geen enkel perspectief meer zien.
Dat zij signalen opvangen van de levende God.
Laten wij bidden…

– Voor hen die door vertwijfeling
alle vertrouwen zijn gaan missen.
Dat zij zich laten opnemen in een kring van vertrouwen.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf,
met al onze hoop en twijfel,
vreugde en wanhoop.
Dat wij opengaan voor wat ons
in Jezus van Nazareth gegeven wordt.
Laten wij bidden…

God,
voltooi wat Gij met ons begonnen zijt,
blijf ons wegen ten leven wijzen. Amen.
Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

God van leven, zoals de vroegste christenen
zijn wij hier verzameld rondom uw tafel.
Geef dat ook wij mogen genieten van uw brood en uw wijn
in blijdschap en eenvoud van hart. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer…

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens

Vandaag hoorden wij hoe Jezus’ vrienden uitgezonden werden
om wereldwijd de vrede te verkondigen.
Hoe hun woorden vruchtbaar zijn geworden
in verbondenheid en vriendschap met velen.
God, Gij die mensen ooit bewogen hebt
om in de Geest van Jezus één gemeenschap te worden,
voeg ook ons daarbij,
verheugd dat wij in elkaars ogen uw vrede mogen ontmoeten.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Zalig en gelukkig zijn wij
die welkom zijn aan de gastvrije tafel van de Heer.
Zie het Lam van God,
het gebroken brood van het heil,
de Heer zelf, levend in ons midden.
Heer, ik ben niet waardig..

Bezinning 1

Gij zijt niet op te sporen.
Geen enkel zintuig is in staat
om U, al was het maar van verre,
waar te nemen.
En zelfs uw naam, o God,
is aards doordrenkt
en louter mensentaal.

Wij mensen geven U
een naam en een gezicht.
Wij ‘maken’ U in onze diepste dromen.
Uit wat we zelf ervaren als gemis
wordt Gij voor ons geboren.

Gij zijt en blijft mysterie voor altijd.
Vanuit de kleine uitkijkpost van ons bestaan
willen wij U, oneindig Wezen,
begrijpen en verstaan.
Maar ’t is net omgekeerd.
Wij zullen slechts onszelf begrijpen
als wij van U uit naar onszelf kijken.


Bezinning 2

God,
houd mijn hand vast.
Als Gij dat doet,
moet ik niet bang zijn.
Wat kan het mij dan schelen
dat het waait en stormt,
dat de wind ons huis
doet kraken ?
Ik ben veilig bij U.
Net zo veilig als ik
bij mijn moeder was,
toen ik nog niet
was geboren.
Houd mijn hand vast.
Dan is het goed.


Slotgebed

Ik wil over je ademen – zegt God -,
mijn Geest in je binnenste leggen
en je mijn levenskracht schenken.
‘Vrede’ wens Ik je,
niet om voor jezelf te houden,
maar om door te geven aan allen die je lief zijn.
Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait in de akker van de wereld
en dat je handen en voeten geeft aan mijn Boodschap van geluk.
Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Jij mag mijn liefde voelbaar maken!
Erwin Roosen

Zending en zegen

Dit is de dag om te beseffen
dat ook wij, in het spoor van Jezus,
niet mogen rusten,
tot over alle leven
het Licht is uitgeroepen.
Moge Hij die ons zendt,
zijn belofte onder ons gaande houden.
Daartoe zegene ons
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.