Beloken Pasen B 2009

Begroeting

Om de Eerste van ons allen
die uit de dood is opgestaan, dankbaar te gedenken
zijn wij hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Vandaag krijgen wij de bevestiging
dat ons paasgeloof niet vanzelfsprekend is.
Via de persoon van Thomas,
die wil weten wat en in wie hij eigenlijk te geloven heeft,
verkondigt de evangelist
dat de mens Jezus werkelijk geleden heeft en gedood werd,
maar dat diens leven niet kapot te krijgen is.
Je aan dat geloof durven overgeven
geeft leven, doet leven,
ook al vraagt het tijd.
Maar we mogen er onze ogen niet voor sluiten.
Jezus nodigt ons uit: “Kom en zie”.


Vergevingsmoment

Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus binnen.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
“Mijn vrede geef Ik u…”.

Leer ons vertrouwen, God, op uw aanwezigheid bij ons.
Want in een wereld waar geld het steeds weer wint van wijsheid
is het moeilijk uw tekenen te duiden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Help ons vertrouwen, God, op uw belofte van vrede.
Want in een wereld waar aanslagen en zinloos geweld aan de orde van de dag zijn,
lijkt de hoop op ommekeer een illusie.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Schenk ons vertrouwen, God, in een leven dat sterker is dan de dood.
Want in een wereld waar geloven als naïef dromen wordt afgedaan,
valt het niet mee idealen overeind te houden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons zijn vrede schenken
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed

God en Vader,
uw Zoon hebben we nooit gezien met eigen ogen,
nooit met eigen handen aangeraakt.
We werden nooit meegesleept
door woorden gesproken door zijn eigen mond…
Toch  vragen wij U:
vervul ons met zijn Leven
zodat wij ons door Hem laten raken,
en opstaan,
en in beweging komen. Amen.


Lezingen
Luisteren wij dan nu naar de Heer, die ons toespreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Handelingen 2,42- 47)
Uit de Handelingen van de Apostelen

42          De eerste christenen wijdden zich trouw aan het onderwijs
dat de apostelen gaven,
en aan de onderlinge gemeenschap,
het breken van het brood en het gebed.
43          Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen
en tekenen door toedoen van de apostelen.
44          Allen die het geloof hadden aangenomen,
bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk.
45          Ze verkochten have en goed
en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften.
46          Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel,
braken bij iemand aan huis het brood,
gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap
en eenvoud van hart,
47          loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.
De Heer breidde hun kring dagelijks uit;
steeds meer mensen werden gered.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petrus 1,3- 9)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
3           Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden
tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
4           tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis,
die voor u is weggelegd in de hemel.
5              In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht u op de redding
die al gereed ligt
om op het einde van de tijd geopenbaard te worden.
6           Daarom bent u vol vreugde,
ook al hebt u nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
7           Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt.
Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
8           Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet,
en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde,
9           wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,19- 31)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
         Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20          Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21          `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22          Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23          `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24          Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25          De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26          Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27          Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28          Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29          Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30          Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht,
die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31          Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om samen getuigenis af te leggen van ons paasgeloof.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden

– Bidden wij
voor mensen die eerlijk en oprecht zoeken,
dat zij zich niet laten vangen door wat goedkoop of onbenullig is.
Bidden wij voor de eeuwige twijfelaars,
die nooit iets zeker weten
en bij alles en nog wat vraagtekens plaatsen.
Bidden wij voor hen die pas geloven als ze zien en dan nog onder voorbehoud…
Dat zij vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
voor mensen die nooit twijfelen;
voor hen die het weten en het altijd beter weten;
voor mensen die overlopen van zelfzekerheid;
voor hen die zo zeker zijn van hun stuk
dat ze geen begrip meer hebben voor hen die nog zoeken.
Dat ze vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
voor mensen die hun draai niet meer vinden in de Kerk;
voor hen die piekeren over alles wat is weggevallen en mislukt,
over alles wat maar niet van de grond komt;
voor hen die de moed hebben verloren
en zich angstig achter deuren en vensters hebben teruggetrokken.
Dat ze vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

God, met brood en wijn in onze handen
denken we aan Jezus, uw Zoon.
Voed ons met zijn kracht ten leven,
vervul ons met zijn Geest,
maak ons tot mensen van U,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zo velen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot Zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven:
dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …


Vredewens

“Ik wens jullie vrede!”
Zo sprak Jezus ons toe in het evangelie.
Geen goedkope of onderhandelde vrede,
maar een diepe hartenwens van Hem die onschuldig is gestorven.
Kijkend naar de wereld om ons heen, veraf en dichtbij,
beseffen wij hoe kostbaar die vrede is.
Laten wij daarvan werk maken.
De vrede van de Heer zij met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Mogen ook wij hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede.
Kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor jullie.’
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning

Christen zijn is weten
dat Gods trouw nooit sterft,
ook al breekt het lichaam,
ook al planten de mensen een kruis
in je liefde en trouw.

Aan het eind van je weg,
aan de grenzen van je krachten,
neemt God het over.

God laat je in Christus verrijzen
als je kordaat in je liefde
tot het uiterste gaat.
Mgr. E.J. De Smedt


Slotgebed

Geloven in de verrijzenis is
je niet neerleggen bij de gedachte dat het nooit zal gaan;
geen angst hebben voor morgen.
Geloven in de verrijzenis is telkens opnieuw beginnen,
opstaan en voortgaan, vertrouwen in wat komt.
Geloven is kracht putten uit iets dat niet tastbaar is,
een weg volgen waarvan je het einde alleen kan vermoeden.
In elk geval: geloven is nooit ‘af’,
je moet er elke dag opnieuw aan bouwen,
vandaag, morgen en alle dagen.  Amen.


Zending en zegen

Heer, onze God,
denkend aan Thomas keren wij naar huis terug.
We weten het wel:
lijden en dood,
aftakeling en angst blijven om ons heen
en de sporen ervan worden zo moeilijk uitgewist.
Wij bidden U:
laat niet toe dat wij ons opsluiten achter deuren en vensters.
Moge onze getuigenis sterker zijn dan onze ontmoediging,
ons geloof net iets groter dan ons ongeloof.
Begeleid ons met uw zegen Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.