Beloken Pasen A 2014

27 04 2014

Begroeting

Om de Eerste van ons allen
die uit de dood is opgestaan
dankbaar te gedenken
zijn wij hier samen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag staat de apostel Thomas centraal,
door de geschiedenis bestempeld als ‘de ongelovige’.
Ten onrechte.
Thomas is niet ongelovig.
Wel zoekt en verlangt hij tastbare, zichtbare funderingen voor zijn geloof.
Net zoals zo velen onder ons.
Maar soms plaatsen we onterecht en overal vraagtekens bij.
Voor al die keren dat dit gebeurde
vragen we de Heer om vergeving.

Openingswoord 2

Vandaag krijgen wij de bevestiging
dat ons paasgeloof niet vanzelfsprekend is.
Via de persoon van Thomas,
die wil weten wat en in wie hij eigenlijk te geloven heeft,
verkondigt de evangelist
dat de mens Jezus werkelijk heeft geleden en werd gedood,
maar dat diens leven niet kapot te krijgen is.
Je aan dat geloof durven overgeven
geeft leven, doet leven,
ook al vraagt het tijd.
Maar we mogen onze ogen niet ervoor sluiten.
Jezus nodigt ons uit: “Kom en zie”.

Gebed om ontferming

Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus binnen.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
“Mijn vrede geef Ik u…”.

-Heer, leer ons vertrouwen op uw aanwezigheid bij ons.
Want in een wereld waarin geld het steeds weer wint van wijsheid
is het moeilijk uw tekenen te duiden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, help ons vertrouwen op uw belofte van vrede.
Want in een wereld
waarin aanslagen en zinloos geweld aan de orde van de dag zijn,
lijkt de hoop op ommekeer een illusie.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, schenk ons vertrouwen in een leven dat sterker is dan de dood.
Want in een wereld waarin geloven als naïef dromen wordt afgedaan,
valt het niet mee idealen overeind te houden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons zijn vrede schenken
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Goede God,
zie ons hier aanwezig
om te luisteren naar het Woord van Jezus, uw Verrezen Zoon.
Gij kent de twijfels die wij met ons meedragen.
Wij vragen U:
versterk ons geloof,
help ons in onze wereld de tekenen te herkennen
van de aanwezigheid van uw Verrezen Zoon,
Hij die leeft met U en de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
Kees Pannekoek

Lezingen

In de eerste lezing schetst Lucas ons de eerste Kerk van Jeruzalem
als een eensgezinde, solidaire gemeenschap.
Het evangelie verhaalt hoe Jezus op Pasen aan zijn leerlingen verschijnt,
en acht dagen later ook aan Thomas.
Laten we samen luisteren naar de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 2, 42-47)

Uit de Handelingen van de Apostelen

42         De eerste christenen wijdden zich trouw aan het onderwijs
dat de apostelen gaven,
en aan de onderlinge gemeenschap,
het breken van het brood en het gebed.
43         Vrees beving iedereen en er gebeurden vele wonderen
en tekenen door toedoen van de apostelen.
44         Allen die het geloof hadden aangenomen,
bleven bijeen en bezaten alles gemeenschappelijk.
45         Ze verkochten have en goed
en verdeelden dat onder allen naar ieders behoeften.
46         Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel,
braken bij iemand aan huis het brood,
gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap
en eenvoud van hart,
47         loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.
De Heer breidde hun kring dagelijks uit;
steeds meer mensen werden gered.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
3
          Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden
tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
4           tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis,
die voor u is weggelegd in de hemel.
5              In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht u op de redding
die al gereed ligt
om op het einde van de tijd geopenbaard te worden.
6           Daarom bent u vol vreugde,
ook al hebt u nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen.
7           Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt.
Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn.
8           Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet,
en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde,
9           wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 19-31)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19
        Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei:
`Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
24         Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,
was er niet bij toen Jezus kwam.
25         De andere leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
`Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
26         Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
27         Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
`Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
28         Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!’
29         Jezus zei: `Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
30         Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven.
31         Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Thomas erkende in Jezus zijn Heer en zijn God.
Laten wij samen datzelfde geloof uitspreken.

Ik geloof in God,
zoals een blinde gelooft in de zon,
niet omdat hij ze ziet, maar omdat hij ze voelt.

Ik geloof in Jezus,
niet alleen omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar omdat Hij doorheen lijden en dood,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in zijn Geest van hoop en toekomst,
voor elke mens die zijn weg gaat
en doorheen de negatieve dingen van het leven
toch naar een hoopvolle toekomst blijft toeleven.

Ik geloof in de Verrijzenis
zoals ik geloof in de lente
wanneer ik de bloesems zie bloeien.

Ik geloof dat echt mens-worden
mogelijk is als wij allen
een gemeenschap van liefde willen vormen,
één van hart en één van ziel. Amen.

Voorbeden

-Bidden wij
voor mensen die eerlijk en oprecht zoeken.
Dat zij zich niet laten vangen door wat goedkoop is of onbenullig.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de eeuwige twijfelaars,
die nooit iets zeker weten
en achter alles en nog wat vraagtekens plaatsen.
Bidden wij voor hen die pas geloven als ze zien en dan nog onder voorbehoud…
Dat zij vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor mensen die nooit twijfelen.
Voor hen die het weten en het altijd beter weten.
Voor mensen die overlopen van zelfzekerheid
en voor hen die zo zeker zijn van hun stuk
dat ze geen begrip meer hebben voor hen die nog zoeken.
Dat ze vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden wij
voor mensen die hun draai niet meer vinden in de Kerk.
Voor hen die piekeren over alles wat is weggevallen en mislukt,
over alles wat maar niet van de grond komt.
Bidden we voor hen die de moed hebben verloren
en zich angstig achter deuren en vensters hebben teruggetrokken.
Dat ze vroeg of laat de levende Heer mogen zien.
Laten wij bidden…

Goede God, bewaar in ons het geloof
dat alles anders kan worden,
nu Jezus uit de dood is opgestaan.
Help ons te volharden
in trouw en authentieke liefde voor al uw mensen. Amen.

Gebed over de gaven

Wij hebben U nooit gezien, God.
Toch wordt Gij zichtbaar in deze gaven,
het brood en de wijn op deze tafel.
Maak ze voor ons tot teken van uw grote liefde
en vermeerder ons geloof. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor een mens zoals Thomas
die, ondanks zijn traag geloof,
ook inzag dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Thomas, die ondanks alle ontgoochelingen en littekens,
toch weer de moed vond om te getuigen.

Dank U, God,
voor die man Thomas,
die aarzelend en onbegrijpend
zijn weg zocht …
en vond.

Wij danken U, God,
om de verrijzenis van Jezus, uw Zoon,
Hij leeft verder hier in ons midden,
in ieder van ons.

Jezus was en blijft
voor ons een mens van geloof, hoop
en eindeloos vertrouwen,
een mens van totale inzet,
die zich met hart en ziel
gegeven heeft voor God en mens.

Tot het uiterste is Hij gegaan:
liefde,
alleen maar liefde
tot de dood erop volgde.
Hij bracht hoop
waar mensen het niet meer zagen zitten.
Zo blijft Hij ook ons de weg naar morgen wijzen.
Dankbaar roemen wij zijn grote daden
en heffen ons loflied aan:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons is geworden.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

‘Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik u’ zei Jezus.
Als gezondenen willen wij, in Jezus’ spoor,
bidden tot zijn en ons aller Vader:
Onze Vader …

Eeuwige God,
Gij kent ons geloof en onze twijfels,
onze goede wil en ons menselijk falen.
Richt ons op, voorgoed, en keer ons tot leven.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredeswens

Vandaag hoorden wij hoe Jezus’ vrienden uitgezonden werden
om wereldwijd de vrede te verkondigen.
Wij hoorden hoe hun woorden vruchtbaar zijn geworden
in verbondenheid en vriendschap met velen.
God, Gij die ooit mensen bewogen hebt
om in de geest van Jezus één gemeenschap te worden,
voeg ook ons daarbij,
verheugd dat wij in elkaars ogen uw vrede mogen ontmoeten.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Telkens weer werd Jezus herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Vrede.
Kom aan tafel
want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor u.’
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

De Kerk is een groeiproces.
Je kan het slechts ervaren
door jezelf in dat groeiproces in te schakelen:
enkele ruige evangelieteksten omzetten
in schuchtere pogingen in je eigen leven…
met enkele mensen bouwen aan een andere mentaliteit…
proberen Christus’ grote droom in kleine daden om te zetten.

Kerk is een groeiproces met veel hoogten en laagten,
met veel menselijk geknoei
en veel goddelijk geduld.

Een groeiproces van tere, broze bindweefsels:
vreemde gezichten die vrienden worden.

Een groeiproces van stevige spieren:
mensen die zonder woorden weten
wat zij aan elkaar hebben en waar het op aan komt.

Een groeiproces van een oud, verweerd skelet
waaraan men zich pijn doet,
maar dat alles samen houdt.

Een groeiproces van een wonder lichaam
dat wel eens het lichaam van de Heer Jezus zou kunnen zijn.
Manu Verhulst

Bezinning 2

In gesprek met Thomas…

Thomas, gelukkig staat jouw verhaal
nog net in het evangelie van Johannes.
Het paasgeloof van je collega’s
komt me namelijk zo gladjes over.
Alsof Jezus zou leven
zonder een vuiltje aan de lucht.
Geloven in de verrijzenis
wordt dan al te vlug opium.
Het zou ons nu klein houden
en laten dromen van ‘leven na onze dood’.
Gelukkig laat jij ons weten
dat het leven ook littekens heeft
en die worden door de dood niet weggevaagd.
Jouw geloof is geen catechismusgeloof.
Het is diep doorleefd.
Je hebt er blijkbaar mee geworsteld.

Thomas, soms ben ik jaloers op jou.
Want ik blijf soms steken in mijn ongeloof.
Als het me tegenzit in mijn leven,
dan hou ik het wel eens voor gezien.
Soms ben ik moe geworsteld.
Ik blijf dan steken bij mijn littekens.
Maar als ik dan jouw geloofsbelijdenis hoor
dan wou ik dat ik jou kon nazeggen:
“Mijn Heer en mijn God!”.
Gelukkig heb jij de tijd gekregen
om zo ver te komen.
Hopelijk is dat voor mij ook weggelegd.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer Jezus,
Gij zijt midden onder ons.
Ook als wij, bange mensen,
de deur van ons hart gesloten houden
zijt Gij ons toch nabij.
Gij reikt ons uw vrede aan
in het breken van het brood.
Geef ons de begeestering
om die vrede ook uit te dragen in deze wereld,
elke dag die Gij ons geeft. Amen.

Slotgebed 2

Wij danken U, God, voor Jezus
die ons ongeloof niet bestraft,
maar ons geloof aanwijsbaar maakt.
Maak ons daarvoor ontvankelijk.
Schep in ons hart ervoor ruimte,
opdat wij, van vrede vervuld,
als mensen van licht door de wereld zouden gaan.
Maak ons nieuw,
en vervul ons met vreugde om elkaars vriendschap en vrede. Amen.

Zending en zegen
Om buiten de beschutting van deze muren
teken van vrede te kunnen zijn,
ondanks alle angst en verdriet,
ondanks scherven en littekens,
wil God, die het leven liefheeft, ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.