Bekering van de apostel Paulus B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Bekering van de apostel
25 januari 2009

Begroeting

U die gehoor gegeven hebt aan Jezus’ uitnodiging ‘Kom en volg Mij’,
van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vandaag vieren wij het feest van de bekering van de apostel Paulus.
Bij het begin van elke eucharistieviering worden we opgeroepen tot bekering,
tot ommekeer tot God en onze naaste.
Meestal gebeurt dit met kleine stapjes,
in stilte,
maar soms kan dit heel plots gebeuren,
als een bliksemflits.
Niemand heeft dit sterker ervaren dan Paulus.
Hij werd zo diep geraakt
dat hij van een geducht christenvervolger
een gedreven Christusverkondiger werd.
Zijn bekering is van beslissende betekenis geweest
voor de verspreiding van het christelijk geloof.
Laten wij ons inspireren
door het vuur van zijn enthousiasme voor de Kerk van Jezus.

Vergevingsmoment

Ook wij noemen ons christenen, volgelingen van Jezus de Christus,
maar wij volgen Hem op te grote afstand.
Consequent, in alle omstandigheden, zijn boodschap toepassen…
Zo ver zijn we nog niet.
Vragen we daarom God om ontferming.

–  Heer, Gij zijt in onze wereld gekomen
en nodigt ons uit met U mee te gaan.
Ons antwoord balanceert tussen ja-zeggen en aarzeling.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

–  Christus, in de korte tijd van uw openbaar leven
hebt Gij U totaal gegeven.
Maar wij komen niet los van onszelf.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

–  Heer, telkens weer biedt Gij ons
uw visie en uw hulp aan.
Maar wij vertrouwen te weinig op U.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons tekortschieten vergeven.
Hij roept ons op tot een nieuw en ander leven,
vandaag, morgen en alle dagen dat wij leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Goede God,
in Jezus roept Gij alle mensen op tot bekering
en tot geloof in uw Blijde Boodschap.
Wij danken U voor het perspectief dat Gij ons biedt en vragen U:
geef ons de kracht ons leven te heroriënteren
en de weg te volgen die Jezus ons is voorgegaan. Amen.
Grimbergen

Lezingen

Eerste lezing
(Handelingen 22,3-16)
Uit de Handelingen van de apostelen

3        `Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië,
maar ik ben hier in de stad opgevoed en onderwezen aan de voeten van Gamaliël, stipt volgens de wet van de vaderen.
Ik had net zo’n ijver voor God als u vandaag hebt getoond.
4
        Ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd,
mannen en vrouwen heb ik opgepakt en in de gevangenis gezet,
5        zoals de hogepriester en het hele college van oudsten kunnen bevestigen.
Ik kreeg zelfs brieven van hen mee voor de broeders in Damascus
om ook daar mensen gevangen te nemen
en hen ter bestraffing over te brengen naar Jeruzalem.
6
       Maar wat gebeurde er?
Ik was op weg en naderde Damascus al, toen mij, rond het middaguur,
plotseling een fel licht uit de hemel omstraalde.
7
       Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen:
`Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?”
8        Ik antwoordde: `Wie bent U dan, Heer?”
En Hij zei tegen mij: `Ik ben Jezus de Nazoreeër, die jij vervolgt.”
9        Mijn metgezellen zagen wel het licht,
maar hoorden niet de stem van degene die tegen mij sprak.
10
      Ik zei: `Wat moet ik doen, Heer?”
Toen zei de Heer tegen mij: `Sta op en ga naar Damascus;
daar zal je precies worden gezegd wat je te doen staat.”
11       Maar omdat ik door dat felle licht niet meer kon zien,
namen mijn metgezellen mij aan de hand mee naar Damascus.
12
      Een zekere Ananias, een vroom en wetsgetrouw man,
die goed bekend stond bij alle Joden daar,
13
      kwam naar me toe, ging voor me staan en zei:
`Saul, broeder, kijk me aan.” Op datzelfde ogenblik zag ik hem.
14
       Hij zei: `De God van onze vaderen heeft je aangewezen om zijn wil te leren kennen,
de rechtvaardige te zien en zijn eigen stem te horen,
15
      want jij zult voor Hem bij alle mensen getuige zijn
van wat je hebt gezien en gehoord.
16
      Wat aarzel je nu nog?
Roep zijn naam aan, laat je dopen en was je zonden af.”
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing alternatief (Handelingen 9,1-22)
Uit de Handelingen van de apostelen

1        Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet,
mijn geweten waarborgt het mij in de heilige Geest:
2        in mijn hart is grote droefheid en een pijn die niet ophoudt.
3        Waarlijk, ik zou wensen zelf vervloekt en van Christus gescheiden te zijn,
als ik mijn broeders, mijn lijfelijke verwanten, daarmee kon helpen;
4        ik bedoel de Israëlieten.
Hun behoort het kindschap, de heerlijkheid, de verbonden,
de wetgeving, de eredienst en de beloften;
5        van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt Christus lijfelijk voort,
Hij die God is, boven alles verheven en geprezen tot in eeuwigheid! Amen.
6
       Toch is het niet zo dat Gods woord heeft gefaald.
Want niet allen die uit Israël stammen, behoren tot Israël,
7        en niet allen zijn kinderen van Abraham omdat zij nakomelingen zijn van Abraham.
Maar alleen zij die van Isaak afstammen, zullen als uw nakomelingen gelden.
8        Dat betekent: niet de lijfelijke kinderen zijn kinderen van God,
maar de kinderen van de belofte worden als nakomelingen beschouwd.
9        Want dit woord: Het volgend jaar rond deze tijd kom
Ik terug en dan zal Sara een zoon hebben, was een belofte.
10       Sterker nog, Rebekka droeg in haar schoot twee kinderen
van een en dezelfde man, onze vader Isaak.
11-12 En reeds voor zij waren geboren en iets goeds of kwaads hadden gedaan,
werd haar aangekondigd: De oudste zal dienstbaar zijn aan de jongste.
Daaruit blijkt, dat alleen het besluit van Gods uitverkiezing geldt,
onafhankelijk van menselijke daden, slechts afhankelijk van Hem die roept.
13       Er staat dan ook geschreven: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau gehaat.
14
      Moeten wij hieruit besluiten, dat God onrechtvaardig handelt? Volstrekt niet.
15       Tegen Mozes zegt Hij:
Ik schenk genade aan wie Ik wil en barmhartigheid aan wie Ik wil.
16       Het hangt dus niet af van de wil of de inspanning van de mens,
maar van Gods ontferming..
17       En tegen de farao zegt de Schrift:
Daarom juist heb Ik u laten opstaan, om in u mijn kracht te laten zien
en om mijn naam bekend te laten worden over heel de aarde.
18       Hij ontfermt zich dus over wie Hij wil, en Hij verhardt wie Hij wil.
19
      Nu zul je mij zeggen: `Wat heeft Hij dan nog aan te merken?
Wie immers kan zijn wil weerstaan?’
20       O mens, wie ben jij, dat je God zou willen weerspreken?
Zegt het beeld soms tegen zijn boetseerder:
`Waarom hebt u mij zo gemaakt?’
21       Natuurlijk staat het de pottenbakker vrij van dezelfde klomp leem
zowel iets kostbaars te maken als een voorwerp voor alledaags gebruik.
22       En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn macht te laten kennen,
de voorwerpen van die toorn, gereed voor de ondergang,
met grote lankmoedigheid heeft verdragen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 7,29-31)
Uit de eerste brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe

29       Ik bedoel dit, broeders en zusters:
de tijd is kort.
Laten daarom zij die een vrouw hebben, doen alsof zij er geen hadden;
30       zij die huilen, alsof zij niet huilden;
zij die zich verheugen, alsof zij niet verheugd waren;
zij die kopen, alsof zij geen eigenaar werden.
31       Zij die met het aardse omgaan,
moeten er niet in opgaan,
want de wereld die wij zien gaat voorbij.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (
Marcus 16,15-18)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

15       Hij zei hun:
`Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen.
16       Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17       De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken,
18       met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.


Voorbeden

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst de vragen en beden
van onze geloofsgemeenschap op het altaar van de Heer
en bieden wij God ook onze persoonlijke gebedsintenties aan.

– Bidden we op dit feest van de bekering van de apostel Paulus
om kracht en inspiratie
voor ons allen die geroepen zijn om Jezus’ Boodschap te verkondigen.
Laten wij bidden…

– Heer, U volgen is geen kleinigheid.
Uw apostel Paulus heeft dit aangedurfd met inzet van heel zijn persoon.
Geef ons Heer, het lef om U even consequent te volgen.
Laten wij bidden…

– Deze zondag is ook de laatste dag van de internationale bidweek.
Bidden we daarom om eenheid tussen de Kerken
die zich christelijk noemen.
Dat zij nooit ophouden enthousiast getuigenis af te leggen
van de verrezen Heer.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor onze eigen Kerk en voor onszelf.
Dat wij mogen groeien in openheid voor Gods Geest
en dat wij het goede mogen erkennen en waarderen
dat  bij anderen gebeurt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Goede God,
Gij hebt ons geroepen rond de tafel van uw Zoon.
Dankbaar bieden wij U onze gaven aan.
Wij bidden U:
mogen zij ons omvormen tot goede volgelingen
van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Grimbergen

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostel Paulus
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Met de eerste christengemeenschappen
mogen ook wij bidden tot Hem, die Jezus zijn en onze Vader noemde:
Onze Vader…

Met de apostel Paulus voor ogen
voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Mogen wij bij elkaar die krachten tot leven wekken
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof, hoop en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon en onze Heer.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de verkondiging en de verwezenlijking van uw Rijk.
Als wij onze oren en ogen openen
en te gepasten tijde ook onze handen en monden
om uw boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen
als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…

Bezinning

Een mens wordt altijd geroepen
vanuit zijn dagelijks bezig zijn.
Vissen bijvoorbeeld,
als hij een visser is.
Lesgeven bijvoorbeeld,
als je leraar bent.
Autorijden bijvoorbeeld,
als je als chauffeur je brood verdient.
Als het daar waar je bezig bent,
duidelijk wordt
dat, in alles wat je doet,
het steeds om mensen gaat,
om het opvissen van mensen,
het opvoeden tot betere mensen,
het op weg helpen van mensen,
dan is  je roeping begonnen.
Visser van mensen worden,
zorgende mens voor mensen worden,
zelf beter mens worden…
Daar gaat het om in elke roeping.
Wie dat echt wil beleven
zal veel achterlaten,
maar krijgt veel in de plaats.
Ward Vanoverbeke

Slotgebed

God,
Gij hebt Saulus bij zijn naam geroepen
en hij is de grote apostel Paulus geworden.
Noem ook ons bij onze naam
zodat wij vurige verkondigers worden van uw Boodschap
en zo uw Rijk wat dichterbij brengen. Amen.

Zending en zegen

Laten wij zoals Paulus
Gods Goede Boodschap uitdragen.
Dan zal Gods zegen ons daarbij vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.