Allerheiligen C 2016

01 11 2016

Begroeting

Welkom hier, op het feest van Allerheiligen,
het feest van hen die getekend zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Allerheiligen,
het feest van die ontelbare menigte uit alle volken van de wereld:
mannen en vrouwen,
gehuwden en ongehuwden,
hetero’s en homo’s,
rijken en armen,
blanken en gekleurden,
geletterden en ongeletterden.
Het is het feest van de miljoenen
die eigenlijk te goed waren voor deze wereld
en werden achtervolgd, gevangen gezet, gemarteld,
vaak tot de dood erop volgde.
We vieren vandaag hun leven,
hun leven hier op aarde indertijd
en hun leven nu in de eeuwigheid bij God.
Kees Pannekoek

Openingswoord 2

Vanaf het prille begin van de Kerk
zijn er altijd mannen en vrouwen geweest
die alles op één kaart hebben gezet
en Jezus achterna zijn gegaan,
radicaal en solidair.
Zo’n mensen waren onze heiligen.
Op dit feest van Allerheiligen gedenken wij hen,
dankbaar
om de bemoediging die van hun voorbeeld uitgaat,
dankbaar
omdat zij staande bleven, ook in moeilijke tijden,
dankbaar
omdat zij Gods Rijk zichtbaar maakten in deze wereld.
Maar we denken ook aan al die ongekende heiligen,
gewone mensen zoals wij,
die ons voorgingen op de weg die naar eeuwig leven leidt.
Die weg wordt ons vandaag beschreven in de zaligsprekingen.
naar Vermeulen-Beullens

Vergevingsmoment 1

Heiligheid zit van binnen,
net als zondigheid.
Daarom mogen wij onze diepste kern voor God openen
en Hem om vergeving en ontferming bidden.

-Heer, vergeef ons de kansen die wij gemist hebben:
mensen voorbij gelopen,
woorden niet uitgesproken,
herinneringen laten vervagen,
banden verbroken…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons de schijn van heiligheid die wij cultiveerden:
ons masker van berekende liefde,
onze geacteerde gevoelens van medelijden,
het verdoken eigenbelang…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons ons geloofspessimisme:
ons twijfelen aan uw liefde,
ons gebrek aan gelovige overgave,
onze doofheid voor uw Woord,
ons tekort aan eenvoudige, kleine heiligheid…
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Dominicushuis

Vergevingsmoment 2

Bij de Vader mogen wij thuiskomen.
Omdat wij ons aan Hem onvoldoende durven toevertrouwen,
bidden wij om ontferming.

-Gij, God, roept ons op om mens te zijn naar uw beeld en gelijkenis.
Waar wij daaraan niet altijd beantwoorden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gij, God, zijt ons heil, onze hoop en toekomst.
Waar wij dit niet altijd durven te geloven,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij, God, zijt als eerste van ons allen de nieuwe schepping binnengegaan.
Waar wij daar onvoldoende blijven bij stilstaan,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
Gij ontfermt U over ons en laat ons delen in uw genade.
Wij bidden U:
doe ons groeien tot uw volk
en breng ons tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Vader van alle mensen,
wij vieren vandaag alle heiligen,
mensen van alle volken, rassen en talen.
Gij voedt hen allen gelijkelijk met uw gaven
en met uw zegen van omhoog.
Gij roept ons op om te leven
volgens uw wet van de liefde,
verwoord in de Bergrede en de Zaligheden.
Uw droom is het
dat wij zo groeien tot kinderen van eenzelfde Vader,
één van hart, U toegewijd
en lotsverbonden met elkaar begaan,
alle dagen van ons leven.  Amen.
Ward Vanoverbeke

Openingsgebed 2

Goede God,
zie ons hier bijeen,
niet als een ontzagwekkende menigte,
maar als een kleine samenscholing
van mensen die zo graag willen geloven.
Wees bij ons, God,
en richt onze aandacht op uw belofte
die reikt tot over de grenzen van deze wereld en deze tijd,
tot in uw Koninkrijk. Amen.
Kees Pannekoek

Lezingen

Luisteren wij naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Openb. 7, 1-2. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10         Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11         Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12         Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor allen die – in het spoor van Franciscus –
zich inzetten voor een leefbaar milieu
zodat de kinderen van morgen en overmorgen er zorge­loos kunnen spelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van pater Damiaan –
medemensen verzorgen, helen, weer overeind helpen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Dominicus –
in woord en leven Gods Bood­schap uitdragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vredestichters die – in het spoor van Mahatma Gandhi –
ten strijde trekken tegen alle vormen van oorlog en geweld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Martin Luther King –
muren slechten die rassen scheiden
en deuren openen wanneer een vreemde­ling in nood aanklopt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van bisschop Romero –
werk maken van recht en rechtvaardigheid.
Romero die zei:
“Mij kunnen ze dood maken, maar niet de stem van de gerechtigheid”.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich – in het spoor van Moeder Theresa –
dienstbaar maken aan machte­loos leven:
het prille leven dat geboren wil worden
en het leven dat moei­zaam op weg is naar de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Jezus van Nazareth –
doorheen hun doen en zijn,
Gods Licht laten schijnen dat mensen verlicht, hen samenbrengt, heelt en hei­ligt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Zegen, God, de eenvoudigen van hart,
mensen zonder eigendunk, zonder preten­tie,
onbevangen genoeg om het leven te waarderen als een gave, als een wonder.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de treurenden,
mensen die steeds opnieuw gecon­fronteerd worden
met de keerzijde van ons mensenbestaan,
die altijd weer geslagen worden door het noodlot.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zachtmoedigen,
mensen die vertrouwen schen­ken
en steeds weer het goede in anderen weten wakker te roe­pen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
men­sen die uw droom niet opgeven
en zich blijven inzetten voor een leefbare wereld voor alle mensen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de barmhartigen,
mensen die vergeving kunnen schenken,
die de weg naar de ander openhouden en nieuwe kansen geven.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zuiveren van hart,
mensen recht door zee,
eerlijk en zonder bij­bedoelin­gen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de vredestichters,
mensen die mild zijn in hun oordeel,
anderen niet afbre­ken,
altijd trachten op te bouwen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, hen die met een scheef oog bekeken worden
omdat ze durven opkomen voor gastvrijheid die niet selectief is;
omdat zij voor de rechten van de zwakkeren door het vuur durven gaan.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, hen die twijfelen of er nog leven is na de dood.
Laat hen mensen ontmoe­ten die rust en zekerheid uitstralen
omdat zij geloven dat Gij een God van levenden zijt.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, onze doden die niet uit ons leven verdwenen zijn.
Omkleed hen met de mantel van uw war­me liefde.
Laten wij voor hen bidden…

Gebed over de gaven 1

God en Vader,
Gij brengt mensen, heel verschillend,
bijeen rondom uw tafel.
Maak ons, als kinderen van dezelfde Vader,
één van hart,
toegewijd aan U
en met elkaar begaan.
Help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Breng ons tot het inzicht van wat Gij voor ons wilt zijn.
Dan wordt deze maaltijd hier
de afglans van het hemels bruiloftsmaal
waarop Gij ons en allen uitnodigt
voorgoed en in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
wij nemen brood en wijn in onze handen
en breken en delen het met elkaar.
Zo spelen wij in op uw toekomst
en verkondigen wij uw Rijk dat komen zal.
Voed ons hier met uw gaven,
opdat wij – ten einde toe –
de wegen van uw licht blijven gaan,
in het voetspoor van Jezus,
uw Heilige bij uitstek voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens 1

God en Vader,
de eeuwen door hebben mensen
aan uw Woord van vrede
handen en voeten gegeven.
Zij waren het lopend vuur
dat werelden van kilte verwarmde.
Zegen ook ons tot vredebrengers voor elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.

Vredeswens 2

Zalig zij die echt vrede brengen, zegt Jezus.
Geen goedkope vrede die zegt “zand erover”,
of een “lieve vrede” die conflicten toedekt maar niet oplost.
Zalig zijn zij die niet kiezen voor geweld
maar voor samenwerking en dialoog.
Zalig zijn zij die geduld hebben met anderen
en van harte kunnen vergeven.
Laten wij elkaar die echte vrede toewensen
die Jezus ons aanreikt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een teken van die vrede.
federatie Kana

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heiligen,
heiligen lijken schaars te worden.
’t Is ook moeilijk ze te herkennen.
Hier en daar wordt er eens eentje herkend,
meestal na zijn of haar dood.
Net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.
We lezen in de krant
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt.
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s .
Om van oorlogshelden maar te zwijgen.

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben:

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.
Dat is mooi, ze hebben dus fouten.
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten.

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties,
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
’t Geeft in elk geval grote rust.

En ten slotte weten ze te dienen.
Dat laatste is wellicht het moeilijkste,
ook al hebben we daarvan de mond vol.
Echt dienen.
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’.
Belangeloos.

Er stond nog iets bij op het eind.
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade.
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.
naar Eduard Pijlman

Bezinning 2

Stil zou ik willen zijn vandaag
en vertoeven en verwijlen
bij zo velen die mij dierbaar zijn
maar die rusten in de aarde,
geborgen in de eeuwigheid van uw liefde.

Ik draag hun namen in mijn hart,
en meer nog dan hun namen
de herinnering aan wie ze zijn geweest…

Zij hebben van mij gehouden.
Ik hield van hen.
Zij hebben mij gemaakt
tot wie ik ben…
Zo talrijk zijn ze reeds, lieve God:
familie, buren, kennissen, goede vrienden…
Zo velen dichtbij en veraf.

Stil zou ik willen zijn vandaag
en in die stilte – uw stilte –
dankbaar toeven en verwijlen
bij zo velen die mij dierbaar zijn
en die rusten in de aarde.

Bezinning 3

Heiligen

Dat zijn geen bijzonder mensen.
Ze vragen niet om eerbetoon
of om versteende afbeeldingen.
Het zijn eerder mensen,
die leven vanuit een visioen.
Ze dromen van recht en vrede.
Ze staan op de bres voor liefde.
En ze trekken zich het lot aan
van arme en kleine mensen.

Heiligen:
ze leven niet soft en zoetsappig.
In de omgang zijn ze niet gemakkelijk.
Het zijn gedreven mensen,
geraakt door het ideaal van Jezus.
Ze staan er voor
en niemand brengt hen daarvan af.
Om geld en eer geven ze niets,
wel om geluk en om trouw.
Ze zoeken naar bondgenoten,
die hetzelfde hopen
en die leven van dezelfde droom.

Heiligen:
dat zijn mensen zoals wij.
Ze vertrouwen en verwachten
hetzelfde als wij: heil en geluk.
Ze gaan daadwerkelijk op weg
om hun droom waar te maken.
En wij mogen in hun kielzog meegaan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven – zegt God.
Ik wil je mijn kind noemen,
omdat Ik merk hoeveel moeite je doet om christen te zijn,
om de naam van mijn Zoon waardig te dragen.
Ik zie hoe je met zijn ogen naar de wereld kijkt
en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid.
Graag wil ik jou daarvoor danken – zegt God.
Je bent al een eind op weg om heilig te worden.
En daarom is het vandaag ook jouw feest.
Maak er iets moois van
en deel het met elkaar.
            naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
wij danken U voor de velen
die als mensen van Licht
ons voorgingen op de weg van het leven.
Bemoedig ons
om arm van geest,
zachtmoedig en vredelievend
hun weg te gaan,
om oprecht van hart elkaar nabij te zijn
in goede en kwade dagen
totdat wij eens voorgoed uw volk zullen zijn,
en Gij alles in allen. Amen.
Jacques Verhees

Zending en zegen

Kijk op naar de heiligen die ons zijn voorgegaan,
kijk uit naar de heiligen onder ons,
geniet van hen en volg hen na.
Dan rust Gods zegen op ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.