Allerheiligen C 2013

(01 11 2013)

Begroeting

Wij zijn hier bijeen rond het Woord en de Tafel.
Moge God in ons midden zijn,
Hij die ‘Zalig spreekt’, en voor ons is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als plots iemand naar voren zou komen en zou vragen
of er hier een dokter aanwezig is,
dan zouden de meeste hoofden rondkijken
om te zien of dokter X of  Y aanwezig is,
want die is hier toch ook regelmatig in de mis.

Als ik zou vragen of hier soms een heilige aanwezig is
dan zou het fijn zijn
als ook werd rondkeken
in deze kerk,
in eigen kring, in eigen parochie,
om te zien of we hem of haar eruit konden pikken
om vandaag in de bloemetjes te zetten
op het feest van alle heiligen.
Maar ik vrees dat we niemand vooraan zullen krijgen.

De vraag zelf of er onder ons heiligen zijn
mag ons dan al wat onwennig maken,
toch is het een serieuze zaak.
Het heeft immers alles met ons christen-zijn te maken.
En dus moeten wij toch maar eens rondkijken
of er soms geen heiligen in ons midden zijn.

Die zijn slechts te zien met de ogen van een zuiver hart.
Bidden wij daarom God om ontferming.

Openingswoord 2

Paulus, Augustinus, Franciscus, Dominicus, mgr. Romero, pater Damiaan,…
‘Klinkende namen’,
in ons geloof noemen we hen van oudsher ‘heiligen’.
Hun ideeën en hun levenswerk hoor je vaak nog nazinderen
in kloosterorden of organisaties
die zich bekommeren om het lot van de zwaksten in onze wereld.
Van hen weten we dat Jezus’ Woord hen geraakt heeft.
De trillingen van zijn Boodschap
hebben op een bepaald moment hun leven veranderd.
Sommigen vielen van hun paard, zoals Paulus,
anderen zijn in zijn Geest opgegroeid
en raakten er langzaam maar zeker helemaal van doordrongen.
Maar er zijn er ook mensen om ons heen, in onze familie of onze vriendenkring,
op wie dit van toepassing is.
Mensen in wie we God mogen ontmoeten,
omdat zijn Blijde Boodschap doorklinkt in hun manier van leven.
Met de herinnering aan al deze ‘heiligen’ zitten we vandaag rond Gods altaar,
in de stille hoop dat hun voorbeeld ons leven klank kan geven,
ons oproept om niet op te geven,
zodat ook wij op onze beurt het leven mogen ‘heiligen’
en mensen worden zoals God ons heeft gedroomd.
naar Liturgische vieringen

Vergevingsmoment 1

Wanneer wij over heiligen spreken
dan spreken wij niet over mensen die nooit iets verkeerds hebben gedaan.
Wij spreken wel over mensen die ooit in hun leven tot het besef kwamen
dat de weg naar God en de weg van Jezus
ook hun weg moest worden.
Daarom keerden zij zich naar God en het evangelie
en vroegen zij God om ontferming over hun tekortkomen.

-Ook wij vragen vergeving, Heer.
Ook wij willen kiezen voor wat Jezus van ons vraagt,
maar wij vinden het soms zo moeilijk.
Wij durven niet uitkomen voor ons geloof.
Wij willen wel meer moeite doen om actiever te worden
en ons meer in te zetten voor anderen,
maar de eerste stap is de moeilijkste.
Steun ons en vergeef ons falen, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Niet alleen onze inzet is soms ver te zoeken,
ook ons gebed blijft vaak achterwege.
Wij laten U zo weinig tot ons spreken
omdat wij zo weinig met U praten
en geen tijd maken om naar uw Boodschap te luisteren.
Steun ons en vergeef ons ons tekortkomen, Heer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij zien hoe sommige mensen zich inzetten voor de Kerk,
voor ziekenbezoek,
voor armenzorg,
voor catechese,
dan denken wij soms: “Laat het hen maar doen”.
Wij vergeten hen aan te moedigen en steken maar zelden een handje toe.
Steun ons en vergeef ons onze laksheid, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons een hart dat leert
hoe wij mensen kunnen vergeven zoals Gij
en hoe wij van hen kunnen houden. Amen.
naar Pastonet

Vergevingsmoment 2

Heiligheid zit van binnen, net als zondigheid.
Laten wij eerst proberen om in ons eigen hart te kijken.
Daar vinden we veel dingen
die ons verhinderen om ons in te zetten voor het geluk van onze medemensen.
Laten wij deze zaken op het spoor trachten te komen.

-Heilig zijn is:
niet eigenwijs, verwend en hoogmoedig zijn.
Het is zijn wensen aanpassen aan andere mensen,
niet méér nodig hebben dan nodig is
en de anderen hoger schatten dan jezelf.
Wij weten dit, maar brengen er zo weinig van terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heilig zijn is:
niet hard zijn voor elkaar en elkaar geen pijn doen.
Wij zijn te weinig zachte mensen.
Als we ergens zeker van zijn,
dan proberen wij op alle manieren gelijk te halen,
vaak tegen beter weten in en zonder rekening te houden met anderen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilig zijn is:
totaal anders dan oneerlijk en onrechtvaardig zijn.
Het is volledig denken aan het geluk van anderen
en altijd bereid zijn om eigen fouten op te biechten.
Dat is bij ons niet altijd het geval.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons een hart dat leert
hoe wij mensen kunnen vergeven zoals Gij ons vergeeft
en hoe wij van hen kunnen houden. Amen.
naar Lovendegem

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
op deze dag van het feest van alle heiligen voelen wij ons omringd
door talloze goede mensen die naar het voorbeeld van Jezus hebben geleefd. Velen klinken als grote namen,
maar waren zeer eenvoudige mensen met hun hart op de juiste plaats.
Er zijn ook nog vele heiligen die we niet kennen
,
maar ook zij waren een voorbeeld van liefde voor hun medemens.
Leer ook ons om vol overgave voor anderen te leven
en om zo een beetje te werken aan uw Rijk
waar liefde de wet is en de weg naar het eeuwig geluk.
Want dat is de weg die Jezus ons in uw naam heeft getoond. Amen.
Broechem

Openingsgebed 2

Het is niet gemakkelijk, Heer,
om te leven zonder voorbeelden.
We hebben mensen nodig
van hier en nu en van vroeger,
die ons met hun leven inspireren.
Dank U voor de heiligen,
van nu en van toen
die ons een duidelijk voorbeeld stellen.
Die ons tonen hoe het is
om voor U
en vanuit verbondenheid met U te leven. Amen.
Kerk & Wereld

Lezingen

De Schriftlezingen van vandaag tonen ons de bestemming van alle christenen.
Gekleed in witte gewaden
staan zij voor de troon en voor het Lam,
lezen we in het boek der Openbaring.
(Zij zullen God zien zoals Hij is, schrijft Johannes in zijn eerste brief.)
En aan hen behoort het Rijk der hemelen, horen we in de Zaligsprekingen.

Eerste lezing (Openb. 7, 1-2. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10         Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11         Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12         Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die zieken genezen,
mensen die zieken verzorgen,
mensen die vreemdelingen onderdak geven,
mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen uit onze kring
die hun partner verloren hebben,
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.
Dat hun lieve doden blijven voortleven
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Tot God, de Heilige,
die om ons geeft
en naar onze verlangens luistert,
bidden wij.

-Bidden wij voor hen die ons voorgingen,
de grote menigte die niemand tellen kan,
mensen zoals wij, met hun lief en leed,
die God recht gedaan hebben.
Dat God hen draagt,
zoals zij anderen hebben gedragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de lieve doden die wij hebben gekend
en die ons hebben gedragen,
die ons de aarde en het leven toevertrouwden.
Dat wij, nu wij aan de beurt zijn om te leven,
hun namen recht mogen doen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de velen met wie wij deze tijd bevolken,
die er glans en vreugde aan beleven,
en de velen die te lijden hebben.
Dat wij elkaar niet onverschillig laten,
maar aanvullen en zegenen.
Laten wij bidden…
Jan Groot en Henk Sechterberger

Voorbeden 3

Eeuwige God,
op U hebben de heiligen hun hoop gericht.
Hun weg willen wij volgen
en vol vertrouwen tot U bidden.

-Voor de armen van geest,
weerloos tegenover macht en geweld,
voor hen die verdriet hebben,
openlijk of diep van binnen.
Dat ze mogen weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de zachtmoedigen,
voor hen die ondanks alle tegenslag niet zijn verhard,
voor hen die harde woorden en daden beantwoorden
met tekenen van vrede,
voor hen die blijven verlangen naar recht en gerechtigheid.
Dat ze mogen weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de barmhartigen,
voor allen die worden geraakt
door de pijn en het verdriet van de ander,
voor hen die stil aanwezig zijn bij de onrust en de angst
van een medemens.
Dat ze mogen weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de zuiveren van hart,
voor hen die open en kwetsbaar zijn als kinderen
en altijd bereid zijn tot stille dienstbaarheid.
Dat ze mogen weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij doet recht aan de verdrukten.
Gij verheft degenen die verdrukt worden
door een harde hand en een grote mond
en Gij prijst zalig allen die beschimpt worden,
omdat ze geloven in vrede en gerechtigheid.
Wij bidden U,
doe ons delen in het vertrouwen van de heiligen,
geef ons de moed om, net als zij,
ons leven in uw handen te leggen,
Gij die waart, zijt en zult zijn, God met ons,
vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven 1

God van tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan,
willen wij vandaag opnieuw
het brood breken en de beker rondreiken.
Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van onze Vader,
wiens lief­de geen maat en geen grenzen kent. Amen.

Gebed over de gaven 2

God en Vader,
wij nemen brood en wijn in onze handen
en breken en delen het met elkaar.
Zo spelen wij in op uw toekomst
en verkondigen wij uw Rijk dat komen zal.
Voed ons hier met uw gaven,
opdat wij – ten einde toe –
de wegen van uw licht blijven gaan,
in het voetspoor van Jezus,
uw Heilige bij uitstek voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de Hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rond reiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Uitverkoren zijn is geen eretitel,
maar een opdracht,
een opdracht tot het heelmaken van de aarde
en van de mens overal op die aarde.
Daarom bidden wij dan ook:
Heer Jezus,
geef ons de innerlijke vrede om uw vrede uit te dragen,
geef ons handen die helend zijn,
geef ons woorden die conflicten doen oplossen,
vandaag en alle dagen,
in de eeuwen der eeuwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar ook een teken van die vrede.
Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Gelukkig als wij hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want dan zullen wij verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zo leven
dat je steeds magnifieker
tot je recht komt,
zienderogend  toeneemt
in kwaliteit,
steeds volgroeider wordt,
steeds vollediger.

Zo bestaan
dat je aan steeds meer leven
huisvesting verleent,
dat steeds meer mensen
zich  mogen nestelen
in je aandacht.

Zo ouder worden
dat je steeds minder
eenzaam wordt,
dat  je steeds meer mensen
herbergt,
mensen die zich aan jou
mogen verwarmen,
mensen die jou voltooien.
naar Hans Bouma

Bezinning 2

Heiligen

Het zijn vaak versteende mensen
uit een ver verleden.
Met kalk en verf,
met wierook en litanieën
hebben we ze ongevaarlijk gemaakt.
Ze tronen hoog boven ons
of zijn onder het stof verdwenen:
bovenaards of diep begraven.

Toch zijn het mensen,
die van harte leven en geleefd hebben.
Mensen, bezeten van een ideaal,
die daaraan met vallen en opstaan
hebben gewerkt en nog werken.
Met inzet van heel hun leven
maken ze iets waar van Gods Rijk.
Ze kennen hun zwakheden,
maar bijten zich daarin niet vast.
Ze groeien boven zichzelf uit
vanuit hun hartelijke goedheid.

Heilig:
misschien zijn we het zelf wel.
Wij willen toch ook mensen van God zijn
en toekomst geven aan mens en wereld.
Als het voorbeeld van Jezus het onze is
dan zijn we op de goede weg.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Laat ons heilig verklaren:
de armen van geest
die hun leven radicaal beleven
als een geschenk van God;

de naamloze mensen
die mee in het verdriet gaan staan
van hun naaste medemensen;

de stille werkers
die in hun inzet, zachtheid en moed
met elkaar verbinden;

zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
en daarom weigeren
om elke vorm van onrecht goed te praten;

zij die barmhartig zijn, en teder en fijngevoelig omgaan
met de kwetsuren van hun medemens;

zij die vrede brengen
midden een wereld van geweld;

zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde
slachtoffer zijn van pestgedrag…

Laat ons hen heilig verklaren
want zij zijn de dragers van een nieuwe manier van leven,
getekend door “Ik zal er zijn voor u”.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij genade en inspiratie mogen zijn,
de één voor de ander.
Wij danken U op een bijzondere wijze
voor de heiligen in ons midden,
– zichzelf daarvan niet bewust,
maar zij zijn ons tot vreugde.
Wij danken U voor hun helderheid.
Door hen heen zien wij altijd weer:
Jezus, uw Zoon en onze Heer.
naar Ward Vanoverbeke

Slotgebed 2

Heer God, wij danken U
voor al die mannen en vrouwen
die in meer dan 2000 jaar geschiedenis
een brug legden tussen U en ons.
Ook voor wie zoekt of twijfelt
wijzen zij een weg naar U.
Help ons te leven in hun voetspoor,
groeiend in verbondenheid met U en met elkaar.
Eens komen wij allen bij U thuis,
geborgen en ten volle genietend
van uw trouwe en barmhartige liefde.
Dat zal een feest zijn!
Kerk & Wereld

Zending en zegen

Kijk op naar de heiligen die ons zijn voorgegaan,
kijk uit naar de heiligen onder ons,
geniet van hen en volg hen na.
Dan rust Gods zegen op ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.