Allerheiligen B 2021

01 11 2021

Begroeting 1

Wij zijn hier bijeen rond het Woord en de Tafel.
Moge God in ons midden zijn,
Hij die ‘Zalig spreekt’, en voor ons is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Gelukkig en zalig ben je
als je wordt zoals de heiligen
van lang en van kort geleden.
Ze waren een licht voor de wereld.
En dit mogen we vandaag samen dankbaar vieren
samen met + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als wij het woord ‘heiligen’ horen,
denken we meestal aan de kalenderheiligen.
Elke dag is het immers de feestdag van een of meerdere heiligen.

Heiligen zijn geen supermensen.
Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken,
maar wel mensen die in hun leven
meer aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht.
Mensen die naar Jezus’ voorbeeld, anderen gelukkig maakten.

Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden.
Mensen die we gekend hebben,
maar die geen naam hebben op de kalender.
We denken aan overledenen,
lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde
en die heilig zijn in het hart van hun familie en vrienden.

Er zijn veel heiligen die nu nog leven.
Als we naar Jezus’ voorbeeld anderen gelukkig maken,
als wij Gods licht doorlaten en uitstralen,
dan kunnen ook wij heilig worden of zijn.

Openingswoord 2

Als plots iemand naar voren zou komen en zou vragen
of er hier een dokter aanwezig is,
dan zouden de meeste hoofden ronddraaien
om te zien of dokter X of  Y aanwezig is,
want die is hier toch ook regelmatig in de viering.

Als ik zou vragen of hier soms een heilige aanwezig is,
dan zou het fijn zijn
als ook werd rondgekeken
in deze kerk,
in eigen kring, in eigen parochie,
om te zien of we hem of haar eruit konden pikken
om hier vandaag in de bloemetjes te zetten
op het feest van alle heiligen.
Maar ik vrees dat we niemand vooraan zullen krijgen.

De vraag zelf of er onder ons heiligen zijn
mag ons dan al wat onwennig maken,
toch is het een serieuze zaak.
Het heeft immers alles met ons christen-zijn te maken.
En dus moeten wij toch maar eens rondkijken
of er soms geen heiligen in ons midden zijn.

Die zijn slechts te zien met de ogen van een zuiver hart.
Bidden wij daarom God om ontferming.

Gebed om ontferming 1

Heiligen dagen ons in feite uit.
Ze bevragen ons over ons eigen leven:
zijn wij consequent?
Proberen wij met enige oprechtheid te leven volgens het evangelie?
Liefde, gerechtigheid, vergevensgezindheid
en die andere evangelische deugden…
maken die echt deel uit van ons levensproject?

-Zovele heiligen, bekend en onbekend, hebben ons getoond
dat wij moeten leven vol vertrouwen en hoop,
maar we twijfelen zo vaak.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een steun en een troost voor velen.
Omdat we vaak onachtzaam voorbijgaan
aan het verdriet en het leed van anderen,
bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een voorbeeld van liefde en aandacht,
van voortdurende zorg voor mensen en dingen.
Omdat wij soms te weinig liefde betonen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons weer helemaal doordringen van zijn Geest
en ons geleiden tot een leven van liefde. Amen.
naar Liturgische vieringen

Gebed om ontferming 2

God, leven naar uw geest vraagt dat wij aan uw Woord gestalte geven.
Velen zijn ons daarin voorgegaan en zijn voor ons een voorbeeld.
Omdat wij daarvan dikwijls nog ver af staan
bidden wij U om ontferming.

-Opdat wij arm van geest zouden zijn
en zachtmoedig in onze omgang met anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Opdat wij zonder ophef  barmhartig zouden zijn
en zuiver van hart.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Opdat wij zouden blijven kiezen voor gerechtigheid
en meebouwen aan vrede voor elke mens.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons de kracht om te leven naar uw voorbeeld.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Liturgische vieringen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, Vader van alle mensen,
wij vieren vandaag alle heiligen,
mensen van alle volken, rassen en talen.
Gij voedt hen allen gelijkelijk met uw gaven
en met uw zegen van omhoog.
Gij roept ons op om te leven
volgens uw Wet van de liefde,
verwoord in de Bergrede en de Zaligheden.
Uw droom is het dat wij zo groeien
tot kinderen van eenzelfde Vader,
één van hart, U toegewijd
en lotsverbonden met elkaar begaan,
alle dagen van ons leven.  Amen.                            

Openingsgebed 2

God van Tederheid,
laat ons mensen ontmoeten
bij wie we mogen zijn zoals we zijn:
onzeker en klein.
Mensen met een warmvoelend hart
die onze angsten en zorgen mee helpen dragen.
Laat ons ook mensen ontmoeten
die onze warmte nodig hebben,
die wij met onze liefde nabij mogen zijn.
Zo worden muren afgebroken.
Zo krijgt onze geloofsgemeenschap een kloppend hart
en wordt uw geschonken liefde
doorgegeven van mens tot mens. Amen.

Openingsgebed 3

Heer, onze God,
in deze viering gedenken wij
alle bekende en onbekende heiligen,
allen die ons zijn voorgegaan
en heilig zijn geworden in de harten van de mensen.
Zij vormen een ontelbare menigte
die voor ons ten beste spreekt.
Met hen verbonden, bidden wij U :
laat ons, naar hun voorbeeld,
uw Licht in de wereld brengen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Beveren

Lezingen

De Schriftlezingen van vandaag tonen ons de bestemming van alle christenen.
Gekleed in witte gewaden staan zij voor de troon en voor het Lam,
lezen we in het boek der Openbaring.
Zij zullen God zien zoals Hij is, schrijft Johannes in zijn eerste brief.
En aan hen behoort het Rijk der hemelen, horen we in de Zaligsprekingen.

Eerste lezing (Apok., 7, 2-4, 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes.

2
           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten.
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid
en dank en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen
in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit de eerste brief  van de apostel Johannes.

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Vrienden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

1           Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op,
en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12 Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
Mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.

Wij geloven in de Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in alle eenvoud leven naar het voorbeeld van Jezus.
Voor mensen met mededogen,
die mild zijn in hun oordeel en groot in het vergeven.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in woord en daad de vrede dienen.
Voor de zachtmoedigen
die kwaad met goed bestrijden.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die hun stem verheffen
tegen elk onrecht aan anderen aangedaan.
Voor de zuiveren van hart
die smaad ondervinden omwille van hun beste bedoelingen.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in het evangelie
de inspiratie vinden voor hun leven.
Dat zij de wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

Omwille van al uw uitverkorenen,
zegen ook ons, God,
heilig ons
en maak ons tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Heer, ontferm U over de armen van geest:
alle mensen met lege handen,
met niets waarop ze zich kunnen laten voorstaan.
Vul hun handen met de rijkdom die Gij ons hebt toebedacht.
Laten wij bidden…

-Heer, ontferm U over de treurenden:
allen die geslagen en verslagen worden door ellende.
Richt hen weer op
en geef hen de kracht zich op te trekken aan uw belofte.
Laten wij bidden…

-Heer, ontferm U over de zachtmoedigen:
alle weerloze en kwetsbare mensen
die zich niet kunnen handhaven.
Laat ze niet vergaan
maar geef hun mensen die voor hen instaan en opkomen.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
doorbreek onze onmacht en help ons,
opdat wij de Goede Boodschap van uw Zoon Jezus
in en met ons leven zouden waarmaken
en er zo van getuigen dat ze mensen weer aanspreekt
en hoop geeft. Amen.
vrij naar W.R. van der Zee

Voorbeden 3

Laten wij nu op voorspraak van alle heiligen
bidden tot God die ons aller Vader is
en Hem alles toevertrouwen wat er in ons hart leeft.

-Bidden we voor alle mensen
die dag in dag uit klaar staan om anderen te helpen.
Voor allen die in hun gezin, hun beroep of in hun vrije tijd
met een groot hart zorg dragen
voor zieke mensen en voor hen die minder kansen kregen.
Dat ze steun vinden in het voorbeeld van heilige mensen
en de moed om vol te houden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die opkomen voor gerechtigheid
en voor hen die kunnen vergeven
en de eerste stap naar vrede zetten.
Dat zij blijven geloven
dat de kracht van uw Liefde
sterker is dan alle onrecht en geweld.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor alle mensen die in U, God, geloven
en uw Zoon Jezus willen navolgen.
Dat we steeds beter zouden inzien
hoe wij, rondom ons en in onze samenleving,
uw Liefde concreet kunnen maken,
in woord en daad.
Laten we bidden…

God, wij leggen deze gebeden,
maar ook al wat onuitgesproken bleef maar wat wel leeft in ons hart,
in uw handen.
Neem dit alles op in uw liefde.
Blijf ons nabij en geef ons kracht
om, zoals zovele heiligen die ons zijn voorgegaan,
Jezus te blijven navolgen. Amen.
Federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Goede Vader,
verenigd rondom deze tafel gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
en alle heiligen die delen in zijn heerlijkheid.
Wij bidden U,
dat ook wij door de deelname aan deze maaltijd
mogen groeien tot een hechte gemeenschap.
Houd ons in eenheid en vrede bijeen
en schenk ons op voorspraak van uw heiligen
eens het leven dat geen einde kent,
door Christus, onze Heer. Amen.
Lummen

Gebed over de gaven 2

God, onze Vader,
aanvaard dit brood en deze wijn,
tekenen van de maaltijd waarvoor Gij ons uitnodigt.
Vandaag op het feest van Allerheiligen
willen wij het brood breken en de wijn drinken,
verbonden met alle mensen die reeds bij U zijn
en ons voorbeeld zijn op de weg naar U toe. Amen.
Geel

Tafelgebed 1

God, goede Vader,
op het feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen, die
– door de eeuwen heen,
overal op aarde, ook hier bij ons –
uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
die meegebouwd hebben aan uw droom hier op aarde,
aan uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers.
Voor hen die recht doen zegevieren.
Voor hen die pijn en rouw
in vreugde veranderen.
Voor de helpers in nood.
Voor de gevers en delers.
Voor de moedigen, degenen die nooit opgeven.

Wij zijn U hiervoor dankbaar,
samen met alle mensen die in U geloven.
Daarom willen wij U loven en prijzen met deze woorden:
naar federatie Kana
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
wordt genoemd.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods Gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Tafelgebed 2

Ja, Heer, stap voor stap willen wij Jezus volgen.
Hij heeft ons geleerd wat ons leven rijker maakt:
de vriendschap, de liefde, de vrede die komt van U.
Door Hem weten wij dat Gij van ons houdt
en dat wij, door onze liefde voor elkaar,
een wereld van vreugde kunnen opbouwen.

Omwille van Jezus zijn wij hier samen gekomen
om U lof en eer te brengen
zoals duizenden voor ons deden.
Met hen die nu bij U zijn
en die wij op deze feestdag gedenken,
zeggen wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God, voor zoveel heiligen,
die op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven
wat ook wij van U hebben gekregen:
ons leven, onze talenten,
en zoveel kansen om lief te hebben en te delen.

Uw wens is dezelfde voor alle mensen:
vrede en vreugde, geluk en liefde,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen geweld.
Uw liefde roept ons op
om zelf ook lief te hebben
zoals Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, de laatste van zijn leven,
riep Hij zijn leerlingen nog eens bijeen aan tafel,
en Hij gaf hun een teken van zijn oprechte liefde.
Hij nam wat brood in zijn handen,
Hij zegende het en brak het
om het te kunnen verdelen en Hij zei:

Neem en eet er allen van,
want dit brood is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.

Daarna nam Hij ook nog een beker wijn in zijn handen,
Hij sprak erover een dankgebed uit,
Hij zegende de beker en gaf hem rond.

Drink er allen van, zei Hij,
want deze beker is het teken van een nieuw Verbond
tussen God en de mensen.
Het is mijn Bloed, mijn Leven,
dat voor u en voor alle mensen zal vergoten worden
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.

Verkondigen wij de kern van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Wij geloven Heer, en wij verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar zal worden
in dit leven en in het verdere leven,
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.

Zalig zijn zij die vervolgd werden omwille van uw naam.
Zalig die lasterlijk beticht werden van allerlei kwaad om uwentwil.
Het zijn de martelaren die we hier gedenken.
Zalig zijn ook zij die gewoon uw naam beleden.

God van tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan
willen wij ook vandaag
opnieuw het Brood breken en delen
en de Beker rondgeven.

Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam
zodat wij waardige erfgenamen worden van U
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent,
en dat tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In verbondenheid met al de heilige mensen
die we vandaag gedenken,
met allen hier aanwezig
en vele christenen over heel de wereld
willen we nu op deze feestelijke dag het gebed bidden
dat Jezus ons leerde:
Onze Vader…

Vredeswens 1

God en Vader,
de eeuwen door hebben mensen
aan uw Woord van vrede
handen en voeten gegeven.
Zij waren het lopend vuur
dat werelden van kilte verwarmde.
Zegen ook ons tot vredebrengers voor elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij hebt geleefd op het scherp van de snede,
Gij zijt de weg ten einde toe gegaan.
Moge wij U navolgen, net als alle heiligen,
laat ons thuiskomen bij U en bij elkaar.
Laat ons uw vrede ervaren,
Gij die het Leven en de Vrede zijt.
Dan zullen wij leven in uw naam
voor altijd en eeuwig. Amen.
naar Chantal Lemmens

Lam Gods


Communie

Gelukkig wij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want wij zullen verzadigd worden door de Heer die Zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zo leven
dat je steeds magnifieker
tot je recht komt,
zienderogend  toeneemt
in kwaliteit,
steeds volgroeider wordt,
steeds vollediger.

Zo bestaan
dat je aan steeds meer leven
huisvesting verleent,
dat steeds meer mensen
zich mogen nestelen
in je aandacht.

Zo ouder worden
dat je steeds minder
eenzaam wordt,
dat  je steeds meer mensen
herbergt,
mensen die zich aan jou
mogen verwarmen,
mensen die jou voltooien.
naar Hans Bouma

Bezinning 2

Heiligen lijken schaars te worden.
’t Is ook moeilijk ze te herkennen.
Hier en daar wordt er eens eentje herkend,
meestal na zijn of haar dood.
Net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.
We lezen in de krant
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt.
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s .
Om van oorlogshelden maar te zwijgen.

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben:

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.
Dat is mooi, ze hebben dus fouten.
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten.

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties,
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
’t Geeft in elk geval grote rust.

En ten slotte weten ze te dienen.
Dat laatste is wellicht het moeilijkste,
ook al hebben we daarvan de mond vol.
Echt dienen.
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’.
Belangeloos.

Er stond nog iets bij op het eind.
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade.
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.
naar Eduard Pijlman

Bezinning 3

Heiligen: mensen zoals wij.
Ze hebben geworsteld met hun leven.
Ze hebben gezocht naar zin en toekomst.
Net als wij wilden ze het goede
voor mens en wereld.
Misschien hebben ze zich wat meer ingezet
voor hun ideaal van liefde en vrede.
Misschien hadden ze net wat meer kracht
of net wat meer inzet.
En toch waren zij ook mensen, die net als wij,
aan het leven hebben geleden.
Ze hebben gezien,
dat hun ideaal groter was dan henzelf.
Ze kenden de pijn van de weerbarstigheid
van mensen om hen heen.
Ze hadden te lijden onder tegenwerking
en vaak werden ze niet begrepen.

Juist om dat alles zijn ze voor ons een voorbeeld.
Ze gaan met ons mee door het dal van onze mislukkingen.
Maar ze gaan ons ook voor
waar wij blijven streven
naar een goede en gelukkige samenleving.
Zij willen niets meer en niets minder
dan ons zeggen, dat ook wij heiligen mogen zijn:
mensen die heil brengen in Jezus’ naam.
Zij zijn ons voorgegaan in leven en in dood.
Nu leven ze in het licht van God.
Ze nodigen ons uit om hen te volgen
in goede en in kwade dagen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer God, wij danken U
voor al die mannen en vrouwen
die in 2000 jaar geschiedenis
een brug sloegen tussen U en ons.
Ook voor wie zoekt of twijfelt
wijzen zij een weg naar U.
Help ons te leven in hun voetspoor,
groeiend in verbondenheid met U en met elkaar.
Eens komen wij allen bij U thuis,
geborgen en ten volle genietend
van uw trouwe en barmhartige Liefde.
Dat zal een feest zijn!
Kerk & Wereld

Slotgebed 2

Eeuwige God,
Vader van alle mensen in de wereld, we danken U
dat we ons uw kinderen mogen noemen.
We danken U dat we ons deelgenoot mogen voelen
van die grote stoet van gelukkigen en heiligen,
mensen van vroeger, van vandaag en van de toekomst.

We mogen gelukkig zijn, zoals de armen van geest,
gelukkig zoals de zachtmoedigen
en als degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Gelukkig mogen we zijn als de barmhartigen,
gelukkig zoals degenen die eerlijk en oprecht zijn,
gelukkig zoals de vredebrengers.

Wat een feest dat we deelgenoot mogen zijn
bij het breken van het Brood.

Kom, heilige Geest,
dat we dit geluk met anderen mogen delen.
Inspireer ons om ware brengers van geluk en heil te zijn.
naar: Midden onder U

Slotgebed 3

Eeuwige God,
wij wisten ons dit uur
verbonden met die ontelbaren
die uw naam geheiligd hebben
en die Gij daarom bestempeld hebt
als mensen naar uw hart.
Wij bidden U omwille van hen:
blijf ons nabij met uw genade opdat ook wij uw naam
niet verzwijgen, niet ontkrachten,
maar met heel ons leven heiligen
– naar het voorbeeld van Jezus, uw Heilige bij uitstek
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Liturgische vieringen

Zending en zegen 1

In deze viering liet God zijn licht over ons stralen.
Laten wij zo leven dat ook in ons zichtbaar wordt
dat wij kinderen zijn van het licht,
kinderen van de levende God,
die zich aan ons laat kennen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

We hoorden in het evangelie
Jezus’ uitnodiging om Hem steeds meer te volgen
en heilige christenen te worden,
in verbondenheid met alle mensen
die in hun leven Jezus heel radicaal volgden.
God wil ons hiervoor kracht geven
en Hij zendt ons met Zijn zegen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kana
Addendum

Eigentijdse versie Zaligsprekingen (I)

De mensen kwamen naar Jezus luisteren.
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven.

Gelukkig zijn de mensen
die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden,
die belangeloos kunnen meedelen van
hun geld, hun tijd, hun aandacht en interesse.
Op hen zal een beroep worden gedaan
en zij zullen echt geliefd zijn.

Gelukkig zijn de mensen
die durven wenen met de bedroefden
en zo echt kunnen troosten.
Zij zullen menselijke diepte en mysterie ervaren.

Mensen die zich met de ellebogen een weg banen en keihard zijn,
zullen alleen schijngeluk verwerven.
Zij echter die geloven in de zachte weg
van de totale weerloosheid en de hartelijke goedheid,
zij zullen slagen bij de opbouw van een betere wereld.

Gelukkig als we onze medemensen niet beoordelen
vanuit allerlei voorschriften en wetten,
maar proberen, zo mild en ruimdenkend mogelijk,
ieder tot zijn recht te laten komen.

Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven,
het verleden vergeten en opnieuw de toekomst openen,
elkaar nieuwe kansen geven,
elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Gelukkig als we niet met bijbedoelingen
of louter voor de schijn handelen,
maar als we eenvoudig zijn,
openhartig en doorzichtig in denken en doen.

Gelukkig de mensen die in vrede leven met zichzelf
en die te allen tijde – over hun eigen belangen heen –
eenheid tussen mensen nastreven en bevorderen.

Gelukkig zijn er mensen
die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen.
Dikwijls worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood.

Wie zo leeft, sprak Jezus,
zal niet de dupe worden van een mooie, maar ijdele droom.
Hij zal werkelijk bouwen aan Gods Rijk van liefde en geluk.
Al wat ge wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook voor hen.
Zulk een mens is een kind van God zelf.
Zulk een leven gaat nimmer of nooit verloren.

Eigentijdse versie Zaligsprekingen (II)

Zalig zijn wij als we wenen
om de mateloze hebzucht die blind regeert en de wet dicteert,
om de oase die tot woestijn verdort,
om de vruchtbare bodem die verzuurt en verwordt tot modder en puin.

Zalig zijn wij
als we in elke vorm van geweld een obstakel zien
en niet te beroerd zijn om,
in plaats van wapens op te slaan in alle hoeken en kanten,
vredesbomen te planten.

Zalig zijn wij
als we de kloof tussen Noord en Zuid, tussen verdrukker en geknechte,
blijven aankaarten als een aanfluiting van Gods droom voor de mens.

Zalig zijn wij
wanneer we oor en oog zijn voor onze medemens
en hem met hart en ziel tegemoet durven gaan,
mild en vol vertrouwen.

Zalig zijn wij
als we onverstoord en openhartig Gods Woord doen
– daar waar we gaan en staan –
ook al strijken we daarmee tegen de haren in
of worden we er scheef voor bekeken.

Zalig zijn wij
als we in onze zoektocht naar gerechtigheid, vrede en héélheid,
steeds alert blijven,
en blijven opkomen voor erkenning
overal waar het recht wordt verkracht
van armen, zwakken en kleinen.

Zalig zijn wij, kleine mensen,
als wij in ons hart mogen ervaren
dat wij, als schepsel, gewenst zijn door God, die Gans Andere.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.