Allerheiligen B 2018

01 11 2018


Begroeting

Wij zijn hier bijeen rond Gods Woord en Brood.
Moge Hij in ons midden zijn,
Hij die ‘Zalig spreekt’, en voor ons is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vanaf het prille begin van de Kerk
zijn er altijd mannen en vrouwen geweest
die alles op één kaart hebben gezet
en Jezus achterna zijn gegaan,
radicaal en solidair.
Zo’n mensen waren onze heiligen.
Dankbaar gedenken wij hen op deze dag,
dankbaar om de bemoediging die van hun voorbeeld uitgaat,
dankbaar omdat zij staande bleven,
ook in moeilijke tijden,
dankbaar omdat zij Gods Rijk zichtbaar maakten in deze wereld.
Maar we denken ook aan al die ongekende heiligen,
vaders, moeders, broers en zussen, vrienden,
mensen zoals wij,
die ons voorgingen op de weg die naar eeuwig Leven leidt.
Die weg wordt ons vandaag beschreven in de zaligsprekingen.
Aline Beullens

Openingswoord 2

Als we zeggen dat Allerheiligen ons feest is als christelijke gemeenschap,
dan bedoelen we daarmee niet
dat we onszelf beter of hoger achten dan de anderen.
Misschien wel integendeel,
want het woord ‘heilig’ betekent niet
absoluut onberispelijk of ethisch perfect,
maar wel dat we consequent de keuze maken voor Jezus en zijn Boodschap,
ook al is dit soms best moeilijk.

Vergevingsmoment 1

Heiligheid is een manier van leven,
van omgaan met mensen en met God.
Als we in ons eigen hart kijken
vinden we misschien veel dingen
die ons verhinderen om heilig te zijn.
Laten wij daarom bij het begin van deze viering
God en elkaar om vergeving vragen.

-Heer,
heilig zijn is niet eigenwijs of hoogmoedig zijn.
Het is je beperktheden of fouten durven toegeven.
Het is blij zijn om het geluk van anderen
en jezelf niet beter achten dan andere mensen.
Wij weten dit wel,
maar we brengen er soms weinig van terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
heilig zijn is mild zijn voor andere mensen
en elkanders eigenheid aanvaarden.
Het is kansen zoeken om samen te werken,
de eerste stap zetten na een ruzie.
Omdat we ons soms zo weinig inspannen
voor vrede en verdraagzaamheid:
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
heilig zijn is zorgzaam en rechtvaardig zijn.
Bezorgd zijn om mensen die ziek zijn of verdriet hebben.
Ons laten raken door zoveel onrecht en armoede
in onze eigen samenleving en wereldwijd.
Omdat we soms kansen laten voorbij gaan
om anderen te helpen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze zwakheid, onze aarzeling
en onze onmacht vergeven.
Moge Hij ons gevoelig maken voor zijn Woord
en ons een groot hart geven
opdat wij steeds meer mensen worden,
naar het voorbeeld van Jezus
tot Hij ons eens, op het einde van de tijden,
zal opnemen in zijn liefde voor altijd. Amen.
naar Konterdam

Vergevingsmoment 2

Wanneer wij over heiligen spreken
dan spreken wij niet over mensen die nooit iets verkeerds hebben gedaan.
Wij spreken wel over mensen
die ooit in hun leven tot het besef kwamen
dat de weg naar God en de weg van Jezus
ook hun weg moest worden.
Daarom keerden zij zich naar God en het evangelie
en vroegen zij God om vergeving om wat fout liep.

-Ook wij vragen vergeving, Heer,
en kiezen voor wat Jezus ons vraagt,
maar wij vinden het soms zo moeilijk.
Wij durven niet voor ons geloof uitkomen.
Wij willen wel meer moeite doen om actiever te worden
en ons meer in te zetten voor andere mensen,
maar de eerste stap is de moeilijkste
en van uitstel komt dikwijls afstel.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Niet alleen is onze inzet soms ver te zoeken, Heer,
ook ons gebed blijft vaak achterwege.
Wij laten U zo weinig tot ons spreken,
omdat wij zo weinig met U praten
en geen tijd maken om naar uw Boodschap te luisteren.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij zien hoe sommige mensen zich inzetten voor de Kerk,
voor het bezoek aan zieken,
voor de zorg voor arme mensen,
voor catechese…
dan denken wij soms: “laat hen het maar doen”.
Wij vergeten echter hen aan te moedigen
en steken maar zelden een handje toe.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons een hart dat leert
hoe wij mensen kunnen vergeven zoals Gij
en hoe wij van ganser harte van hen kunnen houden. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
wonderlijk zijn uw wegen:
Gij roept mensen om te leven met U voor ogen,
Gij heiligt hen
en maakt hen voor altijd gelukkig in uw nabijheid.
Wij danken U voor allen, die ons in geloof zijn voorgegaan,
en wij bidden U:
dat zij ons voorbeeld mogen zijn om mee te werken aan uw Rijk. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij gaat met ons mee, in goede en kwade dagen.
Wij mogen U meedragen in de grote en kleine dingen van elke dag.
Geef ons daarom sterke schouders en voldoende draagkracht
en help ons om beeld van uw aanwezigheid te worden,
dichter en dichter bij wat Gij ‘heilig’ noemt,
hier en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Peter Biesbrouck

Lezingen

De schriftlezingen van dit feest
tonen ons de bestemming van alle christenen.

Gekleed in witte gewaden
staan zij voor de troon en voor het Lam,
beschrijft de Apocalyps.
Zij zullen God zien zoals Hij is,
schrijft Johannes in zijn eerste brief.

Aan hen behoort het rijk der hemelen,
verkondigt Jezus in de zaligsprekingen.

Deze teksten houden een belofte in,
maar wijzen ons tevens de weg
die wij hier en nu nog moeten gaan.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Apok., 7, 2-4, 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes.

2
           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten.
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid
en dank en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen
in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit de eerste brief  van de apostel Johannes.

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Vrienden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs.

1           Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op,
en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12 Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God
en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij bidden tot God,
de Heer van alle leven.

-Bidden wij voor mensen die in eenvoud geloven.
Dat zij zich geborgen weten bij God.
Bidden wij voor mensen die verdrietig zijn,
omdat deze wereld hun geen thuis biedt;
voor mensen die barmhartig zijn en mild.
Dat zij erop vertrouwen dat God voor hen een plaats heeft bereid in zijn hemel.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die authentiek en eerlijk zijn,
ongecompliceerd en oprecht;
voor mensen die hongeren en dorsten
naar gerechtigheid en vrede;
voor mensen die hun stem verheffen
tegen onrecht, anderen aangedaan.
Dat zij erop vertrouwen dat God voor hen een plaats heeft bereid in zijn hemel.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen, die worden vervolgd om hun overtuiging;
voor mensen, die slachtoffer zijn van haat;
voor mensen, die sterven van honger en dorst;
voor mensen, die vluchten in de dood.
Dat ze God met eigen ogen zien
en zijn kinderen genoemd worden…
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die vertrouwen op God
ondanks alle leed dat zij ervaren;
voor allen die ons gevraagd hebben
om voor hen te bidden;
voor onze lieve doden, die wij speciaal gedenken.
Dat zij allen tot Gods heiligen gerekend worden.
Laten wij bidden…

Eeuwige God,
Gij zijt bedacht op ons geluk,
Gij wilt dat heil ons ten deel valt.
Maak ons bereid  om handen en voeten te geven aan uw Boodschap
opdat uw Rijk op aarde mag groeien
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

Laten we nu tot God bidden om ons met zijn Geest te versterken,
zodat wij getuigen kunnen zijn van de Blijde Boodschap van zijn Zoon.

-Bidden we om geloof in het leven
en in U, God van alle leven,
om geloof in een leven over de dood heen.
Om geloof ook in onszelf,
dat we voor elkaar taal en teken mogen zijn
van een leven dat niet sterven kan.
Laten wij bidden…

-Bidden we om hoop die alle leven draagt
en die ons heel nabij komt.
Dat wij vol vertrouwen in het leven durven staan.
Dat wij mensen die wanhopen, met grote eerbied benaderen
en voor hen het licht zijn dat zij zelf niet meer zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we om liefde
voor allen die ons heel nabij zijn.
Dat zij niet moeten wachten op de dood
om te voelen hoe graag wij hen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we om liefde
voor alle mensen met wie we omgaan.
Dat wij hen zeggen en herhalen
hoe fijn het is met hen op weg te gaan.
Laten wij bidden…

God, geef ons liefde voor U en onze medemensen
en wees ons nabij. Amen.

Voorbeden 3

Eeuwige God,
op U hebben de heiligen hun hoop gericht.
Wij willen hun weg volgen
en vol vertrouwen tot U bidden.

-Voor de armen van geest bidden wij:
weerloos tegenover macht en geweld.
Voor hen die verdriet hebben,
openlijk of diep van binnen.
Dat ze weten dat Gij hun namen hebt geschreven in de palm van uw hand
en dat Gij hen nabij blijft.
Laten wij bidden…

-Voor de zachtmoedigen bidden wij:
voor hen die ondanks alle tegenslag niet verhard zijn.
Voor hen die harde woorden en daden beantwoorden
met tekenen van vrede,
en voor hen die blijven verlangen naar recht en gerechtigheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de barmhartigen bidden wij:
voor allen die worden geraakt
door de pijn en het verdriet van de ander.
Voor hen die stil aanwezig zijn bij de onrust en de angst
van een medemens.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de zuiveren van hart bidden wij:
voor hen die open en kwetsbaar zijn als kinderen
en altijd bereid zijn tot stille dienstbaarheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij doet recht aan de verdrukten,
Gij verheft degenen die vernederd worden
door een harde hand of een grote mond,
en Gij prijst zalig die beschimpt worden,
omdat ze geloven in vrede en gerechtigheid.
Wij bidden U,
doe ons delen in het vertrouwen van de heiligen,
geef ons de moed om, net als zij,
ons leven in uw hand te leggen,
Gij die waart, is en zult zijn: God met ons. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
deze gaven zijn de eerlijke pogingen
van onze inzet voor kleinen en zwakken.
Aanvaard dit brood en deze wijn
van hen die zuiver van hart willen zijn.
In brood en wijn deed Jezus ons voor
hoe wij anderen in liefde kunnen omarmen.
Met uw steun zullen wij volharden. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede Vader,
wij dekken deze tafel met de allerbeste dingen die wij hebben:
onze liefde voor elkaar,
onze aandacht voor zieken en zwakken,
onze steun voor mensen die bang zijn en eenzaam.
Wij leggen onze zorg voor mekaar op deze tafel,
de tijd die wij besteden aan anderen,
de inzet voor een eerlijker en rechtvaardiger wereld.
Wij leggen dat alles bij het brood en de wijn
die Jezus ook vandaag weer met ons wil delen,
opdat wij zouden groeien in heiligheid
en in het delen van ons leven met onze medemens. Amen.

Tafelgebed

God,
vandaag op het feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen, die door de eeuwen heen,
overal op de aarde, ook hier bij ons,
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld toe,
uw droom hier op aarde, uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers.
Voor hen die recht doen zegevieren.
Voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen.
Voor de helpers in nood.
Voor de gevers en de delers,
voor de moedigen, die nooit opgeven.

Blij danken wij U hiervoor samen met alle mensen
die in U geloven door uw Zoon Jezus Christus.
Door Hem willen wij U loven en prijzen met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen,
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven wat wij ook hebben:
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,
kansen om lief te hebben en te delen.

Zij leerden dat uw wens voor alle mensen dezelfde is:
vrede en vreugde, geluk en licht,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn.

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt
die ons oproept om zelf ook lief te hebben,
weten wij door Jezus uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, de laatste van zijn leven,
riep Hij zijn leerlingen nog eens bijeen aan tafel,
en Hij gaf hun een teken van zijn oprechte liefde.
Hij nam wat brood in zijn handen,
Hij zegende het en brak het
om het te kunnen verdelen en Hij zei:

Neem en eet er allen van,
want dit brood is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.

Daarna nam Hij ook nog een beker wijn in zijn handen,
Hij sprak erover een dankgebed uit,
Hij zegende de beker en gaf hem rond.

Drink er allen van, zei Hij,
want deze beker is het teken van een nieuw Verbond
tussen God en de mensen.
Het is mijn Bloed, mijn Leven,
dat voor u en voor alle mensen zal vergoten worden
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.

Verkondigen wij de kern van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Wij belijden, geloven en verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar zal worden in dit leven
en in het verdere leven,
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.

Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden
omdat zij leefden in uw naam,
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad
beticht werden om Uwentwil.

Sommigen van hen werden gedood;
deze martelaren gedenken wij hier het eerst.

Maar ook hen die gewoon uw naam belijden
en woord en daad op elkaar afstemden
geven wij hier een plaats in ons dankgebed.
Het zijn mannen, vrouwen, kinderen,
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden.

Bij hen gedenken wij vandaag
ook allen die wij persoonlijk kennen
en bijzonder hen die pas recent
van ons zijn heengegaan en leven in uw liefde.

Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,
met de trekkers van onze Kerken,
met de vele vrijwilligers,
met hen die uw naam verkondigen in catechese en vorming,
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde
belijden wij de naam van Jezus als onze voorganger.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.
naar federatie Kana

Onze Vader

In verbondenheid met al de heilige mensen
die we vandaag gedenken,
met allen hier aanwezig
en vele christenen over heel de wereld
willen we nu op deze feestelijke dag het gebed bidden
dat Jezus ons leerde:
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Uitverkoren zijn is geen eretitel,
maar een opdracht:
een opdracht tot het heel maken van de aarde
en van de mens overal op die aarde.
Daarom bidden wij dan ook:
Heer Jezus,
geef ons de innerlijke vrede om uw vrede uit te dragen,
geef ons handen die helend zijn,
geef ons woorden die conflicten doen oplossen,
vandaag en alle dagen,
in de eeuwen der eeuwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar ook een hartelijk teken van die vrede.
Ria Toelen

Vredeswens 2

Gelukkig zijn zij, zegt de Heer, die zuiver zijn van hart,
want zij zullen God zien.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
maak ons zuiver van hart, eerlijk en oprecht,
dat wij elkaar uw vrede aanzeggen,
opdat wij eens God mogen zien,
de Bron van vrede en vreugde
tot in de eeuwen der eeuwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we ook elkaar een hartelijk teken van vrede.

Lam Gods

Communie

Gelukkig wij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want wij zullen verzadigd worden door de Heer die Zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Elk jaar als de dagen korten
en de vergankelijkheid groter wordt,
wordt het Allerheiligen.
Een dag met een boodschap:
een mens is meer dan een lichaam,
meer dan een verhaal,
meer dan een relatie.
Een mens is heilig in de letterlijke zin van het woord:
aan God toebehorend.
We hebben iets van doen
met onze Oorsprong die ons overstijgt,
die groter is dan ons hart,
groter dan ons verhaal van goed en kwaad,
groter dan onze verbondenheid of onze afstandelijkheid.
We zijn heilig omdat wij God als oorsprong hebben.
Onmiskenbaar dragen wij zijn beeld en gelijkenis.

Allerheiligen
is meer dan een kerkhof  bezoeken uit postume beleefdheid.
Het is bewust worden van dat ietsje meer
dat alles anders maakt.
Het is dat vermoeden,
ja dat vertrouwen dat al onze lieve doden
op één of andere manier
– wie zal het zeggen –
Bij God zijn thuisgekomen,
Geborgen in zijn vaderlijke en moederlijke liefde.
Spijtig dat we daar geen fotootje van hebben.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Heiligen

Het zijn vaak versteende mensen
uit een ver verleden.
Met kalk en verf,
met wierook en litanieën
hebben we ze ongevaarlijk gemaakt.
Ze tronen hoog boven ons
of zijn onder het stof verdwenen:
bovenaards of diep begraven.
Toch zijn het mensen,
die van harte leven en geleefd hebben.
Mensen, bezeten van een ideaal,
die daaraan met vallen en opstaan
hebben gewerkt en nog werken.
Met inzet van heel hun leven
maken ze iets waar van Gods Rijk.
Ze kennen hun zwakheden,
maar bijten zich daarin niet vast.
Ze groeien boven zichzelf uit
vanuit hun hartelijke goedheid.
Heilig:
misschien zijn we het zelf wel.
Wij willen toch ook mensen van God zijn
en toekomst geven aan mens en wereld.
Als het voorbeeld van Jezus het onze is
dan zijn we op de goede weg.

Bezinning 3

Vandaag, bij het begin van de novembermaand,
wanneer de dagen kort worden en de zon haar kracht verliest,
worden we opgeroepen tot bezinning.
Met dit hoogfeest van Allerheiligen worden we uitgenodigd
om op te kijken naar hen die ons zijn voorgegaan:
grote en kleine mensen, allen gekend bij name door God,
die hen opgenomen heeft in zijn huis van liefde: onze heiligen.
Het zijn de velen die door hun leven iets van Gods licht hebben doorgegeven,
zoals brandglazen die het zonnelicht kleuren in onze kerken.
We worden in deze dagen uitgenodigd om rondom ons,
naar onze aarde en in eigen hart te kijken.
Een wereld uitbouwen van vrede en geluk
voor alle mensen is onze roeping en zending.
Maar onze eindbestemming ligt verder:
over de dood heen zijn wij bestemd om te leven.
Diegenen die ons voorgingen:
grote en kleine heiligen hebben sporen getrokken
op de weg naar het echte geluk.
Ten Bos

Slotgebed 1

God,
in gebed voelden wij ons verbonden
met de duizenden en duizenden
die ons zijn voorgegaan in Jezus’ spoor.
Gij hebt hen getekend met uw zegel van trouw.
Zegen ook ons tot voortrekkers in geloof, hoop en liefde.
Dan zullen ook wij geroepen worden
om, met alle heiligen
rondom uw troon,
U te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Amen.

Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij genade en inspiratie mogen zijn,
de één voor de ander.
Wij danken U op een bijzondere wijze
voor de heiligen in ons midden,
– zelf daarvan niet bewust, maar onze vreugde.
Wij danken U voor hun helderheid.
Door hen heen zien wij altijd weer:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 3

Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven – zegt God.
Ik wil je mijn kind noemen,
omdat Ik merk hoeveel moeite je doet om christen te zijn,
om de naam van mijn Zoon waardig te dragen.
Ik zie hoe je met zijn ogen naar de wereld kijkt
en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid.
Graag wil ik jou daarvoor danken – zegt God.
Je bent al een eind op weg om heilig te worden.
En daarom is het vandaag ook jouw feest.
Maak er iets moois van
en deel het met elkaar.
            naar Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Kijk op naar de heiligen die ons zijn voorgegaan,
kijk uit naar de heiligen onder ons,
geniet van hen en volg hen na.
Dan rust Gods zegen op ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Allerheiligen is een feest van hoop
dat ons nu al een beetje laat zien
wat wij eens mogen verwachten.
Maar het is ook een oproep
om het voorbeeld van de heiligen na te volgen.
Moge onze goede God ons daarbij helpen en zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Lummen

Categorieen(n): Zondagsvieringen
Tags:

Comments are closed.