Allerheiligen B 2015

01 11 2015

Begroeting 1

Wij zijn hier bijeen rond het Woord en de Tafel.
Moge God in ons midden zijn,
Hij die ‘Zalig spreekt’, en voor ons is:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Welkom hier, op het feest van Allerheiligen,
het feest van hen die getekend zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 3

In de hand die ons aanraakt, heelt en heiligt
ervaren wij Gods hand
die ons drievoudig zegent:
als + Vader, als Zoon en als H. Geest. Amen.

Begroeting 4

Gelukkig en zalig ben je
als je wordt zoals de heiligen
van lang en van kort geleden.
Ze waren een licht voor de wereld.
En dit mogen we vandaag samen dankbaar vieren
samen met + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 5

Van harte welkom allemaal op dit feest van Allerheiligen.
We zijn hier samengekomen
om eucharistie te vieren onder Gods zegen,
Hij die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Federatie Kana

Begroeting 6

Van harte welkom allemaal op dit feest van Allerheiligen.
We zijn hier samen gekomen om eucharistie te vieren
en God te danken voor zovele bijzondere mensen,
vroeger en nu,
die ons inspireren om als christen te leven.
Laten we deze viering beginnen onder Gods zegen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Konterdam

Openingswoord 1

Als plots iemand naar voren zou komen en zou vragen
of er hier een dokter aanwezig is,
dan zouden de meeste hoofden ronddraaien
om te zien of dokter X of  Y aanwezig is,
want die is hier toch ook regelmatig in de viering.

Als ik zou vragen of hier soms een heilige aanwezig is,
dan zou het fijn zijn
als ook werd rondgekeken
in deze kerk,
in eigen kring, in eigen parochie,
om te zien of we hem of haar eruit konden pikken
om hier vandaag in de bloemetjes te zetten
op het feest van alle heiligen.
Maar ik vrees dat we niemand vooraan zullen krijgen.

De vraag zelf of er onder ons heiligen zijn
mag ons dan al wat onwennig maken,
toch is het een serieuze zaak.
Het heeft immers alles met ons christen-zijn te maken.
En dus moeten wij toch maar eens rondkijken
of er soms geen heiligen in ons midden zijn.

Die zijn slechts te zien met de ogen van een zuiver hart.
Bidden wij daarom God om ontferming.

Openingswoord 2

Hartelijk welkom op dit feest van Allerheiligen.
Wij, katholieken, zijn altijd vertrouwd geweest met heiligen.
Overal komen wij ze tegen:
in de kerk, op straat, in onze huiskamer,
op schilderijen of in beeldhouwwerken,
in alle maten en gewichten.
Zij vormen een heel kleurrijk gezelschap.
Naar schatting zijn er meer dan 5000 erkende heilige mannen en vrouwen.
Zij worden vereerd in heel de katholieke Kerk,
of soms heel plaatselijk.
Daarnaast zijn er dan nog de ontelbare heiligen
die nooit door de Kerk werden heilig verklaard,
maar die door hun manier van leven
de zaligsprekingen die wij vandaag horen,
tot werkelijkheid maakten.
Hen allen, bekend of niet,
vieren wij vandaag op dit kerkelijk feest van Allerheiligen.

Openingswoord 3

Allerheiligen is niet het feest van de heiligen
die tussen de plooien van de Roomse heiligenkalender zijn geglipt.
Het is een volksfeest.
Het hemelvisioen van Johannes laat daarover geen twijfel bestaan:
rond Gods troon staan massa’s
– groten en kleinen, machtigen en onaanzienlijken –
een bonte wemeling van mensen
uit alle rassen en stammen en volkeren en talen.

De ‘zaligsprekingen’ leggen een link
tussen enerzijds
allen die ons, generaties lang, zijn voorgegaan op de weg naar de hemel
en anderzijds
de levenden die – hier en nu –
in hun doen en laten,
in hun manier van zijn,
iets van die hemel zichtbaar maken
midden onder ons.

Maar omdat wij het leven voor elkaar
lang niet altijd gemakkelijk maken,
bidden wij God om barmhartigheid.

Openingswoord 4

Als wij het woord ‘heiligen’ horen,
denken we meestal aan de kalenderheiligen.
Elke dag is het immers de feestdag van een of meerdere heiligen.

Heiligen zijn geen supermensen.
Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken,
maar wel mensen die in hun leven
meer aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht.
Mensen die naar Jezus’ voorbeeld, anderen gelukkig maakten.

Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden.
Mensen die we gekend hebben,
maar die geen naam hebben op de kalender.
We denken aan overledenen,
lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde
en die heilig zijn in het hart van hun familie en vrienden.

Er zijn veel heiligen die nu nog leven.
Als we naar Jezus’ voorbeeld anderen gelukkig maken,
als wij Gods licht doorlaten en uitstralen,
dan kunnen ook wij heilig worden of zijn.

Openingswoord 5

Paulus, Augustinus, Franciscus, mgr. Romero, pater Damiaan,…
‘klinkende namen’.
In ons geloof noemen we hen van oudsher ‘heiligen’.
Hun ideeën en hun levenswerk hoor je vaak nog nazinderen
in kloosterorden of organisaties
die zich bekommeren om het lot van de zwaksten in onze wereld.
Van hen weten we dat Jezus’ Woord hen geraakt heeft.
De trillingen van zijn Boodschap hebben op een bepaald moment
hun leven veranderd.
Sommigen vielen van hun paard, zoals Paulus,
anderen zijn in zijn Geest opgegroeid
en raakten er langzaam maar zeker helemaal van doordrongen.
Maar er zijn er ook mensen om ons heen, in onze familie of onze vriendenkring,
op wie dit van toepassing is.
Mensen in wie we God mogen ontmoeten,
omdat zijn Blijde Boodschap doorklinkt in hun manier van leven.
Met de herinnering aan al deze ‘heiligen’ zitten we vandaag rond Gods altaar,
in de stille hoop dat hun voorbeeld ons leven klank kan geven,
ons oproept om niet op te geven,
zodat ook wij op onze beurt het leven mogen ‘heiligen’
en mensen worden zoals God ons gedroomd heeft.
naar Liturgische vieringen

Openingswoord 6

Vandaag vieren we het feest van alle heiligen,
die van vroeger en die van nu,
allemaal mensen, gekend of ongekend,
die zich tijdens hun leven lieten inspireren
door de zaligsprekingen van Jezus.

Openingswoord 7

Vandaag vieren wij het feest van alle heiligen.
En dat zijn er nogal wat:
een menigte die niemand tellen kan,
is door God ‘voorgoed getekend’.
Wat is er nodig om zover te komen?
De zaligsprekingen vertellen het ons,
zij wijzen ons de weg.

Openingswoord 8

Vandaag vieren we de vele bijzondere christenen,
de heiligen – gekende en ongekende –
die, in het spoor van Jezus Christus,
op een radicale manier Gods liefde hebben beleefd.

Zij brengen ons onze roeping en zending in herinnering,
en inspireren ons om, als christen in Gods naam,
mee te werken aan een wereld van geluk en vrede voor alle mensen.

Zij zijn ons ook voorgegaan op de weg naar het echte geluk,
ook tot over de dood heen,
naar het leven in Gods nabijheid.
naar federatie Kana

Openingswoord 9 (niet in het A en B-jaar)

Vandaag staan wij stil bij de woorden van Jezus:
“Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.”
Op deze feestdag van Allerheiligen
gedenken wij immers alle mensen
die voor ons
het licht van de liefde, van verzoening,
vrede en zachte moed doen schijnen,
die troost, gerechtigheid en barmhartigheid brengen.
Zo velen zijn op hun eigen manier licht geweest voor anderen.
Zij laten ons zien hoe God is.
Wij zijn trots op hen.
En wij geloven dat ook wij geroepen zijn om te getuigen van Gods Licht. Vandaag danken wij voor die Woorden van Jezus
die ons vertellen wat mensen echt gelukkig kunnen maken.

Openingswoord 10

Wij vieren vandaag Allerheiligen,
het feest van alle heiligen,
de vele bekenden en nog veel meer onbekenden.
Wij zetten die ontelbaren uit alle tijden
vandaag letterlijk en figuurlijk in de bloemen.
Het waren mensen zoals u en ik
die in de Geest van Jezus een leven hebben geleid
van liefde, eenvoud en dienstbaarheid.
Door dit feest van Allerheiligen wordt hun gedachtenis levend gehouden.
Zij hebben getracht een leven te leiden
dat aan God en aan de mensen welgevallig was.
Dit feest van die vele vrienden van God maakt ons vandaag ervan bewust
dat ook wij, nu reeds, kinderen van God zijn
en dat wij bestemd zijn om eens,
voor altijd
in liefde met Hem en ook met elkaar te leven.
Lummen 2002

Openingswoord 11  (/Allerzielen)

Allerheiligen vandaag…
Het is een dag vol herinneringen,
een dag van stilstaan bij de dood.
Een moeilijke dag voor velen onder ons die iemand moeten missen.
Het is zo moeilijk om te leven zonder die geliefden
met wie we nog zo graag een eindje op weg wilden gaan
in deze vertrouwde wereld.
Maar toch willen wij er geen trieste dag van maken
want er is hoop.
Wij weten dat er leven blijft,
dat we verbonden blijven.
We willen in deze viering dan ook bidden voor elkaar,
bidden dat, ook in ons verdriet, er altijd hoop op leven blijft.
Geel 2003

Openingswoord 12

Welkom op het feest van Allerheiligen.
Vandaag kijken wij samen op naar al die grote mensen die wij zo bewonderen omdat zij zo goed leefden naar Jezus’ Boodschap.
Eigenlijk hebben die grote mensen in hun leven meestal geleefd
als kleine, gewone mensen.
Misschien zouden zijzelf allerminst willen
dat zij het statuut van ‘heilige’ kregen.
Officiële heiligen of niet,
mensen die hun leven ten dienste stellen van anderen,
vooral van de zwaksten,
verdienen een feestdag zoals vandaag.
Ook wij worden uitgenodigd zo goed te zijn als God,
maar vaak komen we daaraan niet toe.
Vragen wij God daarom om ontferming.
vrij naar Pastonet

Openingswoord 13

Misschien klinkt het in de hemel
en wellicht ook op verschillende plaatsen op aarde:
‘Oh,what a happy day’,
een dag vol geluk, een dag van feest,
een dag waarop God zich verheugt
omdat wij, mensen, soms mooie dingen doen.
Vandaag, op Allerheiligen gedenken we die figuren
die we ‘heilig’ noemen,
omdat ze bijzonder waren en zijn.

We zijn blij dat deze ‘heiligen’ er zijn,
dat ze onze voorbeelden zijn,
vensters op de eeuwigheid,
iconen van Gods liefde.,
“Zalig zijn zij”, zegt Jezus in het evangelie
“zalig en heilig om wie ze waren en wat ze hebben gedaan.”

Ook wij dragen in ons hart zo’n zalige mensen mee,
niet enkel ‘kalenderheiligen,
maar ook mensen met wie we geleefd hebben en die ons ontvallen zijn,
en daarnaast  ook ‘zalige’ mensen met wie we nu nog leven.
Ook die mensen willen we toevoegen aan die kring
van zalige en heilige mensen rond Gods troon.
Zaligheid is immers geen beloning die je pas na je dood krijgt,
maar een levenswijze die naadloos overvloeit in het eeuwig leven.
naar Ten Bos 2007

Openingswoord 14

Heiligen hebben vaak veel mensen geïnspireerd en aangezet
om zich ook zelf in te zetten voor de minst geachte mensen.
We kennen allemaal mensen
die ons treffen door de bijzondere manier
waarop ze Jezus hebben nagevolgd
in hun vertrouwen op God
en zijn liefde en zorg voor medemensen.

Die mensen zijn een oproep en een voorbeeld voor ons.
Ze laten zien dat mensen echt kunnen leven
zoals God het wil.
We noemen hen heiligen.

Als je het leven van een heilige hoort vertellen
of als je zo’ n levensverhaal leest,
merk je dat het meestal om heel gewone mensen gaat,
met een eigen karakter,
met gaven en kleine kanten.
Maar allemaal werden ze op een bepaald moment
zó geraakt door Jezus van Nazareth
dat anderen in hun zijn,
in hun manier van omgaan met mensen,
in hun inzet, hun mildheid,
hun vertrouwen of hun enthousiasme,
Jezus zelf herkenden.

Al die heiligen zijn als wegwijzers
die ons helpen om de juiste weg te vinden
naar Gods droom over ons leven en onze samenleving.
Soms zijn ze als een knipperlicht,
soms troosten ze ons,
soms geven ze ons een lange adem om door te gaan.

Laten we dan op dit feest van alle heiligen
eucharistie vieren in dankbare verbondenheid
met de zovele gekende en ongekende mensen
die voor ons wegwijzers zijn naar God.
naar Konterdam 2008

Vergevingsmoment 1

Wanneer wij over heiligen spreken
dan spreken wij niet over mensen die nooit iets verkeerds hebben gedaan.
Wij spreken wel over mensen
die ooit in hun leven tot het besef kwamen
dat de weg naar God en de weg van Jezus
ook hun weg moest worden.
Daarom keerden zij zich naar God en het evangelie
en vroegen zij God om vergeving om wat fout liep.

-Ook wij vragen vergeving, Heer,
en kiezen voor wat Jezus ons vraagt,
maar wij vinden het soms zo moeilijk.
Wij durven niet voor ons geloof uitkomen.
Wij willen wel meer moeite doen om actiever te worden
en ons meer in te zetten voor andere mensen,
maar de eerste stap is de moeilijkste
en van uitstel komt dikwijls afstel.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Niet alleen is onze inzet soms ver te zoeken, Heer,
ook ons gebed blijft vaak achterwege.
Wij laten U zo weinig tot ons spreken,
omdat wij zo weinig met U praten
en geen tijd maken om naar uw Boodschap te luisteren.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij zien hoe sommige mensen zich inzetten voor de Kerk,
voor het bezoek aan zieken,
voor de zorg voor arme mensen,
voor catechese…
dan denken wij soms: “laat hen het maar doen”.
Wij vergeten echter hen aan te moedigen
en steken maar zelden een handje toe.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons een hart dat leert
hoe wij mensen kunnen vergeven zoals Gij
en hoe wij van ganser harte van hen kunnen houden. Amen.

Vergevingsmoment 2

Heiligheid zit van binnen
net als zondigheid.
Daarom mogen wij onze diepste kern voor God openen
en Hem om vergeving en ontferming bidden.

-Heer, vergeef ons
telkens we mensen zomaar voorbij lopen,
telkens we een vriendelijk of vergevend woord achterwege laten
of banden verbreken
en zo kansen laten voorbijgaan
om gewoon maar goed te zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons de schijn van heiligheid die wij cultiveren:
ons masker van berekende liefde,
onze geacteerde gevoelens van medelijden,
het verdoken eigenbelang…
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons ons geloofspessimisme:
ons twijfelen aan uw liefde,
ons gebrek aan gelovige overgave,
onze doofheid voor uw Woord,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                          vrij naar Dominicushuis

Vergevingsmoment 3

-In de Bergrede horen we Jezus zeggen:
“Werp je niet op als rechter,
dan zul je zelf niet veroordeeld worden.
Met de maat waarmee jij anderen meet,
zal ook jij gemeten worden’.
Wanneer wij anderen al te vlug veroordelen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-In de Bergrede horen we Jezus zeggen:
“Let niet voortdurend op een splinter in andermans oog,
want wellicht zie je dan de balk in je eigen oog niet.”
Wanneer wij eigen daden al te vlug goedpraten,
maar dadelijk klaar staan met kritiek op anderen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-In de Bergrede horen we Jezus zeggen:
“Behandel anderen
zoals je wilt dat zij jou behandelen.”
Wanneer wij onszelf en onze vrienden bevoordelen
ten koste van de anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Met zijn beschermende en vergevende hand
wil God ons begeleiden op de weg naar het eeuwige leven. Amen.

Vergevingsmoment 4

Heiligheid zit van binnen net als zondigheid.
Laten we eerst proberen om in ons eigen hart te kijken.
Daar vinden we veel dingen die ons verhinderen
om ons in te zetten voor het geluk van de anderen.

-Heilig zijn is:
niet eigenwijs, niet verwend, niet hoogmoedig zijn.
Het is zijn wensen aanpassen aan andere mensen,
niet meer willen hebben dan nodig is
en de andere respecteren en naar waarde schatten.
Wij brengen daarvan te weinig terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heilig zijn is:
niet hard zijn voor elkaar en elkaar geen pijn doen.
Wij zijn te weinig zachte mensen.
Als we ergens zeker van zijn,
dan proberen wij op alle mogelijke manieren gelijk te halen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heilig zijn is:
het tegengestelde van oneerlijk en onrechtvaardig zijn.
Het is helemaal denken aan het geluk van anderen
en steeds bereid zijn om eigen fouten op te biechten.
Dat is bij ons niet altijd het geval.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                    naar Lovendegem

Vergevingsmoment 5

-Omdat wij meestal vergeten te danken voor het leven
dat wij elke dag uit Gods hand ontvangen.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

-Omdat we zo graag met onszelf bezig zijn
en zo de anderen te weinig echt laten leven.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld

-Omdat wij zo weinig aandacht schenken aan onze overledenen
en aan het goede dat zij onder ons gedaan hebben.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

Vergevingsmoment 6

-Zalig de armen van geest want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt voor iedereen.
Een wereld waarin voorrechten worden verdedigd,
ongelijkheden gehandhaafd,
armen miskend en zachtmoedigen misprezen,
want wij zijn gehecht aan ons bezit en streven zelfs vaak naar nog meer.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zalig zij die wenen want ze zullen getroost worden.
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt in rechtvaardigheid,
waar twee op drie kinderen honger lijden,
want wij willen verzadigd worden en lachen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zalig zij die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid
want hun behoort het Rijk der hemelen.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
die zichzelf vernietigt door geweld en oorlog,
een wereld waarin zij die strijden voor de waardigheid van de mens,
worden vervolgd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Geel 2003

Vergevingsmoment 7

Heiligen dagen ons in feite uit.
Ze bevragen ons over ons eigen leven:
zijn wij consequent?
Proberen wij met enige oprechtheid te leven volgens het evangelie?
Liefde, gerechtigheid, vergevensgezindheid
en die andere evangelische deugden…
maken die echt deel uit van ons levensproject?

-Zovele heiligen, bekend en onbekend, hebben ons getoond
dat wij moeten leven vol vertrouwen en hoop,
maar we twijfelen zo vaak.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een steun en een troost voor velen.
Omdat we vaak onachtzaam voorbijgaan
aan het verdriet en het leed van anderen,
bidden wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zovele heiligen, bekend en onbekend,
waren een voorbeeld van liefde en aandacht,
van voortdurende zorg voor mensen en dingen.
Omdat wij soms te weinig liefde betonen,
bidden wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God zich over ons ontfermen,
ons weer helemaal doordringen van zijn Geest
en ons geleiden tot een leven van liefde. Amen.
naar Liturgische vieringen

Gebed om ontferming 8

-God, onze Vader,
zich van U afwenden betekent: vallen.
Zich naar U toewenden betekent: opstaan.
Als wij in U blijven, staan wij op vaste grond.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, onze Moeder,
van U weggaan betekent: sterven.
Tot U terugkeren betekent: herleven.
In U wonen betekent: leven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geest van God,
door U komt ons geloof in beweging.
Naar U hunkert onze hoop.
Met U zijn wij in Liefde verenigd.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
          naar Augustinus

God, Gij die licht en duisternis gescheiden hebt,
verdrijf uit ons de donkerte van droefheid, onzekerheid en weerbarstigheid.
Omkleed ons met uw warmhartigheid
en laat ons volop leven in het licht van goedheid, waarheid en schoonheid. Amen.

Gebed om ontferming 9

God, leven naar uw geest vraagt dat wij aan uw Woord gestalte geven.
Velen zijn ons daarin voorgegaan en zijn voor ons een voorbeeld.
Omdat wij daarvan dikwijls nog ver af staan
bidden wij U om ontferming.

-Opdat wij arm van geest zouden zijn
en zachtmoedig in onze omgang met anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Opdat wij zonder ophef barmhartig zouden zijn
en zuiver van hart.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Opdat wij zouden blijven kiezen voor gerechtigheid
en meebouwen aan vrede voor elke mens.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons de kracht om te leven naar uw voorbeeld.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Liturgische vieringen

Vergevingsmoment 10

Heiligheid is een manier van leven,
van omgaan met mensen en met God.
Als we in ons eigen hart kijken
vinden we misschien veel dingen
die ons verhinderen om heilig te zijn.
Laten wij daarom bij het begin van deze viering
God en elkaar om vergeving vragen.

-Heer,
heilig zijn is niet eigenwijs of hoogmoedig zijn.
Het is je beperktheden of fouten durven toegeven.
Het is blij zijn om het geluk van anderen
en jezelf niet beter achten dan andere mensen.
Wij weten dit wel,
maar we brengen er soms weinig van terecht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
heilig zijn is mild zijn voor andere mensen
en elkanders eigenheid aanvaarden.
Het is kansen zoeken om samen te werken,
de eerste stap zetten na een ruzie.
Omdat we ons soms zo weinig inspannen
voor vrede en verdraagzaamheid:
Christus ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
heilig zijn is zorgzaam en rechtvaardig zijn.
Bezorgd zijn om mensen die ziek zijn of verdriet hebben.
Ons laten raken door zoveel onrecht en armoede
in onze eigen samenleving en wereldwijd.
Omdat we soms kansen laten voorbij gaan
om anderen te helpen=
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God onze zwakheid, onze aarzeling
en onze onmacht vergeven.
Moge Hij ons gevoelig maken voor zijn Woord
en ons een groot hart geven
opdat wij steeds meer mensen worden,
naar het voorbeeld van Jezus
tot Hij ons eens, op het einde van de tijden,
zal opnemen in zijn liefde voor altijd. Amen.
naar Konterdam

Gebed om ontferming 11

God, juist omdat wij mensen zijn
met fouten en tekortkomingen
willen we om ontferming bidden.

-Omdat wij nog niet genoeg durven geloven
dat de dood niet het einde is,
maar een nieuw begin van leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we nog niet genoeg durven hopen
dat we na dit aardse leven
voor eeuwig mogen samenleven met U.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat onze liefde vaak nog niet groot genoeg is,
niet voor de levenden
en niet voor onze overledenen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons zijn beschermende hand reiken
en ons begeleiden op de weg naar het eeuwig Leven. Amen.
naar Thomasvieringen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God – Vader, Moeder, Geest –
neem ons beschermend bij de hand,
uw hand, waarin onze namen geschreven staan.
Als angst en schaamte ons verlammen,
wees dan de Schaduw waarin wij rusten.
Als anderen langs ons heen kijken,
wees dan de Hoop die ons doet leven.
Als wij behoefte hebben aan begrip en troost,
wees dan de Ander die wij zoeken.
Als wij vol vragen en twijfels zitten,
wees dan de Stem die antwoord geeft.
Als wij zoeken naar vaste grond,
wees dan de Weg waarop wij mogen gaan.

Gij komt ons tegemoet in mensen.
Wees er, in de mensen die wij ontmoeten.
Wees er, bij alles wat wij zoeken,
en verwarm ons hart als anderen bij ons warmte zoeken. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Bron van leven en liefde in elke mens
– in die van vroeger, en in die van nu –
doordring ons diep met uw Geest.
Laat uw goedheid die Gij in ons hebt geplant, ontkiemen,
tot wasdom komen.
Help ons elkaar de hand te reiken
en de helpende hand die naar ons wordt uitgestoken
met beide handen aan te nemen.
Wil ons omvormen,
ons heel maken
tot wij in U geheiligd zijn. Amen.

Openingsgebed 3

Heer God, Vader van alle mensen,
wij vieren vandaag alle heiligen,
mensen van alle volken, rassen en talen.
Gij voedt hen allen gelijkelijk met uw gaven
en met uw zegen van omhoog.
Gij roept ons op om te leven
volgens uw Wet van de liefde,
verwoord in de Bergrede en de Zaligheden.
Uw droom is het dat wij zo groeien
tot kinderen van eenzelfde Vader,
één van hart, U toegewijd
en lotsverbonden met elkaar begaan,
alle dagen van ons leven.  Amen.                      

Openingsgebed 4

God van Tederheid,
laat ons mensen ontmoeten
bij wie we mogen zijn zoals we zijn:
onzeker en klein.
Mensen met een warmvoelend hart
die onze angsten en zorgen mee helpen dragen.
Laat ons ook mensen ontmoeten
die onze warmte nodig hebben,
die wij met onze liefde nabij mogen zijn.
Zo worden muren afgebroken.
Zo krijgt onze geloofsgemeenschap een kloppend hart
en wordt uw geschonken liefde
doorgegeven van mens tot mens. Amen.

Openingsgebed 5

Het is niet gemakkelijk, Heer,
om te leven zonder voorbeelden.
We hebben mensen nodig
van hier en nu, en van vroeger,
die ons met hun leven inspireren.
Dank U voor de heiligen,
van nu en van toen,
die ons een duidelijk voorbeeld stellen.
Zij tonen ons hoe het is
om voor U
en vanuit verbondenheid met U te leven. Amen.
Kerk & Wereld, nov. 2008

Openingsgebed 6

Vader, raak ons vandaag aan met uw troostende woorden.
Laat uw verhaal van leven en dood, van liefde en vertrouwen
klinken in ons gebed en ons samenzijn.
Help ons om in ons leven het evenwicht te vinden
waardoor we mensen kunnen worden naar uw beeld,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Ten Bos

Openingsgebed 7

Vader van alle mensen,
op dit feest van alle heiligen
denken we uiteraard aan de vele heiligen
die in onze Kerk een bijzondere plaats hebben gekregen,
maar zeker ook aan zovele gewone mensen
die voor ons een voorbeeld waren
van geloof en liefde voor hun medemensen.
Help ons steeds meer te leven voor U en de anderen
en zo mee te werken aan een samenleving,
waar elke mens kansen krijgt.
Want dat is de weg die Jezus ons
in uw naam heeft getoond. Amen.
naar federatie Kana

Openingsgebed 8

Heer Jezus,
met vreugde komen wij luisteren naar uw Woorden.
Ze spreken over de liefde van de Vader.
Ze leren ons
op onze beurt lief te hebben en goed te zijn voor elkaar.
Zij waren ook de leidraad in het leven van alle heiligen.
Met U in ons midden
en met het voorbeeld van hen die ons voorgingen,
wordt dit samenzijn met elkaar
een groots Allerheiligenfeest.
Dat vragen wij U nu en altijd opnieuw. Amen.
naar Lovendegem 2004

Openingsgebed 9

Heer, onze God,
in deze viering gedenken wij
alle bekende en onbekende heiligen,
allen die ons zijn voorgegaan
en heilig zijn geworden in de harten van de mensen.
Zij vormen een ontelbare menigte
die voor ons ten beste spreekt.
Met hen verbonden, bidden wij U :
laat ons, naar hun voorbeeld,
uw Licht in de wereld brengen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Beveren 2004

Openingsgebed 10

God, onze Vader,
voor uw aangezicht herinneren wij ons de namen van mensen
die uw Woord in de wereld hebben gesproken.
We herinneren ons ook de naam van dé Mens
die ons als de grootste onder hen is bijgebleven,
Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Hij is een veelbelovend Mens geworden,
dé Heilige bij uitstek
die voor ons de weg naar eeuwigheid heeft geopend. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingsgebed 11

Goede Vader,
op dit feest van alle heiligen voelen wij ons omringd
door talloze goede mensen die naar het voorbeeld van Jezus hebben geleefd. Velen hebben klinkende namen,
maar waren eigenlijk zeer eenvoudige mensen met het hart op de juiste plaats.
Vele heiligen kennen wij niet,
maar ook zij waren een voorbeeld van liefde voor hun medemens.
Leer ook ons om vol overgave voor anderen te leven,
om zo een beetje te werken aan uw Rijk,
waar liefde de wet is en de weg naar het eeuwig geluk.
Want het is die weg die Jezus ons in uw naam heeft getoond. Amen.
Broechem

Openingsgebed 12

God, Vader van alle mensen,
in deze viering gedenken wij alle bekende en ongekende heiligen,
allen die erkend werden door de Kerk
en de heiligen die voortleven in het hart van mensen.
Zij nodigen ons uit om zelf ook meer te leven
zoals uw Zoon Jezus het ons leerde.
Verbonden met hen bidden wij U:
laat ons naar hun voorbeeld getuigen
van uw liefde voor elke mens
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Konterdam

Openingsgebed 13

God, onze Vader,
in goede en kwade dagen,
in de grote en kleine dingen van elke dag
zijt Gij ons nabij.
Geef ons sterke schouders en voldoende draagkracht
om getuige te zijn van uw aanwezigheid,
om ‘heilig’ te zijn,
hier, vandaag in dit samenzijn,
en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos 2007

Openingsgebed 14

God, onze Vader,
raak ons vandaag met je troostende en hoopvolle Woorden.
Laat uw verhaal van leven en dood, van liefde en vertrouwen
doorklinken doorheen ons gebed en ons samenzijn.
Help ons om mensen te worden naar uw beeld,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos 2002

Openingsgebed 15

Eeuwige God,
wij vieren alle heiligen, bekend en onbekend,
de velen die ons voorgingen en onvergetelijk werden,
mensen met een naam bij U.
Wil ook ons vandaag indachtig zijn,
wil ons bemoedigen en zegenen,
opdat ook wij steeds meer leven uit kracht van Jezus, uw Heilige bij uitstek
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Chantal Lemmens 2001

Lezingen 1

Luisteren wij met de oren van ons hart naar de Woorden uit de Schrift.

Lezingen 2

De Schriftlezingen van vandaag tonen ons de bestemming van alle christenen.
Gekleed in witte gewaden staan zij voor de troon en voor het Lam,
lezen we in het boek der Openbaring.
Zij zullen God zien zoals Hij is, schrijft Johannes in zijn eerste brief.
En aan hen behoort het Rijk der hemelen, horen we in de Zaligsprekingen.

Lezingen 3

God houdt zoveel van ons
dat wij zijn kinderen mogen zijn
en Hij legt zijn liefde in ons hart.
Heiligen zijn elk op hun manier
beeld van Gods liefde en goedheid voor mensen.
Als kinderen van God zijn we allemaal geroepen
om zijn liefde te beantwoorden en heilig te worden.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Konterdam

Eerste lezing (Apok., 7, 2-4, 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes.

2
         Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee:
3         `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4         Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten.
9         Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10        en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11        Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12        `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid
en dank en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13        Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14        Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen
in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit de eerste brief  van de apostel Johannes.

Vrienden,
1         Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2         Vrienden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3         Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs.

1         Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op,
en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2         Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3         `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4         Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5         Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6         Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7         Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8         Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9         Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12 Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God
en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij daarvoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Geloofsbelijdenis 3

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth
in wie God zichtbaar is geworden,
Mens, door een vrouw gebaard,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie moet lijden.

Wij geloven in de Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde. Amen.

Voorbeden 1

Bij het begin van deze tafeldienst
leggen wij onze gaven op het altaar van de Heer
om ze, samen met dit brood en deze wijn,
aan Hem aan te bieden.

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die zieken genezen,
mensen die zieken verzorgen,
mensen die vreemdelingen onderdak geven,
mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor mensen uit onze kring
die hun partner verloren hebben,
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen,
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.
Dat hun lieve doden blijven voortleven
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor allen die zich – in het spoor van Franciscus –
inzetten voor een leefbaar milieu,
zodat de kinderen van morgen en overmorgen
er zorge­loos kunnen spelen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van pater Damiaan –
medemensen verzorgen, helen, weer overeind helpen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van Dominicus –
in woord en leven Gods Bood­schap uitdragen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de vredestichters die – in het spoor van Mahatma Gandhi –
ten strijde trekken tegen alle vormen van oorlog en geweld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van Martin Luther King –
muren slechten die rassen scheiden
en deuren openen wanneer een vreemde­ling in nood aanklopt.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van bisschop Romero –
werk maken van recht en rechtvaardigheid.
Romero die zei:
“Mij kunnen ze dood maken, maar niet de stem van de gerechtigheid”.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich – in het spoor van Moeder Theresa –
dienstbaar maken aan machte­loos leven:
het prille leven dat geboren wil worden
en het leven dat moei­zaam op weg is naar de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van Maria –
anderen zorgend en verzorgend nabij zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die – in het spoor van Jezus van Nazareth –
doorheen hun woorden, levenswijze en daden,
Gods Licht laten schijnen
dat mensen verlicht, hen samenbrengt, hen heelt en hei­ligt.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Zegen, God, de eenvoudigen van hart,
mensen zonder eigendunk, zonder preten­tie,
onbevangen genoeg om het leven te waarderen als een gave, als een wonder.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de treurenden,
mensen die steeds opnieuw gecon­fronteerd worden
met de keerzijde van ons mensenbestaan,
die altijd weer geslagen worden door het noodlot.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zachtmoedigen,
mensen die vertrouwen schen­ken,
en steeds weer het goede in anderen weten wakker te roe­pen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
men­sen die uw droom niet opgeven
en zich blijven inzetten voor een leefbare wereld voor allen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de barmhartigen,
mensen die vergeving kunnen schenken,
die de weg naar de ander openhouden en nieuwe kansen geven.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zuiveren van hart,
mensen recht door zee,
eerlijk en zonder bij­bedoelin­gen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de vredestichters,
mensen die mild zijn in hun oordeel,
die anderen niet afbre­ken
en altijd trachten op te bouwen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen hen, God, die met een scheef oog bekeken worden
omdat ze durven opkomen voor gastvrijheid die niet selectief is,
omdat zij voor de rechten van de zwakkeren door het vuur durven gaan.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen hen, God, die betwijfelen of er nog leven is na de dood.
Laat hen mensen ontmoe­ten die rust en zekerheid uitstralen,
omdat zij geloven dat Gij een God van levenden zijt.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, onze doden die niet uit ons leven zijn verdwenen.
Omkleed hen met de mantel van uw war­me liefde.
Laten wij voor hen bidden…

Voorbeden 4

-Dankbaar gedenken we alle heiligen.
Voor ons zijn zij lichtende voorbeelden.
Moge zij bij God voor ons ten beste spreken.
Laten we bidden…

-Dankbaar gedenken we allen die ons heilig zijn,
onvergetelijke mensen uit onze eigen omgeving.
Moge ook zij bij God voor ons ten beste spreken.
Laten we bidden…

-Dankbaar gedenken we allen die op onze dagen
in de geest van Jezus, in de geest van zijn Bergrede,
anderen tot heil zijn, anderen helpen helen.
Laten we bidden…

Voorbeden 5

Laten we nu tot God bidden om ons met zijn Geest te versterken,
zodat wij getuigen kunnen zijn van de Blijde Boodschap van zijn Zoon.

-Bidden we om geloof in het leven
en in U, God van alle leven,
om geloof in een leven over de dood heen.
Om geloof ook in onszelf,
dat we voor elkaar taal en teken mogen zijn
van een leven dat niet sterven kan.
Laten wij bidden…

-Bidden we om hoop die alle leven draagt
en die ons heel nabij komt.
Dat wij vol vertrouwen in het leven durven staan.
Dat wij mensen die wanhopen, met grote eerbied benaderen
en voor hen het licht zijn dat zij zelf niet meer zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we om liefde
voor allen die ons heel nabij zijn.
Dat zij niet moeten wachten op de dood
om te voelen hoe graag wij hen zien.
Laten wij bidden…

-Bidden we om liefde
voor alle mensen met wie we omgaan.
Dat wij hen zeggen en herhalen
hoe fijn het is met hen op weg te gaan.
Laten wij bidden…

God, geef ons liefde voor U en onze medemensen
en wees ons nabij. Amen.

Voorbeden 6

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in alle eenvoud leven naar het voorbeeld van Jezus.
Voor mensen met mededogen,
die mild zijn in hun oordeel en groot in het vergeven.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in woord en daad de vrede dienen.
Voor de zachtmoedigen
die kwaad met goed bestrijden.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die hun stem verheffen
tegen elk onrecht aan anderen aangedaan.
Voor de zuiveren van hart
die smaad ondervinden omwille van hun beste bedoelingen.
Dat zij onze wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor vrouwen en mannen
die in het evangelie
de inspiratie vinden voor hun leven.
Dat zij de wereld heiligen
en het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laten wij bidden…

Omwille van al uw uitverkorenen,
zegen ook ons, God,
heilig ons
en maak ons tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 7

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Heer, ontferm U over de armen van geest:
alle mensen met lege handen,
met niets waarop ze zich kunnen laten voorstaan.
Vul hun handen met de rijkdom die Gij ons hebt toebedacht.
Laten wij bidden…

-Heer, ontferm U over de treurenden:
allen die geslagen en verslagen worden door ellende.
Richt hen weer op
en geef hen de kracht zich op te trekken aan uw belofte.
Laten wij bidden…

-Heer, ontferm U over de zachtmoedigen:
alle weerloze en kwetsbare mensen
die zich niet kunnen handhaven.
Laat ze niet vergaan
maar geef hun mensen die voor hen instaan en opkomen.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
doorbreek onze onmacht en help ons,
opdat wij de Goede Boodschap van uw Zoon Jezus
in en met ons leven zouden waarmaken
en er zo van getuigen dat ze mensen weer aanspreekt
en hoop geeft. Amen.
vrij naar W.R. van der Zee

Voorbeden 8

Tot God, de Heilige,
die om ons geeft
en naar onze verlangens luistert,
bidden wij.

-Voor hen die ons voorgingen,
de grote menigte die niemand tellen kan,
maar mensen zoals wij, met hun lief en leed,
die God recht hebben gedaan.
Dat God hen draagt,
zoals zij anderen hebben gedragen.
Laten wij bidden…

-Voor de lieve doden die wij hebben gekend
en die ons hebben gedragen,
die ons de aarde en het leven toevertrouwden.
Dat wij, nu wij aan de beurt zijn om te leven,
hun namen recht mogen doen.
Laten wij bidden…

-Voor de velen met wie wij leven in deze tijd:
mensen met wie we vreugde beleven
en de velen die te lijden hebben.
Dat wij elkaar niet onverschillig laten,
maar elkaar aanvullen en zegenen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger   Uit:Doorgegeven.

Voorbeden 9

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor de wereld waarin wij leven,
uw schepping, zo mooi en kleurrijk,
maar ook zo verscheurd door haat en geweld.
Zend het licht van het evangelie over alle volkeren,
opdat eenieder uw liefde kan ervaren.
Laten we bidden…

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor de mannen en vrouwen die leven in vertrouwen op U.
Dat zij, naar het voorbeeld van de vele geloofsgetuigen in het verleden,
dragers van vrede en verzoening zijn.
Laten we bidden…

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor alle mensen die in nood zijn,
voor mensen die pijn lijden,
voor hen die het leven niet aankunnen,
voor hen die gebukt gaan onder de last van rouw en verdriet.
Moge ons gebed en dat van alle heiligen in de hemel,
hen troosten en ons op het spoor zetten van barmhartigheid.
Laten we bidden…
                               André van Aarle, in Kerugma, 50(2006-2007), blz. 76

Voorbeden 10

Eeuwige God,
op U hebben de heiligen hun hoop gericht.
Wij willen hun weg volgen
en vol vertrouwen tot U bidden.

-Voor de armen van geest bidden wij:
weerloos tegenover macht en geweld.
Voor hen die verdriet hebben,
openlijk of diep van binnen.
Dat ze weten dat Gij hun namen hebt geschreven in de palm van uw hand
en dat Gij hen nabij blijft.
Laten wij bidden…

-Voor de zachtmoedigen bidden wij:
voor hen die ondanks alle tegenslag niet verhard zijn.
Voor hen die harde woorden en daden beantwoorden
met tekenen van vrede,
en voor hen die blijven verlangen naar recht en gerechtigheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de barmhartigen bidden wij:
voor allen die worden geraakt
door de pijn en het verdriet van de ander.
Voor hen die stil aanwezig zijn bij de onrust en de angst
van een medemens.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de zuiveren van hart bidden wij:
voor hen die open en kwetsbaar zijn als kinderen
en altijd bereid zijn tot stille dienstbaarheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij doet recht aan de verdrukten,
Gij verheft degenen die vernederd worden
door een harde hand of een grote mond,
en Gij prijst zalig die beschimpt worden,
omdat ze geloven in vrede en gerechtigheid.
Wij bidden U,
doe ons delen in het vertrouwen van de heiligen,
geef ons de moed om, net als zij,
ons leven in uw hand te leggen,
Gij die waart, is en zult zijn: God met ons. Amen.

Voorbeden 11

God, Vader van het leven, wij vragen U:
draag zorg voor onze overledenen,
omring hen met uw goedheid en geborgenheid,
laat hun hand niet los, nu zij gestorven zijn.
Geef hen een nieuwe morgen.

-God, Vader van alle leven,
troost ons in de pijn die wij voelen
als wij afscheid moeten nemen van dierbaren.
Wis de tranen van ons gezicht,
en sterk ons in het geloof dat er ook na de dood, leven is bij U.
Laten we bidden…

-God, Vader van alle leven,
doe ons niet zeggen: ‘dood is dood’ en ‘je leeft maar één keer’.
Moge ons spreken ervan getuigen
dat het leven altijd sterker is dan de dood.
Laten we bidden. ..

-God, Vader van alle leven,
doe ons zorg dragen voor het leven hier op aarde.
Laat niet toe dat wij elkaar kwetsen en kapot maken.
Doe ons zo leven dat in onze relaties met anderen
de dood geen kans krijgt.
Laten we bidden…

-God, Vader van alle leven,
vandaag willen we ook bidden
voor mensen die getekend zijn door wanhoop en duisternis,
die denken dat de dood nog de enige uitkomst is in hun leven.
Genees hen van die blindheid
en laat hen uw en onze warmte voelen,
opdat ze gemotiveerd worden om weer op zoek te gaan
naar wat hun leven zin kan geven.
Laten we bidden…

God, wij bidden
stamelend, met horten en stoten, door onmacht verlegen.
Uw woord klinkt al van in het begin.
Gij roept ons op om beeld te zijn van uw Liefde voor elkaar.
Gij vraagt ons te kiezen voor het leven en tegen de dood.
Geef ons daarom zieners, troosters, dichters, engelen en mensenredders.
Doe mannen en vrouwen onder ons opstaan,
heiligen die getuigen van uw Blijde Boodschap van leven. Amen.
naar Ten Bos

Voorbeden 12

Op voorspraak van alle heiligen richten wij ons nu vol vertrouwen
tot onze God en Vader van wie alle leven komt.

-Bidden we om heiligen in ons midden,
mensen die warm van hart zijn
en die de ware eenvoud onder ons levend houden .
Laten wij bidden…

-Bidden we om zachtmoedigheid en om vrede.
Dat de wereld alle geweld laat varen
en zijn wapens omsmeedt tot werktuigen van vrede.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze geliefde overledenen
die ons in de dood zijn voorgegaan.
Wij hebben hun graven versierd met de mooiste bloemen
omdat wij hen niet willen vergeten.
Hun namen staan geschreven in de palm van Gods hand.
Moge zij nu delen in de heerlijkheid van alle heiligen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die rouwen en verdriet hebben
om het sterven van een geliefde.
Dat zij troost en sterkte vinden in hun geloof
en in de steun van begrijpende medemensen.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
Gij zijt de Heer van alle leven.
Gij luistert wanneer wij tot U bidden.
Help ons zo te leven
dat wij elkaar steunen op onze weg naar het geluk.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
Lummen 2002

Voorbeden 13

Laten wij nu op voorspraak van alle heiligen
bidden tot God die ons aller Vader is
en Hem alles toevertrouwen wat er in ons hart leeft.

-Bidden we voor alle mensen
die dag in dag uit klaar staan om anderen te helpen.
Voor allen die in hun gezin, hun beroep of in hun vrije tijd
met een groot hart zorg dragen
voor zieke mensen en voor hen die minder kansen kregen.
Dat ze steun vinden in het voorbeeld van heilige mensen
en de moed om vol te houden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor alle mensen
die opkomen voor gerechtigheid
en voor hen die kunnen vergeven
en de eerste stap naar vrede zetten.
Dat zij blijven geloven
dat de kracht van uw Liefde
sterker is dan alle onrecht en geweld.
Laten we bidden…

-Bidden we voor onszelf
en voor alle mensen die in U, God, geloven
en uw Zoon Jezus willen navolgen.
Dat we steeds beter zouden inzien
hoe wij, rondom ons en in onze samenleving,
uw Liefde concreet kunnen maken,
in woord en daad.
Laten we bidden…

God, wij leggen deze gebeden,
maar ook al wat onuitgesproken bleef maar wat wel leeft in ons hart,
in uw handen.
Neem dit alles op in uw liefde.
Blijf ons nabij en geef ons kracht
om, zoals zovele heiligen die ons zijn voorgegaan,
Jezus te blijven navolgen. Amen.
Federatie Kana

Voorbeden 14

Wij zijn onderweg als kinderen van God,
in het spoor van Jezus Christus
en de vele heiligen die ons zijn voorgegaan
en ons de weg wijzen.
Vanuit dit vertrouwen willen we ons verlangen en onze hoop verwoorden
die leeft in het diepste van ons hart.

-God, wij bidden U om kracht
dat we meer oog zouden krijgen
voor de heilige mensen in onze tijd:
mensen met een groot hart,
die zich laten raken door het leed en het geweld
dat mensen bedreigt
en zich geweldloos inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U om meer liefde en geloof
dat de manier van leven
waartoe Jezus ons in de Bergrede uitnodigt,
onze wereld beter maakt.
Dat we ons hierin laten inspireren
door heilige mensen en elkaar hierin steunen.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor alle mensen
die in deze dagen bedroefd zijn
om iemand die gestorven is.
Dat ze getroost mogen worden door het geloof
dat de dood niet het einde is,
maar een belofte van nieuw leven bij U inhoudt.
Laten wij bidden…

God, Vader van alle mensen,
in het spoor van zovele heiligen voor ons,
vertrouwen we U
onze gebeden en die van zoveel medemensen toe.
Verhoor ons gebed en help ons
om te groeien in heiligheid
opdat uw droom over onze wereld concreet zou worden:
vrede, gerechtigheid en geluk voor alle mensen. Amen.
                                                                                                                                                                                                                                                         Konterdam 2008

Voorbeden 15

Als wij hier elke week samenkomen,
dan is het ook om door ons gebed
kracht en doorzettingsvermogen door te geven
aan elkaar, aan de mensen om ons heen en overal in de wereld.

-Vandaag willen we in de eerste plaats bidden
voor onze allerliefste overledenen.
Dat zij gelukkig mogen zijn,
in het gezelschap van zovele goede zielen, dicht bij God.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle naamloze mensen
die stierven zonder een steunende hand of een bevrijdend woord.
Dat ze bij God de geborgenheid mogen vinden die ze verdienen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle mensen die wakker liggen door pijn of lijden.
Dat ze in hun gebed en hun geloof, steun mogen vinden
als een innerlijke krachtbron waarin Gij, God, hen nabij zijt.
Laten wij bidden…

-En bidden we tenslotte ook voor onszelf.
Dat we de dood een plaats leren geven in ons leven:
niet om ontmoedigd te raken,
maar om helderder en bewuster in de wereld te staan,
om intenser en met meer diepgang te leven,
om zo ook geloviger en wijzer te worden.
Laten wij bidden…

Goede God,
soms krijgen wij wat we niet vragen
en wordt ons ontnomen wat ons dierbaar is.
Het is moeilijk om dan nog klaar te zien,
om niet door verdriet verblind te worden.
Help ons dan, steun en bemoedig ons
om door te gaan,
om van die blindheid te genezen,
en ons weer toe te vertrouwen aan uw genade. Amen.
Ten Bos 2008

Gebed over de gaven 1

God van Tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan,
willen wij vandaag opnieuw
het brood breken en de beker rondreiken.
Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van onze Vader,
wiens lief­de geen maat en geen grenzen kent. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heilige God,
uw liefde mogen wij vieren
in dit teken van brood en wijn.
Zegen ook ons rond deze tafel,
help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Heilig ons in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 3

God en Vader,
Gij brengt mensen, heel verschillend,
bijeen rondom uw tafel.
Maak ons, als kinderen van dezelfde Vader,
één van hart,
toegewijd aan U
en met elkaar begaan.
Help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Leer ons inzien wie Gij voor ons wilt zijn.
Dan wordt deze maaltijd hier
de afglans van het hemels bruiloftsmaal
waarop Gij ons en allen uitnodigt,
voorgoed en in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 4

Heer, onze God,
deze gaven zijn de eerlijke pogingen
van onze inzet voor kleinen en zwakken.
Aanvaard dit brood en deze wijn
van hen die zuiver van hart willen zijn.
In brood en wijn deed Jezus ons voor
hoe wij anderen in liefde kunnen omarmen.
Met uw steun zullen wij volharden. Amen.

Gebed over de gaven 5

Goede Vader,
wij dekken deze tafel met de allerbeste dingen die wij hebben:
onze liefde voor elkaar,
onze aandacht voor zieken en zwakken,
onze steun voor mensen die bang zijn en eenzaam.
Wij leggen onze zorg voor mekaar op deze tafel,
de tijd die wij besteden aan anderen,
de inzet voor een eerlijker en rechtvaardiger wereld.
Wij leggen dat alles bij het brood en de wijn
die Jezus ook vandaag weer met ons wil delen,
opdat wij zouden groeien in heiligheid
en in het delen van ons leven met onze medemens. Amen.

Gebed over de gaven 6

God en Vader,
wij nemen brood en wijn in onze handen
en breken en delen het met elkaar.
Zo spelen wij in op uw toekomst
en verkondigen wij uw Rijk dat komen zal.
Voed ons hier met uw gaven,
opdat wij – ten einde toe –
de wegen van uw Licht blijven gaan,
in het voetspoor van Jezus,
uw Heilige bij uitstek voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 7

Vader,
de graankorrels van dit brood en de druiven in deze beker
waren Jezus’ manier om duidelijk te maken
dat we brekend en delend moeten leven om het ware geluk te vinden.
Wees daarom aanwezig in dit gebeuren, hier vandaag,
als wij opnieuw brood delen en wijn drinken
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Ten Bos

Gebed over de gaven 8

Goede Vader,
verenigd rondom deze tafel gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon,
en alle heiligen die delen in zijn heerlijkheid.
Wij bidden U,
dat ook wij door de deelname aan deze maaltijd
mogen groeien tot een hechte gemeenschap.
Houd ons in eenheid en vrede bijeen
en schenk ons op voorspraak van uw heiligen
eens het leven dat geen einde kent,
door Christus, onze Heer. Amen.
Lummen 2002

Gebed over de gaven 9

God, onze Vader,
aanvaard dit brood en deze wijn,
tekenen van de maaltijd waarvoor Gij ons uitnodigt.
Vandaag op het feest van Allerheiligen
willen wij het brood breken en de wijn drinken,
verbonden met alle mensen die reeds bij U zijn
en ons voorbeeld zijn op de weg naar U toe. Amen.
Geel 2003

Gebed over de gaven 10

Hemelse Vader,
in Jezus hebt Gij laten zien
dat er klank zit
in het leven van elke mens, hoe klein en weerloos ook,
als we maar durven stilstaan om elkaar aan te raken
met woorden van begrip en daden waarin bezorgdheid klinkt.
De graankorrels van dit brood en de druiven in deze beker
waren Jezus’ manier om duidelijk te maken
dat we brekend en delend moeten leven om het ware geluk te vinden.
Wees daarom aanwezig in dit gebeuren, hier vandaag,
als wij opnieuw brood delen en wijn drinken
zoals Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Liturgische vieringen

Gebed over de gaven 11

God, Gij die ons het Levensbrood geeft,
wij blijven roepen vanuit deze wereld
die hongert en dorst naar de gerechtigheid,
die snakt naar brood en schreeuwt om water,
die verlangt naar heelheid, naar heiligheid.
God, maak ons leven voedzaam als brood,
feestelijk als wijn
en geef ons uw Heiligheid, uw Levensgeest. Amen.
Liturgische vieringen

Gebed over de gaven 12

God, Vader van alle mensen,
wij bieden U samen met dit brood en deze wijn,
ons hart aan
met alle liefde, alle vreugde
en alle zorgen van pijn en verdriet.
Wij bidden U, wil deze gaven zegenen.
Laat ze een teken zijn van onze verbondenheid
met U en met alle heiligen die ons zijn voorgegaan.
Moge wij Jezus Christus herkennen
nu Hij onder ons aanwezig komt,
uw Zoon en onze Heer, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Konterdam

Gebed over de gaven 13

God, onze Vader,
in deze tekenen van brood en wijn
willen we ons geloof uitdrukken
in uw grenzeloze liefde voor elke mens.
Zegen ons die hier samenzijn rond deze tafel,
geef ons uw kracht opdat wij,
zoals de heiligen, zouden  zoeken hoe we uw Zzoon Jezus
kunnen navolgen in ons leven.
Heilig ons in dit uur en alle dagen van ons leven.
We vragen het u door Jezus Christus,
uw Zoon die zijn leven gaf
opdat alle mensen zouden kunnen leven. Amen.
Kana


Gebed over de gaven 14

Heer,
Gij hebt Uzelf aan ons gegeven
in brood en wijn,
een eenvoudige en stille Aanwezigheid.
Toch wordt Gij zo Bron en Kracht
voor al ons werk en onze inzet,
een Bron van vreugde voor onszelf
en voor de mensen om ons heen.
Leer ons ook onszelf zo te geven aan anderen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Philippe Van den Bussche 2001

Tafelgebed 1

God, goede Vader,
op het feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen, die
– door de eeuwen heen,
overal op aarde, ook hier bij ons –
uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
die meegebouwd hebben aan uw droom hier op aarde,
aan uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers.
Voor hen die recht doen zegevieren.
Voor hen die pijn en rouw
in vreugde veranderen.
Voor de helpers in nood.
Voor de gevers en delers.
Voor de moedigen, degenen die nooit opgeven.

Wij zijn U hiervoor dankbaar,
samen met alle mensen die in U geloven.
Daarom willen wij U loven en prijzen met deze woorden:
naar federatie Kana
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze Verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
wordt genoemd.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– Mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods Gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het Brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de Beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan Hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Tafelgebed 2

Ja, Heer, stap voor stap willen wij Jezus volgen.
Hij heeft ons geleerd wat ons leven rijker maakt:
de vriendschap, de liefde, de vrede die komt van U.
Door Hem weten wij dat Gij van ons houdt
en dat wij, door onze liefde voor elkaar,
een wereld van vreugde kunnen opbouwen.

Omwille van Jezus zijn wij hier samen gekomen
om U lof en eer te brengen
zoals duizenden voor ons deden.
Met hen die nu bij U zijn
en die wij op deze feestdag gedenken,
zeggen wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God, voor zoveel heiligen,
die op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven
wat ook wij van U hebben gekregen:
ons leven, onze talenten,
en zoveel kansen om lief te hebben en te delen.

Uw wens is dezelfde voor alle mensen:
vrede en vreugde, geluk en liefde,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen geweld.
Uw liefde roept ons op
om zelf ook lief te hebben
zoals Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, de laatste van zijn leven,
riep Hij zijn leerlingen nog eens bijeen aan tafel,
en Hij gaf hun een teken van zijn oprechte liefde.
Hij nam wat brood in zijn handen,
Hij zegende het en brak het
om het te kunnen verdelen en Hij zei:

Neem en eet er allen van,
want dit brood is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.

Daarna nam Hij ook nog een beker wijn in zijn handen,
Hij sprak erover een dankgebed uit,
Hij zegende de beker en gaf hem rond.

Drink er allen van, zei Hij,
want deze beker is het teken van een nieuw Verbond
tussen God en de mensen.
Het is mijn Bloed, mijn Leven,
dat voor u en voor alle mensen zal vergoten worden
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.

Verkondigen wij de kern van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Wij geloven Heer, en wij verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar zal worden
in dit leven en in het verdere leven,
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.

Zalig zijn zij die vervolgd werden omwille van uw naam.
Zalig die lasterlijk beticht werden van allerlei kwaad om uwentwil.
Het zijn de martelaren die we hier gedenken.
Zalig zijn ook zij die gewoon uw naam beleden.

God van tederheid,
in het spoor van zovelen die ons zijn voorgegaan
willen wij ook vandaag
opnieuw het Brood breken en delen
en de Beker rondgeven.

Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam
zodat wij waardige erfgenamen worden van U
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent,
en dat tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader 1

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de Woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Onze Vader 2

In verbondenheid met al de heilige mensen
die we vandaag gedenken,
met allen hier aanwezig
en vele christenen over heel de wereld
willen we nu op deze feestelijke dag het gebed bidden
dat Jezus ons leerde:
Onze Vader…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij prijst hen gelukkig die zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Daarom bidden wij U:
maak ons hier op aarde tot vredestichters
en geef dat wij ooit deelhebben aan de vrede
die duurt tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.

Vredeswens 2

God en Vader,
de eeuwen door hebben mensen
aan uw Woord van vrede
handen en voeten gegeven.
Zij waren het lopend vuur
dat werelden van kilte verwarmde.
Zegen ook ons tot vredebrengers voor elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.

Vredeswens 3

In vrede leven met onszelf,
met God en met onze medemensen
is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is het niet onmogelijk,
als wij in de Geest van Jezus trachten verder te leven.
Daarom zeg ik u:
de vrede van de Heer zij met u allen.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Dominicushuis

Vredeswens 4

Zalig die echt vrede brengen, zegt Jezus.
Geen goedkope vrede die zegt “zand erover”,
of een “lieve vrede” die conflicten toedekt, maar niet oplost.
Zalig zijn zij die niet kiezen voor geweld,
maar voor samenwerking en dialoog.
Zalig zijn zij die geduld hebben met anderen
en van harte kunnen vergeven.
Laten wij elkaar de echte vrede toewensen
die Jezus ons aanreikt.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij die vrede ook aan elkaar toe.
federatie Kana

Vredeswens 5

Zalig die echt vrede brengen:
zalig zijn zij die geduld hebben met anderen.
Laten wij elkaar gemeend een hand geven,
waarmee wij elkaar diepe vrede toewensen in het hart,
de vrede die Jezus ons geeft.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Konterdam


Vredeswens 6

Heer Jezus,
Gij hebt geleefd op het scherp van de snede,
Gij zijt de weg ten einde toe gegaan.
Moge wij U navolgen, net als alle heiligen,
laat ons thuiskomen bij U en bij elkaar.
Laat ons uw vrede ervaren,
Gij die het Leven en de Vrede zijt.
Dan zullen wij leven in uw naam
voor altijd en eeuwig. Amen.
Gods vrede moge altijd met u zijn.
En geven wij die Godsvrede ook aan elkaar door.
naar Chantal Lemmens 2001

Lam Gods

Communie

Gelukkig wij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want wij zullen verzadigd worden door de Heer die Zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Gelukkig wie met zichzelf kunnen lachen.
Hun pret kan niet op.
Gelukkig wie van een molshoop geen berg maken.
Veel kopzor­gen blijven hun bespaard.
Gelukkig wie op tijd en stond kunnen rusten en gezellig niks­en.
Zij zullen hun evenwicht bewaren.
Gelukkig wie kunnen zwijgen en luisteren.
Zij zullen veel bijleren.
Gelukkig wie zichzelf niet al te ernstig nemen.
Vooral hun omgeving zal dat op prijs stellen.
Gelukkig wie, zonder zich op te dringen, oog en oor hebben voor andermans pro­ble­men.
Bij hen vind je troost; bij hen ­vind je je geloof in jezelf terug.
Gelukkig wie kleine dingen serieus nemen, en bij serieuze din­gen rustig blijven.
Zij zul­len het ver schoppen in het le­ven.
Gelukkig wie van een glimlach kunnen genieten, en een hard woord kunnen verge­ten.
Hun levensweg is zonovergoten.
Gelukkig wie mild zijn voor andermans fouten.
Voor de samen­leving zijn het naïevelin­gen,
maar dat is nu eenmaal de prijs van de naastenliefde.
Gelukkig wie nadenken vooraleer te handelen, en bidden voor­aleer na te denken.
Zij zul­len zelden stommi­teiten doen.
Gelukkig wie hun mond houden en glimlachen als iemand op hun tenen trapt.
Het woord des Heren schiet wortel in hun hart.
En vooral gelukkig wie de Heer herkennen in al wie ze ont­moe­ten.
Zij hebben het ware Licht en de echte Wijsheid ontdekt.
Joseph Follet o.p.

Bezinning 2

Je bent een gelukkig mens
als je niet meer wilt hebben en zijn dan je aankunt,
want dan ben je precies geschikt voor Gods wereld.

Je bent gelukkig als je iets kan betreuren,
want dan komt er ook weer eens een tijd
dat je blij kunt zijn.

Je bent gelukkig als je goed en vriendelijk bent,
want dan ligt de hele wereld voor je open.

Je bent gelukkig als je iets voor een ander over hebt,
want dan zullen ze ook iets voor jou overhebben.

Je bent gelukkig als je je steeds zuiver weet op te stellen,
want dan ontdek je God achter alle dingen.

Je bent gelukkig als je vrede om je heen weet te scheppen,
want dan zeggen ze dat je een stukje hemel op aarde brengt.

Je bent gelukkig als ze je dwarsbomen omdat je goed doet,
want dan ben je bij de mensen die de nieuwe wereld opbouwen.

Heb er maar vertrouwen in.
De heiligen zijn je op die weg voorgegaan
en later zal je voor altijd de vruchten ervan plukken.

Bezinning 3

Zo leven
dat je steeds magnifieker
tot je recht komt,
zienderogend  toeneemt
in kwaliteit,
steeds volgroeider wordt,
steeds vollediger.

Zo bestaan
dat je aan steeds meer leven
huisvesting verleent,
dat steeds meer mensen
zich mogen nestelen
in je aandacht.

Zo ouder worden
dat je steeds minder
eenzaam wordt,
dat  je steeds meer mensen
herbergt,
mensen die zich aan jou
mogen verwarmen,
mensen die jou voltooien.
naar Hans Bouma

Bezinning 4

Heiligen lijken schaars te worden.
’t Is ook moeilijk ze te herkennen.
Hier en daar wordt er eens eentje herkend,
meestal na zijn of haar dood.
Net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.
We lezen in de krant
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt.
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s .
Om van oorlogshelden maar te zwijgen.

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben:

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.
Dat is mooi, ze hebben dus fouten.
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten.

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties,
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
’t Geeft in elk geval grote rust.

En ten slotte weten ze te dienen.
Dat laatste is wellicht het moeilijkste,
ook al hebben we daarvan de mond vol.
Echt dienen.
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’.
Belangeloos.

Er stond nog iets bij op het eind.
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade.
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.
naar Eduard Pijlman

Bezinning 5

Wat een geluk
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je bij God thuis.

Wat een geluk
wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.

Wat een geluk
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.

Wat een geluk
wanneer je lijdt om te bereiken dat alles ten goede keert,
want dan hoor je bij God thuis.
Kees Harte

Bezinning 6

Gelukkig de eenvoudigen van geest
die niet zelfingenomen leven,
hun veiligheid niet zoeken in dingen die vergaan,
zelfs niet in eigen voortreffelijkheid,
want God zal hun vreugde geven
waarvoor geen woorden zijn.

Gelukkig de treurenden
die pijn hebben om het kwaad
in eigen hart en in de wereld,
want ze zullen ervaren
hoe God van hen houdt.

Gelukkig de zachtmoedigen
die nooit macht of geweld aanwenden,
maar met zachte moed dienstbaar zijn,
want in Gods trouw
ligt hun leven geborgen.

Gelukkig die hongeren naar gerechtigheid,
geen leugen toelaten in hun hart
en het vooral opnemen
voor de weerlozen en armen,
want aan hun diepste verlangens
zal God vervulling geven.

Gelukkig de barmhartigen
die zich laten raken
door het verdriet van anderen
en de pijn helen
van wie door hardheid werd gewond,
want God zal hun barmhartig zijn.

Gelukkig de zuiveren van hart
die niet leven voor de schone schijn,
maar hun hart gericht houden
op de echte dingen van het leven,
want eenmaal zullen zij God zien
van aangezicht tot aangezicht.

Gelukkig zij die de vrede van hun hart
naar anderen brengen,
want God draagt zorg voor hen
zoals een vader voor zijn kinderen.

Gelukkig zij die het lijden voor gerechtigheid
niet laf ontlopen
maar het tot het einde toe moedig dragen,
want zij werken mee
aan Gods droom over de wereld.

Bezinning 7

De natuur weet het.
Het is de tijd van de vallende bladeren
en van de opkomende mist.

De mensen zeggen dat het kouder wordt…
Ze bedoelen meer dan alleen
een daling van de temperatuur.

In deze dagen gaan velen naar het kerkhof.
Bijna vanzelfsprekend.
En dat is goed.
Het verleden moet je niet zonder meer begraven,
maar je moet evenmin jezelf erin begraven.

Afscheid nemen is misschien de moeilijkste opdracht
die een mens voortdurend te verwerken heeft,
zijn leven lang.
Afscheid nemen van geliefde mensen wil zeggen:
aanvaarden wat pijn doet,
er doorheen groeien zonder vanbinnen dood te gaan,
en een dankbare herinnering overhouden
om verder mee te leven.
Het is gaan van ‘hard’ naar ‘mild’
en daardoor andere mensen heel nabij komen.

De mist van Allerzielen laat wat weemoed na.
Hij heeft je pijn begraven,
niet je vragen.
Want in de schemerige mist van het niet-weten,
rijzen de verste verlangens.
Pasklare antwoorden in zakformaat
bestaan gelukkig niet.
“Wat je diep aangrijpt,
heeft altijd zin
en zal uiteindelijk zijn vruchten dragen”.
Daaraan denk ik
als de mist over de graven van Allerzielen zweeft
en mensen gewagen van ‘de laatste vragen’.
Karel Staes

Bezinning 8

Handen uit de hemel
willen ons omarmen.
De handen van mensen uit het verleden,
vereerd, soms vergeten.

Allerheiligen, Allerzielen:
we laten het leven los
en vertrouwen het veilig toe
aan Gods zorg.

We brengen bloemen naar de graven
als een zacht teken
van de zorg voor wie ons achterliet.
Lina Van Mellaert

Bezinning 9

Er is een huis voor ieder mens,
een huis dat ‘hemel’ heet of eeuwigheid.
En wand voor wand, heeft God dat huis
bij voorbaat al bekleed
met paarlemoeren vreugden ,
met heilige mensen.
Als wij eens dankbaar konden zijn.
Vandaag al, om het licht
dat wazig, maar in hoop gehuld,
het heerlijk vergezicht
van morgen laat vermoeden.
Dan zou ons ongeduldig hart
dat moe werd aan de tijd, genezen
en, tot moed gewekt,
op voorhand al verblijd zijn
en tot vrede komen.
Met alle heiligen om ons heen.
God heeft ons een warm huis ingericht
met licht en bloemen voor het raam
en als wij straks gaan,
met lichte tred en vuur in d’ogen,
zal alles in ons zingen.
Aan alle pelgrims die ik ken,
wens ik een blij gemoed
en gouden vriendschap onderweg,
een God die ons behoedt
zolang de weg nog duurt,
dichtbij met al zijn heiligen.

Bezinning 10

Stil zou ik willen zijn vandaag
en vertoeven en verwijlen
bij zo velen die mij dierbaar zijn,
maar die rusten in de aarde,
geborgen in de eeuwigheid van uw liefde.

Ik draag hun namen in mijn hart,
en meer nog dan hun namen
de herinnering aan wie ze zijn geweest…

Zij hebben van mij gehouden.
Ik hield van hen.
Zij hebben mij gemaakt
tot wie ik ben…
Zo talrijk zijn ze reeds, lieve God:
familie, buren, kennissen, goede vrienden…
Zo velen dichtbij en veraf.

Stil zou ik willen zijn vandaag
en in die stilte – uw stilte –
dankbaar toeven en verwijlen
bij zo velen die mij dierbaar zijn
en die rusten in de aarde.

Bezinning 11

Brief naar de overkant …

Ze vragen hoe lang ‘het’ nu al geleden is
en hoe het met me gaat
en ik,
ik glimlach
en zeg dat het goed gaat
en noem het aantal jaren
en vertel
hoe ik mijn weg gevonden heb
en wie ik allemaal ontmoet
en waar ik allemaal mee bezig ben

maar ik vind geen woorden
– of geen moed –
om te zeggen
hoe sterk ik je nog altijd mis
op heel onverwachte momenten
en hoe diep ik naar jou verlang
en hoeveel pijn het nog allemaal doet
zonder jou

of nee

niet
zonder jou

maar

met jou
ergens anders

met jou
anders …
Mieke Kerckhof

Bezinning 12

Wanneer ik rond Allerheiligen
een bloem kom zetten op je graf,
dan zal ik aan je denken
en weten dat deze bloem wel verwelkt,
maar telkens weer nieuw leven zaait.

Laat ze maar zeggen dat de dood het einde is.
Ik weet dat onze liefde nooit kan vergaan,
want een liefde die ooit eindigt
is nooit echt begonnen.

Ik zal dan in de wintertijd
de kou van het gemis ervaren.
Goddank zal het haardvuur in die stilte van mijn bidden, wenen
en mij de herinnering openbaren
dat je liefde nog steeds leeft,
ook al nam de dood je mee.

Dan zal ik in de lente van mijn leven
de ramen openzetten
en verkondigen dat het leven nog de moeite waard is,
omdat God in alles nieuw wordt,
in zijn natuur en in zijn mensen.

Dan zal in de zomer van mijn leven
de hemel weer diep blauw worden
en zullen de stralen van jouw liefde
mijn hart opnieuw verwarmen,
zoals in de tijd van toen.

Met mijn gebed bij dit graf
is er de wens
dat God jouw liefde in mij
laat verder bloeien.

Bezinning 13

Dwalend op het kerkhof krijgen
oude verhalen een nieuw leven.
Verhalen van rust,
van vrede,
van verzoening,
van wat ooit was en altijd zo zal blijven.

Mijmeringen die deugd doen,
die doen voelen dat het leven niet voor niets is.

Mensen keuvelen zachtjes met elkaar.
De grond voelt heilig.

Wie hier ligt,
is hier voor eeuwig.
Wie hier ligt,
is mij eeuwig dierbaar.

Stil, sober, ingetogen
en dankbaar.
Dankbaar voor alles wat ooit was
én van waaruit wij mogen verder leven.
Sober
maar… niet somber.

Een rustig vertrouwen,
in het verleden
en in de toekomst:
dat God ons niet zal vergeten in die eeuwigheid.
Heidi Deceuninck

Bezinning 14

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en licht in de ogen te dragen.
Een paar mensen nabij
en een plek waar men brood
en wat vriendschap mag vragen.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en hoop in het hart te dragen.
Een paar woorden van troost,
een paar woorden van trouw,
een bloem, een lief kind
en warmte voor koudere dagen.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn,
en met God verbonden te leven.
Een bereid en goed hart,
een hand op het hoofd van wie lijdt,
en de andere hand leeggegeven.

Niet zoveel is er nodig om gelukkig te zijn
en met blijdschap naar morgen te kijken,
een weg te gaan,
God mag weten waarheen.
Hij is lief en begaan,
met ons lot als geen één.

Hij bewaart onze droom
als geheim in zijn hand
en geneest alle pijn
in dat andere land
dat de hemel zal zijn.

Niet zoveel is er nodig om heilig te zijn.

Bezinning 15

Heer,
geef ons vandaag een nieuw stel handen,
nederig en hartelijk, vriendelijk voor alle mensen.
Geef ons vandaag nieuwe ogen
die U herkennen in al wat gebeurt.
Geef ons vandaag een nieuwe mond
die moedig spreekt over die verre vrede.
Geef ons vandaag een nieuwe neus,
gevoelig voor leed en pijn opdat we zouden ondersteunen en troosten.
Geef ons nieuwe zachte schouders
om altijd opnieuw te beginnen ondanks alles.
Geef ons vandaag twee nieuwe benen
om rotsvast te staan achter wie wordt uitgestoten voor zijn geloof.
Geef ons vandaag nieuwe oren
die vredeswoorden naar waarde schatten.
Geef ons een nieuw hart,
onverwoestbaar goed voor onze medemens,
sterk als de dood.

Bezinning 16

Laat ons heilig verklaren:
de armen van geest
die hun leven radicaal beleven
als een geschenk van God.

De naamloze mensen
die mee in het verdriet gaan staan
van hun naaste medemensen.

De stille werkers
die in hun inzet,
zachtheid en moed met elkaar verbinden.

Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
en daarom weigeren
om elke vorm van onrecht goed te praten.

Zij die barmhartig zijn en teder
en die fijngevoelig omgaan
met de kwetsuren van hun medemens.

Zij die vrede brengen
midden een wereld van geweld.

Zij die om hun geloof, hun hoop, hun liefde
slachtoffer zijn van pestgedrag…

Laat ons hen heilig verklaren
want zij zijn de dragers van een nieuwe manier van leven,
getekend door “Ik zal er zijn voor u”.
Carlos Desoete

Bezinning 17

Er zijn mensen met tijd,
mensen zonder tijd
en mensen die de tijd vergeten.
Wij hebben allemaal een tijd:
een tijd om te leven,
een tijd om tijd te maken
en tijd om tijd te nemen.
Sommige mensen zijn tijdloos.
Zij lijken als mens wel zo goed bezig
dat zij de tijd overstijgen.
Hun tijdelijk bestaan
grenst aan de heiligheid.
Als goedheid tijd heeft gekregen
om zich te ontwikkelen in het leven,
dan neemt dat leven
iedere mens met zich mee
op zijn eigen tijd
naar een wereld vol eeuwige goedheid.
Daar bestaat geen tijd.
Daar zal men genieten van Gods goedheid,
in eeuwigheid.
En op Gods goedheid en eeuwige heiligheid
past geen enkele tijd.
Pastonet

Bezinning 18

God,
wij danken U voor al uw heiligen
die ons zijn voorgegaan:
voor profeten en apostelen
en voor de vrouwen die getuigden.

Voor hen die geschiedenis maakten
en voor allen die in de schaduw bleven,
voor wie in stilte gebeden hebben
en voor wie riepen om gerechtigheid.

Voor wie hun leven gaven om u te dienen
en voor wie bezweken onder
een ondraaglijk kruis.

Voor de vurige getuigen en de sterke strijders,
voor de stille hoorders
en de zwijgende doeners.

Voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij
en voor al die anderen die uw zaak behartigden
zonder uw naam te kennen.

Voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren,
ons een teken gaven,
of ons een weg gewezen hebben.

Voor alle heiligen van vandaag,
waarvan Gij alleen de namen kent.

Wij danken u
voor wat Gij hun hebt gegeven
en voor wat Gij door hen geeft aan ons.

Help ons, in hun spoor,
tot het einde toe
uw weg te gaan,
uw heil te zoeken,
uw naam te eren. Amen.
          naar Willem van der Zee

Bezinning 19

Heiligen: mensen zoals wij.
Ze hebben geworsteld met hun leven.
Ze hebben gezocht naar zin en toekomst.
Net als wij wilden ze het goede
voor mens en wereld.
Misschien hebben ze zich wat meer ingezet
voor hun ideaal van liefde en vrede.
Misschien hadden ze net wat meer kracht
of net wat meer inzet.
En toch waren zij ook mensen, die net als wij,
aan het leven hebben geleden.
Ze hebben gezien,
dat hun ideaal groter was dan henzelf.
Ze kenden de pijn van de weerbarstigheid
van mensen om hen heen.
Ze hadden te lijden onder tegenwerking
en vaak werden ze niet begrepen.

Juist om dat alles zijn ze voor ons een voorbeeld.
Ze gaan met ons mee door het dal van onze mislukkingen.
Maar ze gaan ons ook voor
waar wij blijven streven
naar een goede en gelukkige samenleving.
Zij willen niets meer en niets minder
dan ons zeggen, dat ook wij heiligen mogen zijn:
mensen die heil brengen in Jezus’ naam.
Zij zijn ons voorgegaan in leven en in dood.
Nu leven ze in het licht van God.
Ze nodigen ons uit om hen te volgen
in goede en in kwade dagen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 20

Heiligen zijn mensen als u en ik.
Ze wensen niet op een sokkel te staan.
Ze hebben veeleer geworsteld
met hun talenten.
Ze kwamen op voor recht en vrede.
Ze hebben het evangelie
ter harte genomen en uitgevoerd.
Heiligen zijn mensen,
die heil hebben gebracht
en nóg brengen.
Want heiligen leven midden onder ons.
Ze vallen niet op,
tenzij door hun goedheid.
Misschien zijn ze wel
té goed voor onze wereld.
Ze vragen er niet om
om verheerlijkt te worden.
Want daardoor worden ze ongevaarlijk gemaakt.
Ze hebben maar één opdracht:
het Rijk van God dichterbij te brengen.
Daar staan ze voor,
daarvoor geven ze hun krachten.
Heiligen: we kennen ze allemaal wel.
Vaak werken ze in stilte,
maar hun liefde doet weldadig aan.
Heiligen zijn mensen,
die onze navolging verdienen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1 (= als bezinning 20)

God van ons leven,
wij danken U voor al uw heiligen, die ons zijn voorgegaan:

voor profeten en apostelen
en voor de vrouwen die getuigden,

voor hen die geschiedenis maakten
en voor allen die in de schaduw bleven,

voor wie gebeden hebben in stilte
en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid,

voor wie hun leven gaven om U te dienen
en voor wie bezweken zijn onder een ondraaglijk kruis,

voor de vurige getuigen en de sterke strijders
en voor de stille hoorders en de zwijgende doeners,

voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij
en voor al die anderen die uw zaak behartigden zonder uw naam te kennen,

voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren,
ons een teken gaven
of ons een weg gewezen hebben,

voor alle heiligen van vandaag,
waarvan Gij en Gij alleen de namen kent.

Wij danken U voor wat Gij hun gegeven hebt
en voor wat Gij door hen aan ons geeft.

Help ons, in hun spoor,
tot het einde toe uw weg te gaan
uw heil te zoeken,
uw naam te eren. Amen.
naar W.R. van der Zee

Slotgebed 2

God,
in gebed voelden wij ons verbonden
met de duizenden en duizenden
die ons zijn voorgegaan in Jezus’ spoor.
Gij hebt hen getekend met uw zegel van trouw.
Zegen ook ons tot voortrekkers in geloof, hoop en liefde.
Dan zullen ook wij geroepen worden
om, met alle heiligen
rondom uw troon,
U te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Amen.

Slotgebed 3

God, onze Vader,
wij danken U
omdat wij genade en inspiratie mogen zijn,
de één voor de ander.
Wij danken U op een bijzondere wijze
voor de heiligen in ons midden,
– zelf daarvan niet bewust, maar onze vreugde.
Wij danken U voor hun helderheid.
Door hen heen zien wij altijd weer:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 4

Vandaag wil Ik je een nieuwe naam geven – zegt God.
Ik wil je mijn kind noemen,
omdat Ik merk hoeveel moeite je doet om christen te zijn,
om de naam van mijn Zoon waardig te dragen.
Ik zie hoe je met zijn ogen naar de wereld kijkt
en hoe je probeert op te komen voor rechtvaardigheid en gelijkheid.
Graag wil ik jou daarvoor danken – zegt God.
Je bent al een eind op weg om heilig te worden.
En daarom is het vandaag ook jouw feest.
Maak er iets moois van
en deel het met elkaar.
          naar Erwin Roosen

Slotgebed 5

Heer God, wij danken U
voor al die mannen en vrouwen
die in 2000 jaar geschiedenis
een brug sloegen tussen U en ons.
Ook voor wie zoekt of twijfelt
wijzen zij een weg naar U.
Help ons te leven in hun voetspoor,
groeiend in verbondenheid met U en met elkaar.
Eens komen wij allen bij U thuis,
geborgen en ten volle genietend
van uw trouwe en barmhartige Liefde.
Dat zal een feest zijn!
Kerk & Wereld 2008

Slotgebed 6

Eeuwige God,
Vader van alle mensen in de wereld, we danken U
dat we ons uw kinderen mogen noemen.
We danken U dat we ons deelgenoot mogen voelen
van die grote stoet van gelukkigen en heiligen,
mensen van vroeger, van vandaag en van de toekomst.

We mogen gelukkig zijn, zoals de armen van geest,
gelukkig zoals de zachtmoedigen
en als degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.
Gelukkig mogen we zijn als de barmhartigen,
gelukkig zoals degenen die eerlijk en oprecht zijn,
gelukkig zoals de vredebrengers.

Wat een feest dat we deelgenoot mogen zijn
bij het breken van het Brood.

Kom, heilige Geest,
dat we dit geluk met anderen mogen delen.
Inspireer ons om ware brengers van geluk en heil te zijn.
naar: Midden onder U

Slotgebed 7

Heer, onze God,
wij danken U voor de vele heiligen
die ons gegeven zijn.
Sterk onze wil om naar hun voorbeeld
uw goedheid en mensenliefde door te geven.
Geef ons de kracht om U te dienen.
Laat ons, tot vreugde van velen,
één van uw heiligen worden.
Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen.
naar Beveren 2004

Slotgebed 8

Heer, onze God,
sterk ons door dit samenzijn op onze levensweg.
Dat we ons één mogen weten
met uw heilig volk.
Moge de uitgesproken verbondenheid met U
en allen die ons zijn voorgegaan,
ons sterk maken
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Wij bidden U:
neem ons op in de gemeenschap
van allen die in U geloven
en laat ons leven zo ten volle openbloeien
doorheen goede en kwade dagen.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
Liturgische vieringen

Slotgebed 9

Eeuwige God,
wij wisten ons dit uur
verbonden met die ontelbaren
die uw naam geheiligd hebben
en die Gij daarom bestempeld hebt
als mensen naar uw hart.
Wij bidden U omwille van hen:
blijf ons nabij met uw genade opdat ook wij uw naam
niet verzwijgen, niet ontkrachten,
maar met heel ons leven heiligen
– naar het voorbeeld van Jezus, uw Heilige bij uitstek
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Liturgische vieringen

Slotgebed 10

Heer, onze God,
wij zijn op weg naar een eeuwig Verbond
waar Gij ons opwacht.
In deze kille, grijze herfstdagen voelen we ons nog meer dan anders
verbonden met onze dierbare overledenen.
Ze zijn uit ons zichtbaar leven verdwenen,
maar zij blijven nog steeds aanwezig
in onze herinnering.
Zij geven ons de hoop op eeuwig leven in de geborgenheid van onze God.
Zij geven ons het geloof in een nieuwe morgen van het eeuwige licht. Amen.
naar Lovendegem

Slotgebed 11

God, Vader van alle mensen
wij danken U voor alle heiligen
die ons als christen zijn voorgegaan
en uw liefde voor mensen zichtbaar maakten.
Wij danken U voor allen die ons inspireren in ons geloof
en ons de weg wijzen om uw wil te doen.
Geef ons uw kracht om Jezus steeds meer
na te volgen in onze manier van leven
zoals al de heilige mensen
die zich ten diepste lieten raken door het evangelie
en uw zoon Jezus radicaal volgden.
We vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.
Konterdam

Slotgebed 12

God, onze Vader,
doorheen heel de schepping klinkt uw Woord
voor ieder mens die het maar horen wil.
Jezus spoort ons aan
de weg te blijven gaan
die leven geeft en vrede brengt.
Wij bidden U:
moge zijn Boodschap
ons doen groeien in verbondenheid
om te leven naar zijn voorbeeld
en hen die ons zijn voorgegaan.
Dit vragen we U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
Liturgische vieringen

Zending en zegen 1

Het zou mooi zijn
als we op het einde van deze dienst
één letter mochten veranderen in het woord ‘Allerheiligen’:
de ‘r’ vervangen door een ‘n’.
Dan zouden wij ‘allen heiligen’ zijn.
Laten wij van hier heengaan
om van die Godsdroom werk te maken.
Op zijn zegen mogen wij alvast rekenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Om, door woord en daad, licht te zijn in de duisternis
en troost te brengen waar angst en droefheid overheerst,
worden wij gezonden,
gezegend en geheiligd door onze God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 3

Kijk op naar de heiligen die ons zijn voorgegaan,
kijk uit naar de heiligen onder ons,
geniet van hen en volg hen na.
Dan rust Gods zegen op ons:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 4

Moge ons geloof in de gemeenschap van de heiligen
ons tot steun en vrede zijn,
in naam van de levende God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 5

Allerheiligen is een feest van hoop
dat ons nu al een beetje laat zien
wat wij eens mogen verwachten.
Maar het is ook een oproep
om het voorbeeld van de heiligen na te volgen.
Moge onze goede God ons daarbij helpen en zegenen
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Lummen 2002

Zending en zegen 6

Heiligen zijn er vele
en in allerlei soorten.
Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.
Weet je al bij welke soort jij hoort?
Of laat je dat liever over aan het oordeel van Jezus?
Doe dat maar, als een echte arme van geest
en zalig zul je zijn.
Zalig wie op weg durft te gaan.
Zalig wie vol vrede zijn leven met anderen wil delen
Zalig en gelukkig wie anderen zalig en gelukkig maakt.
Daartoe zegene u de almachtige God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 7

In deze viering liet God zijn licht over ons stralen.
Laten wij zo leven dat ook in ons zichtbaar wordt
dat wij kinderen zijn van het licht,
kinderen van de levende God,
die zich aan ons laat kennen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 8

Dit feest van Allerheiligen herinnert ons eraan
dat ook wij geroepen zijn
om heilig te worden,
een zichtbaar teken van Gods goedheid en zorg voor elke mens.
Jezus nodigt ons uit
om in het spoor van zoveel heiligen
open te staan voor wat God wil
in ons leven en in onze samenleving.
Daartoe wil God ons zenden en ons zegenen met zijn kracht,
Hij die is + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Konterdam

Zending en zegen 9

We hoorden in het evangelie
Jezus’ uitnodiging om Hem steeds meer te volgen
en heilige christenen te worden,
in verbondenheid met alle mensen
die in hun leven Jezus heel radicaal volgden.
God wil ons hiervoor kracht geven
en Hij zendt ons met Zijn zegen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Kana

Addendum

Eigentijdse versie Zaligsprekingen (I)

De mensen kwamen naar Jezus luisteren.
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven.

Gelukkig zijn de mensen
die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden,
die belangeloos kunnen meedelen van
hun geld, hun tijd, hun aandacht en interesse.
Op hen zal een beroep worden gedaan
en zij zullen echt geliefd zijn.

Gelukkig zijn de mensen
die durven wenen met de bedroefden
en zo echt kunnen troosten.
Zij zullen menselijke diepte en mysterie ervaren.

Mensen die zich met de ellebogen een weg banen en keihard zijn,
zullen alleen schijngeluk verwerven.
Zij echter die geloven in de zachte weg
van de totale weerloosheid en de hartelijke goedheid,
zij zullen slagen bij de opbouw van een betere wereld.

Gelukkig als we onze medemensen niet beoordelen
vanuit allerlei voorschriften en wetten,
maar proberen, zo mild en ruimdenkend mogelijk,
ieder tot zijn recht te laten komen.

Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven,
het verleden vergeten en opnieuw de toekomst openen,
elkaar nieuwe kansen geven,
elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Gelukkig als we niet met bijbedoelingen
of louter voor de schijn handelen,
maar als we eenvoudig zijn,
openhartig en doorzichtig in denken en doen.

Gelukkig de mensen die in vrede leven met zichzelf
en die te allen tijde – over hun eigen belangen heen –
eenheid tussen mensen nastreven en bevorderen.

Gelukkig zijn er mensen
die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen.
Dikwijls worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood.

Wie zo leeft, sprak Jezus,
zal niet de dupe worden van een mooie, maar ijdele droom.
Hij zal werkelijk bouwen aan Gods Rijk van liefde en geluk.
Al wat ge wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook voor hen.
Zulk een mens is een kind van God zelf.
Zulk een leven gaat nimmer of nooit verloren.

Eigentijdse versie Zaligsprekingen (II)

Zalig zijn wij als we wenen
om de mateloze hebzucht die blind regeert en de wet dicteert,
om de oase die tot woestijn verdort,
om de vruchtbare bodem die verzuurt en verwordt tot modder en puin.

Zalig zijn wij
als we in elke vorm van geweld een obstakel zien
en niet te beroerd zijn om,
in plaats van wapens op te slaan in alle hoeken en kanten,
vredesbomen te planten.

Zalig zijn wij
als we de kloof tussen Noord en Zuid, tussen verdrukker en geknechte,
blijven aankaarten als een aanfluiting van Gods droom voor de mens.

Zalig zijn wij
wanneer we oor en oog zijn voor onze medemens
en hem met hart en ziel tegemoet durven gaan,
mild en vol vertrouwen.

Zalig zijn wij
als we onverstoord en openhartig Gods Woord doen
– daar waar we gaan en staan –
ook al strijken we daarmee tegen de haren in
of worden we er scheef voor bekeken.

Zalig zijn wij
als we in onze zoektocht naar gerechtigheid, vrede en héélheid,
steeds alert blijven,
en blijven opkomen voor erkenning
overal waar het recht wordt verkracht
van armen, zwakken en kleinen.

Zalig zijn wij, kleine mensen,
als wij in ons hart mogen ervaren
dat wij, als schepsel, gewenst zijn door God, die Gans Andere.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.