Allerheiligen B 2012

 

Begroeting

Gelukkig en zalig ben je
als je wordt zoals de heiligen
van lang en van kort geleden.
Ze waren een licht voor de wereld.
En dit mogen we vandaag samen dankbaar vieren
samen met + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Als wij het woord ‘heiligen’ horen,
denken we meestal aan de kalenderheiligen.
Elke dag is het immers de feestdag van een of meerdere heiligen.

Heiligen zijn geen supermensen.
Het zijn gewone mensen met fouten en gebreken,
maar wel mensen die in hun leven
meer aan anderen dan aan zichzelf hebben gedacht.
Mensen die naar Jezus’ voorbeeld, anderen gelukkig maakten.

Er zijn ook veel heiligen van nog niet zo lang geleden.
Mensen die we gekend hebben,
maar die geen naam hebben op de kalender.
We denken aan overledenen,
lieve en goede mensen die leefden zoals Jezus het bedoelde
en die heilig zijn in het hart van hun familie en vrienden.

Er zijn veel heiligen die nu nog leven.
Als we naar Jezus’ voorbeeld anderen gelukkig maken,
als wij Gods licht doorlaten en uitstralen,
dan kunnen ook wij heilig worden of zijn.

Openingswoord 2

Vandaag staan wij stil bij de woorden van Jezus:
“Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede werken zien en jullie Vader in de hemel verheerlijken.”
Op deze feestdag van Allerheiligen
gedenken wij immers alle mensen
die voor ons
het licht van de liefde, van verzoening,
vrede en zachte moed doen schijnen,
die troost, gerechtigheid en barmhartigheid brengen.
Zo velen zijn op hun eigen manier licht geweest voor anderen.
Zij laten ons zien hoe God is.
Wij zijn trots op hen.
En wij geloven dat ook wij geroepen zijn om te getuigen van Gods Licht. Vandaag danken wij voor die woorden van Jezus
die ons vertellen wat mensen echt gelukkig kan maken.

Vergevingsmoment

-Zalig de armen van geest want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt voor iedereen.
Een wereld waarin voorrechten verdedigd worden,
ongelijkheden gehandhaafd,
armen miskend en zachtmoedigen misprezen,
want wij zijn gehecht aan ons bezit en streven zelfs vaak naar nog meer.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Zalig zij die wenen want ze zullen getroost worden.
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt in rechtvaardigheid,
waar twee op drie kinderen honger lijden,
want wij willen verzadigd worden en lachen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Zalig zij die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid
want hun behoort het Rijk der hemelen.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
die zichzelf vernietigt door geweld en oorlog,
een wereld waarin zij die strijden voor de waardigheid van de mens,
vervolgd worden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar Geel

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God,
bron van leven en liefde in elke mens
– in die van vroeger, en in die van nu –
doordring ons diep met uw Geest.
Laat uw goedheid die Gij in ons hebt geplant, ontkiemen,
tot wasdom komen.
Help ons elkaar de hand te reiken
en de helpende hand die naar ons wordt uitgestoken
met beide handen aan te nemen.
Wil ons omvormen,
ons heel maken
tot wij in U geheiligd zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Vader van alle mensen,
op dit feest van alle heiligen
denken we uiteraard aan de vele heiligen
die in onze Kerk een bijzondere plaats hebben gekregen,
maar zeker ook aan zovele gewone mensen
die voor ons een voorbeeld waren
van geloof en liefde voor hun medemensen.
Help ons steeds meer te leven voor U en de anderen
en zo mee te werken aan een samenleving,
waar elke mens kansen krijgt.
Want dat is de weg die Jezus ons
in uw naam heeft getoond. Amen.
naar federatie Kana

Lezingen

De Schriftlezingen van vandaag tonen ons de bestemming van alle christenen.
Gekleed in witte gewaden staan zij voor de troon en voor het Lam,
lezen we in het boek der Openbaring.
Zij zullen God zien zoals Hij is, schrijft Johannes in zijn eerste brief.
En aan hen behoort het Rijk der hemelen, horen we in de Zaligsprekingen.

Eerste lezing (Apok., 7, 2-4, 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes.

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten.
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid
en dank en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen
in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit de eerste brief  van de apostel Johannes.

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet, omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Vrienden, nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat, wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht, maakt zich rein, zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 1-12a)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs.

1           Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op,
en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12 Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor de wereld waarin wij leven,
uw schepping, zo mooi en kleurrijk,
maar ook zo verscheurd door haat en geweld.
Zend het licht van het evangelie over alle volkeren,
opdat eenieder uw liefde kan ervaren.
Laten we bidden…

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor de mannen en vrouwen die leven in vertrouwen op U.
Dat zij, naar het voorbeeld van de vele geloofsgetuigen in het verleden,
dragers van vrede en verzoening zijn.
Laten we bidden…

-Op voorspraak van alle heiligen bidden wij U, God,
voor alle mensen die in nood zijn,
voor mensen die pijn lijden,
voor hen die het leven niet aankunnen,
voor hen die gebukt gaan onder de last van rouw en verdriet.
Moge ons gebed en dat van alle heiligen in de hemel,
hen troosten en ons op het spoor zetten van barmhartigheid.
Laten we bidden…
André van Aarle

Voorbeden 2

Eeuwige God,
op U hebben de heiligen hun hoop gericht.
Wij willen hun weg volgen
en vol vertrouwen tot U bidden.

-Voor de armen van geest bidden wij:
weerloos tegenover macht en geweld.
Voor hen die verdriet hebben,
openlijk of diep van binnen.
Dat ze weten dat Gij hun namen hebt geschreven in de palm van uw hand
en dat Gij hen nabij blijft.
Laten wij bidden…

-Voor de zachtmoedigen bidden wij:
voor hen die ondanks alle tegenslag niet verhard zijn.
Voor hen die harde woorden en daden beantwoorden
met tekenen van vrede,
en voor hen die blijven verlangen naar recht en gerechtigheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de barmhartigen bidden wij:
voor allen die worden geraakt
door de pijn en het verdriet van de ander.
Voor hen die stil aanwezig zijn bij de onrust en de angst
van een medemens.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

-Voor de zuiveren van hart bidden wij:
voor hen die open en kwetsbaar zijn als kinderen
en altijd bereid zijn tot stille dienstbaarheid.
Dat ze weten dat hun loon in de hemel groot is…
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
Gij doet recht aan de verdrukten,
Gij verheft degenen die vernederd worden
door een harde hand of een grote mond,
en Gij prijst zalig die beschimpt worden,
omdat ze geloven in vrede en gerechtigheid.
Wij bidden U,
doe ons delen in het vertrouwen van de heiligen,
geef ons de moed om, net als zij,
ons leven in uw hand te leggen,
Gij die waart, is en zult zijn: God met ons. Amen.

Gebed over de gaven 1

Vader,
de graankorrels van dit brood en de druiven in deze beker
waren Jezus’ manier om duidelijk te maken
dat we brekend en delend moeten leven om het ware geluk te vinden.
Wees daarom aanwezig in dit gebeuren, hier vandaag,
als wij opnieuw brood delen en wijn drinken
door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
naar Ten Bos

Gebed over de gaven 2

God, Gij die ons het levensbrood geeft,
wij blijven roepen vanuit deze wereld
die hongert en dorst naar de gerechtigheid,
die snakt naar brood en schreeuwt om water,
die verlangt naar heelheid, naar heiligheid.
God, maak ons leven voedzaam als brood,
feestelijk als wijn
en geef ons uw heiligheid, uw levensgeest. Amen.
Liturgische vieringen

Tafelgebed

God, goede Vader,
op het feest van Allerheiligen,
danken wij U voor al die mensen, die
– door de eeuwen heen,
overal op aarde, ook hier bij ons –
uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
die meegebouwd hebben aan uw droom hier op aarde,
aan uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers.
Voor hen die recht doen zegevieren.
Voor hen die pijn en rouw
in vreugde veranderen.
Voor de helpers in nood.
Voor de gevers en delers.
Voor de moedigen, degenen die nooit opgeven.

Wij zijn U hiervoor dankbaar,
samen met alle mensen die in U geloven.
Daarom willen wij U loven en prijzen met deze woorden:
naar federatie Kana
Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laat ons nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laat ons nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laat ons nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laat ons nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laat ons nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die ons door hun inzet laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

In vrede leven met onszelf,
met God en met onze medemensen
is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Toch is het niet onmogelijk,
als wij in de geest van Jezus trachten verder te leven.
Daarom zeg ik u:
de vrede van de Heer zij met u allen.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Dominicushuis

Lam Gods

Communie

Gelukkig wij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want wij zullen verzadigd worden door de Heer die zichzelf tot voedsel gaf.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heiligen lijken schaars te worden.
’t Is ook moeilijk ze te herkennen.
Hier en daar wordt er eens eentje herkend,
meestal na zijn of haar dood.
Net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.
We lezen in de krant
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt.
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s .
Om van oorlogshelden maar te zwijgen.

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben:

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.
Dat is mooi, ze hebben dus fouten.
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten.

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties,
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
’t Geeft in elk geval grote rust.

En ten slotte weten ze te dienen.
Dat laatste is wellicht het moeilijkste,
ook al hebben we daarvan de mond vol.
Echt dienen.
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’.
Belangeloos.

Er stond nog iets bij op het eind.
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade.
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.
naar Eduard Pijlman

Bezinning 2

Handen uit de hemel
willen ons omarmen.
De handen van mensen uit het verleden,
vereerd, soms vergeten.

Allerheiligen, Allerzielen:
we laten het leven los
en vertrouwen het veilig toe
aan Gods zorg.

We brengen bloemen naar de graven
als een zacht teken
van de zorg voor wie ons achterliet.
Lina Van Mellaert

Slotgebed 1

Heer, onze God,
wij danken U voor de vele heiligen ons gegeven.
Sterk onze wil om naar hun voorbeeld
uw goedheid en mensenliefde door te geven.
Geef ons de kracht om U te dienen.
Laat ons, tot vreugde van velen,
één van uw heiligen worden.
Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen.
naar Beveren

Slotgebed 2

Heer, onze God,
sterk ons door dit samenzijn op onze levensweg.
Dat we ons één mogen weten
met uw heilig volk.
Moge de uitgesproken verbondenheid met U en allen
die ons zijn voorgegaan,
ons sterk maken
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Wij bidden U:
neem ons op in de gemeenschap
van allen die in U geloven
en laat ons leven zo ten volle openbloeien
doorheen goede en kwade dagen.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
Liturgische vieringen

Zending en zegen

Heiligen zijn er vele
en in allerlei soorten.
Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo.
Weet je al bij welke soort jij hoort?
Of laat je dat liever over aan het oordeel van Jezus?
Doe dat maar, als een echte arme van geest
en zalig zul je zijn.
Zalig wie op weg durft te gaan.
Zalig wie vol vrede zijn leven met anderen wil delen
Zalig en gelukkig wie anderen zalig en gelukkig maakt.
Daartoe zegene u de almachtige God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Addendum

Eigentijdse versie Zaligsprekingen

Zalig zijn wij als we wenen
om de mateloze hebzucht die blind regeert en de wet dicteert,
om de oase die tot woestijn verdort,
om de vruchtbare bodem die verzuurt en verwordt tot modder en puin.

Zalig zijn wij
als we in elke vorm van geweld een obstakel zien
en niet te beroerd zijn om,
in plaats van wapens op te slaan in alle hoeken en kanten,
vredesbomen te planten.

Zalig zijn wij
als we de kloof tussen Noord en Zuid, tussen verdrukker en geknechte,
blijven aankaarten als een aanfluiting van Gods droom voor de mens.

Zalig zijn wij
wanneer we oor en oog zijn voor onze medemens
en hem met hart en ziel tegemoet durven gaan,
mild en vol vertrouwen.

Zalig zijn wij
als we onverstoord en openhartig Gods Woord doen
– daar waar we gaan en staan –
ook al strijken we daarmee tegen de haren in
of worden we er scheef voor bekeken.

Zalig zijn wij
als we in onze zoektocht naar gerechtigheid, vrede en héélheid,
steeds alert blijven,
en blijven opkomen voor erkenning
overal waar het recht wordt verkracht
van armen, zwakken en kleinen .

Zalig zijn wij, kleine mensen,
als wij in ons hart mogen ervaren
dat wij, als schepsel, gewenst zijn door God, die Gans Andere.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.