Allerheiligen A 2020

01 11 2020

Begroeting

Welkom hier, op het feest van Allerheiligen,
het feest van hen die getekend zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

We kennen allemaal mensen die ons treffen
door de bijzondere manier
waarop ze Jezus nagevolgd zijn
in zijn vertrouwen op God
en zijn liefde en zorg voor medemensen.
Ze zijn een oproep en een voorbeeld voor ons.
Ze laten zien dat mensen echt kunnen leven
zoals God het heeft gedroomd.
We noemen hen heiligen.

Als je het leven van een heilige hoort vertellen
of als je zo’n levensverhaal leest,
merk je dat het meestal om heel gewone mensen gaat,
met een eigen karakter,
met gaven en kleine kanten.
Heiligen zijn meestal voor ons herkenbaar
in hun dromen en daden,
in hun verlangen om gelukkig te zijn.
Maar allemaal werden ze op een bepaald moment
zo geraakt door Jezus van Nazareth
dat anderen
in hun zijn, in hun manier van omgaan met mensen,
hun inzet, hun mildheid,
hun vertrouwen of hun enthousiasme,
Jezus zelf herkenden.

Zij zijn als wegwijzers
die ons helpen om de juiste weg te vinden
naar Gods droom over ons leven en onze samenleving.
Soms zijn ze als een knipperlicht.
Soms troosten ze ons.
Soms geven ze ons een lange adem om door te gaan.

Laten we op dit feest van alle heiligen
dan ook eucharistieviering vieren
in dankbare verbondenheid met
de zovele gekende en ongekende mensen
die voor ons wegwijzers zijn naar God.
naar federatie Kana

Openingswoord 2

Allerheiligen.
Vandaag vieren we dus het feest van alle mannen en vrouwen
die ons op een heilvolle manier zijn voorgegaan in het geloof.
Allemaal hebben ze een innerlijke kracht ontdekt,
een goddelijk licht dat al het dagdagelijkse overtreft.
Laten wij ons optrekken aan hun voorbeeld
en, met vallen en opstaan, op zoek gaan
naar de vervulling van Gods droom.

Gebed om ontferming 1

God, leven naar uw geest vraagt dat wij aan uw Woord gestalte geven.
Velen zijn ons daarin voorgegaan
en zijn voor ons een voorbeeld.
Omdat wij daarvan dikwijls nog ver af staan
bidden wij U om ontferming.

-Opdat wij arm van geest zouden zijn
en zachtmoedig in onze omgang met anderen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Opdat wij zonder ophef barmhartig zouden zijn
en zuiver van hart.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Opdat wij zouden blijven kiezen voor gerechtigheid
en meebouwen aan vrede voor elke mens.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
vergeef ons onze zwakheid, onze aarzeling en onze onmacht.
Maak ons gevoelig voor uw Woord
en geef ons de kracht om te leven naar uw voorbeeld.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Liturgische vieringen

Vergevingsmoment 2

-Heer, voor elke keer dat wij ons groter achten dan anderen
en op medemensen neerkijken,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, voor elke keer dat wij ons laten verleiden door macht,
bezit en succes,
en aan de schat van uw Woord voorbijgaan,
vragen wij om vergeving.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, voor elke keer dat wij aan uw vraag
om vrede te maken en die door te geven aan elkaar,
voorbijgaan,
vragen wij om vergeving.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij doet recht aan de verdrukten,
Gij verheft degenen die vernederd worden
door een harde hand of een grote mond
en Gij prijst zalig allen die beschimpt worden,
omdat ze geloven in vrede en gerechtigheid.
Wij bidden U,
doe ons delen in het vertrouwen van de heiligen,
geef ons de moed om, net als zij,
ons leven in uw hand te leggen,
Gij die waart, is en zult zijn: God met ons. Amen.
Konterdam

Openingsgebed 2

God,
Gij roept ons op om,
in navolging van uw Zoon en alle heiligen,
ons leven ten dienste te stellen van de anderen.
Jezus wijst ons de weg naar U
en nodigt ons uit om Hem te volgen,
zoals ook mensen voor ons hebben gedaan.
Wek in ons de kracht
om uw Woord om te zetten in daden.
Laat ons inspiratie en bemoediging vinden bij hen,
die ons een voorbeeld zijn en reeds thuis zijn bij U.
Dit vragen wij door Jezus, uw Zoon en onze Broeder,
die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Lezingen

De Schriftlezingen van dit feest
tonen ons de bestemming van alle christenen.

Gekleed in witte gewaden staan zij
voor de troon en voor het Lam, beschrijft de Apocalyps.

Zij zullen God zien zoals Hij is,
schrijft Johannes in zijn eerste brief.

Aan hen behoort het rijk der hemelen,
verkondigt Jezus in de zaligsprekingen.

Deze teksten houden een belofte in,
maar wijzen ons tevens de weg
die wij hier en nu nog moeten gaan.

Eerste lezing (Openb. 7, 2-4. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2 Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3 `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4 Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9 Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10 en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11 Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12 `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13 Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14 Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1 Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2 Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3 Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1 Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3 `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4 Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6 Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11 Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12 Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Eigentijdse versie Zaligsprekingen

De mensen kwamen naar Jezus luisteren.
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven.

Gelukkig zijn de mensen
die sober leven en geen slaaf zijn van onechte noden,
die belangeloos kunnen meedelen van
hun geld, hun tijd, hun aandacht en interesse.
Op hen zal beroep gedaan worden
en zij zullen echt geliefd zijn.

Gelukkig zijn de mensen
die durven wenen met de bedroefden
en zo echt kunnen troosten.
Zij zullen menselijke diepte en mysterie ervaren.

Mensen die zich met ellebogen een weg banen tussen mensen en
keihard zijn in alles,
zullen alleen schijngeluk verwerven.
Zij echter, die geloven in de zachte weg
van de totale weerloosheid en de hartelijke goedheid,
zij zullen lukken bij het opbouwen van een betere wereld.

Gelukkig als we onze medemensen niet afmeten en beoordelen
vanuit allerlei voorschriften en wetten,
maar pogen, zo mild en ruimdenkend mogelijk,
ieder tot zijn recht te laten komen.

Gelukkig als we elkaar kunnen vergeven,
het verleden vergeten en opnieuw de toekomst openen,
elkaar nieuwe kansen geven,
elkaar aanvaarden zoals we zijn.

Gelukkig als we niet met bijbedoelingen
of louter voor de schijn handelen,
maar als we eenvoudig zijn,
openhartig en doorzichtig in denken en doen.

Gelukkig de mensen die in vrede leven met zichzelf
en die ten allen tijde – over hun eigen belangen heen –
eenheid tussen mensen nastreven en bevorderen.

Gelukkig dat er mensen zijn
die voor deze schijnbaar naïeve levenswijze durven opkomen.
Dikwijls worden zij bespot, bekritiseerd, soms gedood.

Wie zo leeft sprak Jezus,
zal niet de dupe worden van een mooie, maar ijdele droom.
Hij zal werkelijk bouwen aan Gods Rijk van liefde en geluk.
Alles wat ge wilt dat de mensen voor u doen, doe het ook voor hen.
Zulk een mens is een kind van God zelf.
Zulk een leven gaat nimmer of nooit verloren.

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die zieken genezen,
mensen die zieken verzorgen,
mensen die vreemdelingen onderdak geven,
mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen uit onze kring
die hun partner verloren hebben,
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.
Dat hun lieve doden blijven voortleven
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen die – in het spoor van Franciscus –
zich inzetten voor een leefbaar milieu,
zodat de kinderen van morgen en overmorgen er zorge¬loos kunnen spelen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van pater Damiaan –
medemensen verzorgen, helen, weer overeind helpen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Dominicus –
in woord en leven Gods Bood¬schap uitdragen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de vredestichters die – in het spoor van Mahatma Gandhi –
ten strijde trekken tegen elke vorm van oorlog en geweld.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor al wie – in het spoor van Martin Luther King –
muren slechten die rassen scheiden
en deuren openen wanneer een vreemde¬ling in nood aanklopt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor al wie – in het spoor van bisschop Romero –
werk maakt van recht en rechtvaardigheid.
Romero die zei:
“Mij kunnen ze dood maken, maar niet de stem van de gerechtigheid”.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die zich – in het spoor van Moeder Theresa –
dienstbaar maken aan machte¬loos leven:
het prille leven dat geboren wil worden
en het leven dat moei¬zaam op weg is naar de dood.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die – in het spoor van Jezus van Nazareth –
doorheen hun woorden, levenswijze en daden,
Gods Licht laten schijnen
dat mensen verlicht, hen samenbrengt, heelt en hei¬ligt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Eeuwige God,
wij nemen brood en wijn in onze handen
en breken en delen het met elkaar.
Zo spelen wij in op uw toekomst,
verkondigen wij uw Rijk dat komen zal.
Voed ons hier met uw gaven,
opdat wij ten einde toe
de wegen van uw Licht blijven gaan,
in het voetspoor van Jezus, uw Heilige bij uitstek
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Chantal Lemmens

Gebed over de gaven 2

Heer,
Gij hebt Uzelf aan ons gegeven
in brood en wijn,
een eenvoudige en stille aanwezigheid.
Toch wordt Gij zo Bron en Kracht
voor al ons werk en onze inzet.
Een bron van vreugde voor onszelf
en voor mensen om ons heen.
Leer ons ook onszelf zo te geven
aan anderen, vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Philippe Van den Bussche

Tafelgebed

Goede God,
vandaag op het feest van Allerheiligen
danken wij U voor al die mensen, die door de eeuwen heen,
overal op de aarde, ook hier bij ons,
uw oproep hebben gehoord en ook beantwoord.

Wij danken U voor al die mannen en vrouwen,
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld toe,
uw droom hier op aarde, uw Rijk van vrede.

Wij danken U voor de vredebrengers,
voor hen die recht doen zegevieren,
voor hen die pijn en rouw in vreugde veranderen.

Voor de helpers in nood, voor de gevers en delers,
voor de moedigen en diegenen die nooit opgeven, danken wij U.

Met allen die in U geloven, loven en prijzen wij U
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, Vader, voor zoveel heilige mensen,
die elk op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven wat ook wij hebben:
ons leven, onze rijkdom aan mogelijkheden,
kansen om lief te hebben en te delen.

Zij leerden dat uw wens voor alle mensen dezelfde is:
vrede en vreugde, geluk en licht,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen pijn.

Dat Gij zo een liefhebbende God zijt
die ons oproept om zelf ook lief te hebben,
dat weten wij door Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, toen Hij met zijn vrienden aan tafel zat,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij belijden, Heer,
wij geloven en verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar wordt
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.

Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.
Zalig zijn diegenen die vervolgd werden
omdat zij leefden in uw naam,
en zalig die lasterlijk van allerlei kwaad
beticht werden om Uwentwil.

Sommigen van hen werden gedood.
Deze martelaren willen wij gedenken.
Maar ook hen die gewoon uw naam belijden
en woord en daad op elkaar afstemmen
geven wij hier een plaats in ons dankgebed.
Het zijn mannen, vrouwen, kinderen,
die bij U een nieuwe thuis hebben gevonden.

Bij hen gedenken wij vandaag
ook allen die wij persoonlijk kennen
en bijzonder hen die pas recent
van ons zijn heengegaan
en leven in uw Liefde.

Samen met allen die verantwoordelijkheid dragen in uw naam,
met de trekkers van onze Kerken,
met de vele vrijwilligers,
met hen die uw naam verkondigen in catechese en vorming,
met hen allen hopen wij op een nieuwe wereld van vreugde,
belijden wij de naam van Jezus als onze Voorganger.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God,
barmhartige Vader, in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar federatie Kana

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Zalig die echt vrede brengen.
Geen goedkope vrede die zegt “zand erover”,
of een “lieve vrede” die conflicten toedekt maar niet oplost.
Zalig zijn zij die ondanks tegenkantingen, pijn, ruzies, miserie en tegenslagen durven verder gaan op Jezus’ weg.
Die door hun inbreng onheil genezen
en opnieuw vreugde brengen.
Zalig zijn zij die geduld hebben met anderen.
Laten wij elkaar welgemeend een hand geven,
waarmee wij elkaar diepe vrede toewensen in het hart:
dat verwarring en pijnen door vele knagende kwetsuren
en diepmenselijke frustraties zouden mogen genezen.
Wensen wij elkaar – echt gemeend – alle geluk en rust toe.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
naar Broechem

Lam Gods

Communie

‘Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen’, zegt Jezus.
Door deze woorden worden wij opgeroepen
om in alle eenvoud Jezus na te volgen.
Wij hoeven er niet geweldig en perfect uit te zien
om bij de ontelbaren in de hemel te horen.
Allen zijn wij welkom bij God
en mogen wij deelhebben aan zijn maaltijd,
waarbij de Heer zijn leven met ons deelt,
opdat wij meer en meer groeien in wat wij zijn:
het Lichaam van Christus.
Dit is het Lam Gods…
Kerk in Herent

Bezinning 1

Gelukkig wie met zichzelf kunnen lachen.
Hun pret kan niet op.
Gelukkig wie van een molshoop geen berg maken.
Veel kopzor¬gen blijven hun bespaard.
Gelukkig wie op tijd en stond kunnen rusten en gezellig niks¬en.
Zij zullen hun evenwicht bewaren.
Gelukkig wie kunnen zwijgen en luisteren.
Zij zullen veel bijleren.
Gelukkig wie zichzelf niet al te ernstig nemen.
Vooral hun omgeving zal dat op prijs stellen.
Gelukkig wie, zonder zich op te dringen, oog en oor hebben voor andermans pro¬ble¬men.
Bij hen vind je troost; bij hen ¬vind je je geloof in jezelf terug.
Gelukkig wie kleine dingen serieus nemen, en bij serieuze din¬gen rustig blijven.
Zij zul¬len het ver schoppen in het le¬ven.
Gelukkig wie van een glimlach kunnen genieten, en een hard woord kunnen verge¬ten.
Hun levensweg is zonovergoten.
Gelukkig wie mild zijn voor andermans fouten.
Voor de samen¬leving zijn het naïevelin¬gen,
maar dat is nu eenmaal de prijs van de naastenliefde.
Gelukkig wie nadenken vooraleer te handelen, en bidden voor¬aleer na te denken.
Zij zul¬len zelden stommi¬teiten doen.
Gelukkig wie hun mond houden en glimlachen als iemand op hun tenen trapt.
Het woord des Heren schiet wortel in hun hart.
En vooral gelukkig wie de Heer herkennen in al wie ze ont¬moe¬ten.
Zij hebben het ware Licht en de echte Wijsheid ontdekt.
Joseph Folliet

Bezinning 2

Wat een geluk
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je bij God thuis.

Wat een geluk
wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.

Wat een geluk
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.

Wat een geluk
wanneer je lijdt om te bereiken dat alles terecht komt,
want dan hoor je bij God thuis.
Kees Harte

Slotgebed 1

Heer, onze God,
sterk ons op onze levensweg door dit samenzijn.
Dat we ons één mogen weten
met uw heilig volk.
Moge de uitgesproken verbondenheid met U en allen
die ons zijn voorgegaan,
ons sterk maken
om hoopvol in het leven te blijven staan.
Wij bidden U:
neem ons op in de gemeenschap
van allen die in U geloven
en laat zo ons leven ten volle openbloeien
doorheen goede en kwade dagen.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
Liturgische vieringen

Slotgebed 2

God van tijd en eeuwigheid,
in heel de schepping klinkt uw Woord
voor elke mens die het maar horen wil.
Jezus spoort ons aan
de weg te blijven gaan
die leven geeft en vrede brengt.
Wij bidden U:
moge zijn Boodschap
ons doen groeien in verbondenheid
om te leven naar zijn voorbeeld
en dat van hen die ons zijn voorgegaan.
Dit vragen we U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen 1

Om, door woord en daad, licht te zijn in de duisternis,
en troost te brengen waar angst en droefheid overheersen,
worden wij gezonden,
gezegend en geheiligd door onze God,
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Dit feest van Allerheiligen herinnert ons eraan
dat ook wij geroepen zijn om heilig te worden,
een zichtbaar teken van Gods goedheid en zorg voor elke mens.
Jezus nodigt ons uit
om in het spoor van zoveel heiligen
open te staan voor wat God wil in ons leven en in onze samenleving.
Daartoe wil God ons zenden en zegenen met zijn kracht,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Federatie Kana

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.