Allerheiligen A 2017

01 11 2017


Begroeting

Van harte welkom allemaal op dit feest van Allerheiligen.
waarop wij God willen danken voor zovele bijzondere mensen,
van vroeger en nu,
die ons inspireren om als christen te leven.
Laten we deze viering beginnen onder Gods zegen,
in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Konterdam

Openingswoord 1

Vandaag, bij het begin van de novembermaand,
wanneer de dagen korter worden en de zon haar kracht verliest,
worden we opgeroepen tot bezinning.
Met dit hoogfeest van Allerheiligen worden we uitgenodigd
om op te kijken naar hen die ons zijn voorgegaan:
grote en kleine mensen, allen gekend bij name door onze God
die hen heeft opgenomen in zijn huis van liefde: onze heiligen.
Het zijn de velen die door hun leven iets van Gods licht hebben doorgegeven,
zoals brandglazen die het zonnelicht kleuren in onze kerken.

We worden in deze dagen uitgenodigd om te kijken
rondom ons, naar onze aarde, in ons eigen hart.
Een wereld uitbouwen van vrede en geluk voor alle mensen
is onze roeping en zending.
Maar onze eindbestemming ligt nog verder:
over de dood heen zijn wij bestemd om te leven.
Diegenen die ons voorgingen,
grote en kleine heiligen hebben sporen getrokken
op de weg naar het echte geluk.

Openingswoord 2

Allerheiligen is niet het feest van de heiligen
die tussen de plooien van de Roomse heiligenkalender zijn geglipt.
Het is een volksfeest.
Het hemelvisioen van Johannes
laat daarover geen twijfel bestaan:
rond Gods troon staan massa’s
– groten en kleinen, machtigen en onaanzienlijken –
een bonte wemeling van mensen
uit alle rassen en stammen en volkeren en talen.

De ‘zaligsprekingen’ leggen een link
tussen enerzijds
allen die ons, generaties lang, zijn voorgegaan op de weg naar de hemel
en anderzijds
de levenden die – hier en nu –
in hun doen en laten,
in hun manier van zijn,
iets van die hemel zichtbaar maken
midden onder ons.

Maar omdat wij het leven voor elkaar
lang niet altijd even gemakkelijk maken,
bidden wij God eerst om barmhartigheid.

Gebed om ontferming 1

-Heer, heiligen waren doodgewone mensen
met ook hun ups en downs.
Het waren mensen die vaak tegen het leven en de maatschappij aanliepen.
Geleidelijk aan, of soms plots,
herkenden zij uw Boodschap van liefde voor de medemens,
vooral voor de mensen die het moeilijk hebben.
Zij brachten die Boodschap in praktijk.
Omdat wij die vaak niet consequent in ons leven toepassen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, heel uw leven hebt Gij ons voorgeleefd hoe uw Vader
het geluk wil voor alle mensen.
In de Bergrede prees Jezus de mensen zalig die hun ogen, oren en hart openstellen
voor hun medemensen,
maar wij hebben schrik om een deel van onszelf te verliezen
als we nood en zorgen van anderen delen.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ook het leven van de heiligen verliep meestal niet over rozen.
Dikwijls waren ze de wanhoop nabij.
Ze maakten ook fouten,
maar bleven om uw hulp roepen,
om uw erbarming,
om zelf terug vol mededogen hun naasten nabij te kunnen zijn.
Wij voelen ons in moeilijke omstandigheden vaak door U in de steek gelaten,
en dan is er in ons hart helemaal geen plaats meer voor mededogen voor de naaste.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, laat het voorbeeld van heiligen voor ons een wegwijzer zijn
om handen en voeten te geven
aan uw Rijk van liefde en gerechtigheid voor eeuwig. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Zalig de armen van geest want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt voor iedereen.
Een wereld waarin voorrechten verdedigd worden,
ongelijkheden gehandhaafd,
armen miskend en zachtmoedigen misprezen,
want wij zijn gehecht aan ons bezit en streven zelfs vaak naar nog meer.
Vergeef ons, Heer.
Vergeef ons, Heer.

-Zalig zij die wenen want ze zullen getroost worden.
Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid
want zij zullen verzadigd worden.

En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt in rechtvaardigheid,
waar twee op de drie kinderen honger lijden,
want wij willen verzadigd worden en lachen.
Vergeef ons, Heer.
Vergeef ons, Heer.

-Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid verwerven.
Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien.
En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt met tedere liefde,
een wereld die vergiffenis weigert en haat bevordert,
die in de medemens het gelaat van God onteert,
want wij willen overheersen.
Vergeef ons, Heer.
Vergeef ons, Heer.

-Zalig zij die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid
want hun behoort het Rijk der hemelen.

En toch aanvaarden en maken wij een wereld
waar het brood niet gebroken wordt met alle medemensen,
een wereld die zichzelf vernietigt door geweld en oorlog
en waarin zij die strijden voor de waardigheid van de mens, vervolgd worden.
Vergeef ons, Heer.
Vergeef ons, Heer.
naar Geel

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, Vader van alle mensen,
wij vieren vandaag alle heiligen,
mensen van alle volken, rassen en talen.
Gij voedt hen allen gelijkelijk met uw gaven
en met uw zegen.
Gij roept ons op om te leven
volgens uw wet van de liefde,
verwoord in de Bergrede en de Zaligheden.
Uw droom is het dat wij zo groeien
tot kinderen van eenzelfde Vader,
één van hart, U toegewijd
en lotsverbonden met elkaar begaan,
alle dagen van ons leven.  Amen.
Ward Vanoverbeke

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
in deze viering gedenken wij
alle bekende en onbekende heiligen,
allen die ons zijn voorgegaan
en heilig zijn geworden in de harten van de mensen.
Zij vormen een ontelbare menigte
die voor ons ten beste spreekt.
Met hen verbonden, bidden wij U :
laat ons, naar hun voorbeeld,
uw Licht in de wereld brengen
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Beveren

Lezingen

De Schriftlezingen van dit feest
tonen ons de bestemming van alle christenen.

Gekleed in witte gewaden staan zij
voor de troon en voor het Lam, beschrijft de Apocalyps.

Zij zullen God zien zoals Hij is,
schrijft Johannes in zijn eerste brief.

Aan hen behoort het rijk der hemelen,
verkondigt Jezus in de zaligsprekingen.

Deze teksten houden een belofte in,
maar wijzen ons tevens de weg
die wij hier en nu nog moeten gaan.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Openb. 7, 2-4. 9-14)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

2           Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang van de zon,
met het zegel van de levende God.
Hij riep met luide stem tot de vier engelen,
aan wie macht gegeven was
om schade toe te brengen aan land of zee:
3           `Breng geen schade toe aan land of zee of aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.’
4           Daarop vernam ik het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend uit alle stammen van de Israëlieten:
9           Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het lam,
in witte kleren en met palmtakken in de hand,
10         en luid riepen zij:
`De redding komt van onze God,
die op de troon zetelt, en van het lam!’
11         Alle engelen stonden rondom de troon,
samen met de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God:
12         `Amen! Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank
en eer en macht en sterkte aan onze God
tot in alle eeuwigheid, amen!’
13         Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
`Wie zijn dat in die witte kleren en waar komen zij vandaan?’
14         Ik antwoordde hem:
`Heer, dat weet ú.’
Toen zei hij:
`Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen,
die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 3, 1-3)

Uit eerste brief van de apostel Johannes

Vrienden,
1           Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld kent ons niet,
omdat zij Hem niet heeft erkend.
2           Geliefden,
nu al zijn wij kinderen van God,
en wat wij zullen zijn is nog niet verschenen;
maar wij weten dat,
wanneer Hij zal verschijnen,
wij aan Hem gelijk zullen zijn;
want wij zullen Hem zien zoals Hij is.
3           Wie dit van Hem verwacht,
maakt zich rein,
zoals Jezus rein is.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5. 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Mattheüs

1           Bij het zien van deze menigte ging Jezus de berg op,
en toen Hij was gaan zitten,
kwamen zijn leerlingen bij Hem.
2           Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:
3           `Gelukkig die arm van geest zijn,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
4           Gelukkig die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
5           Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land erven.
6           Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7           Gelukkig die barmhartig zijn,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8           Gelukkig die zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9           Gelukkig die vrede brengen,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10         Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid,
want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
11         Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen
en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij.
12         Wees blij en juich,
want in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.
KBS Willibrord 1995

Eigentijdse versie Zaligsprekingen

De mensen kwamen naar Jezus luisteren.
Daarom ging hij de berg op en sprak hen over de kern van zijn, van alle leven.

Zalig zijn wij als we wenen
om de mateloze hebzucht die blind regeert en de wet dicteert,
om de oase die tot woestijn verdort,
om de vruchtbare bodem die verzuurt en verwordt tot modder en puin.

Zalig zijn wij
als we in elke vorm van geweld een obstakel zien
en niet te beroerd zijn om,
in plaats van wapens op te slaan in alle hoeken en kanten,
vredesbomen te planten.

Zalig zijn wij
als we de kloof tussen Noord en Zuid, tussen verdrukker en geknechte,
blijven aankaarten als een aanfluiting van Gods droom voor de mens.

Zalig zijn wij
wanneer we oor en oog zijn voor onze medemens
en hem met hart en ziel tegemoet durven gaan,
mild en vol vertrouwen.

Zalig zijn wij
als we onverstoord en openhartig Gods Woord doen
– daar waar we gaan en staan –
ook al strijken we daarmee tegen de haren in
of worden we er scheef voor bekeken.

Zalig zijn wij
als we, in onze zoektocht naar gerechtigheid, vrede en héélheid,
steeds alert blijven,
en blijven opkomen voor erkenning
overal waar het recht wordt verkracht
van armen, zwakken en kleinen .

Zalig zijn wij, kleine mensen,
als wij in ons hart mogen ervaren
dat wij, als schepsel, gewenst zijn door God, die Gans Andere.

Geloofsbelijdenis

Als leden van de gemeenschap van alle heiligen
scharen wij ons rond onze God, en belijden wij ons geloof.

Ik geloof in de mens,
in de innerlijke goedheid van de mens.
Ik geloof in een wereld waar wij allen kunnen leven
in respect en eerbied voor elkaar, wie we ook zijn.

Ik geloof niet in oorlog, onverschilligheid en hardheid
als basis voor ons bestaan;
maar in goedheid, liefde, vergeving en vrede.
Ik geloof dat we samen aan deze wereld van liefde
moeten bouwen, in woord en daad.

Ik geloof dat Jezus Christus ons de weg heeft getoond
om dit in deze wereld waar te maken.
Ik geloof dat Hij door zijn leven, lijden en dood
ons deed inzien welke de echte waarden zijn in het leven.

Ik geloof ook dat ik door navolging van Hem
opgenomen word in de verbondenheid met Hem
die Jezus Christus zijn Vader noemde.
En ik geloof op grond van de verrijzenis van de Heer
in de voltooiing van de wereld
wanneer wij allen in liefde zullen samenleven
in de Geest van de Vader en de Zoon. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die glimlachen,
mensen die luisteren,
mensen die troosten,
mensen die een opbeurend woord spreken.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die in alle eenvoud barmhartig zijn,
die altijd bereid zijn tot vergeving,
mensen die anderen weer op weg helpen.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Voor de heiligen in ons midden bidden wij:
mensen die zieken genezen,
mensen die zieken verzorgen,
mensen die vreemdelingen onderdak geven,
mensen die hun stem verheffen tegen het onrecht dat anderen wordt aangedaan.
Dat zij bevestigd en bemoedigd worden in hun heilig pogen.
Laten wij bidden…

-Op dit feest van Allerheiligen bidden wij ook voor onszelf:
wij, die maar al te goed weten dat we er nog lang niet zijn.
Heer, maak ons bewust van onze mogelijkheden,
zodat wij elkaar ondersteunen overal waar het enigszins kan.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen uit onze kring
die hun partner verloren hebben,
voor hen die hun kind ten grave moesten dragen;
voor kinderen die het zonder hun ouders moeten rooien.
Dat hun lieve doden blijven voortleven
in hun hart en in hun levensmoed,
in hun gedachten en in hun geweten.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Zegen, God, de eenvoudigen van hart,
mensen zonder eigendunk, zonder preten­tie,
onbevangen genoeg om het leven te waarderen als een gave, als een wonder.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de treurenden,
mensen die steeds opnieuw gecon­fronteerd worden
met de keerzijde van ons mensenbestaan,
die altijd weer geslagen worden door het noodlot.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zachtmoedigen,
mensen die vertrouwen schen­ken
en steeds weer het goede in anderen weten wakker te roe­pen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
men­sen die uw droom niet opgeven
en zich blijven inzetten voor een leefbare wereld voor allen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de barmhartigen,
mensen die vergeving kunnen schenken,
die de weg naar de ander openhouden en nieuwe kansen geven.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de zuiveren van hart,
mensen recht door zee,
eerlijk en zonder bij­bedoelin­gen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, de vredestichters,
mensen die mild zijn in hun oordeel,
anderen niet afbre­ken,
altijd trachten op te bouwen.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, zij die met een scheef oog bekeken worden
omdat ze durven opkomen voor gastvrijheid die niet selectief is;
omdat zij voor de rechten van de zwakkeren door het vuur durven gaan.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, zij die twijfelen of er nog leven is na de dood.
Laat hen mensen ontmoe­ten die rust en zekerheid uitstralen,
omdat zij geloven dat Gij een God van levenden zijt.
Laten wij voor hen bidden…

-Zegen, God, onze doden die niet uit ons leven verdwenen zijn.
Omkleed hen met de mantel van uw war­me liefde.
Laten wij voor hen bidden…

Voorbeden 3

Als kinderen van God willen wij op weg gaan
in het spoor van Jezus Christus en de vele heiligen
die ons zijn voorgegaan en ons de weg wijzen.
Vanuit dat vertrouwen willen we ons verlangen en onze hoop verwoorden
die leeft in het diepste van ons hart.

-God, wij bidden om kracht.
Dat we meer oog zouden krijgen
voor de heilige mensen in onze tijd:
mensen met een groot hart,
die zich laten raken door het leed en het geweld
dat mensen bedreigt
en die zich geweldloos inzetten voor vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden, om meer liefde en geloof.
Dat de manier van leven
waartoe Jezus ons in de Bergrede uitnodigt,
onze wereld beter maakt.
Dat we ons hierin laten inspireren
door heilige mensen en elkaar hierin steunen.
Laten wij bidden….

-God, wij bidden voor alle mensen
die in deze dagen bedroefd zijn
om iemand die gestorven is.
Dat ze getroost mogen worden door het geloof
dat de dood niet het einde is,
maar een belofte van nieuw leven bij U inhoudt.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor al onze dierbare overledenen.
Moge zij in rust en vrede bij U zijn thuis gekomen.
Laten wij bidden…

God, Vader van alle mensen,
in het spoor van zovele heiligen voor ons,
vertrouwen we U onze gebeden
en die van zoveel medemensen toe.
Verhoor ons gebed en help ons
om te groeien in heiligheid,
opdat uw droom over onze wereld concreet zou worden,
een droom van vrede, gerechtigheid en geluk voor alle mensen. Amen.
federatie Kana

Gebed over de gaven 1

Oneindig lieve God,
in het spoor van de zovelen die ons zijn voorgegaan,
willen wij vandaag opnieuw
het brood breken en de beker rondreiken.
Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van onze Vader
wiens lief­de geen maat en geen grenzen kent. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heilige God,
uw liefde mogen wij vieren
in dit teken van brood en wijn.
Zegen ook ons rond deze tafel,
help ons als wij willen delen wat wij hebben en zijn.
Heilig ons dit uur en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Ja, Heer, stap voor stap willen wij Jezus volgen.
Hij heeft ons geleerd wat ons leven rijker maakt:
de vriendschap, de liefde, de vrede die komt van U.
Door Hem weten wij dat Gij van ons houdt
en dat wij, door onze liefde voor elkaar,
een wereld van vreugde kunnen opbouwen.

Omwille van Jezus zijn wij hier samen gekomen
om U lof en eer te brengen
zoals duizenden voor ons deden.
Met hen die reeds bij U zijn
en die wij op deze feestdag gedenken,
zeggen wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God, voor zoveel heiligen
die op hun manier Jezus hebben nagevolgd.
Gij hebt hen gegeven
wat ook wij van U hebben gekregen:
ons leven, onze talenten,
en zoveel kansen om lief te hebben en te delen.

Uw wens is dezelfde voor alle mensen:
vrede en vreugde, geluk en liefde,
geen haat en nijd, geen oorlog en geen geweld.
Uw liefde roept ons op
om zelf ook lief te hebben
zoals Jezus, uw Zoon,
die zijn leven aan ons heeft gegeven.

Want die avond, de laatste van zijn leven,
riep Hij zijn leerlingen nog eens bijeen aan tafel,
en Hij gaf hen een teken van zijn oprechte liefde.
Hij nam wat brood in zijn handen,
Hij zegende het en brak het
om het te kunnen verdelen en Hij zei:

Neem en eet er allen van,
want dit Brood is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.

Daarna nam Hij ook nog een beker wijn in zijn handen,
Hij sprak erover een dankgebed uit,
Hij zegende de beker en gaf hem rond.

Drink er allen van, zei Hij,
want deze beker is het teken van een nieuw Verbond
tussen God en de mensen.
Het is mijn Bloed, mijn Leven,
dat voor u en voor alle mensen zal vergoten worden
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij nooit te vergeten.

Verkondigen wij de kern van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Wij geloven Heer, en wij verwachten
dat uw Zoon weer zichtbaar zal worden
in dit leven en in het verdere leven,
door de inzet van mensen
en door uw genade, waarin Gij ons altijd nabij blijft.
Velen voor ons hebben van datzelfde geloof getuigd.

Zalig zijn zij die vervolgd werden omwille van uw naam.
Zalig die lasterlijk beticht werden van allerlei kwaad om uwentwil.
Het zijn de martelaren die we hier gedenken.
Zalig zijn ook zij die gewoon uw naam hebben beleden.

God van tederheid,
in het spoor van de zovelen die ons zijn voorgegaan
willen ook wij vandaag
opnieuw het Brood breken en delen
en de Beker rondgeven.

Moge dit eeuwenoud gebaar
ons heiligen in uw naam,
zodat wij waardige erfgenamen worden van U
wiens liefde geen maat en geen grenzen kent,
en dat tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

God en Vader,
de eeuwen door hebben mensen
aan uw Woord van vrede
handen en voeten gegeven.
Zij waren het lopend vuur
dat werelden van kilte verwarmde.
Zegen ook ons tot vredebrengers voor elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
Gij prijst hen gelukkig die zoeken naar vrede en gerechtigheid.
Daarom bidden wij U :
maak ons hier op aarde tot vredestichters
en geef dat wij ooit deelhebben aan de vrede
die duurt tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een hartelijke blijk van Gods vrede.
Lummen

Lam Gods

Communie

‘Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen’, zegt Jezus.
Door deze woorden worden wij opgeroepen
om in alle eenvoud Jezus na te volgen.
Wij hoeven er niet geweldig en perfect uit te zien
om bij de ontelbaren in de hemel te horen.
Allen zijn wij welkom bij God
en mogen wij deelhebben aan zijn maaltijd,
waarbij de Heer zijn leven met ons deelt,
opdat wij meer en meer groeien in wat wij zijn:
het Lichaam van Christus.
Dit is het Lam Gods…
Kerk in Herent

Bezinning 1

Heiligen

Heiligen lijken schaars te worden.
’t Is ook moeilijk ze te herkennen.
Hier en daar wordt er eens eentje herkend,
meestal na zijn of haar dood.
Net als bij kunstenaars.

Helden zijn gemakkelijker te herkennen.
We lezen in de krant
hoe zij hun voetbalploeg naar de top hebben geschopt.
Anderen glitteren op het filmfestival van Cannes
Nog anderen worden oorverdovend grijsgedraaid op CD’s .
Om van oorlogshelden maar te zwijgen.

Onlangs las ik dat heiligen drie eigenschappen hebben:

Ten eerste zien ze hun eigen fouten.
Dat is mooi, ze hebben dus fouten.
Daar kunnen u en ik wat moed uit putten.

Vervolgens proberen ze niet iets te worden door prestaties,
maar ze nemen het leven aan als een gift van God.
Dat lijkt gemakkelijker dan het is.
Moet u eens proberen.
’t Geeft in elk geval grote rust.

En ten slotte weten ze te dienen.
Dat laatste is wellicht het moeilijkste,
ook al hebben we daar de mond van vol.
Echt dienen.
Niet ‘het ene plezier is het andere waard’.
Maar belangeloos.

Er stond nog iets bij op het eind.
Dat ze voortdurend behoefte hebben aan genade.
Dat laatste is wellicht hun diepste geheim.
naar Eduard Pijlman

Bezinning 2

Heiligen

Dat zijn geen bijzonder mensen.
Ze vragen niet om eerbetoon
of om versteende afbeeldingen.
Het zijn eerder mensen,
die leven vanuit een visioen.
Ze dromen van recht en vrede.
Ze staan op de bres voor liefde.
En ze trekken zich het lot aan
van arme en kleine mensen.

Heiligen:
ze leven niet soft en zoetsappig.
In de omgang zijn ze niet gemakkelijk.
Het zijn gedreven mensen,
geraakt door het ideaal van Jezus.
Ze staan er voor
en niemand brengt hen daarvan af.
Om geld en eer geven ze niets,
wel om geluk en om trouw.
Ze zoeken naar bondgenoten,
die hetzelfde hopen
en die leven van dezelfde droom.

Heiligen:
dat zijn mensen zoals wij.
Ze vertrouwen en verwachten
hetzelfde als wij: heil en geluk.
Ze gaan daadwerkelijk op weg
om hun droom waar te maken.
En wij mogen in hun kielzog meegaan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God van ons leven,
wij danken U voor al uw heiligen, die ons zijn voorgegaan:

voor profeten en apostelen
en voor de vrouwen die getuigden;

voor hen die geschiedenis maakten
en voor allen die in de schaduw bleven;

voor wie gebeden hebben in stilte
en voor wie luidkeels riepen om gerechtigheid;

voor wie hun leven gaven om u te dienen
en voor wie bezweken zijn onder een ondraaglijk kruis;

voor de vurige getuigen en de sterke strijders
en voor de stille hoorders en de zwijgende doeners;

voor bezielende mensen die anders geloofden dan wij
en voor al die anderen die uw zaak behartigden zonder uw naam te kennen;

voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren,
ons een teken gaven
of ons een weg gewezen hebben;

voor alle heiligen van vandaag,
waarvan Gij en Gij alleen de namen kent.

Wij danken U voor wat Gij hun gegeven hebt
en voor wat Gij door hen aan ons geeft.

Help ons, in hun spoor,
tot het einde toe uw weg te gaan
uw heil te zoeken,
uw naam te eren. Amen.
naar W.R. van der Zee

Slotgebed 2

God,
in gebed voelden wij ons verbonden
met de duizenden en duizenden
die ons zijn voorgegaan in Jezus’ spoor.
Gij hebt hen getekend met uw zegel van trouw.
Zegen ook ons tot voortrekkers in geloof, hoop en liefde.
Dan zullen ook wij geroepen worden
om, met alle heiligen,
rondom uw troon
U te aanschouwen van aangezicht tot aangezicht. Amen.

Zending en zegen

Allerheiligen is een feest van hoop
dat ons nu al een beetje laat zien
wat wij eens mogen verwachten.
Maar het is ook een oproep
om het voorbeeld van de heiligen na te volgen.
Moge onze goede God ons daarbij helpen en zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Lummen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.