9e zondag door het jaar C 2016

29 05 2016

Begroeting 1

God heet ons welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2 (Sacramentsdag)

Het brood en de beker waarrond wij samenkomen
zijn tekenen van het verbond
dat ons verbindt met God, met Jezus en met elkaar.
Daar gaat het om in deze viering op Sacramentsdag.
Wees welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1 (Sacramentsdag)

Eucharistisch samenkomen, en vooral de manier waarop,
raakt de kern van ons christen-zijn, –
dat zegt Paulus in zijn inlei­ding op de instellingswoorden
die we als tweede lezing horen op deze Sacramentsdag.
Hoe belangrijk de eucharistieviering ook is,
de manier van vieren kan zo gebrekkig zijn,
dat ze een aanfluiting wordt van Christus’ bedoe­ling.
Dat was blijkbaar het geval bij de Korinthiërs,
wat Paulus deed zeggen:
“Zoals jullie daar samenkomen,
kan er geen sprake zijn van de maaltijd des Heren”.
De eerste voorwaarde voor een Christusgetrouwe bijeenkomst
is immers de naastenliefde,
waarbij gastvrijheid en verbondenheid centraal  staan.
De evangelielezing over de broodvermenigvuldiging
maakt dat op haar beurt duidelijk.
Daarom stellen we Sacramentsdag in het licht
van de gastvrije tafelgemeenschap.

Openingswoord 2 (Sacramentsdag, Deuteronomium 8,2-16 – Johannes 6,51-58)

Sacramentsdag:
het zou eigenlijk een hoogfeest moeten zijn voor de Kerkgemeenschap.
Maar we vieren het in mineur.
Want straks kan het niet meer bij gebrek aan priesters.
Dan kan er immers geen eucharistie meer gevierd worden.
Zo zeggen het de leiders van de Kerk.
Vreemd is dat.
Het is toch Christus zelf die zijn aanwezigheid heeft toegezegd.
We hebben dat niet van een paus of een bisschop.
Het is Christus zelf
die zijn aanwezigheid als Verrezene laat vieren in de gemeenschap.
“Ik blijf bij u tot aan de voleinding der tijden.”
Hij is de grondslag van alle sacramentele gestalten
waarin ons geloof wordt uitgedrukt en gevierd.
Ignace D’hert o.p.

Vergevingsmoment

-Heer, in elke eucharistie ontmoeten we U als de Bron van ons leven.
Vergeef ons als we niet leven vanuit dit geschenk.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij zijt voor ons het Brood dat onze diepste honger stilt.
Vergeef ons als we zelf zo weinig ons geloof met elkaar delen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, uw Zoon toonde hoeveel Gij van mensen houdt.
Vergeef ons als we uw liefde en zorg voor mensen
te weinig handen en voeten geven in onze manier van leven.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij houdt van elke mens, wie hij/zij ook is
en Gij laat niemand in de kou staan.
Spreek uw Woord dat ons genezing brengt en heil.
Vermeerder ons geloof en onze liefde,
zodat wij niemand uitsluiten of veroordelen,
maar allen benaderen als uw kinderen,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
en ons Voorbeeld. Amen.
vrij naar Kerk in Herent

Openingsgebed 2 (Sacramentsdag)

Trouwe en op mensen bedachte God,
Gij nodigt ons uit aan de tafel van uw Woord en Brood.
Wij danken U en bidden:
open telkens opnieuw ons hart
voor het geheim van ons bestaan:
leven is pas echt leven
als wij geven en delen zoals ook Jezus dat deed.
Moge wij, die ons zijn leerlingen noemen,
ook begeesterd worden door zijn liefde voor mens en schepping. Amen.

Openingsgebed 3 (Sacramentsdag)

Heer, onze God,
op deze Sacramentsdag
herdenken wij vol eerbied
de dienstbaarheid van Jezus tot in de dood.
Doe ons in deze viering beseffen dat,
dankzij zijn dood en verrijzenis,
ook onze liefde voor elkaar
sterker is dan de dood.
Zo staan wij voor uw aangezicht
als broeders en zusters,
als uw Kerkgemeenschap,
bestendig voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lezingen
Luisteren wij met de oren van ons hart
naar de Boodschap van onze God van liefde en nabijheid.

Eerste lezing (1 Kon. 8, 41-43)

Uit het eerste boek der Koningen.

41        Ook als een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort,
omwille van uw naam uit een ver land komt
42        omdat hij gehoord heeft van uw grote naam,
uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm,
en hij komt bidden in dit huis,
43 luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats,
en doe alles waar de vreemdeling U om smeekt.
Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen
en U, evenals uw volk Israël, vrezen;
dan zullen zij weten dat uw naam uitgeroepen is over dit huis,
dat ik gebouwd heb.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Gal., 1, 1-2. 6-10)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de Galaten.

Broeders en zusters,

6         Mannen van aanzien – hoe belangrijk zij precies waren interesseert mij niet,
voor God telt menselijk aanzien niet – hoe dan ook,
mij hebben de mannen van aanzien niets opgelegd. 7
 Integendeel, omdat zij inzagen
dat aan mij het evangelie voor de onbesnedenen was toevertrouwd,
zoals dat voor de besnedenen aan Petrus
8 – want Hij die Petrus kracht had gegeven voor de zending onder de besnedenen
had mij kracht gegeven voor de heidenvolken –
9         en omdat zij de mij gegeven genade hadden erkend,
hebben zij, Jakobus en Kefas en Johannes,
de mannen van aanzien die als steunpilaren gelden, mij en Barnabas de hand der gemeenschap gereikt: wij zouden naar de heidenen gaan en zij naar de besnedenen.
10 Wij moesten alleen de armen gedenken, en ik heb daarvoor dan ook mijn best gedaan.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 7, 1-10)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

1         Toen Hij ten aanhoren van het volk dit alles had gezegd,
ging Hij Kafarnaüm binnen.
2         Een centurio daar had een slaaf die veel voor hem betekende;
deze was ziek geworden en lag op sterven.
3         Toen hij over Jezus hoorde, zond hij Joodse oudsten naar Hem toe
met het verzoek zijn slaaf te komen genezen.
4         Bij Jezus gekomen deden zij een klemmend beroep op Hem.
`Hij verdient het dat U hem deze gunst bewijst,’ zeiden ze,
5         `want hij houdt van ons volk.
De synagoge hier heeft hij voor ons laten bouwen.’
6         Jezus ging met hen mee.
Toen Hij niet ver meer van het huis vandaan was,
stuurde de centurio vrienden met de boodschap:
`Heer, doe geen moeite. Ik ben niet waard dat U onder mijn dak komt.
7         Daarom vond ik me ook te min om zelf naar U toe te komen.
Maar zeg een enkel woord, dan zal mijn jongen beter worden.
8         Want ik ben iemand die onder bevel staat, en soldaten onder zich heeft.
Tegen de een zeg ik: `Ga!” en hij gaat, en tegen de ander:
`Kom!” en hij komt, en tegen mijn slaaf:
`Doe dit!” en hij doet het.’
9         Jezus verbaasde zich over hem toen Hij dit hoorde.
Hij wendde zich tot de mensen die Hem volgden en zei:
`Ik verzeker u, zo’n groot vertrouwen heb Ik zelfs in Israël niet aangetroffen.’
10        Daarop keerden de boodschappers terug naar het huis
en troffen daar de slaaf gezond aan.
KBS Willibrord 1995

Eerste lezing (Gen., 14, 18-20)

Uit het boek Genesis.

18        En Melchisedek, de koning van Salem,
bood Abram brood en wijn aan.
Omdat hij priester was van de allerhoogste God,
19        zegende hij hem met deze woorden:
`Gezegend zij Abram door de allerhoogste God
die de hemel en de aarde gemaakt heeft,
20        en gezegend zij de allerhoogste God
die uw vijand aan u heeft uitgeleverd!’
En Abram gaf hem van alles een tiende deel.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 11, 23-26)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiers.

Broeders en zusters,

23        Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven:
dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
een brood nam,
24        het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei:
`Dit is mijn lichaam; het is voor jullie.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.’
25        Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker:
`Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed.
Blijf dit doen om Mij te gedenken,
telkens wanneer jullie eruit drinken.’
26 Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt,
verkondigt u de dood van de Heer totdat Hij komt.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 9, 11b-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

11        Jezus ontving de mensen die Hem volgden vriendelijk,
sprak hun over het koninkrijk van God
en maakte gezond wie genezing nodig had.
12        Toen de dag ten einde liep,
kwamen de twaalf naar Hem toe en zeiden:
`Stuur de mensen weg, dan kunnen ze onderdak zoeken
in de dorpen en op de hoeven in de buurt
en wat gaan eten;
hier zijn we in een eenzame streek.’
13        Maar Hij zei tegen hen:
`Jullie moeten hun te eten geven.’
Zij zeiden:
`Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen,
of we zouden voor al dat volk eten moeten gaan kopen’;
14        want ze waren met ongeveer vijfduizend man.
Daarop zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Laat ze gaan zitten in groepen van ongeveer vijftig.’
15        Dat deden ze, ze vroegen iedereen om te gaan zitten.
16        Toen nam Jezus die vijf broden en twee vissen.
Hij keek op naar de hemel, sprak de zegenbede uit
en brak ze, en gaf ze aan de leerlingen om aan de mensen uit te delen.
17        Ze hadden allen volop te eten,
en wat er overschoot werd opgehaald,
twaalf manden vol.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, Bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke Mens
die niet geleefd heeft voor Zichzelf.
Ik geloof in die Mens
die wij kennen als Zoon van mensen
en Zoon van God,
die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen

Voorbeden 1 (Sacramentsdag)

Als danken en gedenken ons als leidraad wordt meegegeven,
mogen wij bidden:

-Velen lijden honger.
Leer ons, Heer,
aandacht te hebben
voor diegenen in onze streken die tekort hebben
en voor de velen in de derde wereld die honger lijden.
Leer ons ons brood te breken om het met hen te delen.
Laten wij bidden…

-Velen zijn oververzadigd van een té rijke tafel,
maar hongeren naar uw Woord van leven, God.
Moge zij zoeken naar diepgang.
Laten wij bidden…

-Laten wij blijven opkomen voor al die vrouwen, mannen en kinderen
die uitgebuit worden louter omwille van gewin.
Moge zij medestanders in ons vinden
die zich hun lot aantrekken.
Moge wij nooit berusten in het onrecht dat hun wordt aangedaan.
Laten we bidden…

-Laten wij nooit onze medemensen vergeten
die leven in oorlogsgebieden
of op plaatsen waar de wet van de sterkste de dienst uitmaakt.
Moge wij blijvend stappen naar vrede zetten.
Laten wij bidden.

Heer God,
verhoor onze gebeden.
Gij hebt een grootse droom voor deze wereld.
Soms voelen wij ons onbekwaam om uw droom mee waar te maken.
Geef ons uw Geest van inzicht, liefde en moed
om mee te werken
om deze wereld menswaardiger te maken. Amen.

Voorbeden 2 (Sacramentsdag)

Keren wij ons hart tot God
en bidden wij om de komst van zijn Rijk.

-Dat het ooit mag waar zijn:
genoeg brood voor allen die honger hebben,
gelijke kansen voor iedereen op deze wereld,
verantwoordelijkheid van mens tot mens,
verbondenheid over alle grenzen heen.
Laten we bidden…

-Dat het ooit mag waar zijn:
Jezus’ teken van brood en wijn ten volle verstaan,
christenen die dit doen tot zijn gedachtenis
en voorgaan in broederlijk delen.
Laten we bidden…

-Dat het ooit mag waar zijn:
dat ons samenkomen hier niet langer vrijblijvend is,
dat ons breken en delen hier zijn uitwerking niet mist
en tot breken en delen wordt in het leven van elke dag.
Laten we bidden…

Laat uw Rijk komen, Heer,
en zegen hen die eraan werken.
Zegen uw Kerk,
en maak ons meer en meer tot wat wij zijn:
het lichaam van Christus. Amen.

Gebed over de gaven 1

Heer,
vol vertrouwen in uw goedheid
zijn wij met onze gaven samengekomen rond dit altaar.
Maak ons zuiver van hart
door deze viering
waarin wij de weldoende kracht ondervinden van uw genade
door Christus, onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2 (Sacramentsdag)

Gezegend zijt Gij, God onze Vader.
Neem deze gaven uit onze handen aan.
Eens werden ze gemaakt
uit vele graankorrels en druiven.
Zie ze nu hier op dit altaar als blijk van onze dankbaarheid.
Maak dat zij ons kracht geven
om uw Woord te verkondigen
en het brood te breken voor alle mensen
opdat er vrede en eenheid zou groeien overal ter wereld.
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drink allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor u en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed 2 (Sacramentsdag)

Gezegend zijt Gij, God,
Begin en Einde,
Bron van liefde en vreugde.

Wij danken U
omdat Gij altijd weer bij ons zijt
door de werken van uw handen.

Gij geeft ons Brood om van te leven,
bewogen mensen om ons heen,
een wereld waarin wij voor elkaar
liefde en vreugde mogen zijn.

Gij geeft ons ook uw Zoon, Jezus Christus.
Midden onder ons heeft Hij geleefd.
Hij was mens voor anderen:
ten volle een bewogen Mens.

Hij nodigde ons uit om in beweging te komen
en naar mensen toe te gaan
zoals Hij heeft gedaan.

Aan blinden gaf Hij het vermogen
de bloemen en de mensen te zien
en alles wat goed en hoopvol is in deze wereld.
Aan stommen gaf Hij de kracht
een woord van goedheid te spreken.
Aan armen schonk Hij een rijker hart.
Gevangenen werden van zichzelf bevrijd.
Mislukten reikte Hij de hand.
Ontmoedigden werden door Hem getroost.

Bij Hem voelde iedereen zich aanvaard.
Die laatste avond van zijn leven
was zijn verlangen om blijvend mens bij de mensen te zijn
zo sterk dat Hij brood in zijn handen genomen,
zijn ogen opsloeg naar U, God zijn Vader,
Hij dankte U,
brak het brood en deelde het uit aan zijn vrienden
en zei:
“Neemt het en eet,
dit ben Ik voor u.”

Hij nam ook de beker,
dankte zijn Vader opnieuw, en zei:
“Neemt deze beker en drinkt hieruit.
Dit is de beker van ons Verbond,
mijn Bloed,
vergoten tot vergeving van de zonden,
tot verbondenheid tussen u en Mij
en tussen ons en alle mensen.
En telkens gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt, ben Ik met u.”

Verkondigen wij het hart van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Vader, zo is uw Zoon in ons midden aanwezig
in dit herdenkend samenzijn
waar we, Hem gedenkend,
eten van zijn Brood en drinken uit zijn Beker .

Zijn Geest blijft onder ons wonen.
Daarom bidden wij vandaag tot U:
wees met ons, uw Kerk van bewogen mensen,
onderweg in deze wereld.
Draag zorg voor allen,
laat geen mens verloren gaan
die U met een oprecht hart zoekt.

Denk ook aan hen die gestorven zijn .
Ontvang hen met liefde in uw huis.

Help ons uw Zoon voor elkaar aanwezig te stellen
in het breken en delen van onze tijd en ons bezit,
in onze aandacht en betrokkenheid
rijkelijk en mild aan iedereen besteed.
Help ons niemand te kwetsen.
Geef dat wij niemand uitsluiten
en menswaardige levensruimte creëren voor elke mens.

Dan zullen wij kunnen geloven en getuigen
dat Jezus in ons midden leeft.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn Heer, onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening.
Wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Een nieuwe cultuur is nodig,
een cultuur van zelfbewustzijn en van weten
dat wij als christenen
veel te bieden hebben aan medemensen:
gastvrijheid, begrip, hoop.
Een tegenstroom van vertrouwen is er nodig
die de vrede uitdraagt
die ons door de Mensenzoon werd aangereikt.
Zijn vrede zij altijd met u.
En wensen wij die Godsvrede ook elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Jezus leerde ons niet enkel materieel brood te delen met elkaar,
Hij gaf ons ook het voorbeeld van luisterbereidheid naar elke mens
die ons pad kruist.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1
(Sacramentsdag)

Er was eens een grote groep mensen bijeen gekomen
en toen riep Jezus zijn leerlingen bij zich en zei:
“Ik heb zo te doen met die mensen.”

Met mensen begaan zijn,
ermee te doen hebben,
ze niet uit je hart kwijt geraken,
zoeken wat je voor hen kan doen…
zo was zijn houding,
zo heeft Hij het voorgeleefd.

Hij zorgde dat ze te eten hadden,
want er waren erbij die van heel ver kwamen,
Hij zorgde dat ze leven konden
en niet van brood alleen.

Wij vragen ons soms af
wat wij moeten doen om als mens, als christen, te leven.
Wie echt met de mensen begaan is,
zal ingaan op Gods wil die voor zijn voeten ligt
en het uitschreeuwt:
laat ze niet in de steek.
naar Ward Bruyninckx
Bezinning 2(Sacramentsdag)

Je kunt Mij ontmoeten – zegt God –
in elke mens met wie je samenleeft
en met wie je het brood van het leven
en de wijn van de vreugde deelt.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die zichzelf geven als gebroken brood,
omdat Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan
en hen heeft gevraagd dat ze dat zouden blijven doen.
Je kunt Mij ontmoeten
in mensen die je weer in jezelf doen geloven,
omdat ze geloven in Mij.
Je kunt Mij ontmoeten – zegt God!
Maar verlang je dat ook?
Erwin Roosen

Slotgebed 1

Ik kan Me goed voorstellen
dat je je soms een beetje herkent
in die legercommandant – zegt God –
en dat je af en toe blijft stilstaan
bij je eigen ongeloof en bij je eigen twijfels.
Maar als Ik naar je kijk
en als Ik zie hoe je worstelt met je geloof
en hoe je je vertrouwen in Mij
met vallen en opstaan
probeert waar te maken,
dan merk Ik dat je het wél waard bent
dat Ik in jou kom wonen
en dat Ik mijn hart aan je geef.
Vóór alles blijf je toch mijn kind
van wie Ik zielsveel hou – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2 (sacramentsdag)

Gezegend zijt Gij, God,
om de richting die Gij wijst in taal en teken.
Waar wij onszelf zoeken,
klinkt uw Woord: “Geeft gij hun maar te eten”.
Waar uw opdracht ons zwaar valt,
nodigt Gij ons uit: “Eet en drink een nieuw Verbond”.
Blijf ons nabij met uw Woord en uw genade,
opdat wij ooit met recht en reden
Lichaam van Jezus in deze wereld zouden zijn. Amen.

Zending en zegen

Veel woorden zijn niet nodig
om wat voor de ander belangrijk is,
neer te leggen bij onze God.
Moge wij gezegend worden
tot dat eenvoudig vertrouwen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
                               naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.