9e zondag door het jaar A 2008

(01 06 2008 )

Begroeting

Laten we hier vandaag samenkomen
om ons leven te richten naar het woord van de Heer.
Van harte welkom
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Van oudsher zijn wij, mensen,
op zoek naar zekerheid,
naar vaste grond onder onze voeten.
Vaak menen we die te vinden in rijkdom en macht,
in genot of overdreven lichaamscultuur.
Schijnzekerheden die bij de minste tegenwind
als zeepbellen uit elkaar spatten.

De liturgie van vandaag wijst ons een andere koers.
Alleen wie z’n kompas op God afstemt,
vaart veilig en komt behouden aan.
Maar soms laten we ons al te graag verleiden
door de glans en de glitter van onze prestatiemaatschappij
en raken we het spoor bijster.
Bidden we daarom om vergeving.

Vergevingsmoment

Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer.
Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, op wiens woord wij vertrouwen,
wees voor ons een baken in de nacht.
Dat uw licht mag stralen
als een heldere ster die uitzicht geeft op de morgen.
Dan kunnen wij uw wegen gaan
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
met de kracht van uw Geest. Amen.

Openingsgebed 2

God en Vader,
op ongewoon scherpe wijze heeft uw Zoon
formalisme en schijnheiligheid veroordeeld.
Wij vragen U:
inspireer ons tot daden die zichtbaar maken
hoe goed en liefdevol Gij zijt
voor mensen die het leven aanvaarden
als een gave uit uw hand. Amen.


Lezingen

Beide lezingen houden ons dezelfde boodschap voor: leef volgens Gods woord. Laten we daar naar luisteren.

Eerste lezing (Deuteronomium 11,18.26-28)
Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk:
18       Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel,
bind ze als een teken op uw hand
en draag ze als een band om uw voorhoofd.
26       Ik houd u vandaag zegen en vloek voor:
27       zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer,
die ik u vandaag geef;
28       vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf,
door achter andere goden aan te lopen, die u niet kent.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 3,21-25a.28)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Zusters en broeders,

21       Thans is, buiten de wet om,
Gods gerechtigheid openbaar geworden,
waarvan de Wet en de Profeten getuigenis afleggen:
22       Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt
aan allen die geloven, zonder enig onderscheid.
23       Want allen hebben gezondigd
en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
24 Allen worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
25       Voor wie gelooft heeft God Hem aangewezen
als middel van verzoening door zijn bloed.
28 Ik beweer juist dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Matteüs.7,21-27)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
21       Niet ieder die Heer! Heer! tegen Mij zegt,
zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar alleen hij die de wil doet van mijn Vader in de hemel.
22       Velen zullen Mij op die dag zeggen:
`Heer! Heer! Hebben we niet in uw naam geprofeteerd,
hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben we niet in uw naam veel machtige daden gedaan?”
23       Maar dan zal Ik hun openlijk zeggen:
`Nooit heb Ik u gekend.
Verdwijn uit mijn ogen, overtreders van Gods wet!”
24       Ieder die Mij hoort en doet wat Ik zeg,
zal het vergaan als een verstandig man
die zijn huis bouwde op de rots.
25       De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze stortten zich op dat huis,
en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.
26       Ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet,
zal het vergaan als een domme man die zijn huis bouwde op zand.
27       De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag,
de wind stak op en ze sloegen tegen dat huis,
en het stortte in: het werd één grote ruïne.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Getuigen we samen dat God ons oproept om met elkaar lief en leed te delen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Maken we het stil in en om ons heen
en leggen wij onze persoonlijke gebeds­intenties
naast de gaven die wij de Heer willen aanbieden.

– Bidden we voor hen die de richting kwijt zijn,
voor hen die zonder idea­len door het leven gaan.
Dat zij, dank zij mensen die hen op weg helpen,
in Gods woord een nieuwe begaanbare weg ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die geen grond meer onder de voeten hebben:
bedreigd, verjaagd, op de vlucht voor wie of wat dan ook,
losgeslagen door drugs of drank.
Dat het hun gegund wordt toekomst te vinden en op te bouwen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die leven vanuit Gods Woord,
voor hen die meebou­wen aan dat door God gedroomde Rijk.
Dat zij anderen inspireren tot daden van inzet en liefde.
Laten wij bidden…

God,
grond onder onze voeten,
zin van ons bestaan,
hoor ons bidden
en maak ons tot bouwers aan uw Huis
dat stevig staat,
op liefde gegrondvest,
een thuis voor alles en allen. Amen.

Voorbeden 2

– Mensen leven op vaste grond
als ze ervaren dat ze er mogen zijn voor anderen
en dat anderen er willen zijn voor hen.
Bidden we dat hun dankbaarheid mag groeien voor wat hun overkomt.
Laten wij bidden…

– Mensen vinden hun levensvervulling niet
wanneer ze ervaren dat de grond onder hun voeten wegzakt.
Bidden we dat ze mogen meemaken
dat er, ondanks alles, mensen zijn die om hen geven.
Laten wij bidden…

– Mensen leven op vaste grond
als ze niet in de eerste plaats aan zichzelf denken
maar er willen zijn voor anderen.
Bidden we dat ze voor die anderen lichtbakens mogen zijn
en met hen mogen bouwen aan een betere wereld.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

God en Vader,
Gij wilt dat wij van ons huis een huis maken zoals het uwe
waarin elkeen welkom is;
een huis dat geborgenheid biedt,
een thuis waar we samen aan tafel mogen gaan,
het brood breken en de beker rondreiken.
Verwarm ons met uw liefde.
Geef ons de nodige kracht om, in trouw aan uw Woord,
mee te bouwen aan uw Rijk. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen: onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.
Gij hebt ons tot leven gewekt.
Gezegend zijt Gij, bron van al wat bestaat.
Daarom prijzen wij uw naam, Heer onze God,
en danken U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Wij danken U omwille van uw veelgeliefde Zoon,
die Gij geroepen en gezonden hebt
om ons te dienen en uw weg te tonen,
om aan armen uw blijde boodschap te verkondigen,
om recht te doen aan wie onrecht werd aangedaan,
om voor ons allen, het evenbeeld
en de gestalte te zijn van uw mildheid en uw trouw.

Wij danken U voor deze onvergetelijke mens,
die alles heeft volbracht wat menselijk is:
het leven en de dood.
Wij danken U dat Hij zich met hart en ziel
gegeven heeft aan deze wereld.

Want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
heeft Hij het brood in zijn handen genomen.
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God, zijn Vader.
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en aan zijn vrienden uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
zult gij dit doen tot mijn gedachtenis.”

Verkondigen wij de essentie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom, Heer onze God,
stellen wij hier dit teken van ons geloof,
en daarom gedenken wij nu
het lijden en sterven van uw Zoon,
zijn opstanding uit de dood
en zijn intocht in uw heerlijkheid;
dat Hij, verheven aan uw rechterhand,
voor ons ten beste spreekt
en dat Hij komen zal om recht te doen
aan levenden en doden
op de dag die Gij hebt vastgesteld.

Zend ons uw Geest, die leven is, gerechtigheid en licht.
Gij, die het welzijn van de mensen wilt,
en niet hun ongeluk, niet hun dood,
neem alle geweld weg uit ons midden
en geef vrede op aarde
in naam van Jezus, uw Zoon.
Dan zal uw naam geheiligd zijn,
Heer onze God,
door Hem en met Hem en in Hem
en in de gemeenschap van de Heilige Geest,
dit uur en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Jezus leerde ons te bidden dat Gods koninkrijk van liefde geboren mag worden onder mensen. Maken we zijn woorden tot de onze:
Onze Vader…

Heer, behoed ons voor moedeloosheid
als we moeten toegeven dat we lang niet doen
wat we met de mond belijden.
Breng ons uw vergevingsgezindheid in herinnering
waaruit we de kracht kunnen putten
om steeds opnieuw de weg van uw Woord te gaan.
Dan zullen we hoopvol kunnen uitkijken naar de wederkomst
van Jezus, Messias, uw zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.


Communie (=slotgebed voorbeden 1)

God, grond onder onze voeten,
zin van ons bestaan,
met U mogen wij bouwen aan uw huis
dat op liefde stevig gegrondvest staat,
een thuis voor allen.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning

Het kan beginnen
waar twee of drie mensen
thuis mogen komen bij elkaar,
zich veilig voelen en geborgen
in de ruimte van begrip en verbondenheid.

Waar twee of drie
klankbord willen zijn
van elkaars onmacht en ontmoediging;
waar ze mogen uitspreken
wat ze nergens kwijt kunnen.

Waar twee of drie
elkaar gaan dragen in het leven,
wetend van broosheid
en van de gebrokenheid die bij de ene
net zo leeft als bij de andere.

Waar twee of drie
dan samenkomen in dezelfde geest
en bij mekaar
dezelfde droom gaan wakker houden,
daar ligt toekomst open.

Gedragen,
wordt men uitgedaagd
en bekwaam gemaakt
om weer op weg te gaan
naar een nieuwe morgen.

Waar twee of drie zo samenzijn
is het Leven
niet meer tegen te houden!


Slotgebed

Wees voor ons het fundament van het huis van ons leven, God.
Wees de rots in de branding van ons bestaan.
Doe ons opnieuw grond onder de voeten voelen
als ontgoocheling, angst of wanhoop
ons uit evenwicht brengen.
Leer ons dan op U vertrouwen
en ons geborgen weten bij U.
Leg uw hand op ons leven
om in uw naam hartelijk lief te hebben. Amen.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Met Gods Woord als richtingwijzer
worden wij van hieruit gezonden
om Gods rijk van liefde en vrede
daadwerkelijk te verkondigen.
Zijn zegen zal op ons rusten:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.