8e zondag door het jaar C 2022

27 02 2022

Begroeting

Genodigd aan de tafel die de Heer klaar maakt
zijn wij hier samen.
Als welkom, wil Hij ons zegenen:
+ als Vader, als Zoon en als Geest. Amen.

Openingswoord

Als Jezus zijn liefdesgebod vandaag toelicht
voor zijn leerlingen en de omstaanders
– en bijgevolg voor ieder van ons –
is Hij wel bijzonder concreet.
“Je hebt niet te oordelen over de fouten van anderen” zegt Hij onomwonden.
“Je kán niet eens oordelen,
want er zit een balk in je oog.
Die moet eerst weg voor je je blik op scherp kunt stellen.”
Klare taal. Daar is geen tekeningetje bij van doen.

Maar intussen blijven we vaak
ons eigen gewetensoog zonder scrupules blinddoeken
en houden wij het wijd open gericht op anderen.
Voor die hypocrisie vragen we God om vergeving.

Gebed om ontferming 1

Laten we de Heer en elkaar om vergeving vragen
voor alles wat ons tegenhoudt om van elkaar te houden zonder vooroordelen.

-Wij hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken,
veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven,
veel meer te zeggen dan wij uitspreken.
Vergeef ons Heer, dit gemis aan openheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen,
veel meer danken dan we vermoeden,
veel meer steunen dan we tot nu toe deden.
Vergeef ons Heer, deze momenten van onverschilligheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede,
veel meer bewonderen in het schone,
veel meer helpen in het moeilijke.
Vergeef ons Heer, deze momenten van laksheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Wij verlangen naar vrede, maar wij verhinderen ook vrede.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Er komt geen vrede
zolang wij de vrede van Christus niet laten heersen in ons hart,
zolang wij berusten in de macht van het kwaad
en niet samen bouwen aan een nieuwe toekomst.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de roep om gerechtigheid niet horen,
zolang wij het onrecht van ondervoeding en honger dulden
en wij blijven geloven dat macht en onderdrukking
het laatste woord hebben.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de schepping geweld aandoen,
zolang wij blijven leven in het nu, zonder ons af te vragen
welke wereld wij onze kinderen nalaten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen, en vrede brengen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Goede God, Gij hebt de hele wereld geschapen als één wijde ruimte
waarin de ene mens de ander nodig heeft om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom alle mensen bijeen te brengen in uw Koninkrijk.
Daartoe hebt Gij uw Zoon Jezus gezonden.
Daarvoor heeft Hij geleefd.
Daarvoor is Hij gestorven en verrezen,
opdat allen zouden worden: broeders en zusters van elkaar,
Verenig ons dan tot één volk van God, verzoend en solidair,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen (Sir. 27, 4-7; Lc. 6, 39-45)

‘Een boom kent men aan zijn vruchten:
waar het hart vol van is, loopt de mond van over’.
Deze wijze woorden horen we vandaag
zowel uit de mond van Jezus Sirach in de eerste lezing,
als die van Jezus van Nazareth in het evangelie.
Zij nodigen ons uit op ons spreken te letten,
en niet liefdeloos te oordelen over elkaar.

De tweede lezing is een danklied van Paulus,
omdat Christus de dood heeft overwonnen.
Kerk in Herent

Eerste lezing 1 (Sir. 27, 4-7)

Uit de Wijsheid van Jezus Sirach  (27,4-7)

Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen:
zo is de kwalijke kant van een mens
in zijn berekening te vinden.
Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd:
zo toetst men een mens aan zijn berekening.
De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien:
zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens.
Vóór de berekening moet je een mens niet prijzen,
want daarin wordt de mens op de proef gesteld.

Tweede lezing (1 Kor. 15, 54-58)

Uit de eerste brief aan de Korintiërs.  (15,54-58)

Mijn geliefde zusters en broeders,
wanneer dit vergankelijke lichaam
is bekleed met het onvergankelijke,
dit sterfelijke met het onsterfelijke,
zal wat geschreven staat in vervulling gaan:
‘De dood is opgeslokt en overwonnen.
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’
De angel van de dood is de zonde,
en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
Maar dank aan God,
die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Kortom, mijn geliefde zusters en broeders,
wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat al uw inspanningen
door uw verbondenheid met de Heer niet tevergeefs zijn.

Evangelie (Luc. 6,39-45)

Uit de Boodschap van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.  (6,39-45)

In die tijd zei Jezus tegen zijn leerlingen in beeldspraak:
‘Kan de ene blinde een gids zijn voor de andere?
Dan vallen ze toch samen in een kuil?
Een leerling staat niet boven zijn leermeester;
iemand die volleerd is zal als zijn leermeester zijn.
Wat kijk je naar de splinter in het oog van een ander
terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?
Hoe kun je tegen een ander zeggen:
“Vriend, laat me de splinter weghalen die in je oog zit”,
terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet?
Schijnheilige, haal eerst de balk uit je eigen oog;
pas dan zie je scherp genoeg om de splinter weg te halen
die in het oog van de ander zit.
Er is geen mooie boom die zieke vrucht draagt,
en evenmin een zieke boom die mooie vrucht draagt.
Want iedere boom is herkenbaar aan zijn eigen vrucht.
Van een doornstruik plukt men geen vijgen
en van een braamstruik oogst men geen druiven.
Een goed mens haalt uit de voorraad van zijn goed hart
het goede te voorschijn,
en een slecht mens uit zijn slecht hart het slechte;
want waar iemands hart van vol is, daarvan spreekt zijn mond.’

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

Aan God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze zorgen voorleggen.

-Bidden wij om wijsheid:
dat wij ons nooit laten verleiden tot lichtvaardig oordelen,
dat wij niemand tot weerloos slachtoffer maken van laster of kwaadsprekerij.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om respect:
dat wij de kunst leren
elkaar welwillend en positief tegemoet te treden,
dat wij ieders eigenheid eerbiedigen
en iedereen de ruimte gunnen om tot zijn recht te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om geduld:
dat wij steeds het goede in de ander proberen te zien
en elkaar de tijd gunnen om te groeien,
dat wij iemand anders nooit aan de kant zetten of definitief afschrijven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om mededogen:
dat wij anderen geen lasten opleggen
die wijzelf niet kunnen dragen,
dat wat wij voor onszelf wensen,
richtsnoer mag zijn in onze omgang met elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij om eerbied voor mensen die anders zijn dan wij,
opdat hun recht op een kwalitatief leven
zou worden erkend en beschermd.
Laten wij bidden…

-Bidden we om eerbied voor het verleden
opdat we leren wat het was
en ons ervan kunnen bevrijden als dat nodig is,
met vertrouwen op nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om eerbied voor de ander,
opdat wij met open oren en een open hart
zouden kunnen luisteren naar wat op ons afkomt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God, hier in ons midden,
zie onze gaven van brood en wijn.
Deze vruchten van ons bestaan
zijn tekenen van verbondenheid met U
en met de aarde waarop wij leven.
Maak ons tot bloeiende vruchten
aan de boom van het leven.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij Liefde zijt,
die onze Lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit Brood en deze Beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Samen, als broers en zussen,
als kinderen van dezelfde Vader
willen we bidden zoals Jezus ons dat heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vader, neem de tweedracht weg die woekert in ons hart.
Wees barmhartig voor ons,
zoals wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Geef dat wij niemand uitsluiten
maar – naar uw voorbeeld –
iedereen opnemen in onze genegenheid.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U…

Vredeswens 1

Vrede vragen wij U, God:
buig ons wantrouwen om tot vertrouwen;
laat ons niet cynisch worden.
Help ons te blijven geloven dat verandering mogelijk is.
Laat niet toe dat wij vreemden en vreemdelingen
tot zondebokken maken.
In plaats daarvan willen we vredezaaiers worden,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar liefderijk ‘vrede’ toe.

Vredeswens 2

Heer, geef ons de moed
om holle woorden en al wat niet echt is
achter ons te laten.
Geef ons de kracht om wat minder af te breken
en wat meer op te bouwen.
Geef ons de eerlijkheid
om te erkennen dat we zoveel konden doen
maar het niet deden.
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving
door U beantwoord wordt met uw liefde.
Dan zal er vrede zijn in ons hart.
Die vrede van de Heer moge met u zijn.
Geven wij die vrede Gods aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Jezus gaf ons het Brood
als teken van zijn gevende liefde tot in de dood.
Laten wij, zoals Hij,
het brood van onze liefde delen met elkaar.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

God van mensen,
leer ons onszelf te zien door uw ogen
als mensen die vergeving nodig hebben
en zelf willen vergeven.
Leer ons de moed te hebben
met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde,
omdat Gij de Vader zijt van alle mensen.
Leer ons met barmhartigheid te kijken
naar onszelf als feilbare mensen,
zodat we onze eigen fouten niet zien als onherstelbaar,
en die van anderen niet vergroten door een scheve blik.
Leer ons wegen te vinden om te blijven werken
aan rechtvaardige verhoudingen binnen onze wereld.
Tiny Augustus-Vijgen

Bezinning 2

in mijzelf
meer vermoeden
dan ik ontdekken kan;

in de ander
meer vermoeden
dan ik ontdekken kan;

in de Ander
meer vermoeden
dan ik bedenken kan;

in dat geloof
leven.
Paula Copraey

Slotgebed 1

Getrouwe God,
wij bidden U om kracht en liefde
om voor elkaar open te staan,
om de muren, die tussen ons staan,
af te breken zodat wij, oog in oog,
elkaar weer kunnen ontmoeten
en een hand van vrede reiken.
Dan zal uw droom van vrede en eenheid
een stapje dichterbij gekomen zijn. Amen.

Slotgebed 2

Ik hoop dat je nooit over Mij zult zwijgen – zegt God –
en dat je altijd over Mij blijft vertellen
omdat je hart vol is van Mij
en omdat je je eigen leven bouwt
op de fundamenten van het leven van Jezus.
Probeer daarom een goed mens te zijn,
die de boodschap van het evangelie
handen en voeten wil geven
door trouwe dienstbaarheid en intense vriendschap.
Laat alles wat je doet
een enthousiaste vertaling zijn
van je geloof in Mij,
en laat je hoop en je liefde een zegen zijn
voor de mensen met wie je samenleeft – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Twee of drie is niet veel
maar het is wel oneindig meer dan één alleen.
Zeker als de ene blind,
de ander doof
en de derde kreupel is.
Want de blinde wordt het oor van de dove
en de dove wordt het oog van de blinde
en samen dragen zij de kreupele.
En zo gaan ze alle drie
waar één alleen niet komen kan.
Zoveel vrede- en vreugdevolle samenwerking wil God graag zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie, Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.