8e zondag door het jaar A 2014

02 03 2014


Begroeting

‘Kom bij Mij,
gij die belast en beladen zijt
en Ik zal u verlichting schenken’ zei Jezus.
Die uitnodiging geldt ook voor iedereen
die zijn zorgen even ter zijde wil schuiven
en tijd wil maken om te genieten van het samenzijn met Hem die voor ons
+ Vader, Zoon en H. Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord

Zomaar samenzijn, luisteren,
leren leven voor elkaar,
gelukkig zijn om kleine, eenvoudige dingen:
het lijkt wel doelloos
en is zeker niet renderend voor een bankrekening.
Maar zo leven met en voor elkaar
is dubbel leven.
En dat telt in de ogen van de Heer.

Vergevingsmoment 1

Wij verlangen naar vrede, maar wij verhinderen ook vrede.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Er komt geen vrede
zolang wij de vrede van Christus niet laten heersen in ons hart,
zolang wij berusten in de macht van het kwaad
en niet samen bouwen aan een nieuwe toekomst.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de roep om gerechtigheid niet horen,
zolang wij het onrecht van ondervoeding en honger dulden
en wij blijven geloven dat macht en onderdrukking
het laatste woord hebben.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de schepping geweld aandoen,
zolang wij blijven leven in het nu, zonder ons af te vragen
welke wereld wij onze kinderen nalaten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer, wij zijn vaak zó druk bezig met goed te zorgen voor onze eigen toekomst,
met angstvallig zoveel mogelijk geld daarvoor opzij te zetten,
dat zorgen voor de actuele noden van sommige medemensen
dikwijls meer weg heeft van een aalmoes
dan van een gulle gave aan een noodlijdende.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
er zijn zoveel mooie doodgewone alledaagse dingen in de schepping
die uw zorg en liefde voor al wat leeft uitdragen.
Daarop hebt Gij ons expliciet gewezen,
zoals we zo dadelijk zullen horen in het evangelie.
En toch kunnen we het niet nalaten de concurrentie aan te gaan met anderen
om toch maar de mooiste, de beste, de grootste te zijn.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
we willen zo graag geliefd zijn door anderen,
maar het feit dat Gij ons eindeloos en zonder voorwaarden liefhebt,
daarbij staan we niet stil.
Het is net alsof uw liefde voor ons van geen tel is.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Liefdevolle God,
leer ons meer bewust te genieten van uw warme zorg
voor al wat leeft. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
wij bidden U:
help ons onze zorgen niet te onderschatten,
maar ze ook niet te overschatten.
Bevrijd ons van alle krampachtigheid
zodat wij kunnen zien waar het werkelijk op aan komt
in ons leven van vandaag, morgen
en alle dagen die Gij ons geeft. Amen.

Lezingen

De profeet Jesaja schrijft kordaat:
je moet al een harteloze mens zijn om God te vergeten.
Jezus verwijst naar de taal van de bloemen op het veld:
zij getuigen van Gods zorgzaamheid,
ook al staan zij daar werkloos te bloeien.

Eerste lezing (Jes. 49, 14-15)

Uit de Profeet Jesaja

14         Sion zei: `De Heer heeft mij verlaten,
de Heer is mij vergeten.’
15         Zal een vrouw haar zuigeling vergeten,
een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot?
En zelfs als die het zouden vergeten;
Ik vergeet u nooit!
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Kor., 4, 1-5)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

1           Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus,
belast met het beheer van Gods geheimen.
2           Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist
dan dat hij betrouwbaar blijkt.
3           Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel,
of dat van enige menselijke instantie.
Ik oordeel niet eens over mijzelf.
4           Want al ben ik mij van niets bewust,
daarom ga ik nog niet vrijuit.
Hij die over mij oordeelt, is de Heer.
5           Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is.
Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen,
en openbaar maken wat er in de harten omgaat.
Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mt. 6, 24-34)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

24         Niemand kan twee heren dienen.
            Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden,
            of zich hechten aan de eerste en de ander verachten.
            Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen.
25         Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd
            over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven,
            en ook niet over de kleding voor je lichaam.
            Is het leven niet meer dan het eten,
            en het lichaam niet meer dan de kleding?
26         Kijk naar de vogels van de hemel:
            ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet,
            je hemelse Vader voedt ze.
            Zijn jullie niet meer waard dan vogels?
27         Wie van jullie kan met al zijn zorgen
            een el toevoegen aan zijn leven?
28         En wat maak je je bezorgd over je kleren?
            Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien.
            Ze werken niet, ze spinnen niet.
29         Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal
            ging niet gekleed als een van hen.
30         Als God nu het gras op het veld,
            dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid,
            zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen?
31         Vraag je dus niet bezorgd af:
            Wat zullen we eten?
            Wat zullen we drinken?
            Wat zullen we aantrekken?
32         Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek.
            Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
33         Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
            dan krijg je dat alles erbij.
34         Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen,
            want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf.
            Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan.
Hij blijft aanwezig in woord en brood tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk.
Amen.

Voorbeden 1

-Heer, schenk aan de arme wat hij nodig heeft
en aan de rijke
handen die willen delen.
Laten we bidden…

-Heer, help ons een halt toe te roepen
aan overdreven drukte en te jachtig leven
en leer ons tijd te maken om tot rust te komen.
Laten we bidden…

-Heer, geef ons een luisterend oor,
een helpende hand
waardoor Gij ons uw nabijheid openbaart.
Laten we bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor de doeners,
de actievelingen onder ons,
altijd druk en in de weer,
in beslag genomen door zoveel dat moet.
Dat zij momenten creëren van rust en bezinning.
Dat zij van tijd tot tijd de stilte zoeken
om tot zichzelf te komen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor de bidders en de beschouwers,
de zangers en kunstenaars
en voor allen die zich bezig houden
met de binnenkant van ons bestaan.
Dat zij zich niet verliezen in verheven gedachten,
in mooie woorden.
Dat zij niet zweven, maar dichtbij blijven
en zo een verademing mogen zijn in deze jachtige wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij fris en alert blijven,
ondanks de sleur van elke dag.
Dat wij niet leven in vrijblijvendheid,
maar ons blijvend laten inspireren door het ideaal van Gods Rijk
en onze schouders eronder zetten.
Laten wij bidden…

God,
maak ons stil en ontvankelijk genoeg
om steeds uw Boodschap te horen
en de weg te gaan die Jezus ons heeft voorgeleefd. Amen.
vrij naar Gerard Kock


Gebed over de gaven

Heer, maak ons steeds meer ontvankelijk
voor uw Boodschap van breken en delen.
Zo kan onze wereld een gemeenschap worden
waar het goed is om te leven voor alle mensen.
Zegen deze gaven met die opdracht. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon, 
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Uw naam willen wij heiligen, God,
tot uw barmhartigheid willen wij bidden
met de woorden die ons door Jezus in de mond werden gelegd:
            Onze Vader,…

Zeggen wij dank om Hem
die mensenkind werd,
nieuwe hoop voor deze wereld.
Zeggen wij dank om Hem
die muren openbreekt en grenzen uit­wist.
Zeggen wij dank om Hem
die het eerste begin is van een nieuwe wereld,
die als eerste stappen zette op een nieuwe weg.
Als wij bereid zijn in die voetstappen te treden
zullen wij vertrouwvol mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer God, de wereld jaagt ons op en leidt ons af.
Leer ons tijd te maken voor anderen en voor U.
Schenk ons uw vrede,
zodat we tot rust komen
en zien waar het werkelijk op aankomt.
Zo zullen wij vredestichters worden
in navolging van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
            De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Vredeswens 2

Jezus bracht geen ‘lieve vrede’
die echtheid en eigenheid opoffert
aan een vals gevoel van eenheid.
Echte vrede erkent het verschil,
erkent het anders zijn van de ander,
respecteert en waardeert het.
            Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die echte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Gelukkig wij die telkens weer uitgenodigd worden aan Gods tafel.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Maak je geen zorgen 

‘ Zorgen’ zijn niemand van ons vreemd:
zorgen door een kind dat niet meer naar huis komt,
zorgen door een uitdovende relatie,
zorgen door een overdreven werkdruk,
financiële zorgen, zorgen  over de toekomst,
zorgen door een tanende gezondheid,
‘kopzorgen’, teveel om op te noemen… 
Jezus zegt: “Wees niet bezorgd over je leven,
kijk naar de vogels in  de lucht
en naar de leliën op het veld.
Als God voor hen zorgt,
hoeveel te méér dan voor zijn mensen.” 
Zorgen verlammen, ze maken angstig,
ze doen het leven aan ons voorbijgaan.
Dat is onvergeeflijk. God draagt zorg! 
Maar hoe doet Hij dat?
Hoe kunnen wij groeien in godsvertrouwen?
Jezus zegt:” Zoek eerst Gods Koninkrijk
en zijn gerechtigheid
en al de rest zal je erbij geschonken worden.” 
We hoeven dus niet te leven
 alsof dit leven het enige is,
alsof we onze trein zullen missen,
gulzig, driftig, angstig, als vlak voor sluitingstijd…
Neen, liefde en gerechtigheid:
dit is de ware schat waarnaar we moeten zoeken.
En voor de rest:
God zal er in voorzien…                                                       

Bezinning 2

Laat mij geen oude brompot worden, Heer,                                                            
die steeds jammert, tegenpruttelt,                                                                            
alles zwart inziet, zichzelf beklaagt                                                                                   
en onuitstaanbaar wordt voor anderen.                                                                        

Bewaar in mij de glimlach en de lach.                                                                          
Bewaar in mij de zin voor humor                                                                                 
zodat ik de dingen en mezelf op de juiste plaats kan zetten.                                     

Maak van mij een milde mens                                                                                    
die weet te delen van zijn bezit en tijd.                                                                     
Laat mij bekommerd zijn om hen die weinig  of niets hebben.                                     

Laat niet toe dat ik iemand word                                                                                  
die in het verleden leeft,                                                                                          
die spreekt van “de  goeie oude tijd”                                                                                
en neerziet op “de jeugd van vandaag”.                                                                        
Maak van mij iemand die zijn eigen jonge jaren niet vergeet                                              
en daardoor inspiratie kan zijn voor jonge mensen van nu.                                           

Heer,
Gij die de seizoenen een plaats hebt gegeven in jaar en leven,                             
maak van mij een mens van alle seizoenen.                                                                     
Ik vraag U geen geluk, maar gewoonweg                                                                              
dat mijn levensadem mooi mag zijn                                                                                            
en mag getuigen van uw goedheid.                                     
anonieme Engelse religieuze

Bezinning 3

Verlies je tijd en je energie niet in bijkomstige zorgen:
wat je zal eten en drinken, wat je nog meer kan eten en drinken,
hoe je je zal kleden, of nog beter kleden dan een ander,
wat je zal hebben of kopen
om je levenszekerheid  veilig te stellen.
 
Dit zijn niet de echte zorgen van het leven.
Ze vreten aan je energie
en drijven je mee
in de wedloop naar het grote ‘nooit genoeg’.
Ze leiden je af van wat echt leven doet.
 
Want het ‘hebben’ is geen doel,
maar enkel middel om te leven.
En niets van wat je hebt
draag je mee in het graf.
 
Zoek eerst het Rijk van God.
Ga op zoek naar een leven waar alles spreekt van
‘Ik ben er voor u’,  waar God kan gebeuren
in de zorg van mensen voor elkaar.
 
Ga op zoek naar dit leven en al de rest
– eten, drinken, kleding of bezit –
wordt je er zomaar bij gegeven.
 
Als je je durft toevertrouwen aan ‘Ik zal er zijn voor u’,
en je aan medemensen geeft,
krijg je veel meer dan wat je ooit kon geven.
Je bent omgeven door een liefde
die je niet verdient en niet kan kopen,
die blijft voorbij het graf.                                                     
Carlos Desoete
Slotgebed

Laat je leven niet bepalen door materiële zorgen – zegt God –
maar durf erop vertrouwen dat Ik het beste met je voorheb
en dat Ik een antwoord kan geven op je diepste vragen.
Zoek daarom eerst naar een plaats waar je Mij kunt ontmoeten,
of, beter nog, omgekeerd: waar Ik jou kan ontmoeten.
De zorgen van elke dag zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Een nieuw licht zal opgaan en hemelse vreugde aanreiken:
kostbaarder dan zuiver goud
en intenser dan de meest heldere kleuren – zegt God.
                                   Erwin Roosen

Zending en zegen

Heer, zet ons weer op de goede weg
naar U en naar elkaar.
Dan kiezen we voor uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Ga met ons mee
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.