7e zondag door het jaar A 2020

23 02 2020

Begroeting

Moge de Heer dit samenzijn zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen wij Jezus in de Bergrede zeggen:
“Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”
Wat zoveel betekent als:
wees mensen uit één stuk en volg Hem na
wiens naam betekent: Ik zal er zijn voor u.

Openingswoord 2

Als je het kunt opbrengen zo goed te zijn als de hemelse Vader
en je vijanden te beminnen,
dan heb je begrepen wat echt christen zijn betekent.

Als ons christen zijn wordt afgemeten
aan onze liefde voor onze vijanden,
dan ziet het er niet zo mooi uit.
Laten we dus maar beginnen met te erkennen dat we vaak fout zaten
en God en onze naasten – vriend en vijand – om vergeving vragen.

Gebed om ontferming 1

-Heer,
Gij die onvermoeibaar de mens opzoekt
en hem tegemoet komt,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij die in ons midden komt
als een licht, als liefdeskracht,
ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij die een hart dat kan luisteren
met vreugde vervult,
ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

God van mensen,
dat mensen en mensengroepen zich voortdurend terugtrekken
achter zelfgebouwde scheidingsmuren
moet voor U, als God die liefde is,
pijnlijk zijn om te zien.
Steeds weer opnieuw vervormen wij uw beeld naar eigen goeddunken.
Wij vragen U vergeving, God.
Blijf ons met uw Geest nabij,
uw Geest van grenzeloze liefde
voor mensen overal ter wereld. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing zegt God tot zijn volk
dat het zich moet spiegelen aan zijn heiligheid,
aan zijn liefde zonder voorbe­houd.
In de evangelielezing roept Jezus een halt toe aan de weer­wraak,
leert Hij ons dat wij geen kwaad met kwaad mogen vergel­den.
Luisteren we aandachtig naar die Woorden.

Eerste lezing (Lev. 19, 1-2. 17-18)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes:
2           `Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
17
         Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.
18         Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor. 3, 16-23)

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
16         Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
17         Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.
18         Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn
– wijs volgens de opvattingen van deze wereld –
dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.
19         Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,
20         en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen,
Hij weet hoe vergeefs ze zijn.
21         Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u:
22         Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood,
het heden of de toekomst, alles is van u;
23         maar u bent van Christus, en Christus is van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 38-48)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

38         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
39         Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten
met iemand die je kwaad heeft gedaan.
Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,
houd hem dan ook de andere voor.
40         Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,
geef hem dan ook je jas.
41         Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,
ga er dan twee met hem mee.
42         Geef aan wie jou iets vraagt,
en wend je niet af als iemand van je wil lenen.
43         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
44         Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
45         dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,
want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,
en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46         Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?
Doen de tollenaars dat ook niet?
47         Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
48         Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,
zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het verhaal van God met de mensen:

dat Hij ons tot leven riep,
dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede.

Wij geloven in een wereld zonder grenzen,
in mensen die samen op weg willen gaan.

Wij geloven in open handen van mensen
die elkaar groeten met woorden van vrede,
die in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn
.

Wij geloven in de houding van mensen wereldwijd
die elkaar bevestigen en bemoedigen.

Wij geloven in de goedheid van mensen
die in liefde elkaar alle ruimte bieden
om vrije en gelukkige mensen te worden.

Wij geloven in de hand die deelt,
in het woord dat vrijspreekt,
in de liefde die in mensen is neergelegd,
opdat wij elkaars bondgenoten worden
op weg naar morgen.

Wij geloven in God met ons,
die mensen voorgaat
en die met ons meegaat in Jezus, de Messias.

Wij geloven dat Hij zal voltooien
wat Hij in mensen begonnen is:
wij, godsvolk wereldwijd,
en Hij, God met ons voorgoed.

Wij geloven in toekomst die ons wordt toegezegd:
“een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
tranen gedroogd en waar de dood niet meer zal zijn.
Want zie, Hij maakt alles nieuw”. Amen.

Voorbeden 1

-Ook vandaag nog worden grote en kleine conflicten uitgevochten
tussen landen, bevolkingsgroepen, geloofsgemeenschappen,
zelfs in onze eigen christengemeenschap,
soms zelfs in ons eigen gezin.
Laten we bidden dat de geweldloosheid en de eindeloze liefde
die Jezus ons toonde,
ons de weg doen gaan van verzoening en verbondenheid met elkaar.
Laten wij bidden…

-Ook vandaag nog leven mensen in zorg en verdriet,
omdat er voor hen geen plaats is in onze maatschappij,
omdat ze financieel aan de grond zitten,
omdat ziekte of pijn hun leven ondraaglijk maken,
omdat zij vernederd worden
of omdat roddel en kwaadsprekerij hun het leven zuur maken.
Laten wij bidden dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij zijn,
die hen met zorg omringen,
die in hen geloven en hen niet in de steek laten.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de mensen
die dag na dag belangeloos klaar staan voor hun medemensen,
die ruimte scheppen en levenskansen bieden aan iedereen.
Moge zij, naar het voorbeeld van Jezus,
onverminderd hun weg verder zetten
en door hun onbaatzuchtige inzet getuigen van Gods onvoorwaardelijke liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Laat uw heiligheid, God,
ons doordringen
en ons herscheppen tot mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Laat uw Geest in ons wonen als in uw tempel
en schenk ons uw wijsheid,
die dwaas is voor de wereld.
Laten wij bidden…

-Geef ons de moed en de kracht om volmaakt te zijn,
zoals Gij, Vader in de hemel, volmaakt zijt.
Laten wij bidden…

-Laten wij geen kwaad met kwaad vergelden.
Laten wij onze vijanden met liefde voor ons winnen,
onze naaste beminnen als onszelf.
Laten wij bidden…

-Laten wij leren van het Bijbelse volk,
van Paulus en van Jezus,
wie Gij zijt en wat Gij wilt tot redding van de wereld.
Laten wij bidden…
                        Marcel Verhelst, in Kerugma

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
laat het brood en de wijn die wij U aanbieden
en die Gij wilt omvormen tot uw gaven aan ons,
ons de kracht geven om te leven
naar het voorbeeld van uw Zoon
die ons tot díe volmaaktheid roept
die in de ogen van de wereld dwaasheid is.
Dan zal onze mensenwereld uitgroeien
tot een plaats waar Gij U thuis voelt,
en waar allen zich mogen thuis voelen bij U. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet los zult laten.

Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
In Hem hebt Gij uw welbehagen gevonden.
Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.

Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.

Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.

Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.

Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn Leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn Bloed.
Als gij later dit Brood eet en uit deze Beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.

In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.

Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

God, Vader van ieder van ons,
geef ons de moed en de kracht
om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
Onze Vader…

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden maken
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangeloos leven
en anderen, die niet zijn zoals wij, niet langer oordelen
en genadeloos veroordelen,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Barmhartige God,
laat ons het woord barmhartigheid waarmaken in ons leven
door te luisteren naar de noden van onze medemensen.
Laat onze voorkeur uitgaan naar hen die onze liefde nodig hebben.
Laat onze zorg uitgaan naar hen die lijden
en naar hen aan wie onrecht wordt aangedaan.
Geef ons, Heer, een hart van warme menselijkheid.
Zo zal uw vrede zichtbaar worden.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
ook met hen, met wie wij dat gevoelsmatig niet zo vanzelfsprekend vinden.
Zie het Lam Gods…

Bezinning

Zo rijk als nu waren we nooit,
maar ook zo hebzuchtig
als nu waren we nooit.

Zoveel kleren als nu hadden we nooit,
maar ook zo naakt
als nu waren we nooit.

Zo verzadigd als nu waren we nooit,
maar ook zo onverzadigbaar
als nu waren we nooit.

Zulke huizen als nu hadden we nooit,
maar ook zo thuisloos
als nu waren we nooit.

Zoveel wetend als nu waren we nooit,
maar ook zo onwijs
als nu waren we nooit.

Zoveel gezien als nu hadden we nooit,
maar ook zo blind
als nu waren we nooit.

Zoveel licht als nu hadden we nooit,
maar ook zo donker
als nu was het nooit.

Met zovelen bijeen als nu leefden we nooit,
maar zo ver van elkaar
als nu waren we nooit.

Slotgebed 1

God en Vader,
moge uw zon blijven opgaan
over de goeden onder ons, opdat zij volharden.
En moge uw zon ook blijven opgaan
over de kwaden, opdat zij zien hoe zij zich kunnen bekeren.
Maar vooral,
verwijder het kwaad uit ons hart
en bevestig het goede in ons,
zodat het mag groeien en bloeien
tot genot en vreugde van onze medemensen. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
op het einde van deze viering willen wij U danken
voor wat we hier mochten beleven:
een ogenblik vrede,
een nieuwe kijk op het leven,
een beetje fantasie om het eens anders te proberen.
Wij vragen U:
help ons dat ene stapje te zetten
dat ons dichter brengt bij de mensen met wie we het leven delen.
Dat vragen wij U
omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen

Moge Gods Geest
ons de waanwijsheid van deze wereld laten inzien
en ons doen openstaan voor de wijsheid van het evangelie.
Daartoe vragen wij Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.