7e zondag door het jaar A 2017

19 02 2017

Begroeting

Van harte welkom vandaag in deze viering.
De Heer gaf ons een nieuw gebod:
heb elkander lief om mijnentwil.
Vandaag maakt Hij daarvan één facet heel concreet: bemin uw vijanden.
Zo goed zijn als uw hemelse Vader:
in onze ogen dikwijls een onmogelijke opdracht.
Moge wij in deze viering ervaren hoe de Heer ons steeds nabij is
en telkens weer met ons op weg gaat
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Wanneer wij opgeroepen worden om totaal goed te zijn,
zoals God het is,
en dit dan ook nog erg concreet wordt gemaakt met enkele straffe voorbeelden,
dan moeten we toch wel eens slikken.
Goed zijn: ja,
maar je vijand jouw andere wang aanbieden, hem/haar zelfs beminnen,
dat gaat ons toch wat te ver.
Je kunt goedzijn, maar je hoeft niet dwaas te zijn.
En toch zegt Jezus ons in het evangelie dat net dat
echt kinderen van God kenmerkt:
goed zijn zonder een tegenprestatie te verwachten,
goed zijn tout court, in welke omstandigheden ook.
Lang niet altijd evident
en daarom vragen we aan God en elkaar vergeving
omdat we die goedheid vaak niet opbrengen.

Openingswoord 2

Wie haalt het in zijn hoofd om
zowel voor goeden als voor kwaden de zon te laten schijnen,
om zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen te bedenken
met een malse regenbui als alles kreunt en zucht onder de droogte?
Daarvoor moet je God zijn
die vriend en vijand bemint,
die – over twisten en conflicten heen –
kijkt naar wat mensen waard zijn.
Mensen hanteren andere maatstaven:
poets wederom poets,
oog om oog en tand om tand –
maatstaven die ook het ‘Oude Testament’ hanteert.
Jezus leert ons vandaag zíjn wijsheid
die dwaas klinkt in de oren van de wereld.

Omdat wij ons al te sporadisch openstellen voor de dwaasheid van het kruis
bidden wij God en elkaar om vergeving.

Vergevingsmoment 1

-Er is de weg van kleine goedheid van mens tot mens:
geduld, luisterbereidheid, een lieve attentie.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor waren er, omwille van onze tekorten,
minder gelukkige mensen.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

-Er is de weg van de dagelijkse taak:
doen wat moet gedaan worden,
eerlijkheid in tijd en taak.
Een weg die wij niet altijd gaan,
en daardoor is er wat minder gerealiseerd
waarvoor toch op ons werd gerekend.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.

-Er is de weg naar de grote wereld:
inzet voor maatschappij en Kerk,
voor de mensen veraf of dichtbij.
De weg die wij meestal niet volhouden,
en zo komt het
dat anderen zich dubbel moeten inzetten.
Heer, wij vergeven aan elkaar,
vergeeft Gij dan ook onze schuld.
naar Ward Bruyninckx

Vergevingsmoment 2

Heer, onze God,
wees hier aanwezig
in de woorden die wij spreken.

Vergeef ons omdat wij deze woorden
zo vaak ondoordacht uitspreken
en weinig door daden laten volgen.


Heer, onze God,
laat U toch zien
in de verlangens van ons hart.

Vergeef ons omdat ons verlangen
soms zo weinig op U is gericht,
omdat wij niet uitkomen

boven menselijke middelmatigheid.

Heer, onze God,
laat U herkennen
in het brood dat wij breken.

Vergeef ons omdat wij niet in staat zijn
deze wereld en alles wat er is,
eerlijk te delen.


De Heer moge ons falen vergeven.
Hij roept ons op tot een nieuw en ander leven,
vandaag, morgen
en alle dagen die ons gegeven worden. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, leer ons elkaar liefhebben zoals Gij ons liefhebt:
niet alleen zonder onderscheid en rechtvaardig,
maar vooral mild en oneindig goed.
Dan laten wij uw droom werkelijkheid worden,
dan laten wij uw Rijk zichtbaar worden in deze wereld. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
moge het voorbeeld van uw Zoon ons herscheppen tot mensen van goede wil.
Laat uw Geest in ons wonen
en schenk ons die wijsheid die in de ogen van de wereld dwaas is.
Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden.
Laat ons onze vijanden voor ons winnen met liefde
en onze naasten beminnen als onszelf.
Zo zal onze mensenwereld uitgroeien
tot een plaats waar Gij U thuis voelt,
en waar allen zich mogen thuis voelen bij U. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing spoort God, via Mozes,
zijn volk aan heilig te zijn.

In de tweede lezing zegt Paulus
dat leven naar de heilige Geest,
leven is in het besef dat wij Christus toebehoren
en luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft.

En het evangelie leert ons
dat het moeilijkste en het hoogste, waartoe wij geroepen zijn, is:
onrecht en pijn vergelden met een overmaat aan liefde.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Lev. 19, 1-2. 17-18)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes:
2           `Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:
Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
17
         Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.
18         Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 3, 16-23)

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
16         Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
17         Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.
18         Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
Als iemand onder u wijs meent te zijn
– wijs volgens de opvattingen van deze wereld –
dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.
19         Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,
20         en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen,
Hij weet hoe vergeefs ze zijn.
21         Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u:
22         Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood,
het heden of de toekomst, alles is van u;
23         maar u bent van Christus, en Christus is van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 38-48)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

38         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
39         Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten
met iemand die je kwaad heeft gedaan.
Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,
houd hem dan ook de andere voor.
40         Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,
geef hem dan ook je jas.
41         Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,
ga er dan twee met hem mee.
42         Geef aan wie jou iets vraagt,
en wend je niet af als iemand van je wil lenen.
43         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
44         Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
45         dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,
want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,
en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46         Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?
Doen de tollenaars dat ook niet?
47         Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
Doen de heidenen dat ook niet?
48         Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,
zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
in wie God zichtbaar is geworden.
Hij heeft ons Gods liefde voorgeleefd,
zozeer,
dat Hij zelfs zijn leven ervoor heeft gegeven.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons oproept tot rechtvaardigheid en vrede.

Wij geloven in de Kerk
die werkt aan de droom van God:
arme en kleine mensen
een stukje hemel geven op aarde
en zo te bouwen aan Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we dat Gods Geest de Kerk omvormt
tot een hartelijke gemeenschap,
die niet met de vinger wijst of veroordeelt,
maar openstaat voor alle mensen die zoeken.
Dat ze woorden van verzoening en vergeving spreekt
en, in navolging van Jezus, oproept
om onverdeeld goed zijn voor medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om Gods kracht voor de vele mensen
die vandaag leven in oorlogsgebied.
Bidden we voor de slachtoffers van het geweld
en voor hen die op de vlucht zijn voor wraak en geweld.
Dat de goedheid en de steun van medemensen
hen mag helpen een nieuw leven op te bouwen
in vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we om Gods liefde voor mensen die elkaar zien als vijanden;
voor allen die in hun oordeel en hun woorden hard zijn voor anderen
of niet kunnen vergeten en vergeven.
Dat ze mogen inzien dat mildheid de enige weg is
naar vrede en geluk voor iedereen,
ook al lijkt die houding dwaas
in de ogen van een prestatiegerichte maatschappij.
Laten wij bidden…
vrij naar federatie Kana

Voorbeden 2

-Bidden we voor hen die hun kracht zoeken in geweldloosheid.
Mensen die niet terugslaan als zij geslagen worden,
die liever overtuigen dan overweldigen,
die het kwaad met goed vergelden.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die de vrede dienen.
Mensen die meer oog hebben voor wat mensen bindt,
dan voor wat hen gescheiden houdt.
Voor hen die niet meedogenloos op hun rechten staan,
niet hardnekkig vasthouden aan hun eigen gelijk.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die mild zijn
en vol begrip voor anderen.
Voor hen die royaal zijn in vergeven,
die terughoudend zijn waar veroordeeld wordt
en zich in niets boven anderen verheven voelen.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die altijd uit zijn op het geluk van anderen.
Voor hen die steeds weer hun hart laten spreken
en niets liever doen dan geven en delen.
Dat hun dwaasheid de ware wijsheid mag worden voor deze wereld.
Laten wij bidden…

Goede God,
wij zijn geroepen tot liefde die bevrijdt.
Leid ons op de weg van Jezus, uw Zoon,
opdat wij de kringloop van kwaad doorbreken
en een zegen zijn voor deze wereld. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

Goede God,
Gij nodigt ons telkens weer uit aan uw tafel,
zet ons aan tot breken en delen.
Moge wij met dit brood en deze wijn in handen,
de gedachtenis hooghouden aan Jezus, uw Zoon.
Doe ons toenemen in liefde, in solidariteit en in zorg voor elkaar.
Maak ons onverdeeld goed zoals Gij, God van tijd en eeuwigheid. Amen.
Levensecht

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet los zult laten.

Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
In Hem hebt Gij uw welbehagen gevonden.
Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.

Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.

Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.

Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.

Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn Leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn Bloed.
Als gij later dit Brood eet en uit deze Beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.

In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.

Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

Vermits wij kinderen zijn van dezelfde Vader,
mogen wij samen bidden:
Onze Vader…

Leer ons dan leven, Vader,
zoals uw Zoon het ons heeft voorgedaan:
goed en mild voor iedereen.
Leer ons de anderen waarderen in hun anders-zijn,
zonder oordeel of veroordeling,
zonder per se onze maatstaf aan hen op te leggen.
Als wij zo leven mogen wij uitkijken naar de wederkomst van Jezus, de Messias.
            Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Open ons hart voor de liefde.
Met Jezus willen wij ons leven breken zoals dit Brood,
om het weg te schenken voor het geluk van allen.
Zo kan er vrede groeien in deze wereld,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van Christus zij altijd met U.
En wensen wij elkaar Gods vrede en vreugde toe.

Lam Gods

Communie

Toen Jezus Zich brak tot Voedsel voor deze wereld,
maakte Hij geen onderscheid tussen wie Hij sympathiek vond en wie niet.
Hij nam ons allemaal zoals wij zijn.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Leven is soms beklemmend.
Je leeft in je eigen kringetje.
Je zit vast aan je eigen gewoontes.
Je eigen cultuur, je taal:
ze zijn je helemaal eigen geworden.
Je loopt rond in dat kringetje,
maar het beperkt je blikveld.
Er is toch meer
dan je eigen wereld,
meer dan je eigen huis, je eigen smaak.

Leven is soms beklemmend.
Het gaat zo zijn gangetje.
Het kabbelt langzaam
van geboorte naar dood.
Je doet wat je moet doen.
Je bestaan wordt burgerlijk.
Het gaat je goed.
Je doet niemand kwaad
en daarom vind je jezelf goed.
Er is toch meer
dan je eigen leventje,
meer dan je eigen goeddunken.

Leven is soms bevrijdend.
Je overschrijdt je eigen grens.
Je treedt binnen in andermans leven.
Je goedheid reikt verder dan jezelf
en je voelt hoe weldadig dat is.
Niet het oog om oog,
maar liefde voor de ander
wordt je levensideaal.
Je voelt je aangetrokken
door die ene mens Jezus.
Hij was grenzeloos goed
en daarom leeft Hij voorgoed.
Hij daagt ons uit tot volmaaktheid,
tot meer dan het gewone,
tot grenzeloze goedheid.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar macht uit te oefenen,
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar gaan herkennen en aanvaarden
als kwetsbare lotgenoten,
daar kan het Koninkrijk van God komen.

Waar mensen van elkaar willen weten
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
maar onmachtig zijn om alle pijn te voorkomen of te helen,
daar kan iets van God gebeuren.

God komt nooit met vertoon van macht,
maar in de ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn gelaat.
naar Levensecht

Slotgebed 1

Goede God,
Gij laat de zon opgaan voor slechten en goeden,
laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Wij bidden U:
laat ons van dag tot dag meer gelijken op Jezus,
Beeld en Gelijkenis van uw grenzeloze liefde.
Maak ons goed zoals Gij,
God van tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Slotgebed 2

Ik wil dat je groeit in heiligheid en goedheid – zegt God –
dat je steeds meer zoals Jezus gaat leven.
Bid daarom voor de mensen
die het moeilijk met je hebben
en met wie jij het moeilijk hebt.
Geef, zonder iets terug te verwachten
en heb lief, zomaar, zonder voorwaarden.
Laat zien dat je niet voor niets de naam van ‘christen’ draagt,
van Jezus, mijn Zoon,
en dat je ‘leerling’ van Hem wilt zijn,
aarzelend misschien, maar toch…
Graag noem Ik je dan mijn kind
en laat Ik je delen in mijn tederheid en liefde – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Wees barmhartig zoals de Vader barmhartig is.
Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.”
Als wij deze woorden van hier meenemen als opdracht voor de komende week,
dan zal Gods zegen op ons rusten
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.