7e zondag door het jaar A 2014

23 02 2014

Begroeting

Moge de Heer dit samenzijn zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Als je het kunt opbrengen zo goed te zijn als de hemelse Vader
en je vijanden te beminnen,
dan heb je begrepen wat echt christen zijn betekent.

Als ons christen zijn wordt afgemeten
aan onze liefde voor onze vijanden,
dan ziet het er niet zo mooi uit.
Laten we dus maar beginnen met te erkennen dat we vaak fout zaten
en God en onze naasten – vriend en vijand – om vergeving vragen.

Vergevingsmoment 1

-Heer, wij leven samen met mensen
van verschillende levensopvattingen en gezindheid,
soms zelfs met mensen die ons vijandig gezind zijn.
Toch vraagt Gij ons goed te zijn zoals Gij.
Toon ons de weg van verdraagzaamheid en geweldloosheid
en leer ons deze leefregel ter harte te nemen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uw leven van belangeloze liefde
is ons grote voorbeeld.
Toch zijn we steeds weer – bewust of onbewust –
eerst op zoek naar eigen profijt, naar eigen geluk
en laat het geluk of ongeluk van anderen ons koud.
Toon ons de weg van medemenselijkheid en leer ons in gemeenschap te leven
met en niet naast de anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ondanks onze goede wil
botsen we dikwijls op muren van onbegrip en harde standpunten.
Dan laten we de moed zakken en vergeten
dat Gij steeds naast ons staat met uw oneindige liefde.
Toon ons de weg van verzoening
en leer ons keer op keer te kiezen voor het goede.
Leer ons te kijken met uw ogen van liefde voor alle mensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

-Heer, Gij nodigt ons telkens weer uit
tot geduld, mildheid en liefde voor al onze medemensen.
Wij hebben uw oproep wel gehoord,
maar consequent eraan gevolg geven in ons dagelijkse leven,
is voor ons meestal een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, uit afgunst heeft men U ter dood veroordeeld.
Toch hebt Gij aan het kruis nog aan uw Vader
om vergeving gevraagd voor uw beulen.
Onze vergevingsgezindheid reikt bijlange na niet zover.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God
Gij hebt met de mensen een verbond gesloten
van liefde en nabijheid,
maar keer op keer zijn wij U ontrouw.
Toch laat Gij ons niet los
en staat Gij ons steeds weer op te wachten als een barmhartige Vader.
Onvoorwaardelijke trouw brengen wij vaak niet op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Vader,
Gij laat de zon schijnen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen,
over vriend en vijand.
Gij hebt met de mens een enorm geduld
en vergeldt kwaad nooit met kwaad.
In Jezus, uw Zoon, geeft Gij ons een beeld van hoe het anders kan.
Help ons, zo bidden wij, het kwade te overwinnen door het goede te doen.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.
naar Levensecht


Lezingen

In de eerste lezing zegt God tot zijn volk
dat het zich moet spiegelen aan zijn heiligheid,
aan zijn liefde zonder voorbe­houd.
In de evangelielezing roept Jezus een halt toe aan de weer­wraak,
leert Hij ons dat wij geen kwaad met kwaad mogen vergel­den.
Luisteren we aandachtig naar die woorden.

Eerste lezing (Lev. 19, 1-2. 17-18)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes:
2           `Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten:
            Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
17
         Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
            Wijs elkaar terecht:
            dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander.
18         Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem.
            U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 3, 16-23)

Uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
16         Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?
17         Als iemand de tempel van God te gronde richt,
            zal God hem te gronde richten.
            Want de tempel van God is heilig, en die tempel bent u.       
18         Laat niemand zichzelf iets wijs maken.
            Als iemand onder u wijs meent te zijn
            – wijs volgens de opvattingen van deze wereld –
            dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn.
19         Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
            Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid,
20         en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen,
            Hij weet hoe vergeefs ze zijn.
21         Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u:
22         Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood,
            het heden of de toekomst, alles is van u;
23         maar u bent van Christus, en Christus is van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 38-48)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

38         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand.
39         Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten
            met iemand die je kwaad heeft gedaan.
            Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft,
            houd hem dan ook de andere voor.
40         Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen,
            geef hem dan ook je jas.
41         Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden,
            ga er dan twee met hem mee.
42         Geef aan wie jou iets vraagt,
            en wend je niet af als iemand van je wil lenen.       
43         Jullie hebben gehoord dat er gezegd is:
            U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten.
44         Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,
45         dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel,
            want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden,
            en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46         Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan?
            Doen de tollenaars dat ook niet?
47         Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan?
            Doen de heidenen dat ook niet?
48         Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn,
            zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Geest van leven en liefde,
 
ver aan mij vooraf maar ook in mij aanwezig.
Soms noem ik Hem God of Schepper,
maar het liefst van al: Vader.

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest,

die mij voorleven wat leven betekent
en wat liefde vermag.
Mensen die samen oefenen in recht doen
en vrede stichten, in breken en delen.
Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen
die leefden en leven zoals Hij.

Ik geloof in het goede,

dat wij nu eens verbergen
en dan weer openbaren.
Ik geloof dat het goede het kwade zal overleven;
dat het laatste woord niet aan de dood zal zijn,
maar aan het leven en de liefde. Amen.

Voorbeden 1

-Goede God,
alles is van U, ook wijzelf, ook onze vijanden.
Leer ons dat te beseffen en ernaar te handelen.
Laat ons één en onverdeeld aan U toebehoren.
Laten wij bidden…

-Goede God,
geef ons uw Geest
die ons de waanwijsheid van onze wereld leert zien
en deelheeft aan uw eeuwige wijsheid.
Laten wij bidden…

-Goede God,
moge uw zon blijven opgaan
over de goeden onder ons, opdat zij volharden.
En moge zij blijven opgaan over de kwaden,
opdat zij zich bekeren en leven.
Maar vooral,
zift het kwade uit onszelf
en bevestig het goede in ons.
Laten wij bidden…

-Goede God,
verlos ons van de valse beelden
die wij ons van U vormen.
Genees ons van onze vooroordelen jegens elkaar
en bevrijd ons van een verkeerd verstaan van onszelf.
Laten wij bidden…
                        Kees Struyker Boudier

Voorbeden 2

-Bidden we voor onze Kerk
en voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de Kerkgemeenschap.
Dat zij woorden van verzoening en vergeving zouden spreken,
ook voor wie haar beledigen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om Gods kracht
voor allen die vervolgd worden om hun geloof
en om inzicht en inkeer voor allen
die christenen of andere gelovigen vervolgen
om hun trouw aan God.
Laten wij bidden…

-Bidden we om Gods wijsheid
voor de leiders in de landen
waar er politieke onrust heerst.
Dat zij niet uit zijn op wraak,
maar streven naar recht en vrede
en het welzijn van alle mensen voor ogen houden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf en alle christenen.
Dat wij geen kwaad met kwaad vergelden
en met veel liefde en geduld anderen terecht wijzen,
bewust van onze eigen kleine kanten
en van Gods barmhartigheid.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Barmhartige God,
aanvaard uit onze handen dit brood en deze wijn
als teken van onze verbondenheid met U
en van onze toewijding aan elkaar.
Maak dit samenzijn met U
tot een nieuw begin van medemenselijkheid en barmhartigheid.
Dat vragen wij U door Jezus, Beeld van U
voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij zijn U dankbaar
omdat Gij ons neemt zoals wij zijn.
In geloof houden wij vast aan U:
wij weten dat Gij ons niet los zult laten.

Wij danken U, God,
omdat Gij ons een toekomst aanzegt in Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
In Hem hebt Gij uw welbehagen gevonden.
Hij heeft geleefd eenvoudig en met overgave.
Hij ging om met mensen die soms bang
en kleinmoedig waren.

Hij heeft hun waardigheid geschonken.
Hij heeft hun vreugden en hun zorgen meegemaakt,
Hij heeft hun eenzaamheid aangevoeld.
Hij werd hun vriend,
omdat Hij naar hen toe ging met menselijke warmte en aandacht.

Wij zijn U dankbaar, God,
voor alle
mensen die zich laten inspireren door Jezus van Nazareth,
Hij, die uw onnoemlijke kracht zo sterk aanvoelde
dat Hij U zijn Vader durfde noemen.

Hij geloofde in de kracht van het kleine:
het is steeds genoeg voor een nieuw begin.

Dat toonde Hij ook op die avond
in een dagelijks gebaar
dat leven en voortbestaan betekent.

Hij nam wat brood,
met eerbied liet Hij het in zijn handen rusten,
Hij dankte God ervoor als gold het heel zijn rijkdom,
en brak het toen om het te verdelen.
“Neem allen een stuk, zei Hij, en eet het maar,
het is mijn leven voor u gegeven.”

Toen vulde Hij een beker met wijn en liet hem rondgaan,
want hun dorst naar diepe verbondenheid was groot.
“Drink ook hieruit, zei Hij, deze wijn moet liefde worden,
verwantschap in hetzelfde bloed.
Neem en drink ervan, het is mijn bloed.
Als gij later dit brood eet en uit deze beker drinkt, denk dan aan Mij.”

Zijn dood gedenken wij
zijn opstanding belijden wij
zijn toekomst verwachten wij.

In zijn Geest bidden wij U, God,
dat de stroming die van zijn gebaar is uitgegaan,
ook ons mag doorstromen.

Doe ons opstaan, Vader,
in de kracht van uw goede Geest.
Wek in ons het vermogen om mild en goed te leven
en doe ons uitzien naar uw Rijk.

Zoals het was op de dag dat Jezus in de rij ging staan,
mens tussen de mensen,
en Hij van U mocht ervaren:
‘Zo is het goed, op zulke mensen stel Ik mijn hoop.’
Laten wij dan eer betuigen aan de naam die Gij ons geeft:
kinderen van God.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal dan uw naam geprezen zijn, God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
vandaag en alle dagen tot in uw heerlijkheid. Amen.

Onze Vader

God, Vader van ieder van ons,
geef ons de moed en de kracht
om met vriend en vijand
het gebed te bidden dat Jezus ons leerde.
            Onze Vader…

Als wij dit gebed tot werkelijkheid zouden maken
en niet langer kwaad met kwaad vergelden,
als we belangeloos leven
en anderen, die niet zijn zoals wij, niet langer oordelen
en genadeloos veroordelen,
dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon,
            Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Barmhartige God,
laat ons het woord barmhartigheid waarmaken in ons leven
door te luisteren naar de noden van onze medemensen.
Laat onze voorkeur uitgaan naar hen die onze liefde nodig hebben.
Laat onze zorg uitgaan naar hen die lijden
en naar hen aan wie onrecht wordt aangedaan.
Geef ons, Heer, een hart van warme menselijkheid.
Zo zal uw vrede zichtbaar worden.
Die vrede zij altijd met u.
En geven we die vrede ook door aan elkaar.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
ook met hen, met wie wij dat gevoelsmatig niet zo vanzelfsprekend vinden.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom zelfs die gedachte afwijzen
en al het lijden van de wereld aanwijzen
om te bewijzen
dat Gods liefde een illusie is?
Waarom moet de wereld eerst
volmaakt zijn
vooraleer wij durven te geloven
dat God van ons houdt?

Waarom schrikken wij ervoor terug
ons door God te laten beminnen?
Waarom willen wij afstand houden?
Waarom telkens uitpakken
met het doembeeld van onze fouten
en onze behoefte aan vergeving?
Waarom niet simpel gelukkig zijn
omdat God van ons houdt?

Als God ons wil beminnen
in een wereld zoals die is,
als Hij van ons wil houden
zoals wij zijn, onvolmaakt,
struikelend, maar steeds op weg.

Als liefde nu eens zijn manier is
om het lijden van de wereld mee te dragen.
Als liefde zijn manier is
om ons te genezen,
om ons weer heel te maken.
Als liefde zijn taal is, zijn Woord…
Waarom zouden wij er dan voor terugschrikken
om Hem te antwoorden in dezelfde taal
met hetzelfde woord?
Hij heeft het in ons hart gelegd.
                                                                                              naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Liefde als norm

Het is als een telkens weerkerend refrein:
liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het is een soort herkenningsmelodie,
die echter vaak wordt overstemd
door geluiden van eigenbelang en eigen gewin.
Deze laatste melodie ligt ons
gemakkelijker in het gehoor.
En toch: in onze beste ogenblikken weten we
dat eigenbelang leidt tot valse tonen.
We bereiken dan geen harmonie,
alleen maar verdeeldheid en onenigheid.
We vinden dan nergens rust, geen volkomenheid.

Liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het leven van Jezus staat bol van voorbeelden
hoe Hij daaraan telkens weer voorrang geeft.
Hij pint niemand vast op een verleden.
Hij is eerder de man van oneindig vergeven,
van ruimte bieden en toekomst schenken.
Daardoor laat Hij zien hoe God met mensen omgaat.
Als God zo voor ons is, wie zal dan tegen zijn?

Liefde is de enige norm van ons christen-zijn.
Het is een uitdaging om grenzen te verleggen,
om kwaad met goedheid te niet te doen.
Het is een opdracht om onze zon te laten schijnen
voor goeden en kwaden, voor vrienden en vijanden.
Geen gemakkelijke opgave, maar wel de vraag van Jezus:
iets meer te doen dan het gewone om buitengewoon te worden.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

God en Vader,
moge uw zon blijven opgaan
over de goeden onder ons, opdat zij volharden.
En moge uw zon ook blijven opgaan
over de kwaden, opdat zij zien hoe zij zich kunnen bekeren.
Maar vooral,
verwijder het kwaad uit ons hart
en bevestig het goede in ons,
zodat het mag groeien en bloeien
tot genot en vreugde van onze medemensen. Amen.

Zending en zegen

“Wees barmhartig zoals de Vader barmhartig is.
Oordeel niet, dan zult ge niet geoordeeld worden.
Veroordeel niet, dan zult ge niet veroordeeld worden.”
Als wij deze woorden van hier meenemen als opdracht voor de komende week,
dan zal Gods zegen op ons rusten
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.