7e Paaszondag C 2022

29 05 2022

Begroeting

Moge Gods zegen ons nabij zijn
nu wij als geloofsgemeenschap samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag
beluisteren we een gedeelte van het gebed
dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal.
Jezus bidt voor zijn volgelingen
opdat zij onder elkaar één zouden zijn
en opdat deze eenheid zou uitgroeien
tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem.
Bidden wij op onze beurt
dat eenheid binnen onze geloofsgemeenschap
zou mogen groeien in intensiteit.

Openingswoord 2

Het gebed van Jezus tot zijn Vader in het evangelie van vandaag,
spreekt niet alleen van een diepe verbondenheid,
het getuigt evenzeer van een sterke bekommernis voor de eenheid
onder de leerlingen en onder allen die in Hem geloven.
Al deze mensen heeft God Hem gegeven.
Nu vertrouwt Hij hen aan elkaar toe,
met als enige opdracht elkaar lief te hebben.
Hier is geen sprake van eenvormigheid,
maar van onderlinge verbondenheid van de broeders en de zusters
waarbij verscheidenheid vanzelfsprekend is.
Oudenaarde

Gebed om ontferming 1

-Doorgaans voelen wij ons goed
binnen onze vertrouwde geloofsgemeenschap
en zijn we nauwelijks geïnteresseerd
in ons verbonden-zijn met cultureel anders-gekleurde gemeenschappen.
Om dat egocentrisme,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, graag noemen we U ‘Vader en Moeder van alle mensen’,
maar van de consequentie hiervan,
namelijk dat we anderen dan ook moeten aanvaarden als broers en zussen,
liggen we niet wakker.
Om deze inconsequentie,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De manier waarop een mens
zijn verhouding tot zijn medemensen en tot God beleeft,
is cultureel gekleurd.
We hebben het vaak moeilijk
om verschillen als evenwaardig te erkennen.
Om ons superioriteitsgevoel,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om vergeving  2

Heer, uw eerste Woord was vrede.
Maar in onze wereld is vrede vaak ver te zoeken.
Laten wij daarom vandaag in het klein beginnen en vergeving vragen
omdat we uw vrede niet laten groeien.

-Een scheef woord, te weinig appreciatie voor wat we doen, onrecht…
Terecht of ten onrechte zijn we kwaad.
En die boosheid laten we vaak lang voortwoekeren.
Daardoor kan er geen vrede groeien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Over mensen die ons niet goed liggen,
durven we nogal eens kwaadspreken,
zeg maar roddelen.
Zo kan er geen vrede groeien.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Na een conflict verlangen we dikwijls dat de andere de eerste stap zet.
Zelf vinden we dat nogal moeilijk.
Zo kan vrede nauwelijks groeien.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, onze Vader,
ons hart zuiveren van alle onvrede
zodat we kunnen werken aan zijn vrede onder de mensen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
Scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God, onze Vader,
Gij hebt ons veel gegeven:
een wereld om in te leven,
mensen om van te houden.
Maar soms verknoeien we dit geschenk.
We plegen roofbouw op uw schepping,
we maken ruzie en voeren oorlog.
Kom daarom met uw Adem
en blaas ons nieuw leven in,
zodat al het oude nieuw wordt
en vooral wíj nieuwe mensen worden
die bouwen aan een wereld
van echte vriendschap en liefde. Amen.
naar Helchteren

Openingsgebed 2

Heer Jezus Christus,
in uw naam zijn wij hier bijeen.
In deze geloofsgemeenschap voelen wij ons inderdaad met elkaar verbonden,
een eenheid waarvoor Gij hebt gebeden.
Strek uw zegenende hand uit over wat hier gebeurt.
Maar laat ons ook nog meer beseffen
dat wij eenheid en vriendschap moeten maken
overal waar wij gaan en staan.
Dat vragen wij U,
Gij die met de Vader en de Geest
leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Omer Bogaert

Lezingen

De drie Schriftlezingen van deze zondag
gaan over gebed en verbondenheid.
In de eerste lezing, uit de Handelingen,
bidt Stefanus in het uur van zijn marteldood.
De tweede lezing, uit de Apokalyps,
eindigt met de dringende bede: ‘Kom, Heer Jezus!’.
En in het evangelie bidt Jezus tot de Vader.

Eerste lezing (Hand. 7, 55-60)

Uit de Handelingen van de apostelen

55        Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56        Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57        Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58        sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59        Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60        Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
`Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
Hij die dit alles waarborgt, zegt:
`Ja, Ik kom spoedig.’
Amen.
Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20        Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21        dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22        Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23        Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
24        Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
25        Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26        Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die licht, aarde en water heeft geschapen
om de mensen een thuis te geven in deze wereld.

Ik geloof in de God van de liefde,

die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het gezicht van de onzichtbare God,
die de weg ging van de liefde,
het conflict, de strijd en de dood.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van Leven en Liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven,
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij voor mensen
die de Heer erkennen
als authentieke Bron van eenheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mannen en vrouwen
die zich inzetten voor wederzijds respect
binnen onze multiculturele samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen
die eenheid proberen te bewerken
door menslievendheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor degenen
die gebukt gaan
onder de heersende verdeeldheid
binnen onze Kerken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf
die in liefde voor elkaar
een teken van eensgezindheid hopen te zijn.
Laten wij bidden…

Goede God,
met U verenigd
is uw Zoon
omwille van ons Mens geworden.
Geef dat deze hechte band met U
onze onderlinge liefde
sterk maakt.
Dit vragen wij U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.
André Janssen

Voorbeden 2

Jezus wil ons opnemen in de liefde van de Vader.
Bidden wij dan om die eenheid in de Geest van Jezus.

-Wij vragen om Gods Geest
die verbondenheid schept van mens tot mens,
van hart tot hart.
Dat mensen ruimte zouden scheppen voor elkaar
en hun verscheidenheid overbruggen.
Laten we bidden…

-Wij vragen om Gods Geest
die richting aanwijst
en mensen uitzicht geeft op goed samenleven.
Dat, uit eerbied voor het verleden,
er een toekomst mag groeien
waar culturen en volken samenleven
in eerbied en respect voor elkaar.
Laten we bidden…

-Wij vragen om Gods Geest, Bron van liefde.
Dat mensen elkaar niet uitbuiten
maar zouden opkomen voor de rechten van kleinen en zwakken.
Laten we bidden…

Kom, Geest van God,
schenk diepgang aan ons leven
en maak ons één,
opdat de wereld zou geloven
in Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 1

Goede God,
brood en wijn:
teken van verbondenheid
met de Verrezen Heer.
Geef dat wij, omwille van Hem,
de onderlinge band bewaren.
Dit vragen wij U door Jezus
uw mens geworden liefde. Amen.
André Janssen

Gebed over de gaven 2

Algoede Vader,
wij die hier samen zijn rond de Tafel van het Leven,
met deze gaven van brood en wijn
willen wij U danken en loven.
Laat ons de eenheid met U en met elkaar ervaren
als wij uw scheppingsgaven samen delen.
Dat vragen wij U door Hem die Zichzelf brak voor onze eenheid,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het Brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Op de avond voor zijn dood
bad Jezus voor zijn vrienden.
Sluiten wij ons aan bij zijn bidden
en spreken wij God aan zoals Jezus deed:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.’
Let er niet op dat wij ons zo vaak tevreden stellen
met een oppervlakkige vrede en een schijnbare eenheid,
maar sla acht op het geloof en de goede wil van uw Kerk.
Kees Pannekoek
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Vredeswens 2

Heer Jezus,
Gij hebt gebeden om eenheid
voor uw Kerk, voor onze wereld.
Schenk ons die vrede
waardoor iedere mens tot zijn recht komt,
waarin iedere mens opbloeit tot echt geluk,
nu en in eeuwigheid.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen we ook elkaar van harte die vrede toe.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

God, liefde is de grond onder ons leven.
Moge uw Geest ons ertoe aanzetten
om te geloven in vrede en eenheid onder de mensen.
We bidden U
dat uiteindelijk één tafel onze aarde zal omspannen,
één tafel waaraan iedereen welkom is,
waaraan niemand tekort komt,
waar niemand bedreigd wordt noch uitgebuit.
Ziehier het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig…
naar Schiplaken

Bezinning 1

Zoals een kunstenaar zich uitleeft in dode materie,
in steen, in hout of op een doek,
in klanken of in woorden…
zo leeft God zich uit in mensen.
Wij worden bezield door zijn Geest.

Als een kleine mens heel zijn ziel kan leggen
in een doek dat hij met levenloze verf bestrijkt,
hoe zou God zijn ziel niet kunnen leggen
in een mens die Hij begiftigde met vrijheid en verstand?

Als wij met Hem verbonden blijven,
in Christus Jezus, onze Heer en Broeder,
dan gaan wij Hem ontdekken in mensen rondom ons:
in hun slagen en falen,
in hun glimlach,
in hun tranen,
in het verhaal van hun levensgroot verlangen.

Bezinning 2

Kort voor Jezus aan zijn lijdensweg begint,
bidt Hij om eenheid onder zijn leerlingen.
Aan onderlinge eenheid moeten ze herkenbaar zijn.
Dat is geen bidden om ‘gelijke monniken, gelijke kappen’,
niet om slaafsheid in het volgen van een leer.
Mensen zijn niet gelijk, zijn niet hetzelfde.
Dat zou een verarming van de mensheid zijn.
Het veelkleurig mozaïek van alle mensen samen,
is een rijkdom van de schepping.
Geloven vandaag moet anders zijn dan geloven vroeger.
Het wordt anders beleefd in andere situaties.
Onze manieren van geloven is ook een rijk mozaïek.
Er zijn accentverschillen in tijd en plaats.
Bidden om eenheid is bidden om verbondenheid,
om onderlinge solidariteit, om voorrang aan de liefde.
Eenheid verwijst naar elkaar aanvaarden,
naar iedereen alle goeds gunnen.
Het is Jezus’ diepste wens, dat mensen leven
in een weldadige verbondenheid.
Het is zijn inzet om grenzen te doorbreken,
om muren tussen mens af te breken.
‘Dat allen één mogen zijn’ is het gebed,
dat we Jezus mogen na-bidden als onze diepste wens.
Het is een bidden om de levenskunst
van het elkaar verdragen en op handen dragen.
Het is geloven dat onze rijkdom ligt in onze verscheidenheid,
als we elkaar daartoe de ruimte gunnen.
Eenheid groeit daar waar we elkaar
durven vergeven, als dat nodig is.
Elke mens mag verschillend zijn en verschillend geloven,
als we ons maar geënt weten op de ene Wijnstok,
en ons leven voeden aan dezelfde Bron.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, Gij zijt groter dan wij durven hopen:
Gij doet nieuwe en ongehoorde dingen.
Als om ons heen een wereld ineenstort,
brengt Gij nieuwe kansen en mogelijkheden tot stand.
Maak ons alert
voor uw werkzaamheid in onze dagen,
opdat wij niet blijven stilstaan bij wat voorbij is
en U niet zoeken waar Gij niet zijt.
Ga voor ons uit,
Gij die toekomst zijt.
Laat ons nieuwe wegen zoeken
en elkaar vasthouden in tijden van onzekerheid. Amen.

Slotgebed 2

Eeuwige, die Uzelf in Jezus Christus hebt geopenbaard,
geef kracht aan allen
die door hun geloof in Christus aan U toebehoren.
Schenk eenheid aan allen
die als bruggenbouwers in het leven willen staan.
Gun allen die zoeken naar de zin van hun leven
dat zij U mogen zien.
Bevestig in uw liefde allen
die de weg erkennen van Jezus, uw Zoon en onze Broeder.
Dan zal er ruimte zijn voor de komst van de Geest
die Gij ons wilt schenken. Amen.
naar Rudolf van Dijk

Zending en zegen 1

God stuurt ons de wereld in
om in eenheid te leven met elkaar.
Hij wil met ons meegaan en ons steunen met zijn zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Het hield Hem bezig tot op zijn laatste avond,
en Hij heeft erom gebeden
dat wij elkaar een warm hart zouden toedragen.
Moge wij daartoe gezegend worden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.