7e paaszondag C 2019

02 06 2019

Begroeting

Moge Gods zegen ons nabij zijn
nu wij als geloofsgemeenschap samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van vandaag
beluisteren we een gedeelte van het gebed
dat Jezus uitsprak tijdens het Laatste Avondmaal.
Jezus bidt voor zijn volgelingen
opdat zij onder elkaar één zouden zijn
en opdat deze eenheid zou uitgroeien
tot een levendig getuigenis van de Vader en van Hem.
Bidden wij op onze beurt
dat eenheid binnen onze geloofsgemeenschap
zou mogen groeien in intensiteit.

Openingswoord 2

Misschien vind je het wat vreemd,
maar in het evangelie dat we straks zullen horen
bidt Jezus voor ons: dat wij één mogen zijn!
Want in plaats van zich neer te leggen
bij een wereld vol onrecht en haat,
schetst Hij het visioen van een nieuwe wereld
waarin élke mens gelijk is.
De eerste christenen leefden trouwens vanuit dat visioen,
ook al wisten ze dat niet iedereen op dezelfde golflengte zat.
Hun geloof en hun overtuiging
dat die droom van God toch ooit werkelijkheid kon en zou worden,
was groter dan hun ongeloof en hun vertwijfeling.

Vergevingsmoment 1

Bidden wij om ontferming tot Hem,
die voor ons de weg naar eenheid is geworden,
Jezus Christus, onze Heer en Broeder.

-Heer, vergeef ons wanneer wij uw Geest
die in de Kerk werkt, negeren
en zo het verlangen naar voltooiing en eenheid uitdoven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, vergeef ons wanneer wij het gesprek
en de ontmoeting met U en met elkaar uit de weg gaan
en zo de eenheid uit het oog verliezen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, vergeef ons, wanneer verdeeldheid ons handelen bepaalt
en wij zo uw Blijde Boodschap aan de wereld verduisteren.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Op de weg die God ons toont
doen wij elkaar soms pijn.
Laten wij elkaar oprecht vergeven,
want vergeven is de kans om nieuw te worden.

-’s Morgens vergeten wij zo vaak
die kleine blijken van genegenheid
voor onze meest nabije medemensen.
Misschien zijn wij ze totaal verleerd.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Overdag vinden wij bij mensen vriendschap en sympathie,
maar ook teleurstelling en onmacht, soms zelfs woede.
Als begrip dan onbegrip wordt en zin nog enkel onzin,
durven wij wel eens kwetsende woorden gebruiken
die ons later spijten.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als het avond wordt zou alles moeten vergeven zijn.
Al te vaak echter sluiten wij de dag af zonder verzoening.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons begeleiden op weg naar nieuw leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, die onze harten doorgrondt,
Gij weet hoezeer wij hunkeren
naar woorden van bemoediging,
naar een teken van uw nabijheid.
Wij bidden U:
zend over ons uw Levenskracht, uw Geest,
opdat wij U leren kennen zoals Gij zijt:
een God van mensen,
toen en nu, en altijd. Amen.

Openingsgebed 2

God,
wij bidden U in naam van Jezus:
dat wij allen één mogen zijn
zoals Gij Vader, in Jezus zijt,
en Hij in U.
Dat wij op elkaar betrokken mogen zijn
in de liefde waarvan Gij de Bron zijt.
Dat uw naam ‘Ik-zal-er-zijn-voor-jou’
in ons gestalte krijgt.
Wij bidden U
dat wij zo mogen bouwen
aan het geluk van onze wereld.         Amen.
Ineke Wackers

Lezingen

Jezus bidt voor de gelovigen dat zij één mogen zijn,
in liefde verbonden met Jezus en met zijn Vader.
In de eerste lezing horen we hoe Stefanus zich zozeer met Jezus en God verbonden voelt dat hij,
oog in oog met de dood,
net als Jezus aan het kruis, bidt voor zijn moordenaars.
Laten wij biddend daarnaar luisteren.

Eerste lezing (Hand. 7, 55-60)

Uit de Handelingen van de apostelen

55         Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56         Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57         Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58         sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59         Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60         Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

        Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
`Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
Hij die dit alles waarborgt, zegt:
`Ja, Ik kom spoedig.’
Amen.
Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20         Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21         dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22         Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23         Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
24         Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
25         Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26         Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de Bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven
en deze gaven van brood en wijn
aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij voor hen die leven zonder uitzicht,
die de hoop op een zinvol bestaan hebben opgegeven.
Dat er mensen zijn die het voor hen opnemen,
dat er licht komt op hun levensweg.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die wachten op inzicht in de zin van hun leven,
mensen die uitzien naar een houvast.
Dat ze zich niet kritiekloos op sleeptouw laten nemen,
maar hier en nu hun heil kunnen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk van Jezus op aarde,
vooral voor hen die daarin een leidende rol vervullen.
Dat ze uitnodigende en bemoedigende woorden spreken
en de weg naar God open houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij tenslotte voor onszelf en allen die ons dierbaar zijn.
Dat we elkaar ondersteunen
en samen gestalte geven
aan het evangelie, de Goede Boodschap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we eensgezind tot God, Vader van alle mensen.

-Bidden wij voor alle christenen,
opdat zij, gevoed door gebed,
zouden groeien
in evangelisch geïnspireerde naastenliefde.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de leiders van de christelijke Kerken.
Dat zij meer oog hebben
voor wat hen verbindt
dan voor wat hen scheidt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat ons samenkomen in gebed
ons mag sterken
om elkaars lief en leed te dragen.
Laten wij bidden…

Liefdevolle God,
Gij roept ons op om uw nieuw Verbond te zijn in deze wereld.
Wij bidden U,
hou ons dicht bij U en bij elkaar,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 1

Gij die God zijt,
Gij die van mensen houdt,
neem aan wat wij U te bieden hebben:
brood en wijn,
lief en leed,
heden en toekomst.
Schenk ons uw zegen
en voltooi wereldwijd
wat wij aan deze tafel in het klein proberen:
verbondenheid van mens tot mens,
oprechte zorg voor elkaar. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van Liefde en van Leven,
waar mensen elkaar vinden en tot breken en delen komen,
daar gaat uw hemel open.
Wij bidden U:
schenk ons uw zegen
en voltooi wereldwijd, wat wij hier vieren:
verbondenheid van mens tot mens,
welgemeende zorg voor elkaar.
Dat vragen wij U door Hem,
die ten hemel is opgenomen
en onze voorspraak is bij U,
Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Kerk in Herent

Tafelgebed

God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote daden te gedenken,
om te vieren – in Jezus’ naam –
wat Gij, God, voor mensen betekent.

In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van de onzen geworden.
Hij verkoos de mens boven de sabbat,
maakte geen onderscheid tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,
bracht ze vanuit de hoek naar het midden
en riep ze op
om opnieuw de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.

Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Met allen die zich laten inspireren door dezelfde Boodschap,
ons aangereikt door Jezus
en in Hem verenigd,
willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Ook al zijn wij in Jezus broers en zussen,
kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er in de christelijke gemeenschap tweedracht.
Daarom bidden wij om verzoening,
om de vrede die Gij, God, ons hebt toegezegd.
Als wij, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitkijken naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens 1

Al is er nog veel dat ons gescheiden houdt,
Gij, God, zijt in staat ons samen te brengen,
want er is meer dat ons verbindt.
Houd ons bijeen, God,
geef vrede in uw naam en maak ons één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede- en vreugdevolle eenheid van harte toe.

Vredeswens 2

Waar mensen elkaar een teken van vrede geven,
waar liefde een kans krijgt,
daar krijgt Jezus’ Boodschap handen en voeten.
Daarom bidden wij:
Heer, Jezus Christus,
Gij die bijeen brengt wat is verdeeld
en het samenvoegt door de band van de liefde,
kom aan het licht in daden van vrede,
versterk de band van liefde en eenheid
hier in onze kring en overal op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten ook wij voor elkaar openbloeien en mekaar Gods vrede toewensen.

Lam Gods

Communie

Door deel te nemen aan deze tafel
worden wij deelgenoten van elkaar,
mensen die Jezus’ Boodschap in hun hart dragen.
Gezegend en zalig zijn wij allen
die hier genodigd worden aan deze tafel.
Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Er is nood aan een nieuwe wereld,
en aan nieuwe mensen die God zichtbaar maken,
die ‘Ik-zal-er-zijn-voor-u’ belichamen.
Mensen die bezield zijn door een nieuwe Geest:
wijsheid en vrede,
liefde en vrede,
liefde en ontzag voor God.

Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.

Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk en in-goed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen
van wie een kracht uitgaat
die allen geneest.

Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
de wereld van God
is dichterbij dan je denkt.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen.
Waar ze
het niet lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat Rijk
van gerechtigheid
en liefde.
Emmanuel Dobbelaere

Bezinning 3

Leven is delen
van het beste in je.
En waar het delen ophoudt
is het geen leven meer.
Dit was de diepste intentie
van Jezus’ Boodschap.
Als geen ander zag Hij
en leefde Hij ervoor,
dat mensen zouden gericht zijn
op elkaar en op God.
We delen in elkaars leven:
niemand kan zonder de ander,
niemand zonder God.
Daarom bad Jezus op zijn levensavond
om onderlinge eenheid.
Het was zijn laatste hartenwens:
mensen in eenheid,
in verbondenheid met elkaar.
Hij geeft het ons mee
als zijn testament.
Wij mogen ons aansluiten bij zijn gebed:
dat wij de arm mogen zijn om andermans schouder;
dat wij onze hand uitsteken
en uitgestoken handen aannemen.
Als wij mensen van vrede zijn
en oog hebben voor ieder ander
dan zijn we Gods mensen,
levend in zijn Licht.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Gij die God zijt,
een en al liefde:
uw hemel gaat open
waar mensen elkaar vinden
in vrede, recht en trouw.
Wij hoorden het,
wij zagen het in Jezus.
Ga mee,
zegen ons,
blijf bij ons,
woon in ons,
tot alles is volbracht. Amen.

Slotgebed 2

Zo verbonden zijn met U dat wij één worden, God,
Gij in mij en ik in U.
Ik droom er wel van,
maar tegelijkertijd lig ik er ook nachtenlang van wakker,
omdat ik van die droom nog maar weinig realiseer.
Daarom wil ik U vragen
dat Gij me de durf geeft om mijn leven
door U te laten richten, net zoals Jezus dat deed.
Alleen zo zal mijn verbondenheid met medemensen
sterk genoeg zijn om zelfs de zwaarste stormen te kunnen weerstaan.
Erwin Roosen

Zending en zegen

“Dat ze allen één mogen zijn”
zo bad Jezus tot zijn Vader.
Moge deze hartenwens van Jezus
vlees en bloed worden in ons allen.
Daartoe zegene ons de drie-ene God: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.