7e Paaszondag C 2016

08 05 2016

Begroeting

‘Laten wij allen één zijn’,
dat is de opdracht die Jezus ons vandaag geeft.
Hartelijk welkom beste mensen,
jullie allen die Jezus’ oproep ter harte willen nemen.
Tekenen we ons dan bij het begin van deze viering met het kruis,
het gebaar van eenheid onder alle christenen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Helchteren

Openingswoord 1

Onze wereld kleurt meer en meer multicultureel,
waarbij iedere mens getekend is door zijn eigen cultuur
die zijn blik op zijn medemensen,
maar ook op God,
mee bepaalt.
Naarmate we elkaar beter leren kennen,
ontdekken we dat die onderlinge verschillen
‘anders maar evenwaardig’ zijn.
In het evangelie van vandaag
horen we Jezus biddend oproepen
tot eenheid,
tot een allesomvattende wereldgemeenschap van mensen
die zijn spoor willen volgen.

Openingswoord 2

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
maakt reeds de link met Pinksteren:
bidden om de Geest
die herbouwt wat is vernield, die één maakt wat is verdeeld.
Ook Jezus bidt bij zijn afscheid om eenheid onder elkaar
en om een verbondenheid van ‘zij in Mij en Ik in hen’.
naar Kerk in Herent

Vergevingsmoment 1

-Doorgaans voelen wij ons goed
binnen onze vertrouwde geloofsgemeenschap
en zijn we nauwelijks geïnteresseerd
in ons verbonden-zijn met cultureel andersgekleurde gemeenschappen.
Om dat egocentrisme,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-God, graag noemen we U ‘Vader en Moeder van alle mensen’,
maar van de consequentie hiervan,
namelijk dat we anderen dan ook moeten aanvaarden als broers en zussen,
liggen we niet wakker.
Om deze inconsequentie,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-De manier waarop een mens
zijn verhouding tot zijn medemensen en tot God beleeft,
is cultureel gekleurd.
We hebben het vaak moeilijk
om verschillen als evenwaardig te erkennen.
Om ons superioriteitsgevoel,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Soms zijn wij ver van God
en ver van elkaar.
Bidden wij om eenheid en ontferming.

-Als wij in sommige situaties
de leugen verkiezen boven de waarheid,
bouwen wij niet aan de eenheid.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als wij over medemensen oordelen en ze veroordelen,
als wij onze verantwoordelijkheid tot  solidariteit ontvluchten,
bouwen wij niet aan de eenheid.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij praten over vrede en verdraagzaamheid,
maar het bij woorden laten,
bouwen wij niet aan de eenheid.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede en barmhartige God,
vergeef onze zonden van verdeeldheid
en leid ons op de weg
van het evangelie van ‘Samen één zijn’. Amen.
Omer Bogaert

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
zozeer wilt Gij U met mensen verenigen
dat Gij ons uw Zoon hebt gezonden.
Hij heeft de volheid van uw naam geopenbaard.
Wij bidden U:
geef dat wij dit uur
met U en elkaar verbonden worden.
Dit vragen wij U door Jezus,
uw mens geworden Liefde. Amen.
André Janssen

Openingsgebed 2

God,
het lijkt wel de omgekeerde wereld:
Jezus die voor ons bidt.
Toch schrijft Johannes dat niet zomaar in zijn evangelie.
Want waar onze woorden en daden tekortschieten,
blijft er nog altijd uw liefde
en daarom willen wij U vandaag graag danken
door Christus, onze Heer. Amen.
Thomasvieringen

Lezingen

De drie Schriftlezingen van deze zondag
gaan over gebed en verbondenheid.
In de eerste lezing, uit de Handelingen,
bidt Stefanus in het uur van zijn marteldood.
De tweede lezing, uit de Apokalyps,
eindigt met de dringende bede: ‘Kom, Heer Jezus!’.
En in het evangelie bidt Jezus tot de Vader.

Eerste lezing (Hand. 7, 55-60)

Uit de Handelingen van de apostelen

55  Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56  Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57  Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58  sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59  Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60  Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 22, 12-14. 16-17. 20)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

        Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
`Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
Hij die dit alles waarborgt, zegt:
`Ja, Ik kom spoedig.’
Amen.
Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20  Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21  dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22  Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23  Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
24  Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
25  Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26  Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en probeert ernaar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de weg van Jezus
een weg is die leidt naar het Leven
over de dood heen. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in het ideaal,
van eenheid onder de gelovigen
waarvoor Jezus bad tot zijn Vader.

Ik geloof dat de Vader en de Zoon één zijn:
weerspiegeling hoe het onder mensen zou moeten zijn.

Ik geloof dat wij toevertrouwd zijn aan Jezus
die bad om eenheid:

eenheid in gezinnen en op werkplaatsen,
in scholen en tehuizen,
tussen Kerken en godsdiensten onderling,
tussen landen en volkeren.

Ik geloof dat de eenheid waarvoor Jezus bad,
een begin zonder einde is
van onderlinge vrede.

Ik geloof in dit ideaal
en weet dat er dank zij de Geest
naast gesloten deuren ook deuren zijn opengegaan.
In de kracht van diezelfde Geest
hoop ik daarom mijn ideaal van eenheid
nooit op te geven. Amen.
Omer Bogaert

Voorbeden 1

God van leven,
nu onze Heer uit ons midden ten hemel is opgestegen
en wij a.h.w. verweesd achterblijven,
bidden wij U, samen met alle christenen, om zijn heilige Geest.

-Bidden wij voor alle christenen.
Dat zij in deze wereld eensgezind
een teken zijn van uw aanwezigheid,
een instrument van uw vrede,
die alle verstand te boven gaat.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle christelijke Kerken.
Dat zij, verbonden met elkaar,
getuigen van uw liefde voor alle mensen
en deze liefde tonen door hun respect voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die lijden omwille van hun geloof,
omwille van hun ijveren voor vrede en gerechtigheid.
Dat zij de kracht van uw Geest ervaren om staande te blijven.
Laten wij bidden…

God, onze Vader,
Gij weet wat wij nodig hebben,
Gij weet wat ons ter harte gaat.
Zend ons uw heilige Geest,
die met U en met uw Zoon leeft
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

Maken wij het gebed van Jezus tot het onze
en bidden wij om eenheid.

-Bidden we voor deze wereld.
Dat volkeren en culturen zich in hun relatie tot elkaar
niet langer laten dicteren door haat en tweedracht,
maar meer en meer groeien
in wederzijds respect en onderlinge saamhorigheid.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle Kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden.
Dat zij minder benadrukken wat hen gescheiden houdt
en dat zij steeds meer oog krijgen voor wat hen samenbindt:
die ene Naam die inspireert, die ene Hoop waarin allen delen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze gemeenschap,
van hoog tot laag, van klein tot groot,
voor onze jongsten, onze oudsten,
voor zieken en gezonden,
voor mensen alleen en mensen samen.
Dat wij begaan zijn met elkanders lot,
dat wij elkaar ook in donkere dagen nabij zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die niet bij machte waren elkaar vast te houden,
die onherstelbaar van elkaar vervreemd zijn geraakt.
Dat zij nieuwe verbanden vinden waarin zij gelukkig zijn.
Laten wij bidden…

God, Gij roept ons allen op
uw nieuw verbond te zijn in deze wereld.
Wij bidden U:
houd ons dicht bij U en bij elkaar,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 1

God,
laat in dit brood en deze wijn
uw visioen van eenheid en verbondenheid
weer zichtbaar worden,
opdat de liefde die Gij
aan Jezus hebt gegeven
ook in ons mag zijn,
van uur tot uur, van dag tot dag,
tot in eeuwigheid. Amen.
Federatie Kana

Gebed over de gaven 2

God, rond deze tafel zijn wij hier samen
om te doen wat Jezus heeft gedaan:
brood breken en de beker van het Verbond doorgeven.
Wij bidden U:
moge dit samen eten ons sterken
om te leven in eenheid en solidariteit met allen.
Wij vragen het U in Jezus’ naam. Amen.

Tafelgebed

God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote daden te gedenken,
om te vieren – in Jezus’ naam –
wat Gij, God, voor mensen betekent.

In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van de onzen geworden.
Hij verkoos de mens boven de sabbat,
maakte geen onderscheid tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,
bracht ze vanuit de hoek naar het midden
en riep ze op
om opnieuw de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.

Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bouwen aan een wereld waar iedereen zich thuis voelt,
waar vrede is en waar we samen veilig zijn,
dat kan als we vertrouwen op Jezus die zegt:
“Vrees niet, Ik blijf bij u”.
Dan wordt onze wereld zoals God die heeft gedroomd.
Daarvoor willen we samen bidden
met de woorden die Jezus ons leerde:
Onze Vader…

Vredeswens

Ergens tussen Pasen en Pinksteren
hadden uw volgelingen zich opgesloten
in een huis, in zichzelf.
Luiken en sloten hebt Gij genegeerd
en Gij zijt binnengegaan.
Gij hebt hun ‘Vrede’ toegesproken.
Toen gingen deuren open,
werden ketens verbroken,
angst smolt weg
en uw vrienden bloeiden open.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook tot ons
dat krachtig woord van ‘Vrede’.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten ook wij voor elkaar openbloeien en elkaar Gods vrede toewensen.

Lam Gods

Communie

God, liefde is de grond onder ons leven.
Moge uw Geest ons ertoe aanzetten
om te geloven in vrede en eenheid onder de mensen.
We bidden U
dat uiteindelijk één tafel onze aarde zal omspannen,
één tafel waaraan iedereen welkom is,
waaraan niemand tekort komt,
waar niemand bedreigd wordt noch uitgebuit.
Ziehier het Lam Gods dat wegneemt de zonden van de wereld.
Heer, ik ben niet waardig…
naar Schiplaken

Bezinning 1

Eén zijn zoals Hij en zijn Vader:
dat is de laatste hartenkreet
van Jezus voor zijn heengaan.
Het is zijn testament,
dat hij ons heeft nagelaten.
Die eenheid, die relatie
tussen mensen en God
en tussen mensen onderling:
daarvoor heeft Hij geleefd,
daarvoor is Hij gestorven.
Hij geeft ons als zijn laatste adem
de opdracht mee om gestalte te geven
aan die intieme verbondenheid.
Mensen mogen elkaar op handen dragen,
omdat we weten,
dat God niemand van zijn mensen laat vallen.
We leven allen op dezelfde aarde,
we breken en delen hetzelfde brood,
we geloven in dezelfde God:
daarom zijn we zijn mensen
en zijn we mensen voor elkaar.
In onze zorg voor anderen,
in onze liefde en onze verbondenheid
laten we iets zien van
Gods liefde voor ons.
Biddend mogen we de diepste bronnen
in ons aanboren om mens van God te zijn
en mens voor ieder die we ontmoeten.
Het is gehoor geven aan het altijd weer nieuwe gebod
van liefde en solidariteit.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

Natuurlijk zijn Kerken nodig
voor jullie en voor Mij, zegt God.
Kerken houden Mij bij de mensen.
Ze vertellen mijn verhaal verder,
iedere Kerk op haar manier.
Elk belicht een eigen kant van dat verhaal.

Heel belangrijk, die verschillende Kerken,
die variatie in religieuze gemeenschappen,
onmisbaar
gezien de verscheidenheid van mensen en culturen.

Jullie vergissen je
als je van de Kerk een soort voetbalclub maakt
met voorschriften, statuten en regels
waaraan leden zich moeten houden.

Kerken zijn geen clubs.
Kerken zijn stoeten mensen, lopend op een eigen pad:
er zijn kartrekkers, leidinggevers,
vooruitlopers en pioniers.
Er is een middenmoot die vasthoudt
aan de uitgezette richting
en er zijn achterblijvers en uitvallers.

Er zijn wegwijzers,
rode en blauwe borden,
tunnels en bruggen
– maar die horen niet tot het wezen van het pad.

Hoofdzaak is
dat men gaande blijft
in gemeenschap met elkaar,
op weg naar Mij.

De leer van de Kerken
geeft de paden een bepaalde richting
en ze kan helpen
om mensen bijeen te houden,
maar de leer is niet de weg,
zeker niet de enige weg.

Alle wegen komen samen in Mij,
hoop Ik,
zegt God.
naar Paula Copray

Slotgebed 1

God, onze Vader,
vandaag hebben we weer mogen ervaren
hoe belangrijk vrede voor U is.
Wij zullen trachten
deze Boodschap in ons hart op te nemen.
Wij zullen proberen
om bij iedere ontmoeting
uw woorden ‘vrede voor jullie’
oprecht uit te spreken.
Zo zullen we meewerken aan de vrede op aarde. Amen.
naar Helchteren

Slotgebed 2

Geloof je dat Ik jouw Vader ben
en dat Ik je het leven heb gegeven? – vraagt God.
Geloof je dat Ik van je hou
en dat Ik je wil zegenen
en voor je wil zorgen?
Mijn Zoon heeft je willen duidelijk maken
wie Ik voor jou wil zijn:
een liefhebbende God,
teder en warmhartig.
Wil je in zijn voetsporen treden?
Wil je één worden met Mij
en dus ook met al je medemensen,
zussen en broers van je, waar ook ter wereld?
Ik bid voor je
dat mijn vreugde ook jouw vreugde wordt.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge allen één zijn.
Dat was Jezus’ vurige wens.
Opdat we de nodige moed en kracht zouden opbrengen
om mee te werken
aan de realisering van die wens, vragen we Gods zegen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.