7e paaszondag C 2007

Begroeting

Moge Gods zegen ons nabij zijn
nu wij als geloofsgemeenschap samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Terwijl wij wachten op de Geest,
uitzien naar de nieuwe aarde,
vouwen de hemeldeuren zich open.
We leggen ons oor te luisteren:
klinkt er een stem die ons roept en verzamelt?
Laten we het stil maken in ons
en bidden opdat Geest en geestdrift
ons hart en ons leven mogen vervullen.

Vergevingsmoment

– Omdat onze geleefde liefde
te weinig geworteld is in ons gebed.
Heer, ontferm U over ons.

– Omdat onze liefde en ons gebed
te weinig geworteld is in de persoon van Jezus.
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat wij bijeenkomen in gebed
dikwijls verwaarlozen voor andere triviale bezigheden.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons onze fouten en tekorten vergeven
en ons blijven oproepen tot een nieuwe houding
vandaag, morgen
en alle dagen die ons gegeven worden. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Gij die God zijt:
zie uw mensen, overal vandaan gekomen.
Hoor onze woorden,
hoor ons zwijgen.
Kom wonen in onze stilte.
Reken ons onze leegte niet aan,
maar vervul ons van uw aanwezigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Gij, God, die onze harten doorgrondt,
Gij weet hoezeer wij hunkeren
naar woorden van bemoediging,
naar een teken van uw nabijheid.
Wij bidden U:
zend over ons uw levenskracht, uw Geest,
opdat wij U leren kennen zoals Gij zijt:
een God van mensen,
toen en nu, en altijd. Amen.


Lezingen
Open wij ons hart zodat Gods woord ons kan bezielen.

Eerste lezing(Handelingen 7,55-60)
Uit de Handelingen van de apostelen.

55         Stefanus, vol van de heilige Geest,
richtte zijn blik op de hemel,
zag de heerlijkheid van God,
en daar stond Jezus aan Gods rechterhand.
56         Hij zei:
`Ik zie de hemelen open
en ik zie de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.’
57         Maar ze hielden hun oren dicht,
begonnen luid te schreeuwen,
stormden als één man op hem af,
58         sleurden hem de stad uit en stenigden hem.
De getuigen legden hun kleren neer bij een jongeman, die Saulus heette.
59         Ze stenigden Stefanus, terwijl hij bad:
`Heer Jezus, ontvang mijn geest.’
60         Hij viel op zijn knieën en riep met luide stem:
`Heer, reken hun deze zonde niet aan.’ Na deze woorden stierf hij.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apocalyps 22,12-14.16-17. 20)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes.

        Ik, Johannes, hoorde een stem, die tot mij sprak:
12Zie, Ik kom spoedig,
en mijn loon breng Ik mee,
om ieder te vergelden naar zijn daden.
13Ik ben de alfa en de omega,
de eerste en de laatste,
de oorsprong en het einde.
14Gelukkig zij die hun kleren wassen.
Zij zullen recht krijgen op de levensboom
en door de poorten de stad mogen binnengaan.
16Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden
om u deze getuigenissen over de gemeenten bekend te maken.
Ik ben de wortel uit het geslacht van David,
de stralende morgenster.’
17De Geest en de bruid zeggen:
`Kom!’
Laat wie het hoort, zeggen: `
Kom!’ Wie dorst heeft kome.
Wie wil, neme het water dat leven geeft, voor niets.
20
Hij die dit alles waarborgt, zegt: Ja, Ik kom spoedig.’
Amen. Kom, Heer Jezus!
KBS Willibrord 1995

Evangelie(Johannes 17,20-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes.

Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
20         Niet alleen voor hen bid Ik,
maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven:
21         dat ze allen één mogen zijn.
Zoals U, Vader, in Mij bent en Ik in U,
zo moeten zij in Ons zijn, zodat de wereld kan geloven
dat U Mij hebt gezonden.
22         Ik heb hen laten delen in de heerlijkheid
waarin U Mij hebt laten delen,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij één zijn:
23         Ik in hen zoals U in Mij;
dat hun eenheid volkomen mag zijn,
zodat de wereld kan erkennen dat U Mij hebt gezonden
en dat U hen hebt liefgehad
met de liefde die U Mij hebt toegedragen.
24         Vader, diegenen die U Mij hebt toevertrouwd,
zou Ik graag bij Mij hebben waar Ik ben,
zodat ze de heerlijkheid zien waarin U Mij hebt laten delen,
want vóór de grondvesting van de wereld had U Mij al lief.
25         Rechtvaardige Vader, hoewel de wereld U niet heeft gekend
– Ik heb U gekend –
zijn zij het die hebben erkend dat U Mij gezonden hebt.
26         Uw naam heb Ik hun bekend gemaakt
en dat zal Ik blijven doen,
opdat de liefde die U Mij hebt toegedragen, in hen mag zijn
– opdat Ik in hen mag zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven
en deze gaven van brood en wijn
aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor hen die leven zonder uitzicht,
die de hoop op een zinvol bestaan hebben opgegeven;
dat er mensen zijn die het voor hen opnemen,
dat er licht komt op hun levensweg.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die wachten op inzicht in de zin van hun leven,
die uitzien naar een houvast;
dat ze zich niet kritiekloos op sleeptouw laten nemen;
dat ze heil kunnen vinden hier en nu.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de kerk van Jezus op aarde,
vooral voor hen die er een leidende rol in vervullen;
dat ze uitnodigende en bemoedigende woorden spreken
en de weg naar God open houden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij tenslotte voor onszelf en allen die ons dierbaar zijn;
dat we elkaar ondersteunen
en samen gestalte geven
aan het evangelie, de goede boodschap.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Bidden we eensgezind tot God, Vader van alle mensen:

– Bidden wij voor alle christenen,
opdat zij, gevoed door gebed,
zouden groeien
in evangelisch geïnspireerde naastenliefde.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de leiders van de christelijke kerken,
dat zij meer oog hebben
voor wat hen verbindt
dan voor wat hen scheidt.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap
dat ons samenkomen in gebed
ons mag sterken
om elkaars lief en leed te dragen.
Laten wij bidden…

Liefdevolle God,
Gij roept ons op om uw nieuw verbond te zijn in deze wereld.
Wij bidden U,
hou ons dicht bij U en elkaar,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen
.

Gebed over de gaven

Gij die God zijt,
Gij die van mensen houdt,
neem aan wat wij U te bieden hebben:
brood en wijn,
lief en leed,
heden en toekomst.
Schenk ons uw zegen
en voltooi wereldwijd
wat wij aan deze tafel in het klein proberen:
verbondenheid van mens tot mens,
oprechte zorg voor elkaar. Amen.

Tafelgebed

God van alle mensen,
dit is het uur waarop wij samenkomen
om uw grote daden te gedenken,
om te vieren – in Jezus’ naam –
wat Gij, God, voor mensen betekent.

In Jezus van Nazareth
zijt Gij één van de onzen geworden.
Hij verkoos de mens boven de sabbat,
maakte geen onderscheid tussen mensen
en gunde elke mens een waardig bestaan.
Hij deed verschrompelde mensen opstaan,
bracht ze vanuit de hoek naar het midden
en riep ze op
om opnieuw de waardige plaats in te nemen
die zij verdienen.

Daarom, en om nog veel meer,
danken wij U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Met allen die zich laten inspireren door dezelfde boodschap,
ons aangereikt door Jezus
en in Hem verenigd
willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Ook al zijn wij in Jezus broers en zussen,
kinderen van dezelfde Vader,
toch heerst er in de christelijke gemeenschap tweedracht.
Daarom bidden wij om verzoening,
om de vrede die Gij ons hebt toegezegd.
Als wij, bevrijd van verdeeldheid, elkaar de hand reiken
zullen wij hoopvol mogen uitkijken naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Al is er nog veel dat ons gescheiden houdt,
Gij, God, zijt in staat ons samen te brengen,
want er is meer dat ons verbindt.
Houd ons bijeen, God,
geef vrede in uw naam en maak ons één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede- en vreugdevolle eenheid van harte toe.

Vredeswens 2

Ergens tussen Pasen en Pinksteren
hadden uw volgelingen zich opgesloten
in een huis, in zichzelf.
Luiken en sloten hebt Gij genegeerd
en Gij zijt binnengegaan.
Gij hebt hun ‘Vrede’ toegesproken.
Toen gingen deuren open,
werden ketens gebroken,
angst smolt weg
en uw vrienden bloeiden open.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook tot ons
dat krachtig woord van ‘Vrede’.
De vrede van de Heer, zij altijd met u.
En laten ook wij voor elkaar open bloeien en Gods vrede toewensen.

Lam Gods

Door deel te nemen aan deze tafel
worden wij deelgenoten van elkaar,
mensen die Jezus’ boodschap in hun hart dragen.
Gezegend en zalig zijn wij allen
die hier genodigd worden aan deze tafel.
Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Communie

Bezinning 1

Zoals een kunstenaar zich uitleeft in dode materie,
in steen, in hout of op een doek,
in klanken of in woorden…
zo leeft God zich uit in mensen.
Wij worden bezield door zijn Geest.

Als een kleine mens heel zijn ziel kan leggen
in een doek dat hij met dode verf bestrijkt,
hoe zou God zijn ziel niet kunnen leggen
in een mens die Hij begiftigde met vrijheid en verstand?

Als wij met Hem verbonden blijven,
in Christus Jezus, onze Heer en broeder,
dan gaan wij Hem ontdekken in mensen rondom ons:
in hun lukken en falen,
in hun glimlach,
in hun tranen,
in het verhaal van hun levensgroot verlangen.

Bezinning 2

Er is nood aan een nieuwe wereld,
en aan nieuwe mensen die God zichtbaar maken,
die ‘Ik-zal-er-zijn-voor-u’ belichamen;
mensen, die bezield zijn door een nieuwe Geest:
wijsheid en vrede,
liefde en vrede,
liefde en ontzag voor God.

Mensen zijn er nodig
die recht doen aan de minsten
en niet zwijgen voor het kwaad.

Mensen die onkreukbaar zijn,
doodeerlijk en in-goed,
die vriendschap stichten
tussen wolven en lammeren.
Mensen
van wie een kracht uitgaat
die allen geneest.

Er is nog zoveel te doen
eer het zover is.
En toch,
de wereld van God
is dichterbij dan je denkt.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Gij die God zijt,
een en al liefde:
uw hemel gaat open
waar mensen elkaar vinden
in vrede, recht en trouw.
Wij hoorden het,
wij zagen het in Jezus.
Ga mee,
zegen ons,
blijf bij ons,
woon in ons,
tot alles is volbracht. Amen.

Slotgebed 2

Zo verbonden zijn met U dat wij één worden, God,
U in mij en ik in U.
Ik droom er wel van,
maar tegelijkertijd lig ik er ook nachtenlang van wakker,
omdat ik van die droom nog maar weinig realiseer.
Daarom wil ik U vragen
dat U me de durf geeft om mijn leven
door U te laten richten, net zoals Jezus dat deed.
Alleen zo zal mijn verbondenheid met medemensen
sterk genoeg zijn
om zelfs de zwaarste stormen te kunnen weerstaan.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Laten wij met een blij hart hier vandaan gaan
omdat wij vandaag nog eens hoorden hoe groot Gods liefde is.
Laten wij als kinderen van dezelfde liefdevolle Vader
meer en meer groeien in wederzijds respect en samenhorigheid
zodat wij daadwerkelijk één groot gezin kunnen vormen.
Dan zal God ons zegenen
+ als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.