7e Paaszondag B 2021

16 05 2021

Begroeting

Wij mogen ons gedragen weten door God
die geen mens laat verloren gaan.
Daarom, welkom in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Heeswijk

Openingswoord 1

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
is een beetje een stille zondag.
Jezus is hemelwaarts getrokken
en zijn Pinkstergeest is nog niet verschenen.
De jonge Kerk voelt zich verlaten, verlamd.
Maar… er komt beweging in.
Het eerste wat men doet
is het apostelaantal weer op peil brengen:
men kiest een vervanger voor Judas.
De jonge christenheid put die nieuwe veerkracht uit het gebed.
Die gebedstrouw hebben zij overgenomen van Jezus
die – zo blijkt uit de evangelielezing –
geregeld tot zijn Vader bad,
ook voor zijn vrienden.

Met ons gebedsleven is het vaak povertjes gesteld.
Ik las eens dat een christen die niet bidt,
door het leven gaat onder een valse naam.
Een straffe uitspraak.
Maar misschien toch het overwegen waard.

Openingswoord 2

In het zicht van de dood
bidt Jezus tot zijn Vader
voor wie Hem het nauwst aan het hart ligt:
zijn volgelingen.
Hij bidt dat zij hun onderlinge eenheid zouden bewaren
en dat zij niet verloren zouden lopen in de wereld.
Zij zijn niet van de wereld
maar horen wel thuis in de wereld.
En daar moeten zij toegewijd zijn aan de Waarheid
zoals Jezus in de wereld was
om, in waarheid, God te dienen.

Gebed om ontferming 1

We zijn niet altijd bereid om bij te dragen tot elkaars geluk,
tot een beter leven voor alle mensen – wereldwijd.
Daarom beginnen we dit samenzijn met een moment van inkeer.

-Gelukkig de mens die niet doof is voor de stem van zijn geweten.
Hij gaat de weg van God,
de weg van het geluk.
Als wij daaraan niet toekomen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Gelukkig de mens die durft vragen en smeken
om wat goed is voor alle mensen
en durft vertrouwen op de goede wil van anderen,
op Gods steun en sterkte.
Als wij moeilijk durven vertrouwen op U en onze naaste,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gelukkig de mens wiens misstap vergeven wordt,
die daardoor een nieuw begin
en Gods genade ervaren mag.
Om ons tekortkomen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                                       naar Jos Devijver

Gebed om ontferming 2

-Heer, we denken vaak dat we onze eigen boontjes kunnen doppen
zonder ons open te stellen voor uw bezielende Geest.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, onze gehechtheid aan onmiddellijk materieel geluk
verduistert dikwijls onze blik op de toekomst die Gij ons aanreikt.
Doe ons inzien wat leven echt zinvol maakt.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ons egocentrisme weegt vaak zwaarder door
dan uw opdracht tot inzet voor het Rijk van vrede en gerechtigheid.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God wil ons oprichten uit onze kleinmenselijkheid.
In Jezus toonde Hij ons de weg naar eenheid en verbondenheid. Amen.

Gebed om ontferming 3

-Als wij ons zonder nadenken laten meevoeren
op de golven van klatergoud en egocentrisme,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, als het voorbeeld van uw leven
voor ons maar een vluchtig beeld is
en wij ons hart erdoor niet laten raken,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als wij geen bezielde Kerk meer vormen
die hoop geeft aan de wereld van vandaag en morgen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Heer Jezus,
in uw naam zijn wij hier bijeen.
Door de eeuwen heen is uw Kerk uitgegroeid
tot een verbondenheid van christenen over de gehele wereld.
Geef dat wij steeds meer beseffen dat wij,
op elk moment van ons leven,
werk moeten maken
van uw Boodschap van liefde en gerechtigheid.
Dan pas wordt onder ons uw Rijk werkelijkheid,
vandaag al en morgen en de rest van ons leven. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
leer ons te leven in eenvoud en liefde voor elkaar,
zoals de eerste christenen:
eensgezind in liefde en gebed
en in het breken van het brood.
Zo kunnen we anderen misschien overtuigen
dat Gij de Bron van alle liefde zijt. Amen.

Lezingen

In de schriften spreekt God luisterende harten toe.

Eerste lezing (Hand., 1, 15-17. 20a. 20c-26)

Uit de Handelingen der Apostelen

15         In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen –
en hij zei:
16         `Broeders! Het Schriftwoord moest in vervulling gaan,
dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken
met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.
17         Immers, hij werd tot onze kring gerekend
en had deel aan onze taak.
20         Want in het boek van de psalmen staat geschreven:
Iemand anders moet zijn ambt overnemen.
21            Daarom moet er van de mannen
die steeds met ons zijn opgetrokken,
al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
22         vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes,
tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen,
van hen dus moet er één samen met ons getuige worden
van zijn opstanding.’
23         Ze stelden er twee voor:
Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias.
24         Ze spraken dit gebed uit:
`Heer, U die het hart van alle mensen kent,
wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen
25            om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen
die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’
26            Daarop lieten ze hen loten,
en het lot viel op Mattias,
en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 4, 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
12 Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
13 Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
14 En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn.
15 Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.
16 Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 11b-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

11b Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam,
die U Mij hebt toevertrouwd,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij.
12         Zolang Ik bij hen was,
was het mijn taak hen te bewaren in uw naam,
die naam die U Mij hebt toevertrouwd;
Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan,
behalve degene die verloren moest gaan,
opdat de Schrift in vervulling zou gaan.
13         Nu kom Ik naar U toe,
maar terwijl Ik nog in de wereld ben,
zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.
14         Ik heb hun uw Woord doorgegeven,
en de wereld is hen gaan haten,
want ze zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben.
15         Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,
maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.
16         Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17         Maak hen toegewijd aan U in de waarheid;
uw woord is waarheid.
18         Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden,
zo heb Ik hen naar de wereld gezonden,
19         en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U,
opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
Grond van alle bestaan,
die ons het leven ten volle gunt.
Wij zijn mens naar zijn beeld en gelijkenis.

Ik geloof dat Jezus een Mens was naar Gods hart.
Hij riep ons op Gods droom te helpen waarmaken.
Voor armen en kleinen opent Hij toekomst.
Voor ons allen betekent Hij verlossing.

Ik geloof in de heilige Geest,
die ons helpt onderscheiden waar het op aankomt.
Hij is het
die ons de waarde van het anders-zijn van de ander
helpt ontdekken.

Ik geloof in de Kerk,
een mensengemeenschap
die Gods droom begrijpt
en er probeert naar te leven
om zo mee te bouwen
aan een betere toekomst.

Ik geloof dat de Weg van Jezus
een weg is die leidt naar het leven
over de dood heen. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor alle mensen,
dichtbij of ver weg,
die zich belangeloos inzetten
voor een wereld met gelijke kansen voor elke mens.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen blijvend mag inspireren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen
die het in de wereld voor het zeggen hebben
en over het wel en wee van anderen beslissen.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen mededogend en ruim van hart mag maken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich,
met hart en ziel, in ontwikkelingswerk
inzetten voor de mensen daar ter plaatse.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hun inspanningen mag zegenen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gestorvenen,
voor de dierbaren die wij missen,
voor allen die zijn heengegaan
in de verwachting van eeuwig leven.
Dat de Heer met hen mag zijn
en dat zij hun hoop vervuld zien.
Laten wij bidden…

God,
maak ons open genoeg om uw stem te horen
en edelmoedig genoeg om aan uw verwachtingen te beantwoorden.
Zegen ons met de kracht van uw H. Geest. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bidden wij tot de Heer, die ook voor ons heeft gebeden.

-Bidden wij dat het ooit waar mag worden:
genoeg brood voor allen die honger hebben,
gelijke kansen voor iedereen die in ons midden vertoeft,
mensen die zich écht verantwoordelijk weten voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het ooit waar mag worden:
warmte en bezieling die de hele Kerk doorstroomt,
van top tot grondvlak,
mannen en vrouwen, die, geïnspireerd door hetzelfde Evangelie,
eenheid bevorderen in waarheid en trouw.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat het ooit waar mag worden:
dat ons samenkomen in Jezus’ naam niet vrijblijvend is,
dat ons breken en delen hier
breken en delen wordt in ons leven van elke dag.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om de goede gaven van Gods Geest:
om liefde en vreugde bij ieder thuis,
om verdraagzaamheid en vrede bij ieder in de buurt,
om welwillendheid en geduld in onze omgang met elkaar.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God van liefde,
met deze eenvoudige tekenen
van brood en wijn
komt ook uw Geest in ons leven.
Geef dat wij uw Geest alle dagen opnieuw in ons toelaten
en met geestdrift werken aan de komst van uw Rijk. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
in woord en gebaar willen wij uitdrukken
wat blijkbaar nog niet kan:
mensen die in totale vrede leven met elkaar.
Christenen herkennen elkaar in het breken van het brood
en het drinken uit de beker.
Moge wij door dit samen-vieren
intenser verlangen naar de komst van uw Rijk
en ons elke dag meer inspannen voor vrede en gerechtigheid voor elke mens. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Als je op weg gaat,
heb dan oog voor wie klein is,
verloren en gebroken.
Loop op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is.
Wens ieder die je ontmoet vrede toe
en maak vrede in je eigen hart,
zodat je vanuit je vrede
kan delen met al je tochtgenoten
en de vrede van Jezus zal met u zijn.
Laten wij dan die vrede doorgeven aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed, dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
“Dit is mijn Lichaam. Ik wil er zijn voor u.”
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Robotten kunnen feilloos auto’s assembleren.
Computers kunnen rekenen en onthouden, en bijna denken.
Onze TV kan haarscherpe beelden ontvangen,
vanuit de ruimte, als het moet.
Maar… even bij je zitten en luisteren
en je al de tijd van de wereld geven om je verhaal te doen,
dat kan alleen een mens die van je houdt.

De supersnelle trein kan gerust 300 km per uur halen.
Vliegtuigen doen het sneller dan het geluid.
Zelfs de kleinste auto vliegt razendsnel je deur voorbij.
Maar de weg afleggen naar jouw hart
en erbij gaan zitten,
dat kan alleen een mens die van je houdt.

Een laserstraal is een wonder van precisie.
De microscoop bekijkt wat ons oog niet ziet.
De sonar tast de zeebodem af op duizelingwekkende diepte.
Maar voor verdriet de juiste woorden vinden
en angst en onzekerheid bespeuren in je blik,
dat kan alleen een mens die van je houdt.
            naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Bij het Laatste Avondmaal bidt Jezus
voor zijn vrienden, voor zijn naasten.
Hij bidt voor hen om verbondenheid
met de Bron van het leven, met God.
Biddend drukt Hij zijn zorg uit,
dat ze trouw blijven aan Hem.
Hij bidt hen toe, dat ze midden in de wereld
toch het protest van de liefde laten horen.
Dat ze zich niet laten verleiden
tot de macht van geld en gewin,
dat is zijn grootste zorg.
Hij vraagt voor hen om toewijding,
om inzet, om trouwe volharding,
ook in moeilijke dagen.

Wij, zijn leerlingen van nu, zijn aanwezig
in het gebed van Jezus.
Wij staan Hem voor ogen,
als Hij vraagt om onze toewijding en trouw.
Wij mogen volstromen van zijn Levensadem.
In verbondenheid met Hem
doen we kracht op om mensen te zijn
van een aanstekelijke liefde.
Hij wil ons inspireren,
ons zijn Adem inblazen om niet
in ademnood te komen.
Hij is nabij om zijn Levenskracht,
zijn Waarheid door te geven.
Aan ons is het om, hier en nu,
hieraan handen en voeten te geven.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Als ik het zelf niet meer kan
omdat mijn ongeloof te groot is geworden,
of als ik de woorden niet meer vind
omdat tegenwerking en kritiek
elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt,
laat Jezus dan voor mij bidden, God,
en U vragen dat Gij mij behoedt
voor de macht van het kwaad
en mij zegent.
En hopelijk vind ik dan opnieuw de kracht
om enthousiast christen te zijn,
ondanks alles. Erwin Roosen

Zending en zegen

Wij gaan terug naar de realiteit van het leven,
van deze wereld.
Maar aan ieder van ons wordt gevraagd
daar een stukje hemel op aarde te brengen.
Daartoe zegene ons onze God:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.