7e Paaszondag B 2018

13 05 2018

Begroeting

Moge Gods zegen ons nabij zijn
nu wij als geloofsgemeenschap samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Is het u al eens opgevallen dat
telkens in het evangelie wordt vermeld dat Jezus bidt,
dat Hij dit steeds doet niet om iets te vragen voor Zichzelf,
maar voor een ander?
Ook vandaag weer:
moge mijn leerlingen één blijven,
en Vader: zorg voor hen.
Is onze bezorgdheid en liefde voor onze naaste even groot?
Is ons geloof in en de verkondiging van de Blijde Boodschap
in ons dagelijks leven een prioriteit?

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag horen we Jezus bidden voor zijn leerlingen.
“Vader, behoed hen voor de macht van het kwaad.
Zij zijn in de wereld,
maar niet van de wereld,
zoals ook Ik niet van de wereld ben.”
Van de wereld: we hoeven het journaal maar te beluisteren
en dan horen we het wel:
strijd om macht, prestige, bezit…
en vaak worden mensen gebruikt en misbruikt voor die doeleinden.
Jezus weet wel dat we vatbaar zijn
voor wat er in de wereld te koop is,
maar Hij hoopt dat we aan die wereld niet het laatste woord geven.
Hopelijk geven we, naar Jezus’ voorbeeld, voorrang aan zaken zoals:
mensen tot hun recht laten komen,
macht en economie gebruiken voor het welzijn van elke mens
– en voor de zwaksten het eerst –
en trouw en liefde beleven, zodat mensen kunnen gelukkig zijn.
Dit ideaal van Jezus is soms nog ver te zoeken.
Daarom vragen we God en elkaar om vergeving.
naar Levensecht

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij hebt ons uw Zoon gezonden
om ons te laten zien hoezeer Gij van ons houdt.
Van die liefdevolle Boodschap getuigen wij niet altijd.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, heel uw leven stond in dienst van uw Vader en van de mensen,
vooral van de mensen die weinig of niet meetelden
in de maatschappij.
Aan die mensen hebt Gij in woord en daad weer toekomst gegeven.
Wij, als uw leerlingen, denken vaak eerst aan onszelf
In plaats van aan anderen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, ook wij willen wel graag eenheid onder de mensen,
maar zelf de eerste stap naar een ander zetten,
als het absoluut niet noodzakelijk is voor ons eigen comfort,
is vaak een stap te ver.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer onze lauwheid vergeven
en ons een extra duwtje in de rug geven
om handen en voeten te geven aan zijn Rijk
van eenheid en liefde. Amen.

Vergevingsmoment 2

God, soms zijn we lauwe christen
die weinig vreugde en hoop uitstralen
naar onze omgeving en samenleving.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms zijn we zo bezig
met onze eigen visies
dat we uw Boodschap om één te blijven
niet meer horen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, vaak laten we ons zo beïnvloeden door onze consumptiemaatschappij
en de drang om zoveel mogelijk te profiteren
dat we uw Boodschap en opdracht
om uw liefde en uw zorg voor onze medemensen – vooral voor de zwaksten – verder te zetten,
naast ons leggen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

God, onze Vader,
niemand heeft U ooit gezien,
maar uw Zoon heeft ons uw Liefde leren kennen.
Wij vragen U:
bewaar ons in zijn naam,
opdat we één mogen zijn
en wij U zichtbaar en voelbaar maken
in alles wat we zeggen en doen. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing vernemen we dat na Jezus’ dood
de leerlingen een plaatsvervanger voor Judas kiezen
opdat het college van de twaalf weer volledig zou zijn.
In de tweede lezing legt Johannes uit
dat de liefde de grondslag is van ons christelijk leven.
En in de evangelielezing horen wij
Jezus’ laatste biddende woorden tot zijn Vader.
Je zou ze zijn testament kunnen noemen.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand., 1, 15-17. 20a. 20c-26)

Uit de Handelingen der Apostelen

15         In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen –
en hij zei:
16         `Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan,
dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken
met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.
17         Immers, hij werd tot onze kring gerekend
en had deel aan onze taak.
20         Want in het boek van de psalmen staat geschreven:
Iemand anders moet zijn ambt overnemen.
21            Daarom moet er van de mannen
die steeds met ons zijn opgetrokken,
al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
22         vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes,
tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen,
van hen dus moet er één samen met ons getuige worden
van zijn opstanding.’
23         Ze stelden er twee voor:
Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias.
24         Ze spraken dit gebed uit:
`Heer, U die het hart van alle mensen kent,
wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen
25            om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen
die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’
26            Daarop lieten ze hen loten,
en het lot viel op Mattias,
en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 4, 11-16)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes.

11 Geliefden, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
12 Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar liefhebben, woont God in ons, en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
13 Dit is het bewijs dat wij met Hem verbonden blijven zoals Hij verbonden is met ons: dat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
14 En wij, wij hebben gezien en wij getuigen dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden om de redder van de wereld te zijn.
15 Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is, woont God in hem en woont hij in God.
16 Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven in haar. God is liefde: wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 11b-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

11b Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam,
die U Mij hebt toevertrouwd,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij.
12         Zolang Ik bij hen was,
was het mijn taak hen te bewaren in uw naam,
die naam die U Mij hebt toevertrouwd;
Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan,
behalve degene die verloren moest gaan,
opdat de Schrift in vervulling zou gaan.
13         Nu kom Ik naar U toe,
maar terwijl Ik nog in de wereld ben,
zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.
14         Ik heb hun uw Woord doorgegeven,
en de wereld is hen gaan haten,
want ze zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben.
15         Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,
maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.
16         Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17         Maak hen toegewijd aan U in de waarheid;
uw woord is waarheid.
18         Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden,
zo heb Ik hen naar de wereld gezonden,
19         en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U,
opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij zijn niet van maar in de wereld
om te getuigen dat de Heer onder ons leeft.
Laten wij dit geloof samen uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende Liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Laten wij, zoals Jezus, bidden tot de Vader:

-Bidden wij voor alle christelijke Kerken.
Dat zij, ondanks hun verscheidenheid,
elkaar waarderen
en in gebed zoeken naar eenheid in het verkondigen van Gods Boodschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de leiders van de christelijke Kerken.
Dat zij, in woord en daad, getuigen en ons voorleven
dat het onze opdracht is,
handen en voeten te geven aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid,
niet enkel later, maar nu al, dagelijks.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap hier.
Dat ons wekelijks samen vieren, ons mag verbinden en bemoedigen
om te leven als echte christenen,
bewust van onze taak,
om elk op onze eigen manier te werken
aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te wonen voor elke mens.
Laten wij bidden…

God, leer ons bidden zoals Jezus tot U heeft gebeden,
een bidden om eenheid,
een bidden voor de mensen met wie we samenleven. Amen.

Voorbeden 2

Bidden wij tot de Heer, die ook voor ons heeft gebeden.

-Bidden we om wijsheid
voor allen die in deze wereld leiding geven
en over het lot van velen te beslissen hebben.
Bidden we om vreugde
voor allen die met anderen begaan zijn
en zorg dragen voor hun medemensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om enthousiaste bezieling voor heel de Kerk.
Bidden we voor allen
die dezelfde Heer willen volgen,
die hetzelfde evangelie willen belijden.
Laten wij bidden…

-Bidden we om de gaven van de Geest
voor onze zieken,
voor allen die wanhopig geworden zijn
omwille van de hardheid van anderen,
voor allen die vechten voor een menselijk bestaan.
Laten wij bidden…

God,
Gij die alle harten kent,
wij bidden U slechts om dit ene:
zend tot ons wie Gij hebt beloofd
om deze wereld te herscheppen,
uw heilige Geest. Amen.

Gebed over de gaven

God en Vader,
als wij van elkaar houden
woont Gij in ons
en krijgen wij deel aan uw Geest.
Laat deze gaven een teken zijn
dat wij elkaar liefhebben,
zoals Gij ons het eerst hebt liefgehad
in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Vrede begint waar de één zijn hand legt op de schouder van de ander,
waar de kloof tussen de  klassen wordt overbrugd,
waar men elkaar eerbiedigt,
waar men voor elkaar een hulp is in tijden van nood,
waar mensen elkaar beleven als zussen en broers van dezelfde Vader.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een blijk van vrede en solidariteit.

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed, dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
“Dit is mijn Lichaam. Ik wil er zijn voor u.”
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Eenheid,
misschien een utopie,
waarom?

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
– uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Eenheid vind je
waar mensen
meningsverschillen
kunnen uitspreken,
in wederzijds geloof
en vertrouwen,
waar mensen
het niet te lastig vinden
te gaan naar anderen
en elkaar te ontmoeten,
te ontvangen.

Eenheid begint bij jezelf.
Ja, eenheid vinden
in je denken en doen:
van je woorden
je leven maken
en van je leven je woorden.
Eenheid begint daar
waar hart en handen
samen op weg willen
naar dat Rijk
van gerechtigheid
en liefde.
Emmanuel Dobbelaere

Bezinning 2

Op het einde van zijn leven
bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden,
geen beklemmende wetten.
Hij bidt om eenheid en verbondenheid,
zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen
en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.
Hij bidt om Woorden en Daden
in de Geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke,
maar om goedheid en liefde
van mensen onderling.
Hij stuurt ieder van ons de wereld in
om te gaan doen wat Hij heeft gedaan:
zorgen voor mensen, genezend en vergevend aanwezig zijn,
vooral bij hen
voor wie het anders geen leven is.
Dat is zijn Waarheid:
liefde tussen mensen onderling
en verbondenheid met de Schepper.

Zo zijn wij gezondenen:
mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd
om ons te bezinnen op zijn Woord,
om te kijken naar zijn manier van leven.
En vandaaruit worden we op weg gestuurd
om de wereld leefbaar te maken,
te beginnen in onze eigen omgeving.

Het testament van Jezus
is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden,
vandaag al, maar ook morgen,
en altijd.
Alleen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven,
wij, christenen, uitvoerders van zijn testament.
Wim Holterman osfs


Slotgebed 1

Heer Jezus,
wij zijn uw Kerk, uw gemeenschap.
Gij hebt beloofd die Kerk op een rots te bouwen
en toch wankelt de grond geregeld onder onze voeten.
Sterk ons geloof in deze Kerk,
blijf ons steeds opnieuw eraan herinneren
dat wij samen-Kerk-zijn,
en dat wij dus medeverantwoordelijk zijn
voor de geloofwaardigheid van uw aangezicht in deze wereld.
Versterk onze hoop, opdat wij niet ten onder gaan aan moedeloosheid.
Versterk onze liefde voor wie met ons meebouwen,
maar hou ons ook verbonden met wie ontmoedigd afhaken.
Want liefde en verbondenheid zijn het cement van eenheid. Amen.

Slotgebed 2

Ik wil dat we één worden – zegt God –
jij in Mij en Ik in jou,
opdat onze twee verhalen één verhaal zouden worden
vol van hoop, van liefde en van geloof.
Probeer het maar;
stel je hart open en ervaar
hoe die ontmoeting met Mij
je leven nieuw en rijker kan maken,
niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.
Ik wil voor je bidden,
voor jou en voor alle mensen,
opdat jullie één mogen zijn
en de aarde inkleuren met hemelse vreugde.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus bad tot zijn Vader:
Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt
zo zend Ik hen in de wereld.
Moge zij in waarheid aan U toegewijd zijn.
Laten wij van hier weggaan
bewust van deze zendingsopdracht,
en wetend dat Gods zegen met ons is:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.