7e Paaszondag B 2015

14 05 2015

Begroeting

Wij mogen elkaar hier verwelkomen
in naam van Diegene die ons hier samenbrengt:
God die voor ons + Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord

In het zicht van de dood
bidt Jezus tot zijn Vader
voor wie Hem het nauwst aan het hart ligt:
zijn volgelingen.
Hij bidt dat zij hun onderlinge eenheid zouden bewaren
en dat zij niet verloren zouden lopen in de wereld.
Zij zijn niet van de wereld
maar horen wel thuis in de wereld.
En daar moeten zij toegewijd zijn aan de Waarheid
zoals Jezus in de wereld was
om, in waarheid, God te dienen.

Gebed om ontferming 1

-Vaak denken we al te vlug dat iets voor ons te moeilijk is,
dat wij het toch nooit zullen aankunnen,
dat het onze krachten te boven gaat.
Heer, wij bidden U om geloof in onszelf,
om geloof in onze mogelijkheden ten dienste van onze medemensen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms ontbreekt ons de wil om de handen uit de mouwen te steken,
de wil om naar anderen toe te gaan,
de wil om zelfs de gemakkelijkste dingen aan te pakken.
Christus, wij bidden om wilskracht,
zodat we ons met overtuiging kunnen toeleggen op
wat de wereld mooier en beter maakt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Al te dikwijls zetten wij onze goede voornemens niet om in concrete daden,
blijven onze beslissingen dode letter.
Heer, wij bidden U om doorzettingsvermogen,
zodat we bij het eerste obstakel de moed niet opgeven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid
ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend Woord ons maken
tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Vergevingsmoment 2

Omdat wij beseffen hoe moeilijk het is
om elkaar kansen te geven in het leven
willen we eerst bidden
en God en elkaar om vergeving vragen.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor de vele keren dat wij anderen verdriet deden
en alleen aan onszelf dachten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-We vragen U om vergeving Heer,
voor al die keren dat wij vergaten dankbaar te zijn
voor de zon, de regen, de bloemen en de vruchten,
een glimlach, een traan, een handdruk en een zoen, een liefdevol woord.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij vragen vergeving voor al die keren
dat wij vergaten ons het lot van zieke, eenzame en verstoten mensen
aan te trekken.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Goede God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

Vergevingsmoment 3

God, soms zijn we lauwe christen
die weinig vreugde en hoop uitstralen
naar onze omgeving en samenleving.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, soms zijn we zo bezig
met onze eigen visies
dat we uw Boodschap om één te blijven
niet meer horen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God, vaak laten we ons zo beïnvloeden door onze consumptiemaatschappij
en de drang om zoveel mogelijk te profiteren
dat we uw Boodschap en opdracht
om uw liefde en uw zorg voor onze medemensen – vooral voor de zwaksten – verder te zetten,
naast ons leggen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

God,
in mensen die wijs spreken,
horen we uw Woord.
In mensen die luisteren,
luistert Gij naar ons.
In mensen die leren van elkaar,
geeft Gij ons levensonderricht.
Wij bidden U dat wij U,
in al deze mensen,
mogen vinden en ontmoeten,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Jos Devijver

Openingsgebed 2

Goede God,
zoals Gij Jezus in de wereld zendt,
zo zendt Hij ons.
Zoals Gij één zijt met uw Zoon,
zo wilt Gij met ieder van ons verenigd zijn.
Wij bidden U:
maak ons eensgezind in liefde
en behoed ons voor onenigheid.
Dit vragen wij U, Bron van alle Liefde. Amen.
naar André Janssen

Lezingen

In de eerste lezing vernemen we dat na Jezus’ dood
de leerlingen een plaatsvervanger voor Judas kiezen
opdat het college van de twaalf weer volledig zou zijn.
In de tweede lezing legt Johannes uit
dat de liefde de grondslag is van ons christelijk leven.
En in de evangelielezing horen wij
Jezus’ laatste biddende woorden tot zijn Vader.
Je zou ze zijn testament kunnen noemen.

Eerste lezing (Hand., 1, 15-17. 20a. 20c-26)

Uit de Handelingen der Apostelen

15         In die dagen stond Petrus op te midden van de broeders
– er was een groep bijeen van ongeveer honderdtwintig personen –
en hij zei:
16         `Broeders! Het schriftwoord moest in vervulling gaan,
dat de heilige Geest bij monde van David tevoren heeft gesproken
met het oog op Judas, de gids van hen die Jezus arresteerden.
17         Immers, hij werd tot onze kring gerekend
en had deel aan onze taak.
20         Want in het boek van de psalmen staat geschreven:
Iemand anders moet zijn ambt overnemen.
21            Daarom moet er van de mannen
die steeds met ons zijn opgetrokken,
al die tijd dat de Heer Jezus onder ons verkeerde,
22         vanaf het begin, vanaf de doop van Johannes,
tot de dag waarop Hij van ons is weggenomen,
van hen dus moet er één samen met ons getuige worden
van zijn opstanding.’
23         Ze stelden er twee voor:
Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias.
24         Ze spraken dit gebed uit:
`Heer, U die het hart van alle mensen kent,
wijs aan wie van deze twee U hebt uitgekozen
25            om in ons apostolisch werk de plaats in te nemen
die Judas heeft verlaten om zijn eigen weg te gaan.’
26            Daarop lieten ze hen loten,
en het lot viel op Mattias,
en zo werd hij aan de elf apostelen toegevoegd.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 4, 7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7           Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8           De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9           En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10         Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 17, 11b-19)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

11b Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en bad:
Heilige Vader, bewaar hen in uw naam,
die U Mij hebt toevertrouwd,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij.
12         Zolang Ik bij hen was,
was het mijn taak hen te bewaren in uw naam,
die naam die U Mij hebt toevertrouwd;
Ik heb over hen gewaakt, en geen van hen is verloren gegaan,
behalve degene die verloren moest gaan,
opdat de Schrift in vervulling zou gaan.
13         Nu kom Ik naar U toe,
maar terwijl Ik nog in de wereld ben,
zeg Ik dit alles opdat ze volkomen vervuld mogen zijn van mijn vreugde.
14         Ik heb hun uw woord doorgegeven,
en de wereld is hen gaan haten,
want ze zijn niet van de wereld,
zoals Ik niet van de wereld ben.
15         Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen,
maar hen te behoeden voor de macht van het kwaad.
16         Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17         Maak hen toegewijd aan U in de waarheid;
uw woord is waarheid.
18         Zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden,
zo heb Ik hen naar de wereld gezonden,
19         en voor hen wijd Ik mijzelf toe aan U,
opdat ook zij U toegewijd zullen zijn in de waarheid.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Ene God,
dat Woord aan het begin,
die leven geeft en leven doet.

Wij geloven in Jezus Messias,
mens geworden Woord van God,
die de mensen liefhad, de armen eerst,
en voordeed wat echt leven is.

Ik geloof in de Goede Geest,
Drager van het Levende Woord,
die waait waar mensen samenzijn
en beweegt wat was verlamd.

Wij geloven in alle mensen
voor wie deze God het Leven is,
die samen Kerk willen zijn
en teken van hoop voor de wereld.

Wij geloven dat wij geroepen zijn
om te leven naar Gods Woord
in navolging van Jezus Messias
en in de verwachting van zijn Rijk.  Amen.

Voorbeden 1

We hopen en bidden voor elkaar
dat wij door dit vierend samenzijn,
Jezus’ laatste wens
nog beter mogen verstaan en eraan intenser zouden werken.

-Bidden we voor gelovigen die, geholpen door Gods Geest,
het beste van zichzelf ten dienste stellen van de geloofsgemeenschap.
Dat hun inspanningen gewaardeerd mogen worden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onze Kerk, hier en wereldwijd.
Dat ze niet enkel star blijft vasthouden aan al wat mooi is geweest, maar voorbij,
maar dat ze vol vertrouwen ruimte maakt voor nieuwe mensen en meningen.
Laten wij bidden…

God,
Gij zijt de Kracht die ons staande houdt.
Moge wij in elke mens uw gelaat herkennen
en ons verrijken aan elkaars verscheidenheid. Amen.
naar Jos Devijver

Voorbeden 2

In vertrouwen op God
die ons oproept om zijn Zoon na te volgen, bidden wij.

-Voor allen die proberen te leven vanuit het Evangelie.
Dat zij zich gesterkt weten door een nabije God.
Dat zij vreugde en inspiratie vinden in het geloof
en zich niet uit het veld laten slaan door momenten van twijfel.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die het spoor bijster zijn,
die niet langer de weg van Jezus volgen.
Dat zij mensen ontmoeten die hen bijstaan,
die hen weer op weg helpen.
Laten we bidden…

-Bidden we dat tussen ons en de mensen uit onze omgeving
vriendschap en eenheid mag groeien.
Bidden we om solidariteit met armen
en met mensen die minder kansen en mogelijkheden hebben dan wij.
Laten we bidden…

-Bidden we ook voor onze geloofsgemeenschap,
wij die ons volgelingen en tochtgenoten van Christus noemen.
Dat wij elkaar sterken in geloof en liefde,
en dat we de geestkracht mogen ontvangen om samen de weg van Jezus te gaan.
Laten we bidden..
                                                                       naar Heeswijk

Voorbeden 3

-God,
wij vragen U dat we ons leven lang ‘in uw Waarheid’ blijven,
dat we trouw mogen zijn
aan uw verwachtingen en bedoelingen met ons
die duidelijk worden in onze omgang met onze medemensen
die op zoveel verschillende manieren een beroep op ons doen.
Help ons dienstbare mensen te zijn
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.
Laten we bidden…

-God,
alle ellende in onze wereld verwart ons:
zoveel onrecht dat medemensen wordt aangedaan,
zoveel toekomstmogelijkheden die worden verwoest,
zoveel geweld waaraan vaak vooral weerloze mensen zijn blootgesteld.
Laat ons nooit denken
dat al dat leed, als dat verdriet, uw wil zou zijn.
Sterk ons in de overtuiging
dat we moeten getuigen dat uw wil en wensen zijn:
geluk, vrede, heil voor alle mensen.
Laten we bidden…

-God,
er lopen zoveel mensen op onze wereld rond,
alleen bedacht op eigen voordeel,
op versterking van macht, invloed en bezit.
Moge zij wakker geschud worden uit waan en illusie,
en gaan ontdekken dat ze wegen bewandelen
die uiteindelijk tot niets leiden,
die de waarachtigheid van hun mens-zijn voor altijd vernietigen.
Laten we bidden…
Piet Leenhouwers o.f.m.cap.

Gebed over de gaven 1

Heer,
in woord en gebaar willen wij uitdrukken
wat blijkbaar nog niet kan:
mensen die in totale vrede leven met elkaar.
Christenen herkennen elkaar in het breken van het brood
en het drinken uit de beker.
Moge wij door dit samen-vieren
intenser verlangen naar de komst van uw Rijk
en ons elke dag meer inspannen voor vrede en gerechtigheid voor elke mens. Amen.

Gebed over de gaven 2

Goede God,
Gij schenkt ons uw helpende hand,
Gij schenkt ons uw Liefde en uw voortdurende nabijheid.
Sterk ons in het geloof
door uw Woord dat hier klinkt,
door het brood dat wij hier willen delen
in Jezus’ naam. Amen.
naar Heeswijk

Gebed over de gaven 3

Goede God,
brekend en delend
wijdt uw Zoon zich toe aan U.
Geef dat wij, dienstbaar aan elkaar,
teken zijn van onze toewijding aan Hem.
Dat vragen wij U, Bron van alle liefde. Amen.
André Janssen

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn bloed,
mijn levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dank zij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld en medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over u komen
en u altijd vergezellen.
Wensen wij elkaar die vrede toe, de vrede van Christus.

Lam Gods

Communie

Niets is zo vertrouwd,
niets is zo broodnodig
als brood in lief en leed, dagelijks gebroken.
Brood waarvan Jezus zei:
“Dit is mijn Lichaam. Ik wil er zijn voor u.”
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Op het einde van zijn leven
bidt Jezus ons alle goeds toe.
Hij geeft geen nieuwe geboden,
geen beklemmende wetten.
Hij bidt om eenheid en verbondenheid,
zodat niemand uit de boot valt.
Iedereen moet tot zijn recht komen
en een vreugdevol bestaan kunnen leiden.
Hij bidt om Woorden en Daden
in de Geest zoals Hij die heeft voorgeleefd.
Hij vraagt niet om het onmogelijke,
maar om goedheid en liefde
van mensen onderling.
Hij stuurt ieder van ons de wereld in
om te gaan doen wat Hij heeft gedaan:
zorgen voor mensen, genezend en vergevend aanwezig zijn,
vooral bij hen
voor wie het anders geen leven is.
Dat is zijn Waarheid:
liefde tussen mensen onderling
en verbondenheid met de Schepper.

Zo zijn wij gezondenen:
mensen met een opdracht.
Ons wordt telkens weer gevraagd
om ons te bezinnen op zijn Woord,
om te kijken naar zijn manier van leven.
En vandaaruit worden we op weg gestuurd
om de wereld leefbaar te maken,
te beginnen in onze eigen omgeving.

Het testament van Jezus
is niet vrijblijvend.
Het vraagt om uitgevoerd te worden,
vandaag al, maar ook morgen,
en altijd.
Alleen zo kunnen wij naar Hem genoemd blijven,
wij, christenen, uitvoerders van zijn testament.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

De tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
is er een van orde op zaken stellen.
Een tijd van rust om vragen te stellen
aan je eigen leven, aan je toekomst.
Welke waarden zijn voor jou belangrijk?
Hoe kun je je leven het best inrichten?
In alle rust, als in een stilte voor de storm,
kan je thuiskomen bij jezelf.

In de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren
mogen we ons aansluiten bij het gebed van Jezus.
Zijn diepste wens is onderlinge verbondenheid.
Hij wil een leven van gerechtigheid,
van recht en liefde voor iedereen.
We mogen bidden om uithoudingsvermogen
om te blijven getuigen van wat ons bezielt.

Wachten op de Geest van God is
vooruitzien naar een bezield leven, naar een nieuwe wereld.
Het is je deuren en ramen en vooral je hart openzetten
zodat er een nieuwe geest kan gaan waaien.
Het is aan de revolutie van de liefde
nieuw leven inblazen;
het is aan het getuigenis van Jezus
opnieuw handen en voeten geven.
Wachten op de Geest van God is opgewassen worden
tegen alles wat je afhoudt van volop leven
voor God en voor de mensen.
Wim Holterman osfs


Slotgebed 1

God, onze Vader,
leer ons in eenvoud te leven,
door elkaar gedragen in liefde.
Schenk ons uw Kracht als tintelende wijn
en geef dat wij elkaar tot beker zijn.
Dan zal de wereld geloven in Hem
die Gij gezonden hebt:
Jezus de Christus,
Bron van liefde voor tijd en eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Oneindig goede God,
omwille van zijn volgelingen
wijdt Jezus zich aan U toe:
Hij bewaart de zijnen in uw naam.
Geef dat wij, samen met Hem,
de weg van eenheid en liefde volgen.
Dit vragen we U, Bron van alle liefde. Amen.
André Janssen

Zending en zegen

Na Jezus’ hemelvaart
werden zijn volgelingen zendelingen.
Bezield gingen ze op weg
om te werken aan de wereld
zoals die hun Jezus voor ogen had gestaan.
Moge ook wij daartoe bezield worden
en elkaar daartoe bemoedigen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.