7e Paaszondag A 2014


Begroeting

Als we elkaar blijven vasthouden,
biddend elkaars kruis helpen dragen…
zó gemeenschap zijn,
wil God dit van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Samen met Maria en de andere volgelingen vormden de apostelen
een kleine hechte gemeenschap.
Ze bezonnen zich over alles wat ze met Jezus hadden meegemaakt,
en ze bleven zich ook zeer innig met Hem verbonden voelen.
Ze volgden zijn voorbeeld na,
door zich vol vertrouwen tot God te richten als tot een Vader.
Ook voor ons blijft het gebed nog steeds de kern van ons geestelijk leven.

Openingswoord 2

De schriftlezingen die we straks zullen horen
geven ons aanwijzingen hoe we moeten bidden.
Gebed is geen kortstondig tussendoortje,
het trotseert tijd en tegenslag.
Bidden drukt ook onze onderlinge verbondenheid met elkaar uit.
Bidden is geen individuele aangelegenheid,
we hebben elkaars gebed nodig.
Bidden moet ook onze verbondenheid met Jezus aanhalen.
Hij bad dat het werk dat Hij begonnen is,
door zijn leerlingen zou worden voortgezet
in eensgezindheid en in verbondenheid met de Vader en met Hem.
Jezus is onze Voorspreker
die voor ons bidt en voor ons ten beste spreekt.
Als wij met Hem bidden dat Gods goede Geest ons mag bezielen,
dan vindt ons gebed steeds gehoor.

Vergevingsmoment 1

-Wij zijn soms zo zelfzuchtig.
Wij laten ons gelden ten koste van anderen,
gebruiken anderen
of laten hen in de steek.
Zo heel anders leefde Jezus van Nazareth.
Hem willen we volgen.
Als we hierin tekortschieten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij zijn dikwijls hoogmoedig.
Wij verheffen ons boven de anderen,
werken scheiding en discriminatie in de hand.
Zo heel anders leefde Jezus van Nazareth.
Hem willen we volgen.
Als we hierin tekortschieten,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij zijn vaak niet oprecht.
We verzwijgen wel eens de waarheid,
vergeten ons gegeven woord.
We ondermijnen het vertrouwen in mensen,
zwijgen en spreken anderen dood.
Zo heel anders leefde Jezus van Nazareth.
Hem willen we volgen.
Als we daarin tekortschieten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

In gebed verenigd
willen we ons tot God richten
en Hem om ontferming bidden.

-Heer, Gij kent ons aarzelend geloven.
Kom ons nabij en versterk ons klein geloof.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij weet hoe wij leven:
vaak zonder uitzicht en verwachting.
Kom ons nabij en vernieuw onze hoop.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij kent onze verdeeldheid
en onze angstige zorg voor onszelf.
Kom ons nabij en verruim onze liefde.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer barmhartig zijn,
ons tekortschieten vergeven
en ons een nieuw en zuiver hart schenken.
Moge Hij ons bezielen tot overgave
op onze weg naar eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, Vader van Jezus Christus,
Gij hebt de volheid van uw Geest
doen rusten op Jezus van Nazareth.
Schenk zijn inspiratie ook aan ons
zodat we Hem kunnen navolgen,
Hij die uw Zoon is en ons grote Voorbeeld. Amen.
naar Ad Willems

Openingsgebed 2

God, wachtend op de belofte van de Geest,
kwamen uw leerlingen samen in gebed.
Ook wij komen hier samen om te bidden,
ook wij willen brood en wijn delen.
Wees ons nabij
en leer ons verstaan dat wij uw Boodschap
ook buiten deze kerkmuren moeten uitdragen,
alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Levensecht


Openingsgebed 3

God,
in Jezus van Nazareth herkennen wij U.
In zijn liefde zien wij uw liefde voor elke mens,
zien we dat Gij geen onderscheid maakt tussen mensen,
dat Gij niemand laat vallen, niemand aan zijn lot overlaat.
Aan die Jezus vertrouwen wij ons toe
en door Hem vertrouwen wij ons aan U toe.
Zo worden wij herschapen tot nieuwe mensen
met een hart voor elkaar
en met oog en oor voor U. Amen.

Lezingen

Na de dood van Jezus bleven zijn leerlingen eensgezind volharden in gebed,
omdat ze geloofden dat Hij echt verrezen was uit de dood.
Moge Gods Woord uit de Schriften ons tot navolging inspireren.

Eerste lezing (Hand.,1, 12-14)

Uit de Handelingen van de Apostelen

12         Nadat Jezus naar de hemel was opgestegen
keerden de apostelen van de zogeheten Olijfberg,
die dichtbij Jeruzalem ligt, op een sabbatsreis afstand,
terug naar Jeruzalem.
13         Toen ze de stad binnenkwamen,
gingen ze naar de bovenzaal waar ze gewoonlijk verbleven:
Petrus, Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus van Alfeüs,
Simon de Zeloot en Judas van Jakobus.
14         Zij bleven allen trouw en eensgezind in gebed,
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus,
en zijn broers.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Petr., 4, 13-16)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus

Dierbaren,
13         Wees des te meer verheugd
naarmate u meer deel hebt aan het lijden van Christus.
Dan kunt u ook bij de openbaring van zijn heerlijkheid
juichen van vreugde.
14         Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus:
het is een teken dat de Geest der heerlijkheid,
die de Geest van God is, op u rust.
15         Zorg dat niemand van u te lijden heeft
als moordenaar of dief of boosdoener
of als iemand die zich mengt in de zaken van anderen.
16         Wie echter als christen lijdt,
moet zich niet schamen,
maar God eren met die naam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh. 17, 1-11a)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1           In die tijd sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en bad:
`Vader, het uur is gekomen!
Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt.
2           Laat Hem, krachtens de macht die U Hem gegeven hebt over alle mensen,
eeuwig leven schenken aan al degenen
die U aan Hem hebt toevertrouwd.
3           Eeuwig leven!
Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God,
leren kennen, en ook degene die U gezonden hebt:
Jezus Christus.
4           Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen
dat U Mij te doen hebt gegeven.
5           Verheerlijk Mij nu, Vader, aan uw zijde,
en bekleed Mij met de heerlijkheid
die Ik bij U bezat voordat de wereld bestond.
6           Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen uit de wereld,
die U Mij had toevertrouwd.
Ze waren van U, en U hebt hen aan Mij toevertrouwd.
Ze hebben uw woord ter harte genomen.
7           Nu erkennen ze dat alles wat U Mij gegeven hebt, van U komt.
8           Want de woorden die U Mij gegeven had,
heb Ik aan hen doorgegeven,
en zij hebben die aangenomen:
ze hebben naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan;
ze hebben geloofd dat U Mij hebt gezonden.
9           Voor hen bid Ik.
Niet voor de wereld,
maar voor hen die U Mij hebt toevertrouwd bid Ik,
omdat ze de uwen zijn.
10         Al het mijne is trouwens het uwe
en al het uwe is het mijne
en zo is in hen mijn heerlijkheid zichtbaar geworden.
11         Ik ben al niet meer in de wereld,
maar zij, zij blijven in de wereld achter,
terwijl Ik naar U toe kom.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God tot wie wij in Jezus’ Geest,
‘Abba, Vader’ mogen zeggen,
de Schepper van oorsprong en toekomst.

Ik geloof in Jezus, Gods Dienaar en welbeminde Zoon,
die geheel vanuit God tot ons gekomen is
en in wie Gods ganse volheid lichamelijk woont.

Die gewerkt heeft tot onze genezing,
die menselijke grenzen doorbroken
en woorden van eeuwig leven gesproken heeft.

Die daarom verworpen is,
maar tot onze bevrijding heeft geleden
en aan het kruis is gestorven.

Die door God is opgewekt om in ons te leven
en te staan in de toekomst van heel de schepping.

Ik geloof in de Geest van God en van Jezus,
die spreekt door profeten
en ons leidt naar de volle waarheid.

Ik belijd Gods Koninkrijk, nu en in eeuwigheid,
en de Kerk die dit Rijk mag verwachten en dienen.

Ik belijd de bevrijding uit zonden en de kracht tot liefde,
en de nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont
en waarin God alles in allen zal zijn. Amen.

Voorbeden 1

Eensgezind en volhardend in gebed
keren wij ons tot God die luistert.

-Bidden wij voor alle mensen, dichtbij of veraf,
die zich belangeloos inzetten
voor een wereld met gelijke kansen voor elke mens.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen blijvend tot inspiratie is.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen die het in deze wereld
voor het zeggen hebben
en over het wel en wee van anderen beslissen.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hen meedogend maakt en ruim van hart.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vrouwen en mannen
die zich in een ontwikkelingsland
met hart en ziel wijden
aan de zorg voor onze medemensen daar.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hun inspanningen zegent.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle overledenen,
voor de dierbaren die wij missen,
voor allen die van ons zijn heengegaan
in de verwachting van eeuwig leven.
Dat de Heer met hen mag zijn
en hun hoop niet zal beschamen.
Laten wij bidden…

God, maak ons open genoeg
om uw stem te horen
en edelmoedig genoeg
om aan uw verwachtingen
te beantwoorden.
Zegen ons met de kracht
van uw heilige Geest. Amen.

Voorbeden 2

-God, wij bidden voor onze grote wereld.
Moge op onze inspanningen om mee te bouwen
aan vrede en menslievendheid,
uw zegen rusten.
Laten we bidden…

-God, wij bidden voor uw Kerk.
Moge onze woorden en daden geïnspireerd zijn
door de weg die Jezus ons is voorgegaan
en moge wij zo uw aanwezigheid onder de mensen zichtbaar maken.
Laten we bidden…

-God, wij bidden voor allen die ons dierbaar zijn.
Moge pasgeborenen in veiligheid opgroeien.
Moge zieken door warmte en nabijheid gesterkt worden.
Moge stervenden vol vertrouwen uitkijken naar uw wachtende open armen.
Laten we bidden..
.          
                                                           naar Ernst Marijnissen o.p.

Voorbeden 3

Bidden wij tot God
die wij vanuit de levenspraktijk van Jezus van Nazareth
hebben leren kennen als Vader van ons allen.

-Bidden wij
dat wij in navolging van Jezus,
in zorg en oprechte bekommernis,
mogen toeleven naar mensen om ons heen.
Laten we bidden…

-Bidden wij
dat wij mogen inzien dat wij,
als volgelingen van Jezus,
geroepen zijn om als broeders en zusters van elkaar
samen verder te gaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij
dat wij, in het voetspoor van Jezus,
mogen geloven
dat wij voor elkaar een betere en meer menselijke wereld
kunnen opbouwen.
Laten we bidden…
                                               naar John Kuhlmann o.p.

Gebed over de gaven

God, wij staan hier met onze gaven van brood en wijn,
met ons goed en ons kwaad, met onze vreugde en onze pijn.
Maak ons tot mensen naar uw hart,
die, dankbaar en eensgezind,
volharden in gebed tot U
en in liefde tot mekaar.
Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Puurs

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het begin en het einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekortschieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om een beter mens te worden,
zodat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw Rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw Verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

God,
Gij roept ieder van ons op om,
op onze eigen plaats,
profeet te zijn
en het zicht op uw visioen van vrede te vrijwaren.
Help ons dan ook
als we daarmee een bescheiden begin maken
en U vragen:
wijs ons de weg,
stap voor stap.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een hartelijke blijk van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Dit is de Heer Jezus,
Hij die ons hier bijeenbracht
om bij het breken van het brood
zijn zorgende liefde aan elkaar door te geven.
Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt.
Heer, ik ben…

Bezinning 1

Zou het kunnen
dat ik niet naar de hemel blijf staren,
niet in de wolken leef, niet meer dichtklap,
niet meer gekruisigd word
tussen de spijt om het verloren verleden
en de angst om de onbekende toekomst?
Zou het kunnen
dat verharde mensen ontdooien
en aan hun trekken komen?
Dat onverschillige en vermoeide mensen
geestdriftig worden en enthousiast ?
Zou het kunnen
dat die gemeenschap van ons hier
geen bende bange wezels is,
maar een Kerk die zich niet afsluit, zich niet afzet,
niets afdwingt, niets verovert,
maar die “kleur durft bekennen”?

Bezinning 2

Eensgezind en volhardend

De leerlingen schoolden samen.
Hun Meester was niet meer onder hen.
Hij was ten hemel opgenomen.
Zij bleven achter, niet passief wachtend,
maar in een volhardend en eensgezind bidden.
Daarin voelden ze zijn aanwezigheid.
Ze wisten, dat het hun taak was
om – toegerust met zijn Geest –
zijn levenswerk voort te zetten.
Hun samen bidden bracht hen bij elkaar:
ze hoopten en geloofden hetzelfde;
ze verwachtten dezelfde beloofde Geest.
Dat gaf hen de kracht om door te gaan.

Bidden – vooral samen bidden –
kan een geweldige kracht geven.
Het schept een sterke onderlinge band.
Het roept solidariteit op,
die mensen boven zichzelf doet uitstijgen.
Bidden is de hartslag van ons geloven.
Het nodigt uit om te volharden,
om te blijven geloven in eigen kracht.
Bidden geeft het diepe gevoel,
dat we er niet alleen voor staan.
Wat er ook gebeurt, God is er ook nog.
Bidden maakt niet het onmogelijke waar,
maar het maakt ons wel sterk
om ons leven recht in de ogen te kunnen zien.
Het geeft kracht om elkaar te dragen
in goede en in kwade dagen.
Ons bidden kan bijdragen
aan onze innerlijke rust
en dat houdt ons in evenwicht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

Heer God,
hier samen zitten aan uw tafel betekent
dat wij ons willen afkeren van de god van zelfbehoud,
van de oorlogsgoden en handelsgoden,
van alle goden die we uitdenken om onze eigen belangen veilig te stellen.
Hier samen zitten aan uw tafel wil zeggen
dat wij kiezen voor de God van Jezus
die ons bevrijdt van eigenbelang,
die ons leert om anderen aan te kijken en hun noden te zien,
die ons weghaalt uit de besloten kring
en ons leert om wereldwijd te ademen.
Gij wilt voor ons toekomst openen
als wij uw weg blijven volgen alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Zegenen wij elkaar met hart en handen,
iedere dag van de nieuwe week.
Zegenen wij elkaar met raad en daad:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.