6e zondag door het jaar C 2022


13 02 2022

Begroeting

Richten wij ons hart op God die voor ons is:
+ onze Vader die ons bescherming biedt,
Jezus Christus, begeleider op onze levensweg,
en H. Geest, onuitputtelijke Bron van inspiratie. Amen.

Openingswoord 1

Niets in ons leven is zo belangrijk als de vraag naar gelukkig zijn.
We zoeken dat geluk in onze relatie, in ons werk,
in ons dagelijks doen en laten
en vaak ook in het materiële:
in geld en goed dat we bezitten.
En toch weten we dat rijkdom niet gelukkig maakt.
Als we zo dadelijk het evangelie horen
wordt dit bevestigd:
Jezus prijst niet de materieel rijken gelukkig.
Integendeel, Hij waarschuwt hen dat ze hun loon al gekregen hebben.
Jezus zet daarmee de waardenschaal van onze maatschappij op zijn kop.
Zijn wij bereid Hem daarin te volgen?

Openingswoord 2

Zoals de vorige zondagen lezen we verder uit het evangelie van Lucas
en horen we vandaag hoe Jezus zijn leerlingen onderricht geeft.
Het is een lange toespraak
die de kern vormt van de ethiek van het Nieuwe Testament.
De bergrede bij Mattheüs omdat Jezus van op de berg spreekt.
Lucas laat Jezus naar de vlakte komen.
Net ervoor heeft hij beschreven
hoe Jezus de hele nacht op de berg in gebed verbleef.
Vervolgens koos hij 12 leerlingen uit als zijn apostelen.
Nu komt Hij naar beneden om de grote groep van volgelingen toe te spreken.
Marcel Braekers

Gebed om ontferming 1

Laten we met open en kwetsbare handen
voor de Heer gaan staan en Hem om vergeving vragen.

-Er zijn mensen die doen alsof de aarde hen toebehoort.
“Gelukkig de rijken”, zeggen ze.
Ze leven hun eigen leven
zonder met iemand rekening te houden.
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er zijn mensen die niet willen zien wat er rondom hen gebeurt.
“Gelukkig de onverschilligen”, zeggen ze.
Wat anderen overkomt, gaat hen niet aan.
Ze willen met rust worden gelaten.
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er zijn mensen bij wie alles in dienst staat van ‘Ikke, ikke, ikke’
“Gelukkig die om eigen profijt de wet omzeilen”, zeggen ze.
Dat dit ten koste gaat van anderen en van de gemeenschap,
daar hebben ze geen boodschap aan.
Herkennen we ons daarin een beetje
als we in de spiegel van ons hart kijken?
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Jezus heeft met ons meer geduld
dan wij met onze medemensen hebben.
Hij blijft met ons begaan
en geeft ons altijd weer nieuwe kansen.
Hij leert ons elkaar zien met nieuwe ogen. Amen.
naar Lovendegem

Gebed om ontferming 2

-Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
waar wij mensen door onze vooroordelen
op afstand hebben gehouden,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
Waar wij mensen aan hun lot hebben overgelaten,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij willen U en elkaar om vergeving bidden
Waar wij mensen hebben uitgesloten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

God, Vader van alle mensen,
uw liefde gaat uit naar armen, hongerigen, bedroefden,
en naar allen die zich voor hen inzetten.
Wij bidden U:
maak ruimte in ons hart en in ons leven,
zodat uw Boodschap niet tevergeefs weerklinkt,
maar vruchten draagt voor een leven dat geen einde kent.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op het kruispunt van de wegen roept Gij ons op
om U te volgen
en onze eigenwijsheid los te laten.
Maak ruimte in ons hart
en richt ons vertrouwen op U.
Dan zult Gij ons gelukkig prijzen
en vrucht doen dragen,
op het Woord van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing plaatst Jeremia
twee levenshoudingen tegenover elkaar:
je leven slechts op vergankelijke dingen bouwen,
ofwel je vertrouwen stellen in God.

Indien wij enkel voor dit leven
onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zegt Paulus in de tweede lezing,
zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

En in de zaligsprekingen van het evangelie stelt Jezus
de armoede, de honger en de pijn van dit leven
tegenover de verzadiging en de vreugde van het rijk Gods.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Jer., 17, 5-8)

Uit de profeet Jeremia

5 Zo spreekt de Heer:
`Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die steunt op een schepsel
en zich afkeert van de Heer.
6 Hij is een kale struik in de steppe;
nooit krijgt hij regen.
Hij staat op dorre woestijngrond
in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
7 Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij Hem.
8 Hij is een boom aan een rivier
met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte,
zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert hem niet,
hij blijft vrucht dragen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor., 15, 12. 16-20)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

12         Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan,
hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
16
         Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
17         en als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde.
18         Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn.
19         Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.
20         Maar zo is het niet!
Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 6, 17. 20-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

17 Samen met de twaalf apostelen daalde Jezus af naar een vlak terrein.
Daar waren zijn leerlingen, in groten getale,
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem,
en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.
20 Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei:
`Gelukkig de armen,
voor jullie is het koninkrijk van God.
21 Gelukkig die nu honger hebben,
jullie zullen volop te eten hebben.
Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen.
22 Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten,
als ze je buitensluiten en beschimpen
en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon;
23 dans die dag van blijdschap,
want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten.
24 Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen.
25 Wee jullie die nu voldaan zijn,
je zult honger hebben.
Wee die nu lachen,
jullie zullen rouwen en huilen.
26 Wee als alle mensen lovend over je spreken.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
die alle mensen wil samenbrengen rond zijn grondwet van liefde.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem op te dragen.

-Bidden wij voor de eenvoudigen van hart,
voor wie in stilte doen wat moet gedaan worden,
voor wie leugen haten en de waarheid liefhebben.
Dat zij opgemerkt worden en gewaardeerd
in onze luidruchtige, oppervlakkige wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie bezeten zijn van hun bezit,
vergiftigd door hun honger naar macht.
Voor wie zichzelf verrijken ten koste van anderen
en hun positie versterken over de rug van de zwaksten heen.
Dat zij tot inkeer komen en de echte waarden in het leven ontdekken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie vervolgd worden omdat ze opkomen voor recht,
voor wie geweerd worden omdat zij ijveren voor vrede.
Dat hun aanklacht wordt gehoord
en hun inspanningen worden beloond.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor alle mensen
die zich laten raken
door de pijn en het verdriet van medemensen.
Open ook ónze ogen voor de mensen om ons heen,
dat wij zien wanneer zij ons nodig hebben,
dat wij niet aarzelen onze handen uit de mouwen te steken
om te helpen waar we kunnen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle mensen
die zich inzetten voor meer rechtvaardigheid
en opkomen voor betere levenskansen voor iedereen.
Open ook ónze handen
dat wij niet onverschillig blijven voor de armoede van mensen ,
maar van harte met hen delen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij  voor alle mensen
die vervolgd worden om hun christen zijn,
of uitgelachen om hun inzet en hun levenskeuze.
Open ook óns hart, dat wij durven getuigen
van ons christen-zijn in onze omgeving,
op school of op het werk,
in onze woorden en onze aandacht voor andere mensen.
Laten wij bidden…

  Federatie Kana

God, vertrouwend op U,
willen wij ons inzetten voor een mensenwereld
waarin Jezus’ boodschap van liefde
grondwet is. Amen.

Gebed over de gaven 1

God, gevoed door uw Woord,
gaan we dadelijk aan tafel.
Prijs ons gelukkig en doe ons vrucht dragen in ons leven.
Maak ons samenhorig en mededeelzaam
met wie arm is,
honger heeft,
bedroefd is,
gehaat wordt
en buitengesloten wordt.
Laat deze tafelgemeenschap een aanzet zijn
van uw Rijk op aarde.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Gids en Leidsman. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, wij bieden U deze gaven aan:
dit brood en deze wijn,
onze arbeid en onze vreugde.
Laat uw adem deze gaven tot leven wekken,
laat uw Geest ze bezielen met uw aanwezigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen delen
om anderen een menswaardig bestaan te verzekeren,
voor hen die hun huis gastvrij openstellen.

Wij danken U, God,
voor mensen die kunnen luisteren
naar het leed van anderen,
die wonden genezen
door de pijn te helpen dragen;
voor mensen die kunnen troosten.

Wij danken U, God,
voor mensen die rust en stilte brengen,
die oog hebben voor kleine dingen,
die zich verheugen in de grootheid van anderen.

Wij danken U, God,
voor mensen die hongeren naar gerechtigheid,
die lijden omwille van het onrecht
dat anderen wordt aangedaan.

Wij danken U, God,
voor mensen die mild zijn in hun oordeel,
die eerbied hebben voor het leven,
die hun hart openen voor vergeving en verzoening.

Wij danken U, God,
voor mensen die zuiver zijn in hun bedoelingen,
die oprecht zijn in hun woorden,
die trouw blijven aan hun vrienden.

Wij danken U, God,
voor mensen die zich spiegelen
aan de levenswijze van Jezus.
Met hen getuigen en loven wij U, God:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Geen andere zekerheid is ons gegeven, Heer God,
dan op weg te zijn naar U.
.
Ons zoeken naar U
maakt ons tot een volk onderweg.
Mensen die verdwalen worden toegesproken
door Jezus, uw Zoon,
die de Weg, de Waarheid en het Leven is.
En als wij ons nestelen in onze zelfgenoegzaamheid,
Heer, roep ons dan weer op.

Toen Jezus die laatste avond met zijn vrienden aan tafel zat
gaf Hij hun een heilig teken:
Hij nam wat brood, dankte U, Vader,
brak het, deelde het uit en zei:
“Neem en eet hiervan, dit is mijn Lichaam,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.”

Na de maaltijd nam Hij ook de beker, zegende die,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hieruit, dit is mijn Bloed,
mijn Levenskracht, voor u vergoten
tot vergeving van zonden,
tot verbondenheid onder mensen.
Kom samen, en doe dit telkens opnieuw,
en weet dan dat Ik bij u ben.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer God,
stuur ons op weg in de geest van Jezus, uw Zoon:
dat wij nieuwe wegen van goedheid banen,
paden van gerechtigheid en onderlinge vrede;
dat wij het leven leefbaar maken
en het puin ruimen van ons egoïsme.

Doe onder ons profeten opstaan
die het vuur van uw goedheid brandend houden,
die uw licht laten stralen,
ook in donkere momenten van ons leven.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
die ons doet leven dankzij uw Geest,
hier en nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.
Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet ons laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Vrede en alle goeds zijn je toegewenst,
vrede, diep in je hart,
vrede, die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor al wie je mag ontmoeten langs je weg.
Moge de eenvoud, de verwondering, de verbondenheid en de vriendschap
ons vervullen met Gods vrede,
vandaag, morgen en altijd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zie het Lam Gods,…
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Sta eens stil

Gelukkig jij
die vandaag arm bent:
de wereld van God is voor jou.
Daarom ben Ik hier.

Gelukkig jij die nu honger lijdt:
je zult volop te eten hebben.
Daarvoor kan je op Mij rekenen

Gelukkig jij die nu weent:
je zult vreugde kennen.
Daar sta Ik borg voor.

Prijs je maar gelukkig als de mensen je haten
en je uitsluiten omwille van Mij.
Ik laat jou niet vallen.

Zo sprak Jezus
tweeduizend jaar geleden,
en zijn woord was niet vrijblijvend.
Hij deed wat Hij zei!

Vandaag is dit woord
grondwet van elke christen.
Wie dit zegt,
weet wat hem te doen staat.
André Callewaert

Bezinning 2

Wat een geluk,
wanneer je niets te verliezen hebt,
want dan hoor je thuis bij God.

Wat een geluk,
wanneer je niet oppervlakkig over alle ellende heen leeft,
want je zult worden getroost.

Wat een geluk,
wanneer je een mild mens bent,
want je zult het beloofde land bezitten.

Wat een geluk,
wanneer je verlangt dat alles terecht komt,
want je zult het overvloedig zien gebeuren.

Wat een geluk,
wanneer je durft te vergeven,
want je zult genadig worden behandeld.

Wat een geluk,
wanneer je hart ongecompliceerd is,
want je zult God zien.

Wat een geluk,
wanneer je vrede sticht,
want God zal je zijn kind noemen.

Wat een geluk,
wanneer je lijdt om te bereiken
dat alles terecht komt,
want dan hoor je thuis bij God.
Pius Drijvers

Slotgebed 1

Ik nodig je uit om ‘arm’ te worden – zegt God –
en niet meer te denken
dat je alles zelf kunt.
Strek je handen maar uit naar Mij.
Ik zal ze vastnemen,
opdat je je veilig en thuis mag voelen.
Gezegend ben je als je op Mij durft vertrouwen
Je zult een boom zijn die aan een rivier staat
en wortels heeft tot in het levend water.
Probeer het maar – zegt God –
en je zult zien
dat je leven er rijker en mooier door zal worden. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader, uw woord heeft ons gewekt,
uw droom staat ons voor ogen
dankzij Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
maak ons arm en ontvankelijk,
waarheidslievend en bescheiden,
en doe ons hongeren en dorsten naar uw Rijk van vrede en recht,
zoals Hij deed, die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Moge wij het geluk waarover Jezus sprak,
vinden en doorgeven aan elkaar.
Daartoe wil de God van de Bergrede ons zegenen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.