6e zondag door het jaar C 2007

ZONDAGSVIERINGEN

6e zondag C jaar (11 02 2007)

Begroeting

Richten wij ons hart op God die voor ons is:
+ onze Vader die ons bescherming biedt,
Jezus Christus, begeleider op onze levensweg,
en H. Geest, onuitputtelijke bron van inspiratie. Amen

Openingswoord

De zaligsprekingen
– straks krijgen we niet de bekende acht van Mattheus te horen,
maar slechts vier, door Lucas opgetekend –
zetten onze gangbare waardeschaal op haar kop:
Wie hoog in aanzien staat in deze wereld,
zou bij God wel eens laag kunnen scoren;
voor kleine mensen daarentegen is Hij steeds bereikbaar.

Omdat wij ons vaak groter voordoen dan wij zijn
vragen wij God om vergeving
en we bidden om moed
zodat we durven afdalen van het voetstuk
waarop wij onszelf hebben geplaatst.

Vergevingsmoment

Heer onze God,
wees hier aanwezig
in de woorden die wij spreken.

Vergeef ons omdat wij deze woorden
zo vaak ondoordacht uitspreken
en weinig door daden laten volgen.

Heer onze God,
laat U toch zien
in de verlangens van ons hart.

Vergeef ons omdat ons verlangen
soms zo weinig op U is gericht,
omdat wij niet uitkomen
boven menselijke middelmatigheid.

Heer onze God,
laat U herkennen
in het brood dat wij breken.

Vergeef ons omdat wij niet in staat zijn
deze wereld en alles wat er is,
eerlijk te delen.

De Heer moge ons falen vergeven.
Hij roept ons op tot een nieuw en ander leven,
vandaag, morgen
en alle dagen die ons gegeven worden.

Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
op het kruispunt van de wegen roept Gij ons op
om U te volgen
en onze eigenwijsheid los te laten.
Maak ruimte in ons hart
en richt ons vertrouwen op U.
Dan zult Gij ons gelukkig prijzen
en vrucht doen dragen,
op het woord van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen
Luisteren we dan nu naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Jer., 17, 5-8)
Uit de profeet Jeremia.

5 Zo spreekt de Heer:
`Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
die steunt op een schepsel
en zich afkeert van de Heer.
6 Hij is een kale struik in de steppe;
nooit krijgt hij regen.
Hij staat op dorre woestijngrond
in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
7 Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt,
en zich veilig weet bij Hem.
8 Hij is een boom aan een rivier
met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte,
zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert hem niet,
hij blijft vrucht dragen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 12. 16-20)
Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte.

Broeders en zusters,
12       Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan,
hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?
16
       Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,
17       en als Christus niet is verrezen,
is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde.
18       Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn.
19       Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd,
zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.
20       Maar zo is het niet!
Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 6, 17. 20-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

17 Samen met de twaalf apostelen daalde Jezus af naar een vlak terrein.
Daar waren zijn leerlingen, in groten getale,
en een grote volksmenigte uit heel het Joodse land en Jeruzalem,
en uit het kustgebied van Tyrus en Sidon.
20 Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei:
`Gelukkig de armen,
voor jullie is het koninkrijk van God.
21 Gelukkig die nu honger hebben,
jullie zullen volop te eten hebben.
Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen.
22 Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten,
als ze je buitensluiten en beschimpen
en je naam door het slijk halen omwille van de Mensenzoon;
23 dans die dag van blijdschap,
want, vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten.
24 Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen.
25 Wee jullie die nu voldaan zijn,
je zult honger hebben.
Wee die nu lachen,
jullie zullen rouwen en huilen.
26 Wee als alle mensen lovend over je spreken.
Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij ons geloof in God
die alle mensen wil samenbrengen rond zijn grondwet van liefde.


Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder;
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die, door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de Heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben
om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods rijk.
Amen.


Voorbeden
Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor de eenvoudigen van hart,
voor wie in stilte doen wat moet gedaan worden,
voor wie leugen haten en de waarheid liefhebben,
dat zij opgemerkt worden en gewaardeerd
in onze luidruchtige, oppervlakkige wereld.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie bezeten zijn van hun bezit,
vergiftigd door hun honger naar macht;
voor wie zichzelf verrijken ten koste van anderen,
hun positie versterken over de rug van de zwaksten heen,
dat zij tot inkeer komen en de echte waarden in het leven ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor wie vervolgd worden omdat ze opkomen voor recht;
voor wie geweerd worden omdat zij ijveren voor vrede,
dat hun aanklacht wordt gehoord,
hun inspanningen worden beloond.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Vader,
Gij brengt ons hier bijeen rond de tafel van uw Zoon,
opdat wij bij Hem vinden:
wijsheid en gerechtigheid,
heiliging en bevrijding.
Wij bidden U:
sterk ons met zijn gaven,
voed ons met zijn geestkracht,
opdat wij steeds meer op Hem gelijken,
Jezus Christus, die nu leeft bij U in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

Levende Heer,
als uw dag gekomen is
komen armen aan hun trekken,
en worden de hongerigen verzadigd.
Maak ons solidair en vrijgevig,
voed ons op tot delen met elkaar,
dan wordt deze tafelgemeenschap,
een voorsmaak van uw rijk dat komen zal. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig…

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood…

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader
In het vertrouwen dat God ook ons vaderlijk nabij wil zijn,
mogen wij tot Hem bidden met de woorden die Jezus ons heeft voorgezegd.

Onze Vader…

Verlos ons, Heer, van alle kwaad.
Geef ons tekenen van hoop
wanneer moedeloosheid ons bedreigt.
Laat ons mensen ontmoeten die door hun inzet ons laten zien
dat de kracht van uw nabijheid sterker is dan onze weerbarstigheid.
Dan zullen wij voor elkaar een stukje hemel op aarde kunnen zijn
en hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredeswens 1

Breek ons open, Heer,
opdat wij leven zouden mét elkaar
en niet naast of tegenover elkaar.
Geef ons de ware vrijheid
die niet gebonden is aan geld of eer
maar die verworven wordt
door zich los te maken om U na te volgen.
Dan kunnen wij bouwen aan uw droom van vrede.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En wensen wij die vrede van harte aan elkaar toe.

Lam Gods

Communie

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Zie het Lam Gods,…
Heer ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Heer onze God,

Maak ons arm van geest:
ontvankelijk voor wat Gij wilt,
nederig en pretentieloos,
bereid om van onze overvloed te delen,
arm genoeg om U en anderen nodig te hebben.

Maak van ons treurenden:
die de pijn van het leven kennen,
die bedroefd zijn omdat onze wereld
nog lang niet beantwoordt aan uw droom
en omdat er zovelen moeten lijden.

Maak van ons zachtmoedige mensen:
die niet met de ellebogen werken,
die dienen belangrijker vinden dan carrière maken,
die zich verzetten tegen elke vorm van geweld,
die zich inzetten met de moed van de zachtheid.

Maak van ons mensen die hongeren naar gerechtigheid:
die ijveren voor een rechtvaardige wereldorde,
die milder zijn dan door wetten wordt voorgeschreven,
die de mens belangrijker vinden dan de sabbat,
die een voorkeursliefde hebben voor de armsten.

Maak van ons milde mensen:
die één en al goedheid zijn,
die zeventig maal zeven keer vergeven,
die medemensen nooit afschrijven,
ook niet als zij gefaald hebben.

Maak van ons mensen die zuiver zijn van hart:
die recht door zee gaan,
die het hart op de tong hebben,
die geen twee of meer gezichten hebben,
die eenvoudig zijn, openhartig en oprecht.

Maak van ons mensen die vrede brengen:
die zich positief inzetten opdat er nooit meer oorlog komt,
die onvermijdelijke conflicten in der minne regelen,
die in goede verstandhouding leven met elkaar,
die tevreden zijn in het diepste van hun hart.

Maak van ons mensen die vervolgd worden om de gerechtigheid:
die radicaal voor hun christen-zijn durven uitkomen,
die als christenen anders durven leven dan anderen,
die zich niet beperken tot wat gewoon is,
die geen compromissen sluiten met het evangelie.

Dan, als we zó durven leven,
dan brengen wij Uw koninkrijk nabij,
dan worden de treurenden getroost,
dan brengen wij het land van geluk,
dan ondervindt iedereen uw mildheid,
dan zullen wij U zien, eindelijk en voorgoed,
dan zullen wij uw kinderen genoemd worden,
dan wordt uw droom over ons werkelijkheid.
Sylvester Lamberigts

Bezinning 2

Durven voelen,
durven toegeven
dat wat je hebt
niet vanzelfsprekend is;
dat al wat je hebt
niet echt het jouwe is,
maar een geschenk,
stuk voor stuk,
uur na uur.
Durven loslaten
niet langer vasthouden,
dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Durven stilstaan
bij de echte diepe honger
binnen in je;
durven kijken
naar de wezenlijke honger
van de ander,
durven weten dat er honger is
die niet te verzadigen valt,
dan pas kan je je vrij en gelukkig noemen.

Verdriet durven erkennen,
tranen laten stromen
bij jezelf,
bij een ander;
durven staan in je verdriet,
durven meegaan met verdriet
in eerbied en mededogen,
dan pas kan je hart in blijheid openstaan.

Durven blijven staan
in de visie,
in de levenshouding
die je koos,
ook al strijk je tegen haren in,
ook al krijg je tegenwind,
ook al ga je over de tong
en gooit men met modder;
op je plaats blijven staan,
vanuit een plek diep in je,
die je zegt dat het goed is,
liefdevol, zinvol,
dan pas kan je je bevrijd en gelukkig noemen.
Ida Guetens

Slotgebed 1

God, onze Vader, uw woord heeft ons gewekt,
uw droom staat ons voor ogen
dankzij Jezus, uw Zoon.
Wij bidden U:
maak ons arm en ontvankelijk,
waarheidslievend en bescheiden,
en doe ons hongeren en dorsten naar uw rijk van vrede en recht,
zoals Hij deed, die leeft bij U in eeuwigheid. Amen.


Zending en zegen

Laten wij van hier weggaan
om gestalte te geven aan onze grondwet van liefde.
Dan kan God ook tegen ons zeggen:
Proficiat, je bent op de goede weg,
je hebt mijn zegen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.