6e zondag door het jaar B 2021

14 02 2021


Begroeting

Welkom in naam van onze leven-schenkende God
die zich aan ons openbaart
als een liefdevolle + Moeder en Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

In het evangelie van deze zondag gebeurt iets ongehoords:
een onreine wordt aangeraakt,
een totaal geïsoleerde wordt geïntroduceerd in de mensengemeenschap.
En dat…
omdat er Iemand is die,
door medelijden bewogen,
zijn hand naar hem uitsteekt.
naar Levensecht

Openingswoord 2

Voor 21ste-eeuwse mensen is het nauwelijks nog te begrijpen
hoe vroeger sommige zieken, melaatsen bijvoorbeeld,
gemeden werden als de pest,
buitengesloten uit de gemeenschap.
Zij behoorden als het ware niet meer tot de levenden,
werden levend dood verklaard.
Dat was vroeger.
Alhoewel … gebeurt zoiets ook niet vandaag?
Wie mijden wij?
Wie sluiten wij buiten, om welke reden dan ook?
Moge wij, luisterend naar Gods Woord,
groeien tot het besef
dat een christen nooit iemand buitensluit,
maar elkeen opneemt in het land der levenden.

Gebed om ontferming 1

Jezus was bewogen om mensen.
Wij creëren vaak afstand.
Bidden we daarom om vergeving.

-Diep ontroerd heeft Jezus
de zieke in al zijn kwetsbaarheid opgemerkt.
Onze aandacht is zelden zo groot.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Diep ontroerd raakt Jezus
de melaatse met beide handen aan.
Wij maken onze handen liever niet vuil.
Zoveel nabijheid brengen wij doorgaans niet op.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Diep ontroerd heeft Jezus
de zieke weer met de gemeenschap verbonden.
Wij klasseren zieken dikwijls bij de niet-productieven.
Van samenhorigheidsgevoel is nauwelijks sprake.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God van leven, genees ons,
wees ons genadig en vergeef ons,
zodat wij uw Boodschap opnieuw kunnen ontvangen en doorgeven,
nu en alle dagen. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Soms doen we zo wild enthousiast
over ons gezond uiterlijk en onze sport- en fitnessijver
dat minder gezonde mensen en ouderen in een hoekje wegkruipen.
Vergeef ons ons egocentrisme.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Soms laten we ons verleiden
tot uitspraken die bestaande vooroordelen
bevestigen en misschien zelfs versterken.
Vergeef ons onze ondoordachtheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms gaat onze interesse voor een andere cultuur
niet verder dan de toeristische attracties en culinaire hoogstandjes
en gaan we voorbij aan wat in die culturen leeft
aan diepere waarden en eigenheid.
Vergeef ons dit gebrek aan open ogen en geest.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
moge uw Boodschap ons sterker maken
zodat wij kunnen weerstaan
aan het negatieve dat zich diep in onze ziel heeft geworteld.
Wij bidden U:
maak ons tot een vruchtbare voedingsbodem voor uw Woord,
opdat wij het Goede Nieuws van heil en geluk
zouden uitdragen naar allen
voor wie wij iets kunnen betekenen,
naar allen, zonder onderscheid.
Pas dan zullen wij leven als uw volgelingen,
vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

God van liefde,
in Jezus, uw Zoon, heeft de mens ondervonden
dat allen die zich zwak en kwetsbaar weten,
bij U warmte, sterkte en heil vinden.
Gij houdt niet op ons aan te sporen
ook oog te hebben voor die mensen.
Moge wij, naar het voorbeeld van pater Damiaan,
– terecht de patroonheilige van de melaatsen -,
uw oprechte en diepe zorg uitdragen
naar de meest verstoten mensen in onze samenleving
in naam van uw Zoon, Jezus,
die leeft met U in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In het evangelie geneest Jezus een melaatse.

Uit de eerste lezing leren we
wat in die dagen het lot was
van een mens met een huidziekte.

In de tweede lezing roept Paulus zijn lezers op
hem na te volgen,
zoals hij zelf ook Christus navolgt.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Lev., 13, 1-2. 45-46)

Uit het boek Leviticus

1           De Heer sprak tot Mozes en Aäron:
2           `Heeft iemand een gezwel, uitslag
of een vlek op zijn huid
en het gaat lijken op huidziekte,
dan moet men hem bij de priester Aäron
of bij een van zijn zonen brengen.
45         Iemand die aan huidziekte lijdt,
moet in gescheurde kleren lopen
en zijn haren los laten hangen.
Hij moet zijn baard bedekken en roepen:
`Onrein, onrein!”
46         Zolang de ziekte duurt is hij onrein;
hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Kor., 10, 31-11,1)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
31         Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet,
doe alles tot eer van God.
32         Geef geen aanstoot,
noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.
33         Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn,
en zoek niet mijn eigen voordeel,
maar dat van anderen,
opdat allen gered worden.
1           Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Mc., 1, 40-45)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

40         Zekere dag kwam er een melaatse op Jezus af, die om hulp vroeg.
Hij viel op zijn knieën en zei:
`Als U wilt, kunt U me rein maken.’
41         Diep ontroerd stak Hij zijn hand uit en raakte hem aan.
`Ik wil het, word rein’, zei Hij.
42         Meteen verdween zijn melaatsheid, en hij werd rein.
43         Bars stuurde Hij hem meteen weg,
44         met de woorden:
`Zorg dat u er met niemand over praat,
maar ga u aan de priester laten zien
en breng als offer voor uw reiniging
wat Mozes voorgeschreven heeft;
dat zal hun het bewijs leveren.’
45         Maar eenmaal vertrokken,
begon hij volop te verkondigen
en dit verhaal rond te vertellen,
zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen,
maar buiten bleef op eenzame plaatsen.
En ze kwamen overal vandaan naar Hem toe.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij ons geloof uit in God
die in zijn Zoon Jezus ons een voorbeeld gaf
van liefde en barmhartigheid zonder grenzen.

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we om kracht zodat wij ‘mens voor mensen’ kunnen zijn:

-Bidden we voor allen die het moeilijk hebben,
zichzelf en anderen teveel zijn,
voor mensen die oud en hulpbehoevend zijn naar lichaam of geest.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die voor hen willen zorgen,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die zich mislukt voelen,
die getekend zijn door hun verleden,
voor mensen die gemeden worden als de pest
vanwege hun uiterlijk, kleur of geaardheid.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die hen met andere ogen zien,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor vluchtelingen en asielzoekers,
voor allen die een menswaardig bestaan zoeken in een ver land,
een vreemde cultuur.
Dat ze mogen ervaren en aanvaarden
dat er mensen zijn die met hen meevoelen,
die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we tenslotte voor ons allen.
Dat wij te allen tijde mensen mogen zijn
die mensen in nood
van mens-tot-mens nabij willen zijn.
Laten wij bidden…

Bevrijd ons, God, van alle vooroordelen.
Leer ons het goede te zien in iedere mens.
Leer ons begrip te hebben voor wie of wat anders is,
in de Geest van Jezus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we om een gezond overheidsbeleid,
met bestuurders die echt begaan zijn
met het welzijn van hun burgers.
Dat zij, bij het besteden van de beschikbare middelen,
vooral denken aan de zwakkeren.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een gezonde ziekenzorg,
waarin artsen, verpleegkundigen en verzorgenden
zich vakkundig inzetten voor hun patiënten
en hen daarbij niet als persoon uit het oog verliezen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om een ‘warme’ samenleving
waarin we elkaar niet haastig voorbijlopen,
maar waarin we zorgvuldig omgaan
met elkaars lichamelijk en geestelijk welzijn.
Laten wij bidden…
naar Joost Koopmans

Gebed over de gaven 1

God die ons aanraakt als een vader of een moeder,
dit brood en deze wijn
spreken ons van verbondenheid
van mens tot mens,
van U met ons, van ons met U.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen naar uw hart,
mensen die door breken en delen
uw liefde vermenigvuldigen,
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
die ons voorging in liefde
en die ons in liefde blijft voorgaan,
vandaag en morgen en altijd. Amen.

Gebed over de gaven 2

Barmhartige God,
Gij voedt ons niet alleen met Woorden om van te leven,
maar ook met brood
om te breken en te delen.
Zegen deze gaven en laat ze een teken zijn
van liefde en verbondenheid.
Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.
naar Thomasvieringen

Tafelgebed

Waar Hij was, die mens Jezus Christus,
kwamen lammen weer te been,
gingen doven de oren open,
vielen blinden de schellen van de ogen.
Waar Hij was
vluchtten kramp en koorts uit het lijf van mensen.

Waar Hij was werd de besmette melaatse in de kring opgenomen,
werd zieken de straffende vinger van God uit het hoofd gepraat.

Waar Hij was werd brood en vis van harte gedeeld
en groeide uit amper iets voor één
overvloed voor allen.

Waar Hij was verliet God zijn hoge hemel
en werd Hij een Vader
die leeft en lijdt in mensen.

Hij was een Man met het hart op de tong,
had niet dat geleerde van hen
die met letter en wet het leven verduisteren.

Hij vertelde over het alledaagse leven:
over een zaadje zo klein en de boom zo groot,
over een man met schuren vol en zo arm als wat,
over een kind dat wegliep en terugkwam,
over de mensen die, bij het goede dat ze doen
en het kwaad dat ze laten,
niet weten dat zij God voor zich hebben.
Duidelijke taal voor wie horen wilt.

Onvergetelijk wat Hij zei over de vrije vogels:
ze zaaien noch maaien, slaan niet op in schuren
en lijden desondanks geen gebrek.
Over de bloemen in het wild:
ze zetten geen stap en spinnen geen draad
en er is geen mens zo gekleed als zij.

Vanaf de berg zag Hij de wereld op zijn kop:
zalig de armen, want je bent niet gelukkig om wat je bezit
en je wordt niet rijk van wat je hebt.
Zalig die van wapens niet willen weten,
ze winnen de wereld zonder geweld.
Zalig die hun zinnen zuiveren,
ze vinden God in de diepte van hun hart.
Zalig die deemoedig zijn:
als een kind bij zijn moeder zijn zij geborgen bij God.

In dit vertrouwen heeft Hij van het leven afscheid genomen.
Hij nam brood, van het veld verzameld,
zegende het, brak het en zei:
‘Dit ben Ik
en Ik beloof u vast
dat ge zult eten en drinken aan mijn tafel.
Neem en eet mijn Lichaam voor u.’

Hij nam de beker, wijn uit druiven geperst,
zegende hem en zei:
‘Neem deze beker van Mij over
en geef hem door aan elkaar;
mijn Bloed vergoten voor u.
Doe wat Ik heb gedaan en vergeet Mij niet.’

Verkondigen wij dit mysterie van ons geloof.

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

De hoop op leven in het hart van mensen neergelegd,
het uitzicht op een wereld van liefde en recht
door Hem geopend,
zijn geloof dat alles zich uiteindelijk ten goede keert,
alles wat Hij heeft gezegd en gedaan,
die mens Jezus Christus,
niets daarvan kan ons nog worden ontvreemd.

Bij leven niet begrepen en in de steek gelaten,
gedoemd om te worden vergeten,
is Hij onweerstaanbaar door de dood heen
tot leven gekomen,
is Hij voor allen die in Hem hun ware aard en God herkennen,
geworden die Hij is:
Jezus de Christus, Gods Gezondene. Amen.
Peer Verhoeven, Ten hemel schreien, 38-40

Onze Vader

In Jezus van Nazareth heeft God ons de ogen geopend.
Met Jezus willen we God bidden
dat Hij ons hart mild en barmhartig maakt,
dat Hij ons leert brood, tijd en liefde te delen met elkaar.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw Wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens

Maak van ons vernieuwde mensen, God,
liefde- en lichtdragers in de duisternis,
bruggenbouwers, gelouterd en gezuiverd,
mensen die hun leven durven delen
met allen die zussen en broers zijn van dezelfde Vader.
Dan zal er vrede heersen,
de vrede die Gij voor ons hebt gedroomd.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door.

Communie

Wij vieren de gedachtenis van Jezus, onze Heer,
en getuigen door dit samenzijn dat we Hem willen volgen
door elkanders lasten te dragen,
door solidair te zijn met allen die lijden en aan de kant staan.
Deel het brood met elkaar, tot ieders geluk.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Ernstige ziekte roept angst op bij de omgeving.
Niet alleen angst voor besmetting.
Ook angst voor pijn, voor ontluistering,
voor overlast, voor onmacht, voor kwetsbaarheid, voor lelijkheid, voor de dood.

Die angst kan tot vreselijke reacties leiden.
Gezonde mensen ervaren nog steeds een drempel
om in de buurt van een zieke te komen.
Wie ernstig ziek is, wordt gemakkelijk gemeden.

Het verdriet van een zieke is daardoor een dubbel verdriet.
Naast de pijn om de ziekte zelf, is er de pijn om de reactie.
Isolement doet pijn,
onbegrip doet pijn,
veroordeling doet pijn,
het gevoel tot last te zijn doet pijn,
schaamte doet pijn.

We helpen de zieke niet alleen door de ziekte te genezen,
maar ook door onze reactie te genezen.
We kunnen leren ontroerd te worden en geraakt.
We kunnen bij onszelf  denken:
ik ben bang
en daarom dreig ik je uit de weg te gaan,
maar dat wil ik niet.
Ik ben bij je.

Tussen twee uitersten staan we.
In ons vermogen liggen wreedheid én mededogen.
We kunnen iedere zieke die ons beangstigt, uit ons leven wegjagen.
Maar we kunnen ook over onze angst heen contact maken
en zieken behoeden voor isolement.
Guus van Loenen, De ziel onder de arm

Bezinning 2

God, soms hebben we het gevoel
dat iedereen ons laat stikken.
Dat anderen ons verdriet niet zien
of ons gewoon laten vallen.
Dat niemand de moeite neemt
om echt naar ons te luisteren.
Laat ons dan ervaren
dat Gij bij ons zijt.
Soms zijn we zo bezig met onszelf
dat we niet eens in de gaten hebben,
dat ook anderen
het gevoel hebben
dat ze in de steek gelaten worden:
vrienden, familieleden, buren
en mensen elders op de wereld,
die honger lijden
of bescherming nodig hebben.
Geef dat we bijtijds ontdekken,
dat ze ons nodig hebben.
En geef ons de moed
om naar hen te luisteren
en ze te helpen.
Greet Brokerhof-van der Waa

Bezinning 3

God, we staan er niet altijd bij stil
dat gezondheid eigenlijk iets bijzonders is.
We zijn er vaak aan gewend
dat je kunt doen wat je wilt
en dat je lichaam je daarbij
niet in de steek laat.
Wij danken U
voor wat zo gewoon is:
dat we gezond zijn
en van het leven kunnen genieten.

Geef dat we er
wat meer bij stilstaan
dat voor sommige mensen
gezondheid niet gewoon is.
Geef dat we niet te hard weglopen voor ziekte en dood,
omdat we het zo eng vinden.
Help ons elkaar niet in de steek te laten
en verder te kijken dan iemands ziekte:
naar de mens zelf
die hij of zij is.
Greet Brokerhof-van der Waa

Slotgebed 1

Als je heel eerlijk bent en durft te kijken
tot in het diepste binnenste van je leven,
dan zul je merken dat je op een of andere manier
ook zelf nood hebt aan genezing – zegt God.
Misschien ben je blind voor de kansarmoede in je eigen buurt,
of doof voor het levensverhaal van mensen rondom je.
Misschien draagt je hart sporen van melaatsheid
vanwege domme fouten uit het verleden,
of wordt heel je leven getekend door kwetsuren van pijn en on­macht.
Laat Mij je dan aanraken – zegt God –
en je nieuw leven geven.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Liefdevolle God,
waar wij elkanders broosheid helpen dragen
en de uitgestoten mens ontvangen,
komt Gijzelf bij ons te gast.
Wij bidden U:
geef dat niemand door ons toedoen
getekend of vereenzaamd door het leven gaat.
Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn. Amen.

Zending en zegen

Moge het goede nieuws dat ons vandaag werd verkondigd
in ons een vruchtbare bodem vinden.
Moge wij het in woord en daad uitdragen.
Zo kan onze samenleving groeien in mensvriendelijkheid.
Die inzet wil God van harte zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.