6e zondag door het jaar A 2017

12 02 2017

Begroeting

Moge God ons samen-zijn hier zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag horen we opnieuw een fragment uit de Bergrede.
Jezus maakt duidelijk
dat Hij geenszins wil breken met de Joodse traditie
waaruit Hijzelf is voortgekomen.
Hij onderschrijft de Mozaïsche wetgeving helemaal,
maar Hij wil wel, als een nieuwe Mozes,
de diepste betekenis van deze wetgeving aan het licht brengen
en zijn toehoorders aansporen
tot meer inzet voor gerechtigheid.
Hij licht dit toe met telkens een verwijzing naar de geboden.
naar Adrie De Lange s.c.j.

Openingswoord 2

Jezus vervolgt zijn Bergrede
en roept ons op tot een gerechtigheid,
die die van schriftgeleerden en Farizeeën ver overtreft.
Hij nodigt ons ertoe uit niet te leven naar de letter,
maar naar de geest van de Thora
en meer te doen dan het gewone.
Kerk in Herent

Gebed om ontferming 1

Leven naar Gods wil
is een weg van vallen en opstaan.
Wij zijn kwetsbare mensen.
Zonder verzoening met God en met elkaar
kunnen wij niet echt tot gastvrijheid komen.
Maken wij het daarom stil en bidden wij om ontferming.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We laten ons vaak beïnvloeden
door de visies en de trends van onze maatschappij
die soms mijlenver van uw Boodschap staan.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We houden soms te weinig rekening
met de draagkracht van onze medemens
en staan erop dat ónze wensen zo snel mogelijk in vervulling gaan.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij komen tekort in het liefhebben.
We hebben het moeilijk met mensen
die in onze ogen de verkeerde weg opgingen
en voelen ons niet bereid hen te aanvaarden
of hun een nieuwe kans te geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons telkens weer genadig zijn,
onze ware bedoelingen uitzuiveren
en ons geleiden tot nieuw en eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

God, Gij nodigt ons uit
om bij alles wat we doen
het leven en het geluk van medemensen na te streven.
Vergeef ons als we enkel doen wat we moeten doen
en zo de kansen laten liggen om mild en goed te zijn.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus, uw liefde was grenzeloos.
Telkens weer hebt Gij ons getoond
dat liefde meer is dan een wet respecteren.
Nooit deden mensen in nood tevergeefs een beroep op U.
Onze naastenliefde heeft zo vaak scherpe grenzen:
tot daar en niet verder.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-God,
uw maatstaven zijn zo heel anders dan de onze.
Onze maatschappij wordt geregeld door allerlei wetten en voorschriften,
maar uw Koninkrijk heeft maar één wet:
die van de liefde.
En alhoewel het er maar één is,
hebben we er dikwijls moeite mee.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God, Gij dwingt nooit.
Gij nodigt alleen maar uit
en laat het aan onze vrije wil over
om al dan niet op uw uitnodiging in te gaan.
Wij bidden U:
dat wij onze vrijheid niet misbruiken
om enkel na te jagen wat ons goed uitkomt.
Doe ons ook inzien
dat wij ons niet mogen verschuilen
achter ‘zo hoort het’ en andere regels van ‘goed fatsoen’.
Moge onze gerechtigheid verder reiken
dan plichtsbetrachting,
verder dan ‘moeten’, ‘mogen’ of ‘niet mogen’.
Moge in ons en door ons
uw droom werkelijkheid worden:
een wereld met een hart,
een wereld waarin mensen mogen groeien in liefde en vrede. Amen.

Openingsgebed 2

God, het is niet gemakkelijk
trouw de weg te volgen
waartoe Gij ons geroepen hebt door uw Zoon.
Leer ons nederig aanvaarden
dat wij dikwijls een misstap maken,
omdat wij zijn Boodschap veronachtzamen.
Toch geloven wij
dat wij bij U het ware geluk vinden,
zoals Gij ons hebt beloofd
voor nu en voor later. Amen.

Lezingen

In het evangelie van deze zondag
belanden we bij het kernstuk van de Bergrede:
de ‘grotere gerechtig­heid’ van het Koninkrijk
die Jezus van zijn volgelingen verlangt.

In de eerste lezing betoogt de wijze Jezus Sirach,
dat het mogelijk is volgens Gods wil te leven.

In de tweede lezing heeft Paulus het over het heilsplan van God,
dat slechts kan worden begrepen
door wie zich laten leiden door Gods Geest.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Sir. 15, 15-20)

Uit het boek Sirach

15     Als je wilt, kun je de geboden onderhouden
en het is verstandig te doen wat Hem behaagt.
16     Hij heeft vuur en water voor je neergezet:
je kunt je hand uitstrekken naar wat je verkiest.
17     Vóór de mensen liggen het leven en de dood,
en dat waar een mens genoegen in schept.
18     Want groot is de wijsheid van de Heer;
zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
19     Zijn ogen zijn gericht op degenen die Hem vrezen
en iedere daad van de mens is Hem bekend.
20     Hij heeft niemand de opdracht gegeven te zondigen
en Hij heeft niemand toestemming gegeven kwaad te doen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor. 2, 6-10)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,
6      Over wijsheid spreken wij wel onder de ingewijden, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld, die onttroond zullen worden.
7 Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking.
8 Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.
9 Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben.
10 Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 5, 17-37)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheus

17     Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten op te heffen.
Ik ben niet gekomen om ze op te heffen, maar om ze te vervullen.
18     Want Ik verzeker jullie; eer hemel en aarde vergaan, zal er niet één punt of komma van de wet afgaan voor het allemaal gebeurd zal zijn.
19     Wie één van die geringste geboden ontkracht en dat de mensen leert, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen.
20     Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet méér betekent dan die van de schriftgeleerden en farizeeën, zul je het koninkrijk der hemelen zeker niet binnengaan.
21     Jullie hebben gehoord dat tot de ouden gezegd is:
U zult niet doden. Wie doodt, zal uitgeleverd worden aan het gerecht.
22     Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn broeder een kwaad hart toedraagt,
zal uitgeleverd worden aan het gerecht. Wie `leeghoofd” zegt tegen zijn broeder, zal uitgeleverd worden aan het Sanhedrin.
En wie `domkop” zegt, zal uitgeleverd worden aan het hellevuur.
23     Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft,
4      laat dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je offergave te brengen.
25     Wees je tegenpartij welgezind zolang het nog kan en zolang je met hem onderweg bent, opdat je tegenpartij jou niet uitlevert aan de rechter,
en de rechter aan de gerechtsdienaar, die je in de gevangenis zet.
26     Ik verzeker je, je zult daar niet uitkomen voor je de laatste cent hebt betaald.
27     Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult geen echtbreuk plegen.
28     Maar Ik zeg jullie: ieder die begerig naar een vrouw kijkt,
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
29     Maar als je rechteroog je doet struikelen, ruk het dan uit en gooi het weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam in de hel wordt gegooid.
30     En als je rechterhand je doet struikelen, hak haar dan af en gooi haar weg. Want het is beter voor je dat een van je ledematen verloren gaat, dan dat heel je lichaam naar de hel gaat.
31     Ook is er gezegd:
Wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief geven.
32     Maar Ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht, brengt haar tot echtbreuk, en wie trouwt met een vrouw die is verstoten, pleegt echtbreuk.
33     Verder hebben jullie gehoord dat tot de ouden gezegd is:
U zult uw eed niet breken, maar u houden aan uw eed voor de Heer.
34     Maar Ik zeg jullie helemaal niet te zweren.
Niet bij de hemel, omdat die de troon van God is.
35     Niet bij de aarde, omdat die zijn voetbank is.
Niet bij Jeruzalem, omdat dat de stad is van de grote koning.
36     Zweer ook niet bij je eigen hoofd,
omdat je niet één haar wit of zwart kunt maken.
37     Maar je ja zij ja en je nee zij nee.
Wat daar nog bij komt, is uit den boze.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Heiligheid heeft alles met vrede, leefbaarheid en warme menselijkheid te maken.
Maar dat is een kwestie van vallen en opstaan.
Spreken wij samen ons geloof uit in onze God van liefde en vergeving.

Wij geloven in God, die wil dat wij leven,
die ons in liefde bij de hand neemt
en ons wegen van leven wijst.

Niet via wetten en regels,
maar door geloof, hoop en liefde
wordt Gods Koninkrijk werkelijkheid.

Wij geloven in Christus, de Levende,
die ons leerde leven als kinderen van de Vader,
die in ons leeft als kracht van liefde,
die ons opwekt tot een nieuw bestaan.

Niet de oude mens leeft in ons voort,
maar Christus zelf brandt in ons hart als vuur.

Wij geloven in de Geest, Trooster en Helper,
die ons gaande houdt op weg naar vrede.

Niet de geest van geld en macht,
maar de Geest van liefde en gastvrijheid
brengt ons tot gemeenschap
en maakt ons tot mensen naar Gods hart. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Laten wij bidden voor wie leiding geven in de Kerk,
hier en wereldwijd.
Dat zij, bij het uitlijnen van de krijtlijnen,
zich in woord en daad laten inspireren door Jezus’ Boodschap
van oneindige bewogenheid voor elke mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor wie leiding geven in onze maatschappij.
Dat zij wetten mogen uitvaardigen die rekening houden met de zwaksten
en zo mogen bouwen aan een meer echtvaardige samenleving.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor onszelf.
Dat we steeds meer zouden proberen rekening te houden
met het geluk en het welzijn de ander.
Dat mildheid en naastenliefde onze grondhouding mag worden.
Laten wij bidden…

Heer, aanhoor onze beden
en laat ons steeds meer echte christenen worden. Amen.

Voorbeden 2

-Laten we bidden voor de gemeenschap van de Kerk
en in het bijzonder voor haar leiders.
Dat ieder op zijn en haar plaats
steeds weer de oren opent
voor wat de Geest tot de Kerk zegt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onszelf.
Dat we de moed hebben wijs te worden voor God
en dwaas naar de maatstaven van de wereld.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die ongevraagd ons pad kruisen.
Dat we ons in die ontmoeting
laten gezeggen door de Geest van Jezus
en niet door de afpalende wijsheid van mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we om meer durf en minder angst
in de omgang tussen mensen
en in het bijzonder tussen mensen die vreemd zijn voor elkaar,
opdat zij kinderen worden van de Vader in de hemel.
Laten wij bidden…
Martien Vijverberg

Gebed over de gaven

God van het Verbond,
gedragen door uw Geest,
scharen wij ons in de kring
waarin uw warmte de hoop levendig houdt,
waar liefde wordt gedeeld zonder onderscheid,
waar het brood gebroken wordt en de beker rond gereikt
zonder aanzien des persoons.
Weest Gij onze Gast
die ons aan deze tafel voorgaat.
Dan zullen wij leven,
met Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.

Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus,
uw Mens-geworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.

Gij zijt de Hand op onze schouder,
de Stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ervaren
danken wij U schroomvol met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van Brood en Beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Laten wij ons leiden door de gezindheid van Jezus van Nazareth
en met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader….

Laat uw Rijk komen, God,
uw wil werkelijkheid worden in ons midden,
zodat uw geheiligde naam
kan worden doorgegeven in gerechtigheid en vrede,
van mens tot mens,
van land tot land
over heel de wereld.
Dan zal de mensheid vreugdevol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
    Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer, maak dat wij vredestichters mogen zijn
die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen.
Moge wij, daar waar we kunnen,
de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken.
Geef dat volkeren ook deze stappen zetten.
Weest Gij onze Gids en ga ons voor.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die Godsvrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

Getrouw aan Gods wet en belofte
deelde Jezus brood en wijn,
zijn leven en zijn vreugde uit.
Zo wilde Hij voor ons het Lam zijn dat onze zonden wegdraagt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Wat is het evangelie anders
dan de graffiti van God
op de muur van de mensengeschiedenis.
Geen zwaar theologisch betoog
maar kreten en tekens
– eenvoudig, vol goedheid,
soms ontroerend naïef –
geloof in het licht
ondanks de duisternis,
geloof in de mens
ondanks het beest.

Een mens die zich bekeert
en gelooft in het evangelie
is niets anders dan een teken
op de muur van de geschiedenis:
een klein naïef tekeningetje,
een graffito,
dat vertelt van blijdschap in verdriet,
van rijkdom in armoede
en van vergeving in plaats van haat.

Zo werkt God verder aan zijn graffiti
op de lange muur van onze geschiedenis.
Niemand ziet wanneer
en niemand weet waarom.
          Manu Verhulst

Bezinning 2

In mijn diepste binnenste weet ik dat er Iemand is
die onvoorwaardelijk van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet
aan alles wat ik doe.

In mijn diepste binnenste
vind ik Vrede en een Kracht
die mij telkens opnieuw aanzet
om mij niet neer te leggen
bij onrecht en kwaad.
En ik hoop dat je dit ervaart
in mijn strijd.

In mijn diepste binnenste
vind ik een Bron van hoop,
een kracht die mij bezielt,
goed en creatief maakt
en die is meer dan mensenwerk.
En ik hoop dat ik diezelfde Bron
bij jou mag vinden
in jouw manier van leven
en in je inzet voor mensen.
federatie Kana

Bezinning 3

In zijn geest…

Het gaat niet om de letter van de wet.
Die maakt dood en beknelt.
Het gaat om de geest van de wet,
het hart, dat spreekt van liefde
en wijst naar bevrijding.

De letter van de wet geeft minimumeisen,
er zit nauwelijks leven in.
Het hart van de wet vraagt meer:
vraagt om inzet en vrede,
om goede wil en vergevingsgezindheid.
Het hart wijst naar levensruimte,
naar leven, volop.

Het leven, de woorden en daden van Jezus
zijn een voorbeeld en een uitdaging tegelijk.
Ze stijgen uit boven elk ‘wettisch’ denken.
Ze vragen om ‘meer dan het gewone’,
om inzet en zorg voor mens en wereld.
Ze vragen  om een hartelijk leven,
een leven in zijn geest.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed

Niets of niemand kan je verplichten om lief te hebben – zegt God .
Maar als je in Mij gelooft dan kun je niet anders!
Je ‘ja’ aan Mij is immers ook onvermijdelijk
een ‘ja’ aan je medemensen, wie ze ook zijn.
Durf je daarom klein te maken
en dienstbaar te zijn aan het levensgeluk van velen.
Zelfs als mensen je uitlachen
of als je eigen beperktheid je parten speelt,
dan nog zal Ik er voor je zijn
en Ik zal je ‘groot’ maken:
een mens naar mijn droom,
een mens om lief te hebben – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus heeft ons opgeroepen
uit te stijgen boven ons – vaak egoïstisch – eigenbelang.
Zo kunnen wij handen en voeten geven aan Gods Koninkrijk.
Die inzet wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.