6e Paaszondag C 2022

22/05/2022

Begroeting

Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn
nu wij hier samenkomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Laatste woorden zijn woorden die beklijven.
Zo ook de afscheidswoorden van Jezus:
woorden van troost,
woorden vol belofte,
warme woorden van blijvende nabijheid.
Al heeft Hij ons verlaten…
wat Hij onder ons is begonnen
zal standhouden,
zal doorgang vinden.
Daarop mogen wij rekenen.
Niet bang zijn,
niet ongerust worden,
want Hij is ons nabij en blijft ons nabij.

Moge de Heer onze twijfel toedekken
met zijn mantel van liefde
als wij Hem om vergeving bidden.

Openingswoord 2

Op die laatste avond rond de tafel
nam Jezus afscheid van zijn leerlingen.
Het moet hen bijzonder veel pijn hebben gedaan
dat er zo snel een eind kwam aan de tijd
waarin hun leider en bezieler in hun midden was.
Hoe moest het nu verder?

In zijn afscheidswoord dat we straks zullen horen
reikt Jezus drie bouwstenen aan
waarmee zij – en dus ook wij –
toekomst kunnen opbouwen.
‘Ook al ga Ik heen,
toch blijf Ik bij jullie
door de Boodschap die Ik jullie heb aangereikt,
door de Helper die mijn Vader jullie zal schenken, de heilige Geest,
en door mijn vrede die Ik neerleg in jullie hart.’
Troostende Jezuswoorden die steun en sterkte garanderen
voor wie zich ervoor openstellen.

Gebed om ontferming 1

Wie het Woord van Christus ter harte neemt,
is tot heel veel in staat:
die schept toekomst
en levensvervulling voor mens en wereld.
Helaas is de werkelijkheid toch vaak anders.
Bidden we dan ook om Gods ontferming.

-Mens-zijn is ook:
je kunnen toevertrouwen aan de Verrezen Jezus,
Hem trachten lief te hebben.
Zegt Jezus niet:
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord ter harte nemen”?
Voor de keren dat we daaraan niet toe komen,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Mens-zijn is nooit
zomaar je eigen weg gaan:
het is je toevertrouwen aan Gods Woord,
zoeken naar wat Hij voor je wil
en naar wat Hij, dankzij jou, hoopt te verwezenlijken.
Zegt Jezus niet:
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord ter harte nemen”?
Voor de keren dat we eigengereid onze eigen weg gaan,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Mens-zijn is niet
zich zomaar opsluiten in zijn eigen wereldje.
Het is ook naar anderen toegaan,
en voor hen en met hen
Gods Woord in daden omzetten.
Zegt Jezus niet:
“Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn Woord ter harte nemen”?
Voor de keren dat we anderen aan hun lot overlaten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Gebed om ontferming 2

Vergeving vragen is even halt houden op je levensweg,
achterom kijken om te zien waar er rare bochten zaten
in de weg die je ging,
in het reine komen met jezelf en met de anderen
om weer vol frisse moed te kunnen verder gaan.
Bidden wij tot God en tot elkaar om deugddoende vergeving.

-Heer, het is niet altijd gemakkelijk om de kant van de zwaksten te kiezen,
om in elke mens uw evenbeeld te zien.
Vergeef ons wanneer we mensen links laten liggen
omdat ze niet beantwoorden aan onze normen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, op onze weg ontmoeten we vele mensen, groot en klein,
elk met hun verhaal, met hun pijn en hun vreugde.
Soms maken we te weinig tijd voor elkaar,
merken we het verhaal van de andere niet eens op.
Vergeef ons wanneer we te vol zijn van ons eigen verhaal.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, we willen samenwerken aan een betere en rechtvaardige wereld,
bouwen aan uw Koninkrijk,
maar we zijn toch zo snel ontmoedigd wanneer het moeilijk gaat.
Vergeef ons wanneer we het te snel opgeven
of onze ogen sluiten en veilig nietsdoen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, wij vragen eerlijk en gemeend om vergeving voor deze fouten
en geef ons de kracht tot ommekeer,
zodat wij even eerlijk en gemeend
de fouten van anderen kunnen vergeven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Zoek ik U, dan ontgaat Gij mij, God,
ontvlucht ik U, dan loop ik tegen U op.
Ban ik U uit, dan blijft Gij mij nabij,
ken ik U, dan ontglipt Gij mij.
Rust ik tevreden, dan roept Gij mij op,
ben ik onrustig vertwijfeld, dan stelt Gij mij gerust.
Weest Gij mijn rust en mijn onrust.
Weest Gij mijn God. Amen.
Peer Verhoeven

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
dankzij Jezus kunnen we uw Woord beter verstaan en waar maken.
We bidden U:
stem ons telkens weer af op dat Woord.
Doe het ons begrijpen met ons verstand,
leer het ons belijden met onze mond,
laat het ons beleven met heel ons hart. Amen.

Lezingen

In zijn afscheidsrede belooft Jezus de heilige Geest te zenden
en geeft Hij aan zijn vrienden zijn vrede door.
In de eerste lezing horen we hoe het apostelconcilie van Jeruzalem
aan die vrede vorm en inhoud geeft bij het zoeken naar een oplossing
voor een conflict tussen christenen van Joodse herkomst
en christenen van Griekse oorsprong.

Eerste lezing (Hand. 15, 1-2. 22-29)

Uit de Handelingen van de apostelen

1     In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2     Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22   Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23   Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24   Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25   Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27   Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28   De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29   u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 10-14. 22-23)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10   Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11   stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12   De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13   Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14   De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22   Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23   De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 14, 23-29)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23   Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24   Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn Woorden niet ter harte.
Het Woord dat jullie horen, is echter niet mijn Woord,
maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft.
25   Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26   De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27   Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28   Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29   Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus, zijn Zoon, heeft gezonden.

Ik geloof in de verrezen Christus.

Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.
Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.
Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden wij dat we niet verontrust worden,
maar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn.
Dat wij elkaar blijven zoeken,
elkaar blijven vinden en vasthouden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat zij die voor elkaar gekozen hebben niet verontrust worden.
Dat hun liefde groot mag zijn in goede en kwade dagen,
dat hun liefde groeien mag en niet verlopen in leegte,
dat zij gelukkig mogen zijn, samen met hen die bij hen horen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we niet verontrust worden,
maar bidden voor hen die Jezus’ Woord ooit vernamen,
maar het ook weer vergaten.
Dat zij opnieuw ruimte ervoor vinden en zich erdoor laten aanspreken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we voor de gezagsdragers,
voor hen die grote verantwoordelijkheid dragen
voor het wel en wee van mensen.
Dat God hen mag bijstaan in hun beslissingen.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die werken in de pastoraal,
religieuzen en leken.
Moge God hun de kracht geven om het vol te houden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gelovigen
die willen leven naar het voorbeeld van Jezus
en zijn Evangelie proberen waar te maken in hun leven.
Dat God hen mag helpen het goed te doen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Broekhuijsen

Voorbeden 3

-God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw Woord.
Leer ons, samen met Jezus, van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw Woord onze wet worden
op onze weg naar uw Rijk.
Laten we bidden…

-Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
heelheid ontvangen,
liefde leren schenken en ontvangen,
een allen omvattende menselijke gemeenschap tot stand brengen.
Laten we bidden…

-God, moge uw Geest, de Geest van Jezus,
Kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw Koninkrijk nabij brengen.
Laten we bidden…
Kees Struyker Boudier

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
wij bieden U dit brood aan,
symbool van uw oproep tot breken en delen
en gemeenschap vormen met allen.
Wij bieden U de wijn aan,
teken van uw belofte
dat al het goede overeind blijft en gelukkig maakt.
Wij bieden U onszelf aan en bidden
dat wij een teken van uw Liefde mogen zijn,
door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
veel meer dan in woorden
zijt Gij herkenbaar in daden van liefde en genegenheid.
Daarom heeft uw Zoon zijn leven gegeven
en delen wij vandaag dit brood en deze wijn.
Moge deze tekenen ons tot mensen maken
die in hun doen en laten
steeds meer gaan gelijken op Jezus,
door U gezonden als Voorbeeld voor ons. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw Boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe Verbond,
bezegeld met mijn Bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit Brood, en drink uit deze Beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ Woord, Vader,
breken wij hier dit Brood
en danken U voor deze Beker.

Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar,  meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Spreek niet over vooruitgang
wanneer een ander daaraan ten onder gaat.
Spreek niet over groei
als een ander er minder van wordt.
Zwijg over vrijheid en vrede
als een ander geen kans krijgt zichzelf te zijn.
Zwijg over gemeenschap
zolang de mindere in het verdomhoekje zit.
Laten we zelf veranderen
wat we in de wereld veranderd willen zien.
naar M. Ghandi

Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook toe aan elkaar.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Als de avond valt
en het donker wordt,
als dreigende wolken
ons leven komen verstoren,
als storm en onweer
pijn en verdriet aanvoeren,
dan zijn we klein en angstig.

Als ons levensbootje
labiel wordt en dreigt te vergaan,
als we voelen hoe de dood ons,
als een tornado,
uit het leven kan wegrukken,
dan worden we angstig.
Dan laat iedere wijsheid,
alle technologie,
het afweten.

Dan kunnen we
alleen nog maar vertrouwen op U
en op uw nooit aflatende nabijheid.
Want zo wilt Gij voor ons zijn:
als een Vader
die zijn kind nooit in de steek zal laten,
als een Redder
die iedere storm weet te luwen,
als een God
die de dood overwint.
Een levende God!

Bezinning 2

Vrede, een groet uit de verte, soms even dichterbij
in een mens die je aankijkt en die je zegt:
jij met je somberheid, je cynisme,
ga op weg naar een plek waar je kunt wonen,
goed voor ieder mensenkind.

Vrede is je bestemming:
geen ziekte meer, armoede voorbij,
dieren met respect omgeven, bomen op de hellingen van de bergen,
koffie zonder bijsmaak,
wapens overbodig, het verkeer veilig.

Vrede, soms even dichterbij
in openheid om anders dan de anderen te mogen zijn,
een doorbroken taboe
voor wie moet leven met incest, kanker, aids.

Vrede is pas in jou
als ze om je heen is.
Er is werk te doen:
leed opruimen met helende handen,
kiezen tegen onrecht.
Maar, ‘Ik zal er zijn’ zal daar zijn
waar jij werkt aan recht en vrede.
        uit ‘Een jaar de tijd. Liturgisch materiaal voor jongerenvieringen C’.

Slotgebed 1

Laat je niet verontrusten als alles lijkt tegen te zitten – zegt God –
en verlies de moed niet als je je niet begrepen voelt.
Ik zal met je zijn en je mijn vrede geven,
wat er ook gebeurt.
Ik zal voor je zorgen en over je waken
waarheen jouw weg ook leidt.
Het enige wat je moet doen
is jouw hand in mijn hand leggen
en leven op het ritme van mijn hartenklop.
Het zal een ander mens van je maken:
een mens van liefde,
om te beminnen en bemind te worden – zegt God.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
waar mensen woorden spreken van uw Zoon,
waar ze handelen naar zijn levensstijl,
daar is Hij werkzaam aanwezig.
Wij bidden U:
geef dat wij elkaar nabij zijn
met zijn liefde en zijn vrede.
Dit vragen we U,
omwille van ieders welzijn. Amen.
Lovendegem

Zending en zegen

‘Mijn vrede geef ik jullie’, zegt Jezus.
Als Jezus er niet meer is,
dan zullen wij het moeten doen:
de vrede van Jezus uitdragen in onze wereld.
Zegene ons daartoe de goede God,
Hij die voor ons is: +Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Kerk in Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.