6e paaszondag C 2019

26 05 2019

Begroeting

Laten wij hier blij samen zijn,
verheugd dat we in deze Paastijd worden bezield
door het nieuwe leven van Jezus, onze Heer en Broeder.
God heet ons – ook vandaag – welkom in zijn huis
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Herent

Openingswoord 1

Johannes duidt vandaag in zijn evangelie de Geest aan als Trooster,
als Helper.
Ombudsman is misschien een goede vertaling:
Iemand tussen ons in, die ons met God en met elkaar verbindt.
‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’.
Een andere vrede dan die van de wereld.
Een andere Geest, dan de geest van onze tijd,
waarin eigen haantjes altijd victorie moeten kraaien,
waarin het individu zichzelf zo belangrijk vindt,
dat de gemeenschap maar even moet wachten.
We wachten op de Geest, nog steeds.
Ook nu we op weg zijn naar een nieuwe Pinksteren.
naar dekenaat Oudenaarde

Openingswoord 2

In het evangelie van vandaag horen wij opnieuw kernwoorden
uit Jezus’ testament:
liefde en vrede.
Daartoe is Hij gekomen, daartoe roept Hij ook ons op.
Misschien schrikken we wel terug voor zo ’n immense opdracht.
Maar we hoeven niet bang te zijn, we staan er niet alleen voor.
Hij zal ons een Helper zenden, de Geest,
die ons telkens weer op weg zal zetten.

Vergevingsmoment 1

Wij verlangen naar vrede, maar wij verhinderen ook vrede.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Er komt geen vrede
zolang wij de vrede van Christus niet laten heersen in ons hart,
zolang wij berusten in de macht van het kwaad
en niet samen bouwen aan een nieuwe toekomst.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de roep om gerechtigheid niet horen,
zolang wij het onrecht van ondervoeding en honger dulden
en wij blijven geloven dat macht en onderdrukking
het laatste woord hebben.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Er komt geen vrede
zolang wij de schepping geweld aandoen,
zolang wij blijven leven in het nu, zonder ons af te vragen
welke wereld wij onze kinderen nalaten.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn.
Moge zijn scheppend woord ons maken
tot mensen die vrede willen, en vrede brengen. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Jezus liefhebben kan niet zonder liefde voor de naaste,
in het bijzonder voor hen die gekwetst zijn.
Als wij die mensen in nood voorbijlopen,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Jezus zendt ons zijn Geest om aan zijn Rijk gestalte te geven.
Maar vaak denken wij het alleen aan te kunnen
of het zelfs beter te weten.
Als wij gemakkelijk excuses zoeken voor onze eigengereidheid,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jezus geeft ons zijn vrede.
Zijn vrede is zo heel anders dan die van onze wereld
die steunt op evenwicht van machten
in plaats van op liefde en vertrouwen.
Als wij te weinig gestalte geven aan úw vrede,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
Gij hebt uw Zoon Jezus als mens onder ons willen laten leven.
Hij leerde ons dat het onmogelijke mogelijk kan worden:
een wereld waarin gerechtigheid en vrede heersen.
Help ons zijn Woord te verstaan
en het te realiseren.
Help ons van dag tot dag meer christen te worden
naar het grote voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Broechem

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
zie genadig neer op uw gemeenschap
die in de naam van Jezus hier verzameld is.
Wij bidden
dat uw heilige Geest ons leert en in herinnering brengt
al wat de Heer heeft gezegd.
Dan zullen wij zijn gebod volbrengen,
en voor elkaar liefde, vrede en vreugde zijn.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Kerk in Herent

Openingsgebed 3

Geef ons, God,
zuivere woorden, een zuiver hart,
nederigheid, kracht en geduld.
Geef ons de Geest van wijsheid en verstand,
van raad, sterkte en kennis,
waardoor we deel krijgen aan U.
Geef ons een zoekend hart, een zoekende ziel, een zoekende geest,
die uw Aangezicht wil zien.
Geef ons een hart,
dat voor uw Aangezicht nederig is.
Eeuwige onuitsprekelijke, neem de verblindende duisternis en de onkunde weg;
Eeuwige Sterkte, bevrijd ons;
Eeuwig Licht, verlicht ons:
Eeuwige Barmhartigheid, wees ons genadig. Amen.
                  naar een gebed uit een Karolingisch Sacramentarium, 9e eeuw

Lezingen

Moge wij in de Woorden van de Schrift
de klank van Gods stem beluisteren.

Eerste lezing (Hand. 15, 1-2. 22-29)

Uit de Handelingen van de apostelen

1           In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2           Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
         Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23         Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24         Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25         Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27         Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28         De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29         u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 10-14. 22-23)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10         Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11         stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12         De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13         Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14         De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
         Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23         De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 14, 23-29)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23         Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24         Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn Woorden niet ter harte.
Het Woord dat jullie horen, is echter niet mijn Woord,
maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft.
25         Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26         De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27         Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28         Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29         Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit in God
-Vader, Zoon en Geest – die leeft in elk van ons.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de Kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot de Verrezen Heer
die in Woord en Geest in ons midden verblijft.

-Bidden we voor allen
die hun leven willen richten
op de Boodschap van het evangelie.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de mensen
die op eigentijdse wijze
gestalte willen geven aan hun christen-zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf
die de Verrezen Heer
vierend in herinnering willen houden.
Laten wij bidden…

Heer, onze God,
de Boodschap van Jezus
zegt liefde en vrede aan
zoals de wereld die niet kent.
Beziel ons
met zijn levenwekkend Woord.
Dit vragen we U, in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.
naar Lovendegem

Voorbeden 2

God heeft de mensen lief.
Dat laat Hij ons zien in de verrijzenis
van Jezus Christus, onze Heer.
Wij mogen op Hem rekenen
en daarom bidden wij:

-God, wij bidden U voor onze Kerk.
Dat zij in woord en daad, met vreugde en blijdschap,
mag blijven getuigen van de opstanding van uw Zoon.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die in Christus geloven.
Dat liefde en vrede rondom hen mag groeien,
dat zij hoop mogen uitstralen
en dat zij mogen leven vanuit hun geloof.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die in nood verkeren.
Dat zij uw liefde mogen ervaren in mensen die hen nabij zijn
en dat zij worden getroost en opgebeurd
door de Blijde Boodschap over Jezus die de dood overwon.
Laten wij bidden…

-God, wees met allen die zich eenzaam voelen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die zich laten inspireren door uw Zoon, Jezus Christus.
Ook Hij heeft de diepste verlatenheid gekend
die een mens kan overkomen.
Laten wij bidden…

God,
Gij schenkt ons uw Liefde in overvloed in Jezus,
de Opgestane, de Levende.
Wil onze gebeden verhoren en in onze noden voorzien
omwille van Hem, die uw Zoon en onze Heer is. Amen.
naar Herent

Voorbeden 3

In het evangelie werden ons bemoedigende woorden toegesproken.
Bidden we dat die woorden
mogen wortel schieten in de harten van velen.

-Bidden we voor allen die, zoals wij vandaag,
samenkomen om naar Jezus’ Woorden te luisteren.
Dat zij erdoor geraakt worden.
Dat zij en wij erdoor bemoedigd worden
om elkaar en anderen in vrede nabij te zijn.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen, druk en rusteloos,
die Jezus’ Woorden wel ooit vernamen,
maar ze intussen zijn vergeten.
Dat zij er opnieuw ruimte voor maken,
zich erdoor laten aanspreken,
en, tot hun vreugde, van zijn vrede vervuld mogen worden.
Laten we bidden…

-Bidden we voor mensen in gewetensnood,
voor mensen vol zelfverwijt,
voor droefgeestige mensen.
Dat zij met zichzelf in het reine komen.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die, van vrede vervuld, hen tot zegen zijn.
Laten we bidden…      
naar Jacques Verhees

Gebed over de gaven 1

God,
in het teken van brood en wijn
komt uw mens-geworden Zoon
tot leven.
Geef dat wij zijn aanwezigheid
in woord en daad
voelbaar maken voor elkaar.
Dit vragen we U
omwille van ieders welzijn. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
wij bieden U dit brood aan,
symbool van uw oproep tot breken en delen
en gemeenschap vormen met allen.
Wij bieden U de wijn aan,
teken van uw belofte
dat al het goede overeind blijft en gelukkig maakt.
Wij bieden U onszelf aan en bidden
dat wij een teken van uw Liefde mogen zijn,
door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze Beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de Beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

De vrede van Jezus is geen vrede zoals wij die soms verstaan:
materieel niets tekort komen,
kunnen terugvallen op sociale voorzieningen
die door de staat worden aangeboden.
De vrede van Jezus is net iets anders.
Het is een vrede waarin de Geest ons toont wat liefde is,
waarbij we mogen ondervinden dat God zelf van ons houdt.
Een vrede waarin we voelen wat menselijk geluk is.
Moge daarom Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij die vrede ook elkaar toe.
naar Broechem

Lam Gods

ommunie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Het nieuwe in het christendom bestaat in een soort ‘volmaaktheid’
die niets te maken heeft met het streng onderhouden
van massa’s wetten en voorschriften,
maar alles met mildheid en vergeving,
met leren beminnen van vijanden
en met het luisteren naar het woord van Iemand
die als een vader en een moeder van je houdt
en die spreekt in je hart.
Christendom is geen dwangbuis.
Het zit fout als je jezelf in de hoek gedrumd zou voelen door regels.
In het christendom is er slechts één wet: die van de liefde.
Die maakt vrij en geeft ieder christen een persoonlijke vrede
door zijn relatie met God zelf die liefde is.
Je hoeft dus in het christendom niet perfect te zijn,
niet de beste en de eerste.
Je hoeft geen supermens te zijn.
God houdt van jou.
naar Broechem

Bezinning 2

God,
moge wij, die in U geloven, getekend worden
door uw barmhartigheid en mensenliefde,
zodat wij elkaar geen zwaardere lasten opleggen
dan strikt noodzakelijk is.
Zou het zo nog ooit met ons gesteld kunnen zijn?

Dat wij leren
om tempels en moskeeën, kerken en structuren
weer in dienst te stellen van hen die geloven
in plaats van andersom.
Moge wij  het dan uitdragen dat de grootste eer van U is: de levende mens.
Durven wij dat aan, in deze dagen nog?

Moge wij in een soms verstarde Kerk
en in een verscheurde wereld
weer durven uitzien naar Gods Geest,
die in den beginne de chaos heeft vervangen
door licht en stille vrede.
Durven wij dat aan,
durven wij in onze wanorde uw orde weer onder ogen zien?
naar Kerk in Herent

Bezinning 3

Ik hou niet van het woord tolerantie, maar ik kan geen beter woord bedenken. Tolerantie zou kunnen inhouden dat we onbewust aannemen
dat andere religies wel inferieur zijn aan onze eigen religie,
maar dat we ze verdragen omdat dat nu eenmaal moet.
Maar de respectvolle geweldloosheid leert ons
dat we hetzelfde respect moeten opbrengen voor de religie van anderen
als voor die van onszelf.

De ene echte religie ligt voorbij de woorden.
Onvolmaakte mensen verwoorden er stamelend iets van wat zij kunnen,
en anderen begrijpen die woorden volgens hun eigen vermogen.
Wiens interpretatie is de juiste?
Iedereen heeft gelijk vanuit zijn eigen standpunt bekeken,
maar het kan niet dat iedereen fout is.
Daarom is tolerantie noodzakelijk,
tolerantie die dus niet betekent
dat we onverschillig moeten worden voor ons eigen geloof,
maar dat we er op een intelligentere en pure manier van kunnen gaan houden. Tolerantie geeft ons spiritueel inzicht,
dat even ver is van fanatisme als de Noordpool van de Zuidpool.
Echte kennis van religie breekt de grenzen af tussen religies.
naar M. Ghandi

Slotgebed 1

God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw Woord.
Leer ons, samen met Jezus, van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw Woord onze wet worden
op onze weg naar uw Rijk.

Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
liefde leren schenken en ontvangen.

Moge de Geest van Jezus,
Kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw Koninkrijk nabij brengen. Amen.

Slotgebed 2

Help mij uw Woorden van vriendschap ter harte te nemen, God,
en voldoende tijd vrij te maken
om te luisteren naar wat Gij mij te vertellen hebt.
Zend mij uw Geest en geef me uw levensadem,
om het ritme van uw hart te leren kennen
en het over te nemen als motor voor mijn eigen hart.
En geef me de durf
om van mijn geloof in U ook te getuigen
en uw woorden van vrede zichtbaar te maken
in mijn manier van  samenleven met anderen,
overal, altijd en met vreugde. Amen.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge de warme regen uw voorhoofd verkwikken
Moge de zachte wind uw geest verfrissen
Moge de zonneschijn uw hart verlichten
Moge de lasten van elke dag licht op u rusten
En moge God u warm omhullen met de mantel van zijn Liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Saint Patrick

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.