6e Paaszondag C 2016

01 05 2016

Begroeting

Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn
nu wij hier samenkomen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Op deze zesde zondag van Pasen
komt het afscheid van Jezus in zicht.
Wat van Hem bij ons blijft,
is zijn Woord, zijn voorbeeld
en de vrede die Hij ons nalaat.
Om die vrede uit te dragen
wordt ons de Trooster, de Helper beloofd.
‘Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen’.

Vergevingsmoment

-Heer, Gij nodigt ons uit om uw Woord ter harte te nemen.
Vergeef ons als we ons hart niet openen voor uw Boodschap.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij biedt ons uw vrede en verzoening aan.
Vergeef ons als we niet bereid zijn tot dialoog en verzoening met elkaar.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij blijft mensen nabij en schenkt ons de kracht van uw Geest.
Vergeef ons als we de moed verliezen
of twijfelen aan uw aanwezigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vaak schieten wij tekort.
Vergeef ons en geef ons de nodige steun en kracht
als wij proberen het beter te doen. Amen.
vrij naar federatie Kana

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn Woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
Gij zijt niet hoog, niet ver.
In Jezus hebt Gij ons laten zien
dat Gij wilt wonen bij uw mensen.
Wij bidden U:
neem uw intrek hier in ons midden
en zend ons uw heilige Geest.
Moge Hij ons steeds weer eraan herinneren
dat wij U ter harte gaan. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij hebt uw Zoon Jezus als mens onder ons willen laten leven.
Hij leerde ons dat het onmogelijke mogelijk kan worden:
een wereld waarin gerechtigheid en vrede heersen.
Help ons zijn Woord te verstaan
en het te realiseren.
Help ons van dag tot dag meer christen te worden
naar het grote voorbeeld van Jezus, uw Zoon. Amen.
vrij naar Broechem


Lezingen

In zijn afscheidsrede belooft Jezus de heilige Geest te zenden
en geeft Hij aan zijn vrienden zijn vrede door.
In de eerste lezing horen we hoe het apostelconcilie van Jeruzalem
aan die vrede vorm en inhoud geeft bij het zoeken naar een oplossing
voor een conflict tussen christenen van Joodse herkomst
en christenen van Griekse oorsprong.

Eerste lezing (Hand. 15, 1-2. 22-29)

Uit de Handelingen van de apostelen

1         In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2         Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
        Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23        Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24        Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25        Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27        Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28        De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29        u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Apok., 21, 10-14. 22-23)

Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10        Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11        stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12        De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13        Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14        De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
        Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23        De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 14, 23-29)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23        Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24        Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn Woorden niet ter harte.
Het Woord dat jullie horen, is echter niet mijn Woord,
maar dat van de Vader die Mij gezonden heeft.
25        Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26        De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27        Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28        Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29        Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het leven,

die ons, mensen, heeft gemaakt naar zijn eigen beeld
om op Hem te gelijken,
om ons stap voor stap naar de voltooiing te brengen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth,

die onder ons leefde als het Gezicht van de onzichtbare God,
die de weg van de liefde ging
tot de dood toe.

Ik geloof dat God Jezus deed opstaan uit de dood,

en dat Hij leeft tot op vandaag.

Ik geloof in de gemeenschap van mensen

die samenkomt in Jezus’ naam
om het brood te breken en te delen,
om te leven van zijn Woord,
om te dienen zoals Hij.

Ik geloof in de Heilige Geest

die ons een maakt in verscheidenheid,
die ons in herinnering brengt wat we nooit mogen vergeten:
dat de God van Leven en Liefde
hier en nu aanwezig is
en ons roept tot een leven
waaraan geen einde komt. Amen.

Voorbeden 1

Bidden wij God
om de bevrijdende werking van de heilige Geest
overal waar mensen het water tot aan de lippen staat.

-Kom, Heer met uw Geest in uw Kerkgemeenschap:
om allen te inspireren die voorgaan,
om alle gelovigen te bemoedigen en te sterken,
om de eenheid tussen verdeelde mensen en Kerken te herstellen.
Laten wij bidden…

-Kom, Heer met uw Geest in de wereld van de arbeid:
opdat de sociale partners zich zouden inzetten
voor goede arbeidsverhoudingen,
opdat de werkgevers en werknemers respect zouden betonen
voor elkaars werk,
opdat de werkenden niet neerzien op mensen met een uitkering,
om waardering voor vrijwilligerswerk.
Laten wij bidden…

-Kom, Heer met uw Geest in onze wereld vol oorlog:
opdat wij uw droom van vrede in herinnering houden,
opdat wij tolerant blijven voor andere culturen en volken,
opdat wij ons blijven inzetten om de honger en de armoede te bestrijden.
Laten wij bidden…

-Kom, Heer met uw Geest in onze geloofsgemeenschap:
opdat liefde en respect ons denken beheersen,
opdat wij elkaar aanvaarden zoals wij zijn,
klein en groot, man en vrouw, invloedrijk of niet in tel.
Kom, Heer met uw Geest
bij allen aan wie wij nu in stilte denken…
Laten wij bidden…

God, Bron van alle goeds,
uw Geest bevrijdt en geneest,
uw Geest brengt vrede en liefde en gerechtigheid.
Verhoor onze beden die wij U opdragen,
zoals ons geleerd is door Jezus Christus,
uw Zoon en onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de Kerk wereldwijd
om onbevangenheid en durf.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar de vragen van deze tijd
tracht te verstaan.
Dat zij zich solidair toont
met alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk in ons land:
om een goede verstandhouding
tussen top en grondvlak
en om onderling vertrouwen.
Dat niet prestige en eigen gelijk
de wet voorschrijven,
maar dat welgemeende zorg om mensen
de enige drijfveer mag zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap hier,
om belangstelling voor elkaar
en zorg over de grenzen heen.
Dat wij elkaar niet belasten, maar helpen,
niet frustreren maar bemoedigen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

God,
ons samenzijn hier rond brood en beker
wil een teken zijn van onze verbondenheid met U
en met onze medemensen.
Geef dat wij, verenigd rond uw tafel,
zicht krijgen op wat Gij van ons vraagt
en de richting inslaan die Gij ons wijst
in Jezus Messias, uw Zoon, onze Heer. Amen.
naar Kerk in Herent

Gebed over de gaven 2

Een beetje brood, een beetje wijn,
kleine menselijke dingen
waarmee we Jezus willen gedenken.
Moge zijn Geest ons bezielen,
onze onderlinge contacten verwarmen,
ons doen groeien in geloof
en ons meer dan ooit doen uitkijken
naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
waaraan wij mogen meebouwen. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, Bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw Zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw Zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw Zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende Woord,
uw helpende Hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze Beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de Beker
van het nieuwe Verbond;
dit is mijn Bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze Kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw Kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, barmhartige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Wanneer we God meer en meer in ons hart dragen,
zal het gemakkelijker zijn om elkaar als broer en zus te ontmoeten
en op te kijken naar de Schepper van dit alles.
Bidden wij tot Hem die zich aanbiedt als onze Vader:
Onze Vader…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

In de evangelielezing zei Jezus tot ons:
laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden,
vrede laat Ik u na, mijn vrede geef Ik u.
Zelf zijn wij vaak onmachtig om vrede waar te maken.
Legt Gij, Heer, onze handen in elkaar,
doe ons kijken naar de ander met uw ogen
en laat ons zo uw vrede vinden – samen.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we elkaar een of ander teken van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw Lichaam, uw Leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning 1

Angstig leven met gesloten deuren
dat maakt duister
en snijdt toekomst af.
Het beneemt je je adem.
Je hebt geen stem meer.
Je bent monddood
zoals zovelen in onze wereld.

Angstig leven met gesloten deuren
dat verstikt je
en pint je vast.
Er is geen toekomst meer.
Alles wordt zinloos.
Het is geen leven meer
zoals voor zovelen in onze wereld.

Gedreven door de Geest
worden deuren opengegooid,
onweerstaanbaar.
Er komt leven, lucht, adem.
Een nieuwe energie en creativiteit
maakt zich van je meester.
Het hoge Woord moet eruit:
verstaanbaar voor iedereen.

Gedreven door de Geest
worden mensen enthousiast.
Er gaat een nieuwe wind waaien.
Een storm van bevrijdende liefde
waait over de hele wereld.
Vurig en vol van inspiratie
ontstaat er nieuw leven
voor mensen van goede wil.

Kom, Geest van God,
drijf ons aan.
Laat ons Pinkstermensen worden:
enthousiast om te gaan leven
vanuit Jezus’ Geest.
Wim Holterman osfs

Bezinning 2

“Wie Mij liefheeft,
zal mijn Woord onderhouden.”
Dat zijn woorden
die staan.
Geen zoetsappige herinnering,
maar een concreet testament.
In Jezus geloven, op Hem vertrouwen,
wordt zichtbaar in daden.
De liefde die Hij heeft voorgeleefd,
die liegt er niet om.
Die vraagt veel, zo niet alles.
Daarom is geloven niet vrijblijvend.
Het dient handen en voeten te krijgen.
Het is een werkwoord,
het moet worden gedaan.
Gelukkig staan we er niet alleen voor.
Jezus belooft ons een Helper,
de heilige Geest van Godswege.
Deze Geest wijst ons de richting.
Hij is een scheppende Geest
die de chaos van dood en haat verandert
in warme liefde en geborgenheid.
Hij staat aan het begin van de schepping,
is ook de oorsprong
van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Die Geest wordt deel van ieder van ons.
Hij roept het beste in ons naar boven.
Diezelfde Geest leeft in onze Kerk,
waar we elkaar ten diepste begrijpen.
Hij komt tot leven,
waar we elkaar inspireren,
waar we elkaar leren verstaan,
waar we het gebod van Jezus waarmaken.
Zo mag ieder van ons,
zo mogen we samen als Kerk
een levende herinnering worden aan Jezus.
Door zijn geboden te onderhouden
worden we mensen van liefde zoals Hij.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Goede God, blijf bij ons, ook nu, in deze tijd.
Neem alle onrust weg uit ons hart
en geef ons wijsheid en kracht
om ons te blijven inzetten voor wat Gij ons te geloven geeft:
dat Gij er zijt voor allen,
dat mensen er zijn voor mensen,
dat er genoeg is voor iedereen als we maar eerlijk zouden delen.
Dát geloof in daden omzetten
heeft Jezus ons voorgeleefd.
Blijf ons zijn Geest schenken
die onze aarzeling wegneemt. Amen.

Slotgebed 2

Laat je niet verontrusten als alles lijkt tegen te zitten – zegt God –
en verlies de moed niet als je je niet begrepen voelt.
Ik zal met je zijn en je mijn vrede geven,
wat er ook gebeurt.
Ik zal voor je zorgen en over je waken
waarheen jouw weg ook leidt.
Het enige wat je moet doen
is jouw hand in mijn hand leggen
en leven op het ritme van mijn hartenklop.
Het zal een ander mens van je maken:
een mens van liefde,
om te beminnen en bemind te worden – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Moge wij, gezegend door Gods zegen,
van hier weggaan
om anderen tot zegen te zijn.
Op deze weg wil God van harte met ons meegaan:
+ als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.