6e paaszondag C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
zesde paaszondag C (13 05 2007)

Begroeting

Moge de liefde die Jezus ons heeft toegezegd
met ons zijn
nu wij hier samenkomen
in de naam (+) van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Laatste woorden zijn woorden die beklijven.
Zo ook de afscheidswoorden van Jezus:
woorden van troost,
woorden vol belofte,
warme woorden van blijvende nabijheid.
Al heeft Hij ons verlaten…
wat Hij onder ons begonnen is
zal standhouden,
zal doorgang vinden.
Daar mogen wij op rekenen.
Niet bang zijn,
niet ongerust worden,
want Hij is ons nabij, en blijft ons nabij.

Moge de Heer onze twijfel toedekken
met zijn mantel van liefde
als wij Hem om vergeving bidden.

Vergevingsmoment

Heer onze God,
wees hier aanwezig
in de woorden die wij spreken.

Vergeef ons omdat wij deze woorden
zo
vaak ondoordacht uitspreken
en weinig door daden laten volgen.

Heer onze God,
laat U toch zien
in de verlangens van ons hart.

Vergeef ons omdat ons verlangen
soms zo weinig op U is gericht,
omdat wij niet uitkomen
boven menselijke middelmatigheid.

Heer onze God,
laat U herkennen
in het brood dat wij breken.

Vergeef ons omdat wij niet in staat zijn
deze wereld en alles wat er is,
eerlijk te delen.

De Heer moge ons falen vergeven.
Hij roept ons op tot een nieuw en ander leven,
vandaag, morgen
en alle dagen die ons gegeven worden.

Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.
Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
Gij zijt niet hoog, niet ver.
In Jezus hebt Gij ons laten zien
dat Gij wilt wonen bij uw mensen.
Wij bidden U:
neem uw intrek hier, in ons midden,
en zend ons uw heilige Geest.
Moge Hij ons er steeds weer aan herinneren
dat wij U ter harte gaan. Amen.

Openingsgebed 2

Zoek ik U, dan ontgaat Ge mij, God,
ontvlucht ik U, dan loop ik tegen U op.
Ban ik U uit, dan blijft Gij mij nabij,
ken ik U, dan ontglipt Gij mij.
Rust ik tevreden, dan roept Gij mij op,
ben ik onrustig vertwijfeld, dan stelt Gij mij gerust.
Wees Gij mijn rust en mijn onrust.
Wees Gij mijn God. Amen.
Peer Verhoeven


Lezingen
Mogen wij in de woorden van de Schrift de klank van Gods stem beluisteren.

Eerste lezing (Hand. 15, 1-2. 22-29)
Uit de Handelingen van de apostelen.

1        In die dagen kwamen er enkele mensen uit Judea
die de broeders voorhielden:
`Als u zich niet naar de zede van Mozes laat besnijden,
kunt u niet gered worden.’
2        Omdat er opschudding ontstond
en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten,
gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden
de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen
en oudsten in Jeruzalem te gaan.
22
       Daarop besloten de apostelen en de oudsten
in overleg met heel de gemeente
enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen:
Judas, ook Barsabbas geheten,
en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente.
23       Men gaf hun deze brief mee:
`De apostelen en oudsten groeten als broeders
de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.
24       Wij hebben vernomen dat enkelen,
uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons,
met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.
25       Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen
en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,
26 die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus.
27       Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd;
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen.
28       De heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen
dan alleen wat strikt noodzakelijk is:
29       u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht.
Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Apok., 21, 10-14. 22-23)
Uit de Openbaring van de apostel Johannes

10       Een engel bracht mij, Johannes,
in de geest op een grote, hoge berg
en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem,
terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,
11       stralend van Gods heerlijkheid:
zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.
12       De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten
en aan de poorten stonden twaalf engelen;
op de poorten waren namen gegrift,
de namen van de twaalf stammen van Israël.
13       Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden,
drie op het zuiden en drie op het westen.
14       De stadsmuur had twaalf grondstenen
met daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.
22
       Maar een tempel zag ik er niet,
want God, de Heer, de Albeheerser,
is haar tempel, evenals het lam.
23       De stad heeft het licht van zon en maan niet nodig,
want de heerlijkheid van God verlicht haar,
en haar lamp is het lam.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 14, 23-29)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

23       Jezus zei eens tot zijn leerlingen:
`Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen
We bij hem ons verblijf gaan houden.
24       Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen, is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25       Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26       De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
27       Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie,
een andere dan de wereld te bieden heeft.
Je moet je dus niet zo laten verontrusten
en de moed niet verliezen.
28       Je hebt gehoord wat Ik zei:
niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom.
Als jullie Mij liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen
dat Ik heenga naar de Vader,
want de Vader is groter dan Ik.
29       Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is,
dan zul je, als het zover is, geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij samen ons geloof uit in God
– Vader, Zoon en Geest – die leeft in elk van ons.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

– Laten we bidden dat we niet verontrust worden
maar wegen zoeken om elkaar van dienst te zijn;
dat wij elkaar blijven zoeken,
elkaar blijven vinden en vasthouden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat zij die elkaar gekozen hebben niet verontrust worden:
dat hun liefde groot mag zijn in goede en kwade dagen;
dat hun liefde groeien mag en niet verlopen in leegte;
dat zij gelukkig mogen zijn, samen met hen die bij hen horen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat we niet verontrust worden
maar bidden voor hen die Jezus’ woord ooit vernamen
maar het ook weer vergaten;
dat zij er opnieuw ruimte voor vinden en zich erdoor laten aanspreken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor de kerk wereldwijd
om onbevangenheid en durf:
dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar de vragen van deze tijd
tracht te verstaan;
dat zij zich solidair toont
met alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de kerk in ons land:
om een goede verstandhouding
tussen top en grondvlak
en om onderling vertrouwen:
dat niet prestige en eigen gelijk
de wet voorschrijven,
maar dat welgemeende zorg om mensen
de enige drijfveer mag zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap hier:
om belangstelling voor elkaar
en zorg over de grenzen heen:
dat wij elkaar niet belasten, maar helpen,
niet frustreren maar bemoedigen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

God van Liefde,
Gij nodigt ons aan uw tafel
als vrienden van uw Zoon
die liefhad bovenmate
en die voor ons zijn leven gaf.
Doe ons inzien wat vriendschap met Jezus van ons vragen kan,
waartoe het aan tafel met Hem gemeenschap houden, ons verplicht.
Laat ons in zijn liefde blijven
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader, bron van liefde,
wij willen U danken
en onze vreugde uitspreken
in verbondenheid met Jezus Christus, uw zoon,
want Gij zijt een God die van mensen houdt.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad,
dat Gij ons deze wereld hebt gegeven,
vol rijkdom en pracht.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons Jezus, uw zoon, hebt geschonken,
die ons voorgaat op weg naar U.

Zozeer hebt Gij ons liefgehad
dat Gij ons in Hem blijft samenbrengen
als kinderen van één gezin.

Voor zoveel liefde zeggen wij U dank
en aanbidden U met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader,
wij danken U met heel ons hart:
Gij hebt ons tot leven geroepen,
Gij hebt ons bestemd voor het geluk
in Jezus, uw zoon, onze Heer.

In Hem zien wij uw goedheid,
en uw wil om ons allen te redden.
Hij is het verlossende woord,
uw helpende hand.

Wij kunnen niet vergeten
hoe Hij mens werd met ons
tot in de dood,
hoe Hij één bleef met U
in overgave aan uw wil.
Daarom zijn wij U blijvend dank verschuldigd
om Hem.

Toen het paasfeest op handen was kwam zijn uur.
Hij had de zijnen in de wereld bemind;
nu gaf Hij hun een bewijs
van zijn liefde tot het uiterste.

In het bewustzijn dat Hij van U was uitgegaan
en naar U terugkeerde
nam Hij brood in zijn handen
en sloeg zijn ogen op naar U,
God, zijn barmhartige Vader.
Hij bracht U dank,
zegende het brood, brak het
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij na de maaltijd
ook de beker in zijn handen.
Hij bracht U opnieuw dank,
zegende de beker
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem deze beker
en drinkt er allen uit,
want dit is de beker
van het nieuwe verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Trouw aan dit woord
gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer;
zijn overgave in lijden en dood,
de overwinning door zijn verrijzenis
en de glorie van zijn hemelvaart.
Vol vertrouwen zien wij uit
naar zijn wederkomst in heerlijkheid.

Vader, aanvaard deze gaven
en vervul ze van uw Geest.
Wek in ons de gezindheid van Jezus Christus.
Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde.
Raak ons met het vuur van uw Geest
en breng ons elkaar nabij.

Wij bidden U, Vader, voor onze kerk.
Bescherm haar en leid haar,
geef haar vrede en eenheid over de hele wereld.
Geef wijsheid en kracht aan de paus,
aan onze bisschoppen en aan allen
die Gij als herders in uw kerk hebt aangesteld.
Gedenk in uw goedheid ook de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart
en blijf trouw aan allen die door de dood
van ons zijn heengegaan.

Samen met heel uw volk,
met Maria, de moeder van de Heer,
met de apostelen,
de martelaren en al uw heiligen,
samen ook met allen ter wereld
die op U hun vertrouwen hebben gesteld,
vragen wij om uw barmhartigheid,
erkennen wij uw grootheid
en brengen wij U onze dank.
Door Hem, met Hem en in Hem
is aan U, God, almachtige Vader,
in de eenheid met de Heilige Geest,
alle eer en glorie
door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Wij, mensen, mogen onze handen uitsteken naar Gods goedheid.
Jezus zelf deed het ons voor toen Hij ons leerde bidden:
Onze Vader,…

We zitten gekluisterd aan zoveel kwaad,
aan zoveel verborgen angsten.
Maak ons vrij, God, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan,
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het koninkrijk…


Vredeswens

In de evangelielezing zei Jezus tot ons:
“Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden,
Vrede laat Ik u na, mijn vrede geef ik U.”
Zelf zijn wij onmachtig om vrede waar te maken.
Leg Gij, Heer, onze handen in elkaar,
doe Gij ons kijken naar de ander met uw ogen,
en laat ons zo uw vrede vinden – samen.
Deze vrede van de Heer zij altijd met u
En met uw geest.
En geven we elkaar een of ander teken van onze vredeswil.

Lam Gods

Communie

Maak ons tot mensen, Heer,
die als zusters en broeders
het brood van deze wereld delen
en elkaar, in woord en daad, tot zegen zijn.
Sterk ons door uw voorbeeld:
uw lichaam, uw leven, gebroken en gedeeld tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig dat Gij…

Bezinning

Als de avond valt
en het donker wordt;
als dreigende wolken
ons leven komen verstoren,
als storm en onweer
pijn en verdriet aanvoeren,
dan zijn we klein en angstig.

Als ons levensbootje
labiel wordt en dreigt te vergaan;
als we voelen hoe dood,
als een tornado,
ons uit het leven kan wegrukken,
dan worden we angstig.
Dan laat iedere wijsheid,
alle technologie
het afweten.

Dan kunnen we
alleen nog maar vertrouwen op U
en op uw nooit aflatende nabijheid.
Want zo wilt Gij
zijn voor ons:
als een Vader
die zijn kind
nooit in de steek zal laten,
als een Redder
die ieder storm weet te luwen,
als een God
die de dood overwint.
Een levende God!

Slotgebed 1

God, Vader en Moeder van alle mensen,
wij danken U voor uw woord.
Leer ons, samen met Jezus, van harte bidden:
“Uw wil geschiede…”.
Moge uw woord onze wet worden
op onze weg naar uw rijk.

Christus, onze Heer,
moge door U en met U en in U
mens en wereld heil ervaren,
liefde leren schenken en ontvangen.

Moge de Geest van Jezus,
kerk en wereld inspireren,
volken en naties en godsdiensten bezielen,
onze harten veroveren,
onze aarde vruchtbaar maken,
uw koninkrijk nabij brengen. Amen.

Slotgebed 2

Help mij uw woorden van vriendschap ter harte te nemen, God,
en voldoende tijd vrij te maken
om te luisteren naar wat U mij te vertellen heeft.
Zend mij uw Geest en geef me uw levensadem,
om het ritme van uw hart te leren kennen
en het over te nemen als motor voor mijn eigen hart.
En geef me de durf
om van mijn geloof in U ook te getuigen
en uw woorden van vrede zichtbaar te maken
in mijn manier van  samenleven met anderen,
overal, altijd en met vreugde.
Erwin Roosen


Zending en zegen

Mogen wij, gezegend door Gods zegen,
van hier weggaan
om anderen tot zegen te zijn.
Op deze weg zal God van harte met ons meegaan:
+ als Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.