6e Paaszondag B 2021

09 05 2021

Begroeting

Van harte welkom.
Vandaag worden wij uitgenodigd elkaar lief te hebben,
zoals Jezus ons heeft liefgehad.
Bidden wij vandaag dat wij, gesteund door elkaar
en levend vanuit zijn kracht en zijn Geest,
ook ons leven leren breken en delen,
steeds meer en meer, dag na dag.
Openen wij dit samenzijn met het kruisteken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

‘All you need is love’: de bekende popsong van de Beatles.
Maar het woordje ‘liefde’ – vaak zomaar in de media te grabbel gegooid –
krijgt hier, in deze ruimte, pas zijn volle, diepe betekenis.
Zo’n diepe betekenis dat we er soms van duizelen,
want God is Liefde.
Die Liefde tot ons laten doordringen,
begrijpen wat Jezus bedoelt als Hij het heeft over liefdevolle vriendschap,
daarvoor komen we hier samen rond de lezingen
en rond de tafel van Brood en Wijn.
Omdat wij ons ervan bewust zijn
dat wij die liefde geregeld schaden,
keren wij ons tot God die ons altijd barmhartigheid betoont.

Openingswoord 2

Geen meester-knecht-verhouding
maar een hechte vriendschap
typeert de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen.
Wederzijdse vriendschap.
Zich bemind, aanvaard en vertrouwd weten,
bij en door elkaar
en bij en door Hem.
Dat is het ware christelijke levenselexir.

Gebed om ontferming

God heeft gedroomd van een hartelijke wereld.
Hij maakte alle mensen tot zijn vrienden.
Maar wij, kleine mensen, zien in elkaar te weinig het goede.
Daarom vragen wij eerst om vergeving.

-Geef ons een hart, God,
om elkaar te blijven dragen in het geloof,
om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,
wetend dat we geen van allen perfect zijn,
maar dat we ons wel allemaal uw kinderen mogen noemen.
Voor de keren dat wij daarin tekortschoten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geef ons een hart, God,
dat uw gebod van liefde blijft waarmaken
elke dag opnieuw.
Voor de keren dat we daarin faalden,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geef ons een hart, God,
dat het blije en bevrijdende van uw Boodschap wil waarmaken
en doorgeven aan elkaar.
Voor de keren dat we daarin tekortschoten,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God,
sterk ons in onze pogingen om handen en voeten te geven
aan uw Liefde voor alle mensen.
Dan kunnen wij uw droom meer werkelijkheid laten worden,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
Schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een Verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 1

Niet jij hebt Mij uitgekozen – zegt God –
maar Ik jou.
Ik ben jouw God, niet omdat Ik van jou ben,
maar omdat jij van Mij bent.
Voordat jij geboren werd
heb Ik jou bij je naam geroepen
en een Verbond van liefde met jou gesloten.
Ik heb jou het leven gegeven met de opdracht
vruchten te dragen
van gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.
Het is aan jou om die opdracht waar te maken.
Graag geef Ik jou daartoe mijn zegen en mijn vrede. Amen.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Eeuwige God,
dat Gij liefde zijt,
dat wij U ter harte gaan,
hebt Gij getoond in Jezus van Nazareth.
Stem ons af op zijn Woord
en maak ons steeds meer vertrouwd
met zijn denken en doen.
Zo worden wij echt christenen naar zijn voorbeeld. Amen.

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Uit de Handelingen der Apostelen

25         Toen Petrus aankwam in Caesarea,
liep Cornelius hem tegemoet
en viel hem te voet om hem te aanbidden.
26         Maar Petrus richtte hem op en zei:
`Sta op, ik ben ook maar een mens.’
34         Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen,
ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is
en gerechtigheid doet.
44         Petrus was nog aan het woord
toen de heilige Geest neerdaalde op allen
die naar zijn toespraak luisterden.
45         De besneden gelovigen
die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest
ook over de heidenen was uitgegoten;
46            want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Daarop zei Petrus:
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,
die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’
48         Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Joh., 4, 7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7           Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8           De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9           En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10         Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 15, 9-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
9           Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb Ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
10         Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
11         Dit alles heb Ik jullie gezegd
om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,
en zo jullie vreugde volkomen te maken.
12         Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen.
13         De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
14         Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.
15            Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan jullie heb meegedeeld.
16         Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee,
Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam,
Hij zal het je geven.
17         Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste geloof dat Gij de Bron van alle liefde zijt.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons Voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Moge wij onze persoonlijke intenties en deze van onze geloofsgemeenschap toevertrouwen aan de Verrezen Heer
die voor ons echte Vreugde en echte Liefde is.

-Bidden we dat wij die liefde leren
die onze ogen opent voor de noden van deze tijd.
Liefde die verlamming doorbreekt,
die ons toerust met verantwoordelijkheidszin
en ons zorgzaam maakt voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij die liefde leren
die de machtigen niet naar de mond praat,
maar aan het kleine en kwetsbare voorrang verleent.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij die liefde leren
die de kloof overbrugt tussen ons
en zieken, gehandi­capten en bejaarden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij die liefde leren,
waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden,
een luisterend oor voor hun vreugden en hun verdriet.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Tot God die ons het eerst heeft liefgehad, bidden wij.

-Dat Hij ons wil raken met zijn vreugde
zodat wij, als vanzelf,
vruchten voortbrengen
die ons samenleven goed doen
en ons oprecht deugd laten beleven aan elkaar.
Laten wij bidden…

-Dat wij, zoals in de jonge Kerk,
de Geest mogen herkennen en begroeten
in de vele uitingen van cultuur en religie om ons heen.
Laten wij bidden…

-Dat de bestuurders van steden en landen
de economische, culturele en spirituele rijkdom
die we van onze voorouders geërfd hebben,
niet opeisen als privé-eigendom
waaraan verre vreemden niet kunnen deelnemen.
Laten wij bidden…

God,
Gij vraagt ons op tocht te gaan
en vruchten van gerechtigheid en levensmoed te dragen.
Wij bidden U:
laat de vreugde omdat Gij van ons houdt,
ons vergezellen
en geef ons al wat wij nodig hebben
om mensen naar uw hart te zijn. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

God van liefde,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
als vrienden van uw Zoon
die ons mateloos liefheeft
en voor ons zijn leven heeft gegeven.
Doe ons inzien
wat vriendschap met Jezus van ons kan vragen,
waartoe dit samenzijn rond zijn tafel ons verplicht.
Laat ons in zijn liefde blijven
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Moge wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, het is uw Liefde die ons samenbrengt.
Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien
tot een liefdevolle gemeenschap van mensen.
Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven:
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk …

Vredeswens 1

Moedig ons aan, Heer,
opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,
luisterend, overleggend, biddend en in respect voor elkaar,
onze onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen.
Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede,
één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten we met een hartelijk teken laten blijken
dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

Vredeswens 2

Wensen en verwachtingen werden ons toevertrouwd.
Jezus sprak op de laatste avond van zijn leven de wens uit
dat wij als zijn volgelingen,
voor mensen liefde en vrede zouden zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

De onderlinge liefde waartoe Jezus ons uitnodigt,
willen we beleven en uitdragen.
Dit drukken we uit door ons samenzijn rond deze tafel.
Moge wij hierin de kracht vinden
om de weg van de liefde te gaan,
die Jezus ons is voorgegaan.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Liefde…  wat een woord!

Al zo vaak gehoord.
Naastenliefde.
Eigenliefde.
Huwelijksliefde.
Liefde op het eerste gezicht.
Lief zijn voor elkaar.
Liefde is blind.
Liefde ziet dingen die er niet zijn.
‘Liefde’, wat een versleten woord…

En toch blijft het zo’n moeilijk avontuur.
‘Liefhebben’ als hij of zij weer zit te zeuren,
weer uitvliegt
of weer dichtklapt.
‘Liefhebben’, als je mijlen ver van elkaar staat.

‘Liefhebben’, als je kind je de rug toekeert
of die ‘verloren zoon’ of ‘dochter’ er een van jou is.
Als niemand snapt wat je bedoelt,
als je naam over de tongen rolt,
als je met de vinger wordt nagewezen
of als de mensen uit je buurt je niet zien staan
en doen alsof ze je niet kennen.
Liefhebben…
naar Levensecht

Bezinning 2

Liefde is je leven geven,
je bestaan doorgeven.
Ze is: het leven delen
om het te laten doorgaan.
Ze vindt haar bron in God,
die liefde is in eigen persoon.
Via Jezus deelt Hij die met ons.
Gods bestaan is meegedeelde liefde.

Jezus op zijn beurt roept ons op
om in zijn liefde te blijven.
Hij heeft voorgeleefd,
dat leven echte waarde krijgt,
als je geeft van het beste van jezelf.
Hij geeft echter ook aan,
dat liefde pijn kan doen.
Zelf is Hij verguisd, veroordeeld
en de dood ingedreven.
Maar de liefde had het laatste woord:
door de diepte van de dood heen
mocht Hij leven in de liefde van God.

Wij allen zijn geroepen tot liefde.
Dat wil zeggen: wij mogen
ons laten raken door mensen.
Wij mogen begaan zijn
met mensen, die niet gezien worden.
Aan ons is het om leven te geven
aan hen die leven in de schaduw
van dood en onvrede.
Wij mogen ons bemind weten door God.
Hij is als een mantel om ons heen.
Maar we kunnen dit niet
voor onszelf alleen houden.
Gods liefde voor ons is een geschenk,
waarin we anderen mogen laten delen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
echt leven is zelfs in de grootste duisternis
blijven hopen op een klein lichtje.
Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden
blijven hopen op een vonk van liefde.
Wilt Gij dan God, ons allemaal doen leven, elke dag,
in ons werk, in ons gezin.
Help ons te leven
als een licht voor de wereld,
als een vuur tussen de mensen,
als een vonk van uw Liefde,
door het geloof in Jezus, uw Zoon. Amen.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
Gij zendt ons van hier
om op tocht te gaan
en vruchten te dragen die blijvend zijn.
Trek met ons mee
en geef ons al wat wij nodig hebben
om gelukkige mensen te zijn.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

Leven in liefde garandeert vreugde, échte vreugde.
In verbondenheid met elkaar kunnen we de wereld veranderen.
Daartoe worden we aangespoord en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.