6e Paaszondag B 2018

06 05 2018

Begroeting

Laten wij ons, samengekomen op uitnodiging van de Heer,
even bezinnen over Gods oneindige liefde voor ons,
Hij die ons zegent
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De kern van ons christen-zijn,
waar het eigenlijk om draait,
is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen doen.
Geen waslijst van vastgelegde regels,
of geen opsomming van waarden die we best zouden nastreven….
De kern van ons christen-zijn is die ene grote Boodschap van Jezus van Nazareth:
‘Mens, wie je ook bent, God ziet je graag,
onvoorwaardelijk,
zoals je bent.’
Die centrale ervaring van het evangelie,
zich bemind te weten,
vormt de dynamiek van ons christen-zijn,
want die ervaring geven wij door aan elkaar,
niet omdat we moeten,
maar omdat we het gewoonweg niet kunnen laten.

Openingswoord 2

Vandaag maken wij reclame voor een geneesmiddel van uitzonderlijke kwaliteit.
Onze gelegenheidssponsor: geen farmaceutische firma,
maar Jezus van Nazareth.
Hij zei: “Ik noem u geen dienstknechten meer, maar vrienden”.
Vriendschap, liefde,
hét geneesmiddel bij uitstek:
het heelt wonden, geeft pit aan het leven,
effent de weg naar een betere toekomst.
De relatie tussen Jezus en zijn leerlingen is geen meester-knecht-verhouding,
maar de hechte band van vrienden onder elkaar.
Het bijzondere aan vriendschap is wel
dat zij niet genoeg heeft aan zichzelf,
maar wil uitgedragen worden,
dat ze aanstekelijk wil zijn.
Vriendschap kan zo de mensheid genezen van haar ergste kwalen:
eenzaamheid, concurrentiedrang, oorlog en haat.

Omdat wij met dit levensmedicijn vaak nogal slordig omspringen,
vragen wij de Heer en elkaar om vergeving.

Vergevingsmoment 1

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen.
Laten wij bij de aanvang van deze viering
ons daarom bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

-Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar,
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
als onze liefde occasionele liefdadigheid is
of  enkel vriendelijkheid tegenover mensen uit onze eigen kring,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
als wij mensen zomaar klakkeloos veroordelen
omdat zij anders denken dan wij,
als wij geen respect opbrengen voor hun mening,
Christus, ontferm U dan over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we, bij alles wat we doen, eigenbelang laten primeren
en geen rekening houden met het ‘welzijn’ van de ander,
Heer, ontferm U dan over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de Oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.


Openingsgebed 1

Liefde geven
zonder te ontvangen
is uitputtend,
maar liefde geven in wederkerigheid
is een bron van energie,
is leven-gevend.
God,
Bron van liefde,
help ons om steeds meer te leven
in waarachtige liefde,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Rieke Mes

Openingsgebed 2

Goede Vader, leer ons wat echte liefde is,
liefde die niet naar zichzelf kijkt, maar naar de anderen.
Dan zullen wij geven en delen zoals Jezus, onze Heer.
Dat vragen wij U door Hem
die met U en de H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

In de eerste lezing horen we over een uiterst belangrijke stap
in de geschiedenis van de jonge Kerk:
de doorbraak van de christelijke Boodschap naar de heidenen.

In de tweede lezing spreekt Johannes
over het grote gebod van de liefde.

En de evangelielezing is het onmiddellijk vervolg
op de lezing van afgelopen zondag.
Toen ging het over de ware wijnstok en de ranken;
vandaag verduidelijkt Jezus wat dat beeld betekent.
Kerk in Herent

Eerste lezing (Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Uit de Handelingen der Apostelen

25         Toen Petrus aankwam in Caesarea,
liep Cornelius hem tegemoet
en viel hem te voet om hem te aanbidden.
26         Maar Petrus richtte hem op en zei:
`Sta op, ik ben ook maar een mens.’
34         Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen,
ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is
en gerechtigheid doet.
44         Petrus was nog aan het woord
toen de heilige Geest neerdaalde op allen
die naar zijn toespraak luisterden.
45         De besneden gelovigen
die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest
ook over de heidenen was uitgegoten;
46            want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Daarop zei Petrus:
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,
die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’
48         Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Joh., 4, 7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7           Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8           De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9           En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10         Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 15, 9-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
9           Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb Ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
10         Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
11         Dit alles heb Ik jullie gezegd
om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,
en zo jullie vreugde volkomen te maken.
12         Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen.
13         De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
14         Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.
15            Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan jullie heb meegedeeld.
16         Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee,
Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam,
Hij zal het je geven.
17         Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij, begeesterd door de Liefde van Jezus,
samen onze verbondenheid met God belijden.

Ik geloof in God, die Liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods Liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de Kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

God, als het in deze wereld zou draaien
om wat Gij belangrijk vindt,
dan zag de aarde er anders uit.
Daarom willen wij U bidden:

-Bidden wij dat we steeds meer zouden beseffen
dat liefde belangeloos is,
dat ze niet draait om geld en goed en macht,
maar om aandacht voor God en voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we steeds meer zouden beseffen
dat liefde een kracht is
die mensen vleugels geeft, muren afbreekt
en wonden heelt.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat we steeds meer zouden beseffen
dat het uw liefde is, God, die ons draagt,
ons toekomst geeft.
Dat Gij van ons geen onderdanigheid verlangt,
of als een tovenaar al onze wensen vervult,
maar dat Gij ons uitnodigt om als uw medewerkers te bouwen aan een wereld
waar het goed is om te leven voor iedereen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij, dat wij in ons dagelijks leven,
in onze geloofsgemeenschap en in de Kerk,
uw liefde zouden uitstralen naar elke mens,
wie of wat hij/zij ook is.
Laten wij bidden…

God, geef dat we telkens weer ervaren
hoeveel Gij om ons geeft
en help ons die liefde te beantwoorden. Amen.
vrij naar Greet Brokerhof-van der Waa

Voorbeden 2

Ooit wenste Iemand, op de vooravond van zijn sterven,
zijn vrienden ‘liefde’ toe
en vroeg hun elkaar blijvend een warm hart toe te dragen.
Bidden wij dat die wens in vervulling mag gaan
in mensen van vandaag en morgen.

-Bidden wij voor allen
die Jezus’ oproep tot onderlinge liefde hebben gehoord of nog zullen horen.
Dat zij erdoor geraakt worden
en er al doende gehoor aan geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen, die zich wegcijferen voor anderen,
voor mensen op wie anderen steeds een beroep kunnen doen.
Dat hun ingesteldheid en levenshouding
aanstekelijk mag werken en navolging vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich omgeven voelen door kilte en onverschilligheid.
Dat zij mensen van licht en liefde ontmoeten
bij wie zij vrede en geborgenheid vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die eenzaam zijn, oud of ziek,
voor mensen die vergeten worden,
die achteloos worden voorbij gelopen.
Dat mensen hun de hand reiken
en hun een glimlach schenken.
Laten wij bidden…
Jacques Verhees


Voorbeden 3

-Bidden we voor de Kerk op onze dagen.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar haar deuren opengooit naar de wereld van vandaag,
zodat ze een thuis mag worden voor de velen
die een houvast zoeken in dit leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die anders denken, anders geloven.
Dat wij hun anders-zijn niet zouden zien als een bedreiging,
maar als een verrijking.
Dat wij van elkaar willen leren
en steeds bereid mogen zijn de scheidingsmuren tussen mensen af te breken.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die in onze Kerken voorgaan en leiding geven.
Dat zij de kloof tussen de top en de basis weten te overbruggen,
dat zij voeling houden met het leven
en een woord van steun en bemoediging over hebben
voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die zich christen noemen.
Dat zij zich nooit boven anderen verheven voelen
en zich ervan bewust zijn dat alleen de liefde telt.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God, aanvaard deze gaven van brood en wijn
en zegen ze tot symbolen van uw oneindige liefde. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van liefde,
Gij nodigt ons uit aan uw tafel
als vrienden van uw Zoon
die ons mateloos liefheeft
en voor ons zijn leven heeft gegeven.
Doe ons inzien
wat vriendschap met Jezus van ons kan vragen,
waartoe dit samenzijn rond zijn tafel ons verplicht.
Laat ons in zijn liefde blijven
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Vrienden noem Ik u
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan u heb meegedeeld” zei Jezus.
Als zijn vrienden mogen we met Hem meebidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, God.
Sterk ons geloof,
zodat wij in onze daden boodschappers zijn van uw Belofte.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het Koninkrijk….

Vredeswens

“Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben
met de liefde die Ik jullie heb toegedragen” zei Jezus.
Moge wij die opdracht ter harte nemen,
en mensen worden die elkaar een liefdevol hart toedragen.
Dan zal vreugde en vrede heersen in ons midden,
in Jezus’ naam.
Die vrede en vreugde zij altijd met u.
En laten we met een hartelijk teken laten blijken
dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

Lam Gods

Communie

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad
en Hij heeft zijn Zoon gezonden.
Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

God,
eerste en laatste klank
van tederheid,
mocht liefde
slechts bestaan in dromen,
toch zouden mensen
ervoor geboren willen worden.
Gij die haar aangestoken hebt,
hebt ons bestaan erop geënt.
Het mooiste en het diepste
in een mens
vindt er zijn adem.

Bewaar in ons
de vonk die gloed kan worden,
die de geliefden gratie geeft
en die hun ziel verwarmt.
Dat wij elkander dragen
tot de verste grenzen.
Dat wij elkander blijven noemen
met de liefste namen.
Kris Gelaude

Bezinning 2

God,
geschapen hebt Gij ons,
adem gegeven opdat wij leven,
niet ongezien
of afgezonderd,
maar met en voor elkaar.
Naar U kijken wij op.
Die ons gedroomd hebt
als vertrouwelingen.
Geen tederheid
of ze vindt in U haar oorsprong.
Geen liefde
of ze is door U in onze ziel gelegd.

Blijf die schoonheid
in mensen ontvouwen.
Laat in ons de ruimte groeien
waarin anderen zich geborgen voelen.
Roep ons tot bewustzijn
dat wij zelf op duizend wijzen
kunnen helen en heiligen,
alle leven dat aan ons is toevertrouwd.
Kris Gelaude

Slotgebed 1

God van Liefde,
Gij die van bij de aanvang God-voor-ons wilt zijn,
die uw overstromende liefde
hebt uitgesproken in de schepping van alles en allen,
doe ons vandaag opnieuw inzien
dat wij deze wereld moeten uitbouwen
tot een stad van vrede,
tot een huis waarin Gij U thuis voelt,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.

Slotgebed 2

Jezus noemt mij zijn vriend, God.
Enerzijds ben ik daar blij mee
omdat Hij op die manier uitdrukt
wat ik voor Hem beteken.
Maar anderzijds schrik ik er ook voor terug
om zo aangesproken te worden,
omdat Hij mij met die naamook een opdracht meegeeft:
zo te leven zoals Hij leefde.
Toch voel ik dat daarin de echte vreugde ligt.
Wil mij helpen dat waar te maken, Heer.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Leven in liefde garandeert vreugde, échte vreugde.
In verbondenheid met elkaar kunnen we de wereld veranderen.
Daartoe worden we aangespoord en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Maak ons hart ontvankelijk voor uw Liefdeswoord, Heer.
Maak ons aandachtig en sterk ons vertrouwen.
Open onze ogen voor uw Liefdesblik.
Dat wij het aandurven
door U geraakt te worden.
Zegen ons daartoe
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.