6e Paaszondag B 2015

10 05 2015

Begroeting

Laten we dit samenzijn plaatsen onder de bescherming
van + de  Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Geen ander menselijk gegeven dat door de eeuwen heen
zo werd bezongen als de liefde.
Dichters, beeldende kunstenaars, liedjesschrijvers:
allemaal vinden ze hun inspiratie in de liefde.
Maar die geromantiseerde liefde is niet dezelfde
als de liefde waarover we horen in de lezingen van vandaag.
Jezus maakt liefde tot het eerste en voornaamste gebod,
de opdracht bij uitstek voor wie Hem wil volgen.
Liefde wordt het herkenningsteken voor wie zijn Geest wil uitdragen.
Verbondenheid met God bestaat immers alleen in en door de liefde voor elkaar.

Openingswoord 2

Zoals in de natuur de lente alles tot bloei stimuleert,
zo gaat het, sinds Pasen, ook crescendo in de liturgie.
Week na week wil Jezus ons steeds intenser
integreren in zijn liefdesband met de Vader.
Daarbij staat Hem één duidelijk doel voor ogen:
het geluk van elk van ons persoonlijk,
en het geluk van de hele mensengemeenschap.
Laten wij ons in deze viering
ten volle openstellen voor dit liefdesaanbod.

Openingswoord 3

Leven als christen
is proberen om het Woord van God ook te doen,
al was het maar dat kleine beetje
dat je van het evangelie begrepen hebt.
Het is van je leven een offerande maken,
opdat alles wat je doet
mag bijdragen tot een beter samenleven voor allen.
Over zo’n leven zegt Jezus dan ook:
“Dit is mijn lichaam, mijn bloed.”
Wij zijn de levende belichaming van zijn liefde,
van zijn aanwezigheid in deze tijd.
Waar zou Hij anders te zien zijn,
dan in mensen die blijven doen zoals Hij:
eucharistie vieren en leven.
Levensecht

Gebed om ontferming 1

-Heer, Gij die mensen tot elkaar brengt,
vergeef ons onze vooroordelen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die ons Gods Liefde hebt laten zien,
vergeef ons ons teveel aan eigenliefde.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die ons vreugde aanbiedt,
vergeef ons onze mistroostigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons leiden langs wegen van vergeving
en ons binnenvoeren in de vreugde van het volle leven. Amen.
naar Heeswijk

Gebed om ontferming 2

Helaas blijft onze geloofsbeleving vaak eerder oppervlakkig.
Laten we daarom om vergeving bidden.

-Heer,
Gij nodigt ons uit uw Woord ter harte te nemen
en open te staan voor de Liefde van de Vader.
Als we daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij biedt ons uw vrede aan
en wil ons niet verontrust of kleinmoedig achterlaten.
Als wij daaraan twijfelen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij spoort ons aan nooit de moed te verliezen
en belooft ons de kracht van uw Geest.
Als we ons te weinig aan U durven toevertrouwen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God met ons op weg blijven gaan
en ons vergeving schenken. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.


Openingsgebed 1

Wij danken U, God,
voor onze Mensenherder Jezus
die, omwille van mensen, zijn leven ter beschikking stelde,
die uw bewogenheid om de kwetsbaren bleef verkondigen
ook toen de machtigen Hem met geweld het zwijgen wilden opleggen.
Maak ons vertrouwd met wat Hem daartoe dreef.
Maak ons vertrouwd met wat liefde doet in mensen
die zich daarvoor openstellen. Amen.
J. Verhees

Openingsgebed 2

God,
uw Geest was werkzaam in Jezus van Nazareth.
Door Hem gedreven ging Jezus weldoende rond,
doorbrak Hij machtspatronen
en schonk Hij ademruimte aan verstoten mensen.
Die Geest wil ook werkzaam zijn in elk van ons.
Moge wij onze medemensen zo liefhebben
dat wij Hem uitstralen in wat wij zeggen en doen.
Dan zullen wij met elkaar de vrede vinden
die Gij ons in Jezus hebt toegezegd. Amen.

Openingsgebed 3

God,
Vader, Zoon en Geest,
maak ons hart ontvankelijk
voor uw Liefdeswoord.
Hou onze aandacht vast
en sterk ons vertrouwen.
Open onze ogen
voor uw Liefdesblik.
Dan zullen we het aandurven
ons door U te laten raken. Amen.
naar Bep Meereboer o.carm.

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de Woorden van de Schrift.


Eerste lezing
(Hand., 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Uit de Handelingen der Apostelen

25         Toen Petrus aankwam in Caesarea,
liep Cornelius hem tegemoet
en viel hem te voet om hem te aanbidden.
26         Maar Petrus richtte hem op en zei:
`Sta op, ik ben ook maar een mens.’
34         Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35         maar dat iedereen,
ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is
en gerechtigheid doet.
44         Petrus was nog aan het woord
toen de heilige Geest neerdaalde op allen
die naar zijn toespraak luisterden.
45         De besneden gelovigen
die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest
ook over de heidenen was uitgegoten;
46            want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Daarop zei Petrus:
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,
die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’
48         Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Joh., 4, 7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7           Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8           De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9           En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10         Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Joh., 15, 9-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
9           Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb Ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
10         Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
11         Dit alles heb Ik jullie gezegd
om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,
en zo jullie vreugde volkomen te maken.
12         Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen.
13         De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
14         Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.
15            Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan jullie heb meegedeeld.
16         Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee,
Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam,
Hij zal het je geven.
17         Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Hem die heet:
‘Ik zal er zijn voor allen, niemand uitgesloten’.

Hij is de kern, de bron van onze solidariteit.
Op Hem wil ik mijn inzet afstemmen
en zijn naam maken tot rode draad van mijn leven.

Ik geloof in Jezus,
het levende verzet tegen iedere uitsluiting.

In Hem heeft onze God handen en voeten gekregen.
In Hem is zijn naam werkelijkheid geworden.
Ik geloof dat Hij niet vergeefs heeft geleefd
maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst
in mensen die vandaag
zijn solidariteit met de uitgestotenen belichamen.

Ik geloof in zijn Geest,

die ook vandaag mensen bezielt
en aanzet om zijn manier van leven tot de hunne te maken,
en de weg gaan van breken en delen,
van goedheid en verbondenheid,
van recht en vrede,
altijd weer ten bate van de minsten. Amen.

Voorbeden 1

In een wereld die hunkert naar eenheid,
bidden we voor wie en wat eenheid en solidariteit bevordert.

-Voor hen die in de Kerk hun nek durven uitsteken,
die creatieve wegen gaan in het uitdragen van de Blijde Boodschap,
voor hen die hoop uitstralen.
Laten we bidden…

-Bidden we voor de velen die de daad bij het Goede Woord voegen,
die hun talenten aanwenden ten dienste van anderen,
voor allen die zich inzetten voor een leefbare wereld.
Laten we bidden…

-Bidden we voor hen die in kwetsbare gebieden werken,
voor hen voor wie niets te veel is om zieken en gewonden te helpen,
en bidden we ook voor hen naar wie niemand omziet.
Laten we bidden…

-Bidden voor hen die in hun liefde diep gekwetst werden,
voor vrouwen, mannen en kinderen die slachtoffer zijn van misbruik,
voor allen die bereid zijn om het aangedane kwaad weer goed te maken.
Laten we bidden…

Goede God,
Gij die niets liever verlangt dan dat mensen elkaar liefhebben,
Gij, die innerlijke vreugde en warmhartigheid bevordert,
geef ons de kracht om te herstellen wat gebroken is.
Wij bidden U hierom, in naam van Jezus, onze Heer. Amen.
naar Heeswijk

Voorbeden 2

-Barmhartige God,
in Jezus, uw betrouwbaar Woord,
hebt Gij aan de wereld uw menslievendheid getoond.
Wij vragen U:
open onze ogen en ons hart voor  Hem
opdat wij U leren kennen als onze Oorsprong,
als de Bron van wie we zijn en wat we kunnen,
als Licht op onze levensweg.
Laten we bidden…

-Liefdevolle God,
wees voor ons als het licht van deze morgen,
als een zon die onze harten verwarmt.
Wij bidden U:
trek met ons mee op onze levensweg.
Doe ons geloven in uw kracht die verborgen in ons leeft.
Zegen ons met het Licht van uw ogen.
Laten we bidden…

-Goede God,
Gij zijt aanwezig in alles en allen
en Gij verlaat ons niet,
zelfs niet als wij niet meer naar U luisteren.
Wij bidden U in Jezus’ naam:
geef ons waarvoor Hij geleefd heeft:
vrede en gerechtigheid in deze wereld.
Laten we bidden…
naar Ben van Delden ss.cc.

Gebed over de gaven

God van liefde,
uw Zoon nam brood en wijn als teken van zijn liefde:
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden.
Help ons, in zijn naam, op te komen voor de anderen.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
Janssens

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Wie Mij liefheeft zal ondervinden
hoe mijn Vader hem lief­heeft, leerde Jezus ons.
Bidden wij daarom tot zijn en onze Vader.
Onze Vader,…

We kunnen die mooie woorden wel bidden, Vader,
maar toch zitten we vast in zoveel verborgen angsten.
Maakt Gij ons vrij, zodat wij met een rustig hart
naar Jezus kunnen gaan
en hoopvol kunnen uitzien naar zijn wederkomst in heerlijk­heid.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Het moet wel uw Liefde zijn, Heer,
die ons heeft aangeraakt en ons drijft,
die ons doet blijven geloven en hopen
dat vrede in deze wereld mogelijk blijft.
Blijf ons nabij, Heer,
als we te moe en te onmachtig zijn
om scheidsmuren af te breken,
om vrede te stichten.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Lam Gods

Communie

De onderlinge liefde waartoe Jezus ons uitnodigt,
willen we beleven en uitdragen.
Dit drukken we uit door ons samenzijn rond deze tafel.
Moge wij hierin de kracht vinden
om de weg van de liefde te gaan,
die Jezus ons is voorgegaan.
Heer, ik ben niet waardig …

Bezinning 1

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb Ik jullie liefgehad.
Blijf je vasthouden
aan mijn Liefde.

Dat is het eerste:
geloven dat je bemind bent,
zomaar
en zoals je bent.
Liefde toelaten in je diepste binnenste.
Gods Liefde bron laten worden,
rode draad van al je doen en laten.
Liefde is het eerste en laatste houvast
in een mensenleven.

Vasthouden aan zijn Liefde
door te doen zoals Hij.
Alleen al doende
kan Hij in jou gebeuren.

Dit zeg Ik u
opdat mijn vreugde in jullie zou zijn.
Dit is de grootste liefde die er bestaat:
dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
Dit is mijn gebod:
hou in Godsnaam van elkaar.
Carlos Desoete

Bezinning 2

Jullie zijn mijn vrienden,
zegt Jezus tegen ieder van ons.
In eerste instantie zegt Hij het
tegen de leerlingen van toen.
Over hun schouders heen
mogen wij meeluisteren.
Wij zijn zijn vrienden
en dat is heel wat.
Wij mogen met Hem optrekken.
Hij geeft ons geborgenheid.
Hij laat ons niet vallen,
nu niet en nooit.
Zijn vriendschap is gratis,
zomaar, omdat wij zijn mensen zijn.
Het is niet onze verdienste:
het wordt ons zomaar gegeven.
Hij steekt Zijn hand naar ons uit:
het is aan ons om hem aan te nemen.
Maar zoals vriendschap nooit
een vrijblijvend karakter kan hebben,
zo vraagt Hij ook aan ieder van ons
om zijn vriendschap te beantwoorden.
En dat kan maar op één manier:
door in zijn voetspoor te gaan.
Het vraagt van ons, dat wij de liefde
hoog in ons levensvaandel zetten.
Dat wij in elkaar geloven,
elkaar vertrouwen en niet laten vallen.
Het vraagt, dat wij levengevend willen zijn.
Dat wij elkaar het leven volop gunnen
en elkaar niet naar het leven staan.

Ik ben jullie vrienden:
het is een belofte,
maar het stelt ook eisen
aan de kwaliteit van ons eigen leven.
Het maakt ons leven de moeite waard.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

De Boodschap van Jezus
is samen te vatten in één zin:
liefde voor God
en liefde voor mensen.
Het klinkt eenvoudig en simpel.
Of we bij Hem horen
hangt hiervan af.
Het gaat niet om mooie woorden.
Liefde laat zich heel concreet vertalen.
Het is zoiets als:
durven delen in andermans zorgen,
openstaan voor zijn vragen.
Het is een ander kunnen accepteren,
óók met zijn minder plezierige kanten.
Liefhebben is ook: kunnen vergeven
en werken aan onderlinge vrede.
Het is de ander op handen blijven dragen,
ook al laten anderen hem vallen.
Het gebod van Jezus is er niet een
van rozengeur en maneschijn.
Het vraagt alle energie van ons.
Zelf zegt Jezus dat liefde kan uitlopen
op dood en ondergang.
Maar dán mag je weten,
dat God achter je staat.
Liefde is een ander woord voor God
en leven in liefde
is leven voorgoed.
Wim Holterman osfs

Slotgebed

God van liefde,
Gij hebt ons als eerste liefgehad.
Gij hebt Jezus, uw Zoon, gezonden
om ons de weg naar het ware leven te tonen.
Wij bidden U:
geef dat wij, zoals Hij,
op tocht gaan en vrucht dragen voor allen die ons pad kruisen.
Wij vragen U dit voor elke dag van ons leven. Amen.
naar André Janssen

Zending en zegen 1

Moge het geloof waarin we staan
hoorbaar worden in ons spreken.
Moge de hoop die leeft in ons hart
zichtbaar worden op onze gezichten.
Moge de liefde die ons bezielt
tastbaar worden in ons handelen.                                        
Daartoe worden wij door God gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen 2

Liefdevolle God,
Gij stuurt ons op weg
met de opdracht elkaar lief te hebben.
Zegen ons met uw Liefde.
Neem ons op in de liefdesrelatie
van + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.