6e paaszondag B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
zesde paaszondag B (13/05/2012)

Begroeting

Laten we dit samenzijn plaatsen onder de bescherming
van + de  Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vorige zondag hoorden we hoe Jezus ons vroeg
stevige ranken aan de wijnstok te zijn.
Zijn liefde en vriendschap kunnen alleen maar tot stand komen,
als wij, zijn ranken, daarvoor zorgen.
Onze liefde en vriendschap leggen we vandaag onder het vergrootglas.
Zijn we wel echt lief en vriendelijk voor elkaar
of doen we soms alleen maar alsof?
Echt graag zien duurt immers langer dan één dag.
Echt graag zien moet diep in ons hart gebeuren:
een proces waaraan we ook voortdurend moeten blijven werken.

Openingswoord 2

De kern van ons christen-zijn,
waar het eigenlijk om draait,
is geen litanie van dingen die we moeten of niet mogen doen.
Geen waslijst van vastgelegde regels,
of geen opsomming van waarden die we best zouden nastreven….
De kern van ons christen-zijn is die ene grote Boodschap van Jezus van Nazareth:
‘Mens, wie je ook bent, God ziet je graag,
onvoorwaardelijk,
zoals je bent.’
Die centrale ervaring van het evangelie,
zich bemind te weten,
vormt de dynamiek van ons christen-zijn,
want die ervaring geven wij door aan elkaar,
niet omdat we moeten,
maar omdat we het gewoonweg niet kunnen laten.

Vergevingsmoment

– Heer,
als onze liefde occasionele liefdadigheid is
of  enkel vriendelijkheid tegenover mensen uit onze eigen kring,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus,
als wij mensen zomaar klakkeloos veroordelen
omdat zij anders denken dan wij,
als wij geen respect opbrengen voor hun mening,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Heer,
als we, bij alles wat we doen, eigenbelang laten primeren
en geen rekening houden met het ‘welzijn’ van de ander,
Heer, ontferm U dan over ons.

God,
sterk ons in onze pogingen om handen en voeten te geven
aan uw liefde voor alle mensen.
Dan kunnen wij uw droom meer werkelijkheid laten worden,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Goede Vader, leer ons wat echte liefde is,
liefde die niet naar zichzelf kijkt, maar naar de anderen.
Dan zullen wij geven en delen zoals Jezus, onze Heer.
Dat vragen wij U door Hem
die met U en de H. Geest leeft in eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 2

Eeuwige God,
dat Gij liefde zijt,
dat wij U ter harte gaan,
hebt Gij getoond in Jezus van Nazareth.
Stem ons af op zijn Woord
en maak ons steeds meer vertrouwd
met zijn denken en doen.
Zo worden wij echt christenen naar zijn voorbeeld. Amen.

Lezingen

Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.


Eerste lezing
(Handelingen 10,25-26.34-35.44-48)

Uit de Handelingen der Apostelen

25       Toen Petrus aankwam in Caesarea,
liep Cornelius hem tegemoet
en viel hem te voet om hem te aanbidden.
26       Maar Petrus richtte hem op en zei:
`Sta op, ik ben ook maar een mens.’
34       Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35       maar dat iedereen,
ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is
en gerechtigheid doet.
44       Petrus was nog aan het woord
toen de heilige Geest neerdaalde op allen
die naar zijn toespraak luisterden.
45       De besneden gelovigen
die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest
ook over de heidenen was uitgegoten;
46         want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Daarop zei Petrus:
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,
die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’
48       Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(1 Johannes 4,7-10)

Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7        Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8        De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9        En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10       Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Johannes 15,9-17)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
9        Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb Ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
10       Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
11       Dit alles heb Ik jullie gezegd
om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,
en zo jullie vreugde volkomen te maken.
12       Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen.
13       De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
14       Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.
15         Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan jullie heb meegedeeld.
16       Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee,
Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam,
Hij zal het je geven.
17       Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

God, wij hebben het vaste geloof dat Gij de bron van alle liefde zijt.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de Zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het Rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de Blijde Boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

Moge wij onze persoonlijke intenties en deze van onze geloofsgemeenschap toevertrouwen aan de Verrezen Heer
die voor ons echte vreugde en echte liefde is.

– Bidden we voor de Kerk in onze dagen.
Dat zij zich niet opsluit in zichzelf,
maar haar deuren opengooit naar de wereld van vandaag,
zodat ze een thuis mag worden voor de velen
die vandaag een houvast zoeken in dit leven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die anders denken, anders geloven.
Dat wij hun anders-zijn niet zouden zien als een bedreiging,
maar als een verrijking.
Dat wij van elkaar willen leren
en steeds bereid mogen zijn de scheidingsmuren tussen mensen af te breken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die in onze Kerken voorgaan en leiding geven.
Dat zij de kloof tussen de top en de basis weten te overbruggen,
dat zij voeling houden met het leven
en een woord van steun en bemoediging over hebben
voor alle mensen van goede wil.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die zich christen noemen.
Dat zij zich nooit boven anderen verheven voelen
en zich ervan bewust zijn dat alleen de liefde telt.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

Tot God die ons het eerst heeft liefgehad, bidden wij.

– Dat Hij ons wil raken met zijn vreugde
zodat wij, als vanzelf,
vruchten voortbrengen
die ons samenleven goed doen
en ons oprecht deugd laten beleven aan elkaar.
Laten wij bidden…

– Dat wij, zoals in de jonge Kerk,
de Geest mogen herkennen en begroeten
in de vele uitingen van cultuur en religie om ons heen.
Laten wij bidden…

– Dat de bestuurders van steden en landen
de economische, culturele en spirituele rijkdom
die we van onze voorouders geërfd hebben,
niet opeisen als privé-eigendom
waaraan verre vreemden niet kunnen deelnemen.
Laten wij bidden…

God,
Gij vraagt ons op tocht te gaan
en vruchten van gerechtigheid en levensmoed te dragen.
Wij bidden U:
laat de vreugde omdat Gij van ons houdt,
ons vergezellen
en geef ons al wat wij nodig hebben
om mensen naar uw hart te zijn. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

God van liefde,
uw Zoon nam brood en wijn als teken van zijn liefde:
Hij gaf zijn leven voor zijn vrienden.
Help ons, in zijn naam, op te komen voor de anderen.
Dit vragen wij U vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
A. Janssens

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Goede God, het is uw liefde die ons samenbrengt.
Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien
tot een liefdevolle gemeenschap van mensen.
Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
Onze Vader…

Goede God, help ons groeien
tot een gemeenschap naar uw hart,
waar onze edelmoedige liefde
een teken van uw aanwezigheid mag zijn.
Dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk …

Vredewens 1

Moedig ons aan, Heer,
opdat wij, zoals destijds de jonge christengemeenschap,
luisterend, overleggend, biddend en in respect voor elkaar,
onze onderlinge meningsverschillen kunnen overbruggen.
Dan zullen wij uitgroeien tot een volk van vrede,
één van hart en één van ziel.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten we met een hartelijk teken laten blijken
dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.


Vredewens 2

Wensen en verwachtingen werden ons toevertrouwd.
Jezus sprak op de laatste avond van zijn leven de wens uit
dat wij als zijn volgelingen,
voor mensen liefde en vrede zouden zijn.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Wensen wij elkaar die vrede dan ook van harte toe.

Lam Gods

Communie

Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad
en Hij heeft zijn Zoon gezonden.
Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Als je naar een foto kijkt
zie je nooit de fotograaf.
En toch moet hij er zijn.
Ook al weet je meestal niet
wie hij is en wat hij wil,
zijn foto’s vertellen veel.

Als je naar de wereld kijkt,
zie je nooit de Schepper.
Meestal denk je niet meteen aan Hem
die het allemaal heeft gemaakt.
En toch moet Hij er zijn.
Want zoveel goede mensen en dingen
zijn beeld van Hem
en vertellen veel
over wie Hij is
en wat Hij wil.

Als je echt goed kijkt,
zie je Hem toch.


Bezinning 2

Liefde is vertrouwen en hopen,
zelfs in het diepste donker.
Liefde is de andere vrij laten
en zichzelf laten zijn.

Liefde is loslaten en pijn ervaren,
wanneer het voor de ander
beter is zijn eigen weg te gaan.
Liefde is doen wat goed is voor de ander.

Liefde is kijken met verwondering.
Want liefde ziet het goede
en niet het kwade in de ander.
Zij ziet in ieder mens een kind van God.

Liefde heeft een eindeloos geduld,
want zij weet dat de zachte krachten
het zullen winnen op aarde.
Zij verliest nooit de hoop.

Liefde is God.
Want uit God werd zij geboren
en tot God brengt zij alles wat leeft.
Wie de liefde leeft, leeft God.
Uit: Hans Stolp: De zeven stappen naar wijsheid en vrede

Slotgebed 1

Heer, onze God,
echt leven is zelfs in de grootste duisternis
blijven hopen op een klein lichtje.
Echt leven is zelfs in de moeilijkste tijden
blijven hopen op een vonk van liefde.
Wilt Gij dan God, ons allemaal doen leven, elke dag,
in ons werk, in ons gezin.
Help ons te leven
als een licht voor de wereld,
als een vuur tussen de mensen,
als een vonk van uw liefde,
door het geloof in Jezus, uw Zoon. Amen.


Slotgebed 2

Eeuwige God,
Gij zendt ons van hier
om op tocht te gaan
en vruchten te dragen die blijvend zijn.
Trek met ons mee
en geef ons al wat wij nodig hebben
om gelukkige mensen te zijn.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.

Zending en zegen

Moge de God die ons draagt,
ons nu zijn zegen schenken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.