6e paaszondag B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Zesde paaszondag B (17 05 2009)

Begroeting

Van harte welkom.
Vandaag worden wij uitgenodigd elkaar lief te hebben
zoals Jezus ons heeft liefgehad.
Bidden wij vandaag dat wij, gesteund door elkaar
en levend vanuit zijn kracht en zijn geest,
ook ons leven leren breken en delen,
steeds meer en meer, dag na dag.
Openen wij dit samenzijn met het kruisteken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vandaag maken wij reclame voor een geneesmiddel van uitzonderlijke kwaliteit.
Onze gelegenheidsponsor: geen farmaceutische firma
maar Jezus van Nazareth.
Hij zei: “Ik noem u geen dienstknechten meer, maar vrienden”.
Vriendschap, liefde,
hét geneesmiddel bij uitstek:
het heelt wonden, geeft pit aan het leven,
effent de weg naar een betere toekomst.
De relatie tussen Jezus en zijn leerlingen is geen meester-knechtverhouding,
maar de hechte band van vrienden onder elkaar.
Het bijzondere aan vriendschap is wel
dat zij niet genoeg heeft aan zichzelf,
maar wil uitgedragen worden,
dat ze aanstekelijk wil zijn.
Vriendschap kan zo de mensheid genezen van haar ergste kwalen:
eenzaamheid, concurrentiedrang, oorlog en haat.

Omdat wij met dit levensmedicijn vaak nogal slordig omspringen,
vragen wij de Heer en elkaar om vergeving.

Openingswoord 2

‘All you need is love’: de bekende popsong van de Beatles.
Maar het woordje ‘liefde’ – vaak zomaar in de media te grabbel gegooid –
krijgt hier, in deze ruimte, pas zijn volle, diepe betekenis.
Zo’n diepe betekenis dat we er soms van duizelen,
want God is liefde.
Die liefde tot ons laten doordringen,
begrijpen wat Jezus bedoelt als Hij het over liefdevolle vriendschap heeft,
daarvoor komen we hier samen rond de lezingen
en rond de tafel van brood en wijn.
Omdat wij ons ervan bewust zijn
dat wij die liefde geregeld schaden,
keren wij ons tot God die ons altijd barmhartigheid betoont.


Openingswoord 3

Geen meester-knecht-verhouding
maar een hechte vriendschap
typeert de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen.
Wederzijdse vriendschap.
Zich bemind, aanvaard en vertrouwd weten,
bij en door elkaar
en bij en door Hem.
Dat is het ware christelijke levenselexir.

Vergevingsmoment

God heeft gedroomd van een hartelijke wereld.
Hij maakte alle mensen tot zijn vrienden.
Maar wij, kleine mensen, zien in elkaar te weinig het goede.
Daarom vragen wij eerst om vergeving.

– Geef ons een hart, God,
om elkaar te blijven dragen in het geloof,
om elkaar steeds nieuwe kansen te geven,
wetend dat we geen van allen perfect zijn,
maar wel allemaal uw kinderen.
Voor de keren dat wij daarin tekort schoten,
Heer, ontferm U over ons.

– Geef ons een hart, God,
dat uw gebod van liefde blijft waarmaken
elke dag opnieuw.
Voor de keren dat we daarin faalden,
Christus, ontferm U over ons.

– Geef ons een hart, God,
dat het blije en bevrijdende van uw boodschap wil waarmaken
en doorgeven aan elkaar.
Voor de keren dat we daarin tekort schoten,
Heer, ontferm U over ons.

God,
sterk ons in onze pogingen om handen en voeten te geven
aan uw liefde voor alle mensen.
Dan kunnen wij uw droom meer werkelijkheid laten worden,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God van liefde,
het vergt moed en kracht om,
in onze wereld van bedrog, geweld en haat,
te geloven in de kracht van de liefde.
Onze eigen mentaliteit is aangetast
door de verderfelijke sfeer van nemen en hebben.
Wij bidden U:
maak ons gevoeliger voor de reële noden van onze medemensen.
Help ons loyale uitvoerders te worden
van uw grote liefde voor ons. Amen.


Openingsgebed 2

Niet jij hebt Mij uitgekozen – zegt God –
maar Ik jou.
Ik ben jouw God, niet omdat Ik van jou ben
maar omdat jij van Mij zijt.
Voordat jij geboren werd
heb Ik jou bij je naam geroepen
en een verbond van liefde met jou gesloten.
Ik heb jou het leven gegeven met de opdracht
vruchten te dragen
van gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid.
Het is aan jou om die opdracht waar te maken.
Graag geef Ik jou daartoe mijn zegen en mijn vrede. Amen.
Erwin Roosen

Lezingen
Laten we nu luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing
(Handelingen 10,25-26.34-35.44-48)
Uit de Handelingen der Apostelen

25          Toen Petrus aankwam in Caesarea,
liep Cornelius hem tegemoet
en viel hem te voet om hem te aanbidden.
26          Maar Petrus richtte hem op en zei:
`Sta op, ik ben ook maar een mens.’
34          Petrus opende zijn mond en zei:
`Nu weet ik zeker dat God geen aanzien des persoons kent,
35          maar dat iedereen,
ongeacht het volk waartoe hij behoort,
Hem welgevallig is als hij godvrezend is
en gerechtigheid doet.
44          Petrus was nog aan het woord
toen de heilige Geest neerdaalde op allen
die naar zijn toespraak luisterden.
45          De besneden gelovigen
die met Petrus meegekomen waren, stonden versteld,
omdat de gave van de heilige Geest
ook over de heidenen was uitgegoten;
46             want zij hoorden hen in talen spreken en God verheerlijken.
Daarop zei Petrus:
47 `Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen,
die evenals wij de heilige Geest ontvangen hebben?’
48          Hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus.
Daarna vroegen zij hem enkele dagen te blijven.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(1 Johannes 4,7-10)
Uit de eerste brief van de apostel Johannes

7           Vrienden, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt van God.
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,
en kent God.
8           De mens zonder liefde kent God niet,
want God is liefde.
9           En de liefde die God is,
is onder ons verschenen
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,
om ons door Hem het leven te brengen.
10          Hierin bestaat de liefde:
niet wij hebben God liefgehad,
maar Hij heeft ons liefgehad,
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om onze zonden uit te wissen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Johannes 15,9-17)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Jezus zei tot zijn leerlingen:
9           Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen,
heb Ik jullie liefgehad.
Blijf in die liefde met Mij verbonden.
10          Als je mijn opdracht ter harte neemt,
zul je in liefde met Mij verbonden blijven,
zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader ter harte heb genomen
en met Hem in liefde verbonden blijf.
11          Dit alles heb Ik jullie gezegd
om jullie deelgenoot te maken van mijn eigen vreugde,
en zo jullie vreugde volkomen te maken.
12          Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben met de liefde
die Ik jullie heb toegedragen.
13          De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen,
bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.
14          Mijn vrienden zijn jullie,
maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag.
15             Voor Mij zijn jullie geen dienstknechten meer:
een knecht heeft geen begrip van wat zijn meester doet.
Vrienden noem Ik jullie,
omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen,
aan jullie heb meegedeeld.
16          Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee,
Ik heb jullie uitgekozen
en Ik heb jullie de taak gegeven eropuit te gaan
en vrucht te dragen, vruchten die blijvend zijn.
Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam,
Hij zal het je geven.
17          Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar liefhebt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

God, wij hebben het vaste geloof dat Gij de bron van alle liefde zijt.
Laten wij daarom samen ons geloof in U uitspreken.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Laten wij, begeesterd door de liefde van Jezus,
 samen onze verbondenheid met God belijden.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Mogen wij onze persoonlijke intenties en deze van onze geloofsgemeenschap toevertrouwen aan de verrezen Heer
die voor ons echte vreugde en echte liefde is.

– Bidden we dat wij die liefde leren,
die onze ogen opent voor de noden van deze tijd.
Liefde die verlamming doorbreekt,
die ons toerust met verantwoordelijkheidszin
en ons zorgzaam maakt voor elkaar.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij die liefde leren,
die de machtigen niet naar de mond praat,
maar aan het kleine en kwetsbare voorrang verleent.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij die liefde leren,
die de kloof overbrugt tussen ons
en zieken, gehandicapten en bejaarden.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat wij die liefde leren,
waarin mensen uit ons midden geborgenheid vinden,
een luisterend oor voor hun vreugden en verdriet.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

Ooit wenste Iemand, op de vooravond van zijn sterven,
zijn vrienden ‘liefde’ toe
en vroeg hun elkaar blijvend een warm hart toe te dragen.
Bidden wij dat die wens in vervulling mag gaan
in mensen van vandaag en morgen.

– Bidden wij voor allen
die Jezus’ oproep tot onderlinge liefde hebben gehoord of nog zullen horen:
dat zij erdoor geraakt worden,
en er al doende gehoor aan geven.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen, die zich wegcijferen voor anderen,
voor mensen op wie anderen steeds een beroep kunnen doen:
dat hun instelling en levenshouding
aanstekelijk mag werken en navolging vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen die zich omgeven voelen door kilte en onverschilligheid:
dat zij mensen van licht en liefde ontmoeten
bij wie zij vrede en geborgenheid vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor mensen die eenzaam zijn, oud of ziek,
voor mensen die vergeten worden,
die achteloos worden voorbij gelopen:
dat mensen hun de hand reiken
en hun een glimlach schenken.
Laten wij bidden…


Gebed over de gaven

God van liefde,
Gij nodigt ons aan uw tafel
als vrienden van uw Zoon
die mateloos liefhad
en voor ons zijn leven gaf.
Doe ons inzien
wat vriendschap met Jezus van ons kan vragen,
waartoe dit samenzijn rond zijn tafel ons verplicht.
Laat ons in zijn liefde blijven
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

“Vrienden noem Ik u
omdat Ik alles wat Ik van de  Vader heb vernomen,
aan u heb meegedeeld” zei Jezus.
Als zijn vrienden mogen we met Hem meebidden
tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze toekomst ligt geborgen in uw hand, Heer God.
Sterk ons geloof zodat wij in onze daden
boodschappers zijn van uw belofte:
dan zullen wij hoopvol kunnen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk….

Vredewens

“Dit is mijn opdracht:
dat jullie elkaar liefhebben
met de liefde die Ik jullie heb toegedragen” zei Jezus.
Moge wij die opdracht ter harte nemen,
en mensen worden die elkaar een liefdevol hart toedragen.
Dan zal vreugde en vrede heersen in ons midden,
in Jezus’ naam.
Die vrede en vreugde zij altijd met u.
En laten we blijken dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

Lam Gods

Communie

De onderlinge liefde waartoe Jezus ons uitnodigt,
willen we beleven en uitdragen.
Dit drukken we uit door ons samenzijn rond deze tafel.
Moge wij hierin de kracht vinden
om de weg van de liefde te gaan,
die Jezus ons is voorgegaan.
Heer, ik ben niet waardig …


Bezinning 1

Ik droomde eens
dat ik wandelde langs het strand, samen met God.
Tegen de lucht tekenden zich de perioden van mijn leven af,
en voor iedere periode
waren er twee paar voetstappen in het zand:
een paar van mijzelf en het andere van God.

Terugkijkend naar die voetstappen
zag ik opeens een stuk waar maar één paar stond afgedrukt.
Ik zag ook
dat dit precies het moeilijkste en verdrietigste moment uit mijn leven was.
Dus zei ik:
“God ik heb gezien
dat juist op het moeilijkste moment van mijn leven
er maar één paar voetstappen is
en U hebt mij nog wel beloofd
dat U altijd bij me zou zijn!
Ik begrijp niet
dat U me juist op dat moment in de steek hebt gelaten”.

Maar God zei:
“Vriend, ik hou van jou en ik verlaat je nooit.
In jouw momenten van strijd en lijden,
daar waar je maar één paar voetstappen ziet,
daar was het… dat Ik je droeg”.


Bezinning 2

Liefde…  wat een woord!

Al zo vaak gehoord.
Naastenliefde.
Eigenliefde.
Huwelijksliefde.
Liefde op het eerste gezicht.
Lief zijn voor elkaar.
Liefde is blind.
Liefde ziet dingen die er niet zijn.
‘Liefde’, wat een versleten woord…

En toch blijft het zo’n moeilijk avontuur.
‘Liefhebben’ als hij of zij weer zit te zeuren,
weer uitvliegt
of weer dichtklapt.
‘Liefhebben’, als je mijlen ver van elkaar staat.

‘Liefhebben’, als je kind je de rug toekeert
of die ‘verloren zoon’ of ‘dochter’ er een van jou is.
Als niemand snapt wat je bedoelt,
als je naam over de tongen rolt,
als je met de vinger wordt nagewezen
of als de mensen uit je buurt je niet zien staan
en doen alsof ze je niet kennen.
Liefhebben…
naar Levensecht

Slotgebed 1

God van Liefde,
Gij die van bij de aanvang, God-voor-ons wilt zijn,
die uw overstromende liefde
hebt uitgesproken in de schepping van alles en allen,
doe ons vandaag opnieuw inzien
dat wij deze wereld moeten uitbouwen
tot een stad van vrede,
tot een huis waarin Gij U thuis voelt,
vandaag en alle dagen dat wij leven mogen. Amen.


Slotgebed 2

Jezus noemt mij zijn vriend, God.
En enerzijds ben ik daar blij mee
omdat Hij op die manier uitdrukt
wat ik voor Hem beteken.
Maar anderzijds schrik ik er ook voor terug
om zo aangesproken te worden
omdat Hij mij met die naam
ook een opdracht meegeeft:
zo te leven zoals Hij leefde.
Toch voel ik dat daarin de echte vreugde ligt.
Wil mij helpen dat waar te maken, Heer.
Erwin Roosen


Zending en zegen 1

Leven in liefde garandeert vreugde, échte vreugde.
In verbondenheid met elkaar kunnen we de wereld veranderen.
Daartoe worden we aangespoord en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Zending en zegen 2

Maak ons hart ontvankelijk voor uw liefdeswoord, Heer.
Maak ons aandachtig en sterk ons vertrouwen.
Open onze ogen voor uw liefdesblik.
Dat wij het aandurven
door U geraakt te worden.
Zegen ons daartoe
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.