5e zondag van de vasten B 2021

21 03 2021


Begroeting

Stellen wij ons onder de bescherming van God
die voor ons wil zijn: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Elke mens is op zoek naar zijn bestemming,
naar waarachtig en gelukkig leven.
Op onze vraag naar geluk mogen wij vandaag een antwoord horen
in de verhalen van mensen die ervaren hebben
dat God op hun zoektocht met hen meeging.
De profeet Jeremia spreekt van een nieuw Verbond dat God met ons aangaat.
Hij grift zijn Wet van liefde in ons hart.
En Jezus zegt: “Wie zijn leven vasthoudt, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven durft prijs te geven, zal het vinden.”
Het echte geluk ligt niet in het grijpen en nemen voor onszelf,
maar stroomt door het hart van de mens die zich geeft,
die recht doet aan de anderen, vooral aan de kleinen en de armen.
Dat heeft Jezus ons voorgedaan
en wij willen Hem daarin volgen.
Lummen

Openingswoord 2

In de eerste lezing horen wij van de profeet Jeremia
over het nieuwe Verbond dat God met Israël sluit.
God blijft trouw aan zijn eens gegeven woord.
Hij tracht ons met hart en ziel voor Zich te winnen
en legt een nieuwe wet in ons binnenste.
We ontmoeten ook Jezus op zijn weg naar Jeruzalem.
Het evangelie belicht de betekenis van Jezus’ leven:
de graankorrel die moet sterven om rijke vrucht te dragen.
Daaruit groeit nieuw leven.
Een andere wereld groeit,
is mogelijk,
als wij leren los te laten…
als we leren te sterven aan onszelf.

Gebed om ontferming 1

Omdat Gods Verbond met zijn volk
in ieders hart staat gegrift,
vragen wij Hem om nabijheid, om ontferming.

-Heer, Gij die weet hoe moeilijk het ons valt
de goede richting te kiezen,
laat ons voelen dat we niet alleen op stap zijn,
vooral als uw weg moeilijk begaanbaar lijkt.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij die weet dat wij vaak angstig zijn
als wij worden geconfronteerd met moeilijke keuzes.
Moge uw voorbeeld
ons blijvend vertrouwen schenken in de toekomst.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij die onze twijfels en verdriet kent,
laat ons uw hand op onze schouder voelen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede en barmhartige God
ons tekortschieten vergeven,
de muren van verdeeldheid slopen,
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer, herhaaldelijk hebt Gij uw mensen herinnerd aan uw Verbond met hen,
dat Gij mét hen zult zijn,
dat Gij een trouwe God zijt.
Maar zo dikwijls twijfelen wij aan uw Belofte.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, elke dag van uw leven
zijt Gij het levend bewijs geweest dat niet gediend worden,
maar dienen uw Boodschap is,
jezelf aan de kant zetten ten dienste van de andere.
Nog al te vaak willen we graag zelf op de eerste plaats staan.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
als we uw Zoon consequent zouden volgen in al ons doen en laten,
zouden we ons pas écht christenen mogen noemen.
Maar we zijn geen perfecte mensen
en we laten meer dan eens steken vallen.
Vergeef ons tekortschieten en help ons, in deze voorbereidingstijd naar Pasen toe,
toch al een stap dichter te komen bij uw gedroomde Rijk.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

God, als wij onszelf hoger achten dan de ander,
dan is er geen leven meer,
niet voor onszelf en niet voor de anderen.
Wij vragen U:
doe ons ervaren dat grijpen en nemen niet gelukkig maken,
maar dat het zinvol is onszelf te geven.
Leer ons het voorbeeld volgen van Jezus,
die als een graankorrel in de aarde gestorven is
en zo nieuw leven mogelijk maakte voor allen. Amen.
naar Lummen

Openingsgebed 2

God, we leven in een wereld die vraagt om verandering.
Uit wat Jezus van Nazareth zei en deed,
wordt voor ons duidelijk dat Gij, God,
de kwetsbaren en weerlozen koestert.
Moge we elkaar aanmoedigen
om nieuwe wegen te banen in onze samenleving,
wegen die leiden naar een doorleefde solidariteit met alle mensen,
door Christus, onze Heer. Amen

Lezingen

In de eerste lezing horen wij een tekst van de profeet Jeremia
over het nieuwe Verbond dat God met Israël sluit.
En in het Johannes-evangelie gaat het over de graankorrel,
die moet sterven om rijke vrucht te kunnen dragen.

Eerste lezing (Jer., 31, 31-35)

Uit de Profeet Jeremia

31         Er komen dagen
– godsspraak van de Heer –
dat Ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit;
32         geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb,
toen Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden.
Want dit verbond hebben zij verbroken
hoewel Ik hun meester was
– godsspraak van de Heer.
33         Dit is het nieuwe verbond
dat Ik in de toekomst met Israël sluit
– godsspraak van de Heer:
Ik schrijf mijn Wet in hun binnenste,
Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn,
en zij zullen mijn volk zijn.
34         Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten,
noch tegen zijn broeder zeggen:
`Leer de Heer kennen.”
Want iedereen, groot en klein, kent Mij al
– godsspraak van de Heer.
Ik vergeef hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 5, 7-9)

Uit de brief aan de Hebreeën.

Broeders en zusters,
7           In de dagen van zijn sterfelijk leven
heeft Hij onder luid geroep en onder tranen gebeden
en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden.
Na de doorstane angst is Hij verhoord.
8           Hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd;
9           en toen Hij tot de voleinding was gekomen,
is Hij voor allen die Hem gehoorzamen,
oorzaak geworden van eeuwige redding.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 12, 20-33)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

20         Er waren ook Grieken onder de pelgrims
die ter gelegenheid van het feest aan de eredienst kwamen deelnemen.
21         Ze wendden zich tot Filippus,
die afkomstig was uit Betsaïda in Galilea, met het verzoek:
`We zouden Jezus willen ontmoeten.’
22         Filippus ging dit bespreken met Andreas
en samen gingen ze toen de zaak aan Jezus voorleggen.
23         Jezus gaf hun ten antwoord:
`Het uur is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.
24         Waarachtig, Ik verzeker jullie:
als een graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij onvruchtbaar.
Maar hij moet sterven, alleen dan brengt hij rijke vruchten voort.
25         Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het;
maar wie zijn leven prijsgeeft in deze wereld,
zal het behouden voor het eeuwige leven.
26         Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen,
en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn:
wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.
27         Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld.
Zal Ik dan zeggen:
`Vader, red Mij uit dit uur”?
Nee, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur.
28         Vader, verheerlijk uw naam!’
Toen klonk er een stem uit de hemel:
`Die heb Ik al verheerlijkt en ook nu zal Ik Hem verheerlijken.’
29         De mensen die hadden staan luisteren, dachten dat het gedonderd had.
Maar sommigen zeiden:
`Er heeft een engel tegen Hem gesproken.’
30         Jezus zei echter:
`Niet voor Mij heeft die stem geklonken, maar voor u.
31         Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld,
nu gaat de vorst van deze wereld onttroond worden.
32         Ikzelf moet van de aarde omhoog geheven worden
en zo haal Ik allen naar Mij toe.’
33         Hiermee kondigde Hij aan op welke manier Hij zou sterven.

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,

Zin en Grond van mijn bestaan,
Hoop en Uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,

mensgeworden God van Liefde,
‘mens voor anderen’,
gekruisigd omwille van zijn Boodschap,
maar levend voorgoed,
de Mens om nooit te vergeten,
de Christus.

Ik geloof in zijn Geest,

die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd,
die het kwaad en onrecht aandurft
en niet ophoudt de Liefde waar te maken.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,

op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag,
naar de verlossing toe.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar de Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan Hem aan te bieden.

-Bidden we voor hen die keuzes durven maken
waarvan de gevolgen niet te overzien zijn,
mensen die zowat alles ervoor over hebben
om het welzijn van anderen te bevorderen.
Versterk hun innerlijke kracht, God,
laat het vuur van hun verlangen brandend blijven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die blijven steken in hun aarzelingen,
mensen die geteisterd worden door een grote onzekerheid,
angstig voor alles wat zij niet overzien.
Geef hun nieuwe kracht,
versterk hun hoop en hun verlangen
om medemens te zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

Levende, barmhartige God,
wees er voor ons
wanneer wij durven kiezen
voor een leven vol gerechtigheid,
en sta ons bij op momenten van angst,
angst om alles te verliezen.
Wees er ook voor ons
wanneer we niet durven kiezen,
omdat we denken de weg van gerechtigheid
niet aan te kunnen. Amen.

Voorbeden 2

Tot God die mensen tot vrijheid roept,
bidden wij:

-Voor allen die worden gewond
door godsdienstige visies die hen klein maken
en terneerdrukken.
Laten wij bidden…

-Voor allen die lamgeslagen zijn
door hun verleden,
door schuld,
door leed dat niet kan worden gedragen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich sterk maken
voor de zaak van gerechtigheid en vrijheid,
voor allen die zichzelf opzij zetten
vanwege de nood van een ander.
Laten wij bidden…

God,
hoor ons en ga met ons mee.
Geef ons ruimte,
bevrijd ons tot de vrijheid van uw kinderen. Amen.
naar Jan Groot en Henk Sechterberger, Doorgegeven. Gooi&Sticht

Voorbeden 3

-Bidden we voor hen die leven naar Gods wet
– van binnen uit en van harte –
en die meer goed doen
dan een wet ooit kan voorschrijven.
Voor al die mensen
die hun leven wijden aan anderen
en zich in alles laten leiden
door wat hun hart hun ingeeft.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die luisteren
naar de stem in hun binnenste
en zich ervoor inzetten dat iedereen tot zijn recht komt,
de zwakken het meest.
Voor hen die zichzelf durven verliezen
om voor anderen het leven te winnen.
Dat wijzelf zulke mensen mogen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ons allen
en voor heel onze gemeenschap.
Dat God ons zijn Woorden in het hart legt
en onze namen schrijft in de palm van zijn hand.
Laten wij bidden…

Liefdevolle God,
stem ons af op uw stem
die ons raakt in ons hart,
opdat wij leven vinden
voor eens en voorgoed. Amen.
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Uw Zoon, Vader, heeft het graan en de wijnstok
onttrokken aan de uitzichtloze kringloop
van groei en ondergang
toen Hij op de vooravond van zijn dood
het brood en de beker in zijn handen nam.
Laat ons aanwezig zijn bij zijn gebaar.
Laat ons vertrouwen op de kracht van zijn Woord
en laat ons delen in het leven
dat Gij Hem hebt gegeven,
dat Gij ook ons geeft voor altijd
dankzij zijn dood en zijn verrijzen. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
uw liefde is machtiger dan de dood
en uw genade houdt ons in leven.
Aanvaard dit brood, gemaakt uit graankorrels gestorven in de aarde
en deze beker met wijn, geperst uit gekneusde druiven.
Zegen en aanvaard deze gaven
opdat wij de weg gaan van uw Zoon Jezus. Amen.
naar Levensecht

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
Schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer, onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn Lichaam, mijn Leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige Verbond.
Dit is mijn Bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit Brood eet en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het Brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw Kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

“Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij navolgen.”
Dat houdt ook in:
Jezus navolgen wanneer Hij bidt tot zijn Abba, zijn Vader,
die ook voor ons Vader wil zijn.

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Heer Jezus, Gij hebt tot ons gezegd :
“Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.”
Laat deze woorden in ons hart gegrift staan als uw verbond met ons.
Zie niet naar onze zwakheid en ons onvermogen,
maar naar onze goede wil om naar uw Woord te leven.
Sterk ons geloof en geef ons uw vrede.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij ook aan elkaar een hartelijk teken van vrede.
Lummen

Vredeswens 2

Om als christen vruchtbaar te kunnen zijn
is in vrede leven onmisbaar.
Daarom bidden wij:
Heer Jezus,
Gij die rechtvaardigheid en vrede verkondigde,
Gij die tot het uiterste wilde gaan
om ook de mensen die vrede te leren:
geef ons de moed om in uw spoor te gaan
en vrede en gerechtigheid te brengen in onze wereld,
Gij die leeft in de eeuwen der eeuwen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij met een hartelijk gebaar die vrede door aan elkaar.
naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Christus is als een graankorrel gestorven om vrucht te dragen.
Aan deze tafel is Hij Voedsel op onze levensweg.
Door te eten van dit Brood
kunnen ook wij vrucht dragen
en deze wereld voeden met rijkdom van Godswege.
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Het zijn  slechte tijden…

‘We verdienen hoe langer hoe minder’
zeiden de mensen.
‘De armsten ook?’
vroeg de profeet.

‘We hebben geen tijd,
voor niemand’
zeiden de mensen.
‘Zelfs niet voor je beste vrienden?’
vroeg de profeet.

‘We weten ons verlaten, verraden;
we leven te midden van schandalen’
riepen de mensen.
‘Wie zonder zonde is, gooie de eerste steen’
riep de profeet.

‘Ze spelen,
ze spelen liefde,
ze verzekeren hun geld tegen het geweld,
ze zappen,
ze surfen nachten door…
Hoe houden ze het vol’
dacht de profeet.

‘Het zijn slechte tijden’
kloegen de mensen.
‘Ze hebben God verloren, vrees ik’
zuchtte de profeet.

Hij begon te vasten en te bidden.
Hij riep veertig dagen lang:
‘Wie doet er mee?’
naar Eugeen Laridon

Bezinning 2

‘Doe wat je hart je ingeeft.
Dat klinkt wel mooi
maar wat als ik eraan kapot ga?’
vroeg de rechtvaardige aan een graankorrel,
‘wie heeft er dan wat aan?’

‘Dat zie ik anders.’ zei de graankorrel,
‘Mijn hart zegt dat het tijd wordt om te sterven.
Van al mijn broers en zussen uit de korenaar
ben ik nog de enige in leven.
Blijf ik in leven, dan blijf ik alleen.
Maar ga ik dood, dan breng ik
– begraven in de grond –
veel vrucht voort
en dan zijn we weer met z’n allen.’

Heel even wist de rechtvaardige weer
dat hij vocht voor de zaak van allen
en dat was genoeg om het uit te houden.

Bezinning 3

Ik zit op een zachte lentedag
met mijn neus in de zon achter een frisdrank.
En ik laat even die grote wereld maar verder bollen
met zijn wedloop om meer winst.

De krant die voor mij ligt
herinnert mij nog maar eens aan al de rampen,
die onze wereld kunnen overspoelen.
Moet ik mij nu schuldig voelen?
Want ik doe ook wel mee aan het verspillen
en ik ben gehecht aan mijn auto die liters benzine slikt.

Oververzadigd is de markt,
terwijl ergens in Latijns-Amerika
een boer kleine zaadjes in de grond stopt
voor een nieuwe toekomst.

Ik kan het allemaal niet helpen
maar toch voel ik mij betrokken.
Betrokken bij het leed dat wij aarde en mensen aandoen.
Gelukkig ook betrokken bij die vele kleine mensen,
die vandaag zaaien om later te kunnen oogsten.

Het is een groot woord, maar toch…
Ik wil vandaag wereldwijd verbonden zijn!
Broederlijk Delen


Slotgebed 1

God van leven en toekomst,
door mens met de mensen te worden
hebt Gij uw droom van een betere wereld
heel herkenbaar in ons hart gegrift.
Steeds opnieuw nodigt Gij ons uit
om mee te werken aan de verwezenlijking ervan.
We mogen opkijken naar Jezus, die zelf stierf om te leven.
Geef ook ons de kracht, God,
om te winnen door te verliezen,
om te vinden door los te laten,
om te leven door te sterven.
Laat ons geloven dat uw uur is aangebroken. Amen.

Slotgebed 2

Sterven om te leven.
Met die vier woorden
kun je Jezus’ levensprogramma samenvatten, Heer.
Als een graankorrel is Hij gestorven
om open te barsten tot nieuw leven
en vruchten voort te brengen.
In elke eucharistie vieren we dat trouwens op een bijzondere manier.
Leer ook mij sterven aan mezelf.
Geef me de durf mijn leven te delen met anderen.
En laat me ervaren
dat ik U en Jezus alleen kan ontmoeten
wanneer ik me niet krampachtig vastklamp aan mezelf.  Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 3

Heb je het al wat door
waar het om draait in de veertigdagentijd – vraagt God?
Begrijp je dat mijn Verbond
je een oneindige vreugde kan geven,
tenminste als je van je hart
een ‘huis’ wil maken waar Ik welkom ben,
in plaats van een markthal
waar je overspoeld wordt door het alledaagse en oppervlakkige.
Ik wil naar je luisteren
en woorden van liefde in je oor leggen.
Ik wil je toefluisteren dat Ik van je hou
en dat Ik je graag zie.
En Ik wil met je spreken
over mijn droom van tederheid.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Voordat we van hier weggaan
willen we, misschien wat bewuster dan anders,
het teken van het kruis over onszelf  maken.
Moge dat teken ons bevestigen op de weg van de Heer:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Zending en zegen 2

Volgens menselijke maatstaven
lijkt de opdracht van het evangelie van vandaag
bijna onuitvoerbaar.
Toch kunnen we in de buurt komen,
als we voor de inhoud van de Boodschap openstaan
en ons hart laten raken door God en door onze medemens.
Moge God ons hiertoe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.