5e zondag van de vasten A 2020

29 03 2020


Begroeting

Rond onze God van Leven en Liefde
zijn wij vandaag samengekomen.
Hij wil ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het evangelie van vandaag gaat over Lazarus.
Wat Lazarus overkomt, tekent ook ons leven:
geboren worden, leven en sterven.
Maar het Woord van God roept hem opnieuw tot leven
en niet alleen aan de omstaanders toen,
maar ook nu aan ons zegt Jezus:
‘Rol de steen weg, maak de zwachtels los.’
Mensen leven vaak in uitzichtloze toestanden,
zonder hoop of perspectief.
Hun bestaan is een graf-situatie.
Vandaag worden wij opgeroepen om geloof en vertrouwen te stellen in God
die levend maakt
en die aan de dood het laatste woord heeft ontnomen.
Maar wij moeten nu de stenen wegrollen die mensen opsluiten in een graf
en hen ontdoen van wat hun belet te leven en te bewegen.
vrij naar Koninksem

Openingswoord 2

Op weg naar Pasen
staan we vandaag stil bij het graf van Lazarus.
Toen de grafsteen was weggerold,
riep Jezus Lazarus met luide stem naar buiten.
En Lazarus kwám naar buiten…

Opstaan uit het graf…

Televisiebeelden uit Afrika…
mensen die dagelijks geconfronteerd worden
met honger, dood en vernietiging…
En tóch tintelt er hoop in hun ogen,
ligt er een lach om hun mond.

Ook onder de harde korst van verzakelijkte mensen van bij ons
sluimert vaak een diep verlangen.
Verlangen om uit berusting op te staan,
om hun verdoving te doorbreken,
om weer hun echt gezicht te laten zien.

Stel je eens voor
dat je heel sterk zou geloven in de kracht van het opstaan,
in opstanding,
in rechtop gaan staan
en weggaan uit wat je vasthoudt en bedrukt…
Stel je eens voor
dat je daarin zo sterk zou geloven
dat je erdoor in beweging komt,
niet meer kunt blijven zitten…
dat je moet opstaan uit je stoel
en… gaan!

Misschien kunnen we ons dat voorstellen,
maar doen we het niet,
of te zelden.
Daarom bidden we samen om vergeving.

Gebed om ontferming 1

Wij zien niet altijd sporen van leven,
omdat wij er niet voor open staan.
Daarom bidden wij om ontferming.

-Tot leven komen is geloven in de levenskracht van God
die ons doet opstaan en nieuwe hoop geeft.
Om ons te kleine geloof:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Tot leven komen is de steen wegrollen
die voor ons hart ligt,
zodat we weer vrije en blije mensen worden.
Om ons tekort aan openheid:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Tot leven komen is ontdekken
waarop het echt aankomt:
beminnen en bemind worden.
Om onze kortzichtigheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, laat ons weer tot leven komen,
ontvankelijk blijven voor wat Gij
ons laat zien in mensen.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Omdat we vaak mopperen over wantoestanden,
anderen daarvoor met de vinger wijzen,
met onze mond zomaar pasklare oplossingen paraat hebben,
maar zelf geen hand uitsteken,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we wel meevoelen met de miserie van anderen,
omdat de ellende waarin anderen moeten leven, ons wel eens beschaamd,
maar we daaraan daadwerkelijk niets veranderen
met de smoes dat onze inbreng toch maar een druppel op een hete plaat is,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat ons Broederlijk Delen zich nog te dikwijls beperkt
tot een financiële bijdrage – wat zeker niet niets is -,
maar geen echte verandering betekent van levensstijl en mentaliteit
naar Jezus’ voorbeeld:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Openingsgebed 1

Heer, al wat leeft
dankt zijn bestaan aan uw levenwekkende Geest.
Wij delen werkelijk in uw eigen leven.
Zelfs ons sterven maakt hieraan geen einde,
dat geloven wij vast.
Deze zekerheid vormt heel ons leven om
tot een teken van uw onafgebroken werkzaamheid
overal waar mensen zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Heer,
het leven voor onszelf en voor de anderen
zou zo veel mooier kunnen worden
als wij geen struikelstenen zouden plaatsen op onze levensweg
door ons tekort aan liefde.
Open daarom onze ogen en ons hart
om beter te begrijpen
dat de weg die uw Zoon ons heeft voorgeleefd,
een weg van begrip, mededogen en respect voor elke mens,
de enige is die leidt naar geluk voor allen,
maar ook naar U. Amen.

Lezingen

De eerste lezing en het evangelie van vandaag
gaan over het ware leven.

In de eerste lezing kondigt de profeet Ezechiël aan
dat God nieuw leven schenkt aan zijn volk in ballingschap.

In het bekende evangelie over de opwekking van Lazarus
openbaart Jezus Zich als de Verrijzenis en het Leven.

Paulus heeft het over de kracht van Jezus’ Geest
die in ons woont
en die ons met Hem doet opstaan tot nieuw leven.
naar Kerk in Herent

Eerste lezing (Ez. 37, 12-14)

Uit het boek Ezechiël

12         `Zo spreekt de Heer God:
Ik ga uw graven openen;
Ik wek u in grote aantallen uit de dood op
en breng u naar Israëls grond.
13         En als Ik uw graven open
en u in grote aantallen uit de dood opwek
dan zult u erkennen dat Ik de Heer ben.
14         Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft,
en laat u op uw eigen grond wonen.
Dan zult u erkennen dat Ik, de Heer, doe wat Ik zeg”
– godsspraak van de Heer.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Rom. 8, 8-11)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
8
           Zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen.
9           Maar u leidt geen zondig leven meer,
maar u leeft in de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Iemand die de Geest van Christus niet bezit,
behoort Hem niet toe.
10         Als Christus in u is,
blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd,
maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid.
11         Als de Geest van Hem
die Jezus heeft opgewekt uit de doden in u woont,
zal Hij, die Christus uit de doden heeft laten opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in u woont.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

3
           De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:
`Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.’
4           Toen Jezus dit hoorde, zei Hij:
`Deze ziekte loopt niet uit op de dood,
maar op de verheerlijking van God,
want de Zoon van God moet erdoor verheerlijkt worden.’
5           Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus.
6           Jezus hoorde dus van zijn ziekte;
toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was.
7           Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen:
`Kom, we gaan weer naar Judea.’
17         Bij de aankomst van Jezus
bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.
20         Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was,
was Hem tegemoet gegaan;
Maria was thuisgebleven.
21         Martha zei tegen Jezus:
`Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.
22         Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen
en dat Hij het U zal geven.’
23         `Je broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar.
24         `Dat weet ik,’ zei Martha,
`hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’
25         `Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus.
`Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven;
26         en iedereen die leeft en in Mij gelooft,
zal in eeuwigheid niet sterven.
Geloof je dat?’
27         `Ja Heer,’ antwoordde Martha,
`ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God,
degene die in de wereld komen zou.’
34 `Waar hebt u hem neergelegd?’ vroeg Hij.
`Komt u maar kijken, Heer’, zeiden ze.
35         Jezus begon te huilen,
36         zodat de Joden zeiden:
`Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’
37         Maar sommigen merkten op:
`Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging?
Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?’
38         Er ging een huivering door Jezus heen toen Hij bij het graf kwam.
Het was een grot, die met een steen was afgesloten.
39         `Neem die steen weg’, beval Hij.
Marta, de zuster van de gestorvene, zei:
`Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’
40         Jezus antwoordde:
`Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien
als je maar gelooft?’
41         Toen nam men de steen weg.
Jezus sloeg de ogen op en bad:
`Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt.
42         Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort,
maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier,
opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.’
43         Na dit gebed riep Hij met luide stem:
`Lazarus, kom naar buiten!’
44         En de dode kwam naar buiten,
zijn voeten en handen gebonden met zwachtels
en zijn gezicht in een doek gewikkeld.
`Maak hem los,’ beval Jezus, `en laat hem gaan.’
45         Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan
en gezien hadden wat Hij gedaan had,
gingen velen in Hem geloven.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken we samen ons geloof uit in onze God van leven
die trouw is tot in eeuwigheid.

Ik geloof in God,
Schepper van hemel en aarde.

Ik geloof ook dat God zijn schepping
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd
opdat wij zijn werk zouden voortzetten
en deze aarde voor alle mensen
bewoonbaar zouden maken.

Ik geloof in Jezus Christus,
de Verlosser van de wereld.

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden
om mee te werken aan de bevrijding van de mens,
aan de opbouw van een betere wereld,
door ons in te zetten
voor meer levenskansen voor iedereen
en om Christus’ werk verder te zetten.

Ik geloof in de Heilige Geest
die de mensen tot eenheid wil brengen
in één grote gemeenschap.

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken
om aan deze gemeenschap mee te werken,
samen met alle mensen van goede wil. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden we voor mensen zonder hoop,
voor allen die – kleingekregen door de omstandigheden –
geen toekomst meer zien.
Dat zij begrijpende mensen mogen ontmoeten
die hen bij de hand nemen
en hen doen opstaan ten leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen die rouwen
omdat zij wie hun dierbaar is, moeten missen:
een partner, een kind, ouders, vriend of vriendin.
Dat zij geduldige mensen mogen ontmoeten
die hun de tijd gunnen om de lange weg te gaan
van dodelijk verdriet naar opstaan ten leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor mensen, waar ook ter wereld,
die worden miskend en gediscrimineerd
vanwege hun aard, kleur, geloof of politieke overtuiging.
Dat zij moedige mensen mogen ontmoeten
die het voor hen opnemen,
die hun leren te geloven in zichzelf
en hen doen opstaan ten leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat wij onszelf in deze veertigdagentijd
door meer vertrouwen in Jezus en zijn Boodschap,
vernieuwen en opstaan ten leven.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij roept ons weg uit elke dood.
Doe ons gaandeweg steeds meer delen
in het leven en de verrijzenis van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
 Gerard Kock

Voorbeden 2

God van levenden en niet van doden,
roep ons op om woor­den te spreken en handen te reiken
die mensen uit de duister­nis van het graf bevrijden.

-Schenk leven, Heer,
aan hen die voor onze samenleving dood en begraven zijn:
zieken die niet meer mogen hopen op genezing.
Bejaarden die niet meer in staat zijn om te dromen van morgen.
Verdrukten die niet meer weten wat vrijheid is.
Verslaafden die steeds verder wegglijden in de zelfver­nie­tiging.
Eenzamen die geen relaties meer aandurven
uit angst opnieuw gekwetst te worden.
Laten wij bidden…

-Maak van ons mensen, Heer,
die grafstenen kunnen wegrollen,
die doodgedrukten en monddood-gemaakten
kunnen meenemen naar de overkant,
waar het zo warm en hartelijk is
dat ook voor hen
het leven weer waard is om geleefd te wor­den.
Laten wij bidden…

-Verdiep ons geloof, Heer,
zodat we, zoals Martha,
op U blijven vertrouwen,
ook als het in ons leven erg donker wordt.
Laten wij bidden…

-Schenk toekomst, Heer, aan ons allen.
Laat het ons niet aan moed ontbre­ken
om het graf van ons leed, onze illusies en desil­lusies
de rug toe te keren.
Geef ons sterkte
om te bouwen aan een leefbare wereld
waar mensen liefde mogen geven en liefde mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

Vader van alle Leven,
al delen wij soms brood in tranen,
al smaakt wijn soms bitter,
toch roept Gij ons telkens weer op in Jezus’ naam
om te geloven dat dit brood en deze beker eeuwig en goed leven beloven,
als wij delen en breken wie wij zijn,
wat wij kunnen.
Doe ons begrijpen hoe Gij bevrijding en nieuw leven wilt zijn,
hier en nu, en alle dagen. Amen.
naar Broederlijk Delen

Gebed over de gaven 2

Levengevende God,
het brood en de wijn op deze tafel
spreken ons van Jezus, uw Zoon.
Hij heeft Zich ten einde toe
belangloos vrijgemaakt voor zijn medemensen.
Hij was er voor hen
en hielp hen over het dode punt heen.
Hij schonk leven
waar mensen elkaar de dood aandeden.
Met deze gaven drukken wij uit
dat wij er willen zijn voor elkaar,
levengevend en hoopvol. Amen.

Tafelgebed

God, onze Heer en Vader,
wij zijn hier bijeen om U te danken,
te loven en te prijzen.
Bij U begint het leven en de liefde;
alles wat wij hebben
hebt Gij ons geschonken.

Gij kent ons, Gij houdt van ons.
Gij zijt de Schepper,
Gij zijt het Begin en het Einde van alles.

Uw Zoon is Mens geworden.
Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.
Samen met Jezus Christus en met elkaar
zijn wij hier om tot U te bidden.

Wij danken U voor heel de aarde:
voor de bergen en de bomen,
voor de zon en de zee,
voor alles wat er groeit en bloeit;
voor het leven en de liefde,
voor de mensen hier en overal.

Alle mensen zijn op weg naar U,
naar uw geluk en vrede voor altijd.
Daarom bidden wij samen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Gij die ons de aarde geeft om te bewonen,
Gij weet dat wij tekort schieten
in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid.
Toch roept Gij ons op
om recht te doen en goed te zijn.
Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn:
kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen,
vluchtelingen, zieken en stervenden,
voor mensen zonder toekomst
en voor allen die groot lijden moeten dragen.

Niet voor de dood, maar voor het leven
hebt Gij ons gemaakt.
Zend ons uw Geest,
geef ons de kracht
om beter mens te worden;
dat wij geen leegte najagen,
geen waarheid ontvluchten,
uw naam niet vergeten en uw wil volbrengen.
Wij willen het brood van deze wereld
delen met elkaar
en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven
opdat uw Rijk kome.

Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth,
die uw naam geheiligd heeft,
uw wil volbracht;
die brood en wijn voor ons geworden is,
voedsel en vreugde,
vergeving van zonden.

Die in de nacht van zijn lijden en dood
brood genomen heeft,
het brak en aan zijn vrienden uitdeelde met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn Lichaam voor u.”
Zo nam Hij ook de beker, sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn Bloed,
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit Brood eet
en uit deze Beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit Brood
en drinken uit deze Beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Wij bidden U, Heer,
laat de Geest van uw goedheid
onder ons blijven verder leven.
Moge uw leven en dood
ons helpen ook onszelf te geven
en nooit moedeloos te worden.
Mogen wij allen eens opgenomen worden
in het Rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.

Gij hebt het immers gezegd, Heer,
en wij geloven U,
dat Gij ons nooit verlaat.
Door Christus, met Christus en in Christus
bieden wij U dit dankoffer aan
in de gemeenschap van uw Kerk
zoals Gij het hebt gewild
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Gij die aanwezig zijt in het leven van alle mensen
die de rechtvaardigheid nastreven,
omdat zij hun broeders liefhebben
en U dienen door hun inzet en hun strijd,

uw Naam wordt geheiligd

door de armen en de nederigen
die nog geloven en hopen op U
en die samenwerken en vechten
om de waardigheid van hun leven.

Uw Rijk kome,

uw Rijk van vrijheid en liefde,
van broederlijkheid en rechtvaardigheid,
van recht en leven,
van waarheid, maar niet van leugen.

Uw Wil geschiede, Heer,

die het juk breekt dat op mensen drukt,
uw wil dat de Blijde Boodschap
aan de armen wordt verkondigd,
verlichting brengt voor de vermoeiden,
vrijheid voor de gevangenen
en bevrijding en menswaardig leven voor hen
die lijden onder geweld.

Geef ons heden ons dagelijks brood

het brood van de vrijheid,
het brood vrij op straat te kunnen rondlopen
zonder opgepakt te worden,
het brood van gelijkheid en van vreugde.

En vergeef ons, Heer,

vergeef ons als wij de band met onze naaste breken,
vergeef ons ons gebrek aan geloof en de moed
dat ons belet uw wil te volbrengen
en ons ten dienste te stellen van onze naaste. Amen.

Want van U is het Koninkrijk….
naar J. Esquivel

Vredeswens

Heer Jezus,
Gij die Lazarus tot leven hebt geroepen,
die de arme brood hebt gegeven,
de lamme liet lopen en de blinde liet zien,
en zo vrede hebt gebracht in het hart van een mens in nood,
schenk ons de kracht en de moed
om mensen terug in het leven te roepen
en zo ook uw vrede uit te dragen
overal waar wij gaan in naam van U,
Jezus Christus, onze Heer.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven we in een hartelijk gebaar ook die vrede door.
vrij naar Kerk in Herent

Lam Gods

Communie

Brood breken en wijn ronddelen
is een profetisch gebaar van Gods aanwezigheid onder ons,
van God met ons, van God voor ons.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn
aan de maaltijd die de Heer voor ons heeft bereid:
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Jullie vragen:
wat is de verrijzenis van de doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen:
wanneer is de verrijzenis van de doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen:
bestaat er een verrijzenis van de doden?
Ik weet het niet.

Jullie vragen:
bestaat er dan geen verrijzenis van de doden?
Ik weet het niet.

Ik weet alleen maar
waar jullie niet naar vragen:
de verrijzenis van de levenden.

Ik weet alleen maar
waartoe Hij ons roept:
tot verrijzenis hier en nu.
Kurt Marti

Bezinning 2

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
ook hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dán het leven door
en gaat de mens
een weg die niet doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
                                    Kathleen Boedt

Slotgebed 1

Goede Vader,
Gij zijt sterker dan de dood.
Als wij in diepe nood zitten,
dan nog brengt Gij hoop wanneer wij ons hart voor U openen.
Help ons in deze vastentijd in te zien
dat solidariteit nieuw leven kan brengen,
mensen kan weghelpen uit een doodlopend bestaan.
Stimuleer ons om hoop en toekomst te scheppen voor elke mens op aarde.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Slotgebed 2

God van levenden,
waar mensen vastgelopen zijn
roept Jezus op tot een nieuw begin:
“Sta op en kom naar buiten”.
Wij bidden U:
leid ons naar het ware leven
dat Gij aan allen wilt schenken.
Dit vragen we U door Jezus, onze Broeder en Tochtgenoot. Amen.
naar 4-ingen

Zending en zegen

Moge de God van Leven ons bij de hand houden,
ons oprichten uit alles wat ten dode is en geen toekomst biedt.
Moge Hij, als een betrouwbare Gids,
ons voorgaan op de weg van vrede en gerechtigheid.
Moge die God van Leven ons zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.